• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty

2.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

2.2.3.4. Ví dụ minh họa

VD1: Ngày 2/10 mua nguyên vật liệu về nhập kho của Công ty phân phối vật liệu Hoàng Gia loại vật liệu sau:

- Xi măng FICO: SL 150 bao; ĐG 74.000vnđ/bao Nợ TK 152: 11.100.000

Nợ TK 133: 1.110.000

Có TK 331: 12.210.000

VD2: Ngày 8/10 xuất xi măng FICO ra công trường phục vụ sản xuất.

Nợ TK 621: 7.373.000

Có TK 152: 7.373.000 Đầu tháng 10:

- Tồn 175 bao, ĐG 73.500/ bao

- Ngày 2/10 nhập 150 bao, ĐG 74.000/ bao - Ngày 8/10 xuất 100 bao, ĐG 73.730/ bao

Đơn giá xuất = ( 175 x 73.500 ) + ( 150 x 74.000) 175 + 150

= 73.730

VD3: Ngày 4 /10 mua nguyên vật liệu về nhập kho của Công ty TNHH Nhật Vũ loại vật liệu sau:

- Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá: SL 80 hộp; ĐG 561.000đ/hộp 3 viên

Nợ TK 152: 44.880.000 Nợ TK 133: 4.488.000

Có TK 331: 49.368.000

VD4: Ngày 9/10 xuất Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá phục vụ sản xuất.

Nợ TK 621: 33.611.100

Có TK 152: 33.611.100 Đầu tháng 10:

- Tồn 55 hộp, ĐG 559.000/ bao

- Ngày 4/10 nhập 80 hộp, ĐG 561.000/ bao - Ngày 9/10 xuất 60 hộp, ĐG 560.185/ bao

Đơn giá xuất = ( 55 x 559.000 ) + ( 80 x 561.000) 55 + 80

= 560.185

+) Căn cứ vào HĐ GTGT 0039330 và HĐ GTGT 0038678 (biểu 2.1;

biểu 2.3) , Phiếu nhập PN 289 và phiếu nhập PN 291 (biểu 2.2; biểu 2.4) -> Kế toán ghi sổ chi tiết vật liệu (biểu 2.9; biểu 2.11)

-> Thủ kho ghi thẻ kho Xi măng FICO (biểu 2.10), thẻ kho Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá (biểu 2.12)

Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2: Giao khách hàng Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/11P Số: 0 0 3 9 3 3 0

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY PHÂN PHỐI VẬT LIỆU HOÀNG GIA Mã số thuế: 0 2 0 0 9 0 4 8 2 0

Địa chỉ: Sô 34/ 2B, Trang quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng Số điện thoại: 0225 3852 402 Số tài khoản: 0101001131599 Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng Mã số thuế: 0 2 0 0 1 1 0 2 9 6

Địa chỉ: Km 57, QL 10, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản: 030031925068 ST

T

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5)

1 Xi măng FICO Bao 50kg 150 74.000 11.100.000

Cộng tiền hàng: 11.100.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.110.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 12.210.000 Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu hai trăm mười nghìn đồng.

Người mua hàng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Người bán hàng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Biểu 2.2: Phiếu nhập kho

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:01 – VT

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 2 tháng 10 năm 2018 Số: 289

Nợ: 152 Có: 331 Họ tên người giao: Hoàng Văn Mạnh

Theo: HĐ GTGT số 0039330 ngày 2 tháng 10 năm 2018

Nhập tại kho: Vật tư Địa điểm: KM 57, QL 10, Trường sơn, An lão, HP

S T T

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo

chứng từ

Thực nhập

A B C D 1 2 3 4

1 Xi măng FICO Bao 50 kg 150 150 74.000 11.100.000

Cộng x x x x x 11.100.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mười một triệu một trăm nghìn đồng.

- Số chứng từ gốc kèm theo: 01

Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng hoặc bộ phận nhận

Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2: Giao khách hàng Ngày 4 tháng 10 năm 2018

Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/11P Số: 0 0 3 8 6 7 8

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY PHÂN PHỐI VẬT LIỆU HOÀNG GIA Mã số thuế: 0 2 0 0 4 7 1 0 0 4

Địa chỉ: Sô 230/ 25, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng

Số điện thoại: 0225 3518 618 Số tài khoản: 0101201230402 Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng Mã số thuế: 0 2 0 0 1 1 0 2 9 6

Địa chỉ: Km 57, QL 10, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản: 030031925068 ST

T

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng

Đơn giá Thành tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5)

1 Gạch Đồng Tâm

8080PLATIUM002 xám vân đá

Hộp 3 viên 80 561.000 44.880.000

Cộng tiền hàng: 44.880.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 4.488.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 49.368.000 Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng.

Người mua hàng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Người bán hàng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Biểu 2.4: Phiếu nhập kho

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:01 – VT

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 4 tháng 10 năm 2018 Số: 291

Nợ: 152 Có: 331 Họ tên người giao: Bùi Đức Huy

Theo: HĐ GTGT số 0038678 ngày 4 tháng 10 năm 2018

Nhập tại kho: Vật tư Địa điểm: KM 57, QL 10, Trường sơn, An lão, HP

S T T

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số Đơn vị tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo

chứng từ

Thực nhập

A B C D 1 2 3 4

1 Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá

Hộp 3 viên 80 80 561.000 44.880.000

Cộng x x x x x 44.880.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi bốn triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng.

- Số chứng từ gốc kèm theo: 01

Ngày 4 tháng 10 năm 2018 Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng hoặc bộ phận nhận

(Ký, họ tên)

Biểu 2.5: Phiếu xin lĩnh vật tư

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thủy lợi Hải phòng Địa chỉ: Km 57, QL 10, Trường sơn, An lão, Hải Phòng

GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH VẬT TƯ

Cấp cho: phân xưởng xây lắp số 1

STT Tên vật liệu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Xi măng FICO bao 50kg 100

Ngày 8 tháng 10 năm 2018

Giám đốc (Ký, họ tên)

Trưởng phòng vật tư (Ký, họ tên)

Chỉ huy phân xưởng (Ký, họ tên)

Người lập (Ký, họ tên)

Biểu 2.6: Phiếu xuất kho

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thủy lợi Hải phòng Mẫu số 02 - VT

Bộ phận: Vật tư (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 8 tháng 10 năm 2018

Số: 295 Nợ:TK 621

Có:TK 152

- Họ tên người nhận hàng: Hoàng Việt Long Bộ phận: Phân xưởng xây lắp số 1 - Lý do xuất kho: xuất phục vụ sản xuất

- Xuất tại kho: vật tư Địa điểm:

STT

Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm hàng hóa

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá Thành tiền Yêu

cầu

Thực xuất

A B C D 1 2 3 4

1 Xi măng FICO bao

50kg

100 100 73.730 7.373.000

Cộng x x x x 7.373.000

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bảy triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng.

Số chứng từ gốc kèm theo: 01

Ngày 8 tháng 10 năm 2018 Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng (Ký, họ tên)

Thủ kho (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Biểu 2.7: Phiếu xin lĩnh vật tư

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thủy lợi Hải phòng Địa chỉ: Km 57, QL 10, Trường sơn, An lão, Hải Phòng

GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH VẬT TƯ

Cấp cho: phân xưởng xây lắp số 1

STT Tên vật liệu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Gạch Đồng Tâm

8080PLATIUM002 xám vân đá

hộp 3 viên 60

Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Giám đốc

(Ký, họ tên)

Trưởng phòng vật tư (Ký, họ tên)

Chỉ huy phân xưởng (Ký, họ tên)

Người lập (Ký, họ tên)

Biểu 2.8: Phiếu xuất kho

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thủy lợi Hải phòng Mẫu số 02 - VT

Bộ phận: Vật tư (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

Số: 301 Nợ:TK 621

Có:TK 152

- Họ tên người nhận hàng: Trần Minh Dũng Bộ phận: Phân xưởng xây lắp số 1 - Lý do xuất kho: xuất phục vụ sản xuất

- Xuất tại kho: vật tư Địa điểm:

STT

Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm hàng hóa

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá Thành tiền Yêu

cầu

Thực xuất

A B C D 1 2 3 4

1 Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá

hộp 3 viên

60 60 560.185 33.611.100

Cộng x x x x 33.611.100

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi ba triệu sáu trăm mười một nghìn một trăm đồng.

Số chứng từ gốc kèm theo: 01

Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng

Biểu 2.9: Sổ chi tiết nguyên vật liệu

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:S10-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

Tháng 10 năm 2018 Tài khoản: 152 Tại kho: Vật tư

Tên, quy cách nguyên vật liệu: Xi măng FICO

Đơn vị tính: Đồng

NTGS Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ

Đơn giá Nhập Xuất Tồn G

Số C hiệu

NT SL TT SL TT SL TT

A B C D E 1 2 3=2x1 4 5=4x1 6 7=6x1

Tồn đầu tháng 10

73.500 175 12.862.500

2/10 PN 289

2/10 Mua xi măng FICO nhập kho

331 74.000 150 11.100.000 325 23.887.500

8/10 PX 295

8/10 Xuất xi măng FICO phục vụ sx

621 73.730 100 7.373.000 225 16.514.500

10/10 PN 209

10/10 Mua xi măng FICO nhập kho

74.000 200 14.800.000 425 31.314.500

15/10 PN 308

15/10 Mua xi măng FICO nhập kho

74.000 180 13.320.000 605 44.634.500

...

...

Cộng PS tháng 10

1700 128.800.000 1000 72.864.000

Tồn cuối tháng 10

875 68.798.000

- Sổ này có ... trang, đánh số từ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.10: Thẻ kho

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:S12-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

THẺ KHO

Ngày lập thẻ: ngày 01 tháng 10 năm 2018 Tờ số: 10

- Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Xi măng FICO - Đơn vị tính: bao 50kg

- Mã số: XM-050 S

T T

Ngày tháng

Số hiệu Diễn giải Ngày

nhập, xuất

Số lượng

xác nhận của kế toán

Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn

A B C D E F 1 2 3 G

Tồn đầu tháng 10 175

1 2/10 PN

289

Nhập kho xi măng FICO

2/10 150 325

2 8/10 PX

295

Xuất kho xi măng FICO phục vụ sản xuất

8/10 100 225

10/10 PN 299

Nhập kho thêm xi măng FICO

10/10 200 425

15/10 PN 308

Nhập kho thêm xi măng FICO

15/10 180 605

... ...

Cộng phát sinh 1700 1000

Tồncuối tháng 10 875

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Thủ kho

(Ký,họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Giám đốc

(Ký,họ tên)

Biểu 2.11: Sổ chi tiết nguyên vật liệu

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:S10-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

Tháng 10 năm 2018 Tài khoản: 152 Tại kho: Vật tư

Tên, quy cách nguyên vật liệu:

Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá

Đơn vị tính: Đồng

NTGS Chứng từ Diễn giải TK

ĐƯ Đơn giá Nhập Xuất Tồn G

Số C hiệu

NT SL TT SL TT SL TT

A B C D E 1 2 3=2x1 4 5=4x1 6 7=6x1

Tồn đầu tháng 10

559.000 55 30.745.000

4/10 PN 291

4/10 Nhập kho gạch PLA

331 561.000 80 44.880.000 135 75.465.000

9/10 PX 301

9/10 Xuất kho gạch PLA phục vụ sx

621 560.185 60 33.611.100 75 41.853.900

10/10 PN 302

10/10 Nhập kho gạch PLA

561.000 90 50.490.000 165 92.343.900

12/10 PN 304

12/10 Nhập kho gạch PLA

561.000 30 16.830.000 195 109.173.900

...

...

Cộng PS tháng 10

900 501.632.000 670 372.862.000

Tồn cuối tháng 10

285 159.515.000

- Sổ này có ... trang, đánh số từ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.12: Thẻ kho

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:S12-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

THẺ KHO

Ngày lập thẻ: ngày 01 tháng 10 năm 2018 Tờ số: 12

- Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Gạch Đồng Tâm 8080PLATIUM002 xám vân đá - Đơn vị tính: hộp 3 viên

- Mã số: GPLA-002 S

T T

Ngày tháng

Số hiệu Diễn giải Ngày

nhập, xuất

Số lượng

xác nhận của kế

toán

Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn

A B C D E F 1 2 3 G

Tồn đầu tháng 10 55

1 4/10 PN

291

Nhập kho gạch PLA 4/10 80 135

2 9/10 PX

301

Xuất kho gạch PLA phục vụ sản xuất

9/10 60 75

10/10 PN 302

Nhập kho thêm gạch PLA

10/10 90 165

12/10 PN 304

Nhập kho thêm gạch PLA

12/10 30 195

... ...

Cộng phát sinh 900 670

Tồn cuối tháng 10 285

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Thủ kho

(Ký,họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Giám đốc

(Ký,họ tên)

Biểu 2.13: Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO HÀNG HÓA Tháng 10 năm 2018

TK 152: Nguyên vật liệu

Đơn vị tính :Đồng

vật

Tên vật tư Đ V T

Tồn đầu kỳ Nhập trong Kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ

SL TT SL TT

ĐG xuất

kho SL TT SL TT

A B C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XM - 050

Xi măng FICO

bao 50k g

175 12.862.500 1700 128.800.000 73.730 1000 72.864.000 875 68.798.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

GP LA- 002

Gạch Đồng Tâm 8080 PLATIUM 002 xám vân đá

hộp 3 viên

55 30.745.000 900 501.632.000 560.185 670 372.862.000 285 159.515.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

T- Ø6

Thép cuộn Ø6

kg 5400 75.330.000 4600 65.320.000 14.065 10000 140.650.000 0 0

T- Ø8

Thép cuộn Ø8

kg 2000 29.000.000 4000 61.200.000 11.275 5000 56.375.000 1000 14.500.000

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tổng cộng 947.937.500 1.277.940.000 938.009.100 1.287.868.400

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Người phê duyệt (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.14: Trích sổ Nhật ký chung

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số: S03a-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 10 năm 2018

Đơn vị tính: đồng NTGS Chứng từ

Diễn giải Đã ghi sổ cái

STT dòng

SH TK

Số phát sinh

SH NT Nợ

A B C D E G H 1 2

...

2/10 GTGT 330 PN 289

2/10 Nhập kho xi măng FICO

152 133 331

11.100.000 1.110.000

12.210.000 ...

4/10 GTGT 678 PN 291

4/10 Nhập kho gạch PLA 152

133 331

44.880.000 4.488.000

49.368.000 ...

8/10 PX- 295 8/10 Xuất kho xi măng FICO phục vụ sản xuất

621 152

7.373.000

7.373.000 ...

9/10 PX- 301 9/10 Xuất kho gạch PLA phục vụ sản xuất

621 152

33.611.100

33.611.100 10/10 GTGT 689

PN 299

10/10 Nhập kho xi măng FICO

152 133 331

14.800.000 1.480.000

16.280.000 10/10 GTGT 712

PN 302

10/10 Nhập kho gạch PLA 152

133 331

50.490.000 5.049.000

55.539.000 ...

12/10 GTGT 734 PN 304

12/10 Nhập kho gạch PLA 152

133 331

16.830.000 1.683.000

18.513.000 ...

15/10 GTGT 745 PN 308

15/10 Nhập kho xi măng FICO

152 133 331

13.320.000 1.332.000

14.652.000 ...

17/10 GTGT 750 PN 312

17/10 Nhập kho Thép cuộn Ø6

152 133 331

65.320.000 6.532.000

71.852.000 17/10 GTGT 532

PN 313

17/10 Nhập kho Thép cuộn Ø8

152 133 331

61.200.000 6.120.000

67.320.000 ...

20/10 PX 310 20/10 Xuất kho thép cuộn Ø6 621

152

140.650.000

140.650.000

20/10 PX 311 20/10 Xuất kho thép cuộn Ø8 621

152

56.375.000

56.375.000 ...

Cộng phát sinh 7.543.743.100 7.543.743.100

- Sổ này có ... trang. Đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

Biểu 2.15: Trích sổ cái

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI HẢI PHÒNG Mẫu số:S03b-DN

Địa chỉ: Km 57 QL 10 Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT –BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TRÍCH SỔ CÁI

Tháng 10 năm 2018 Tên tài khoản: nguyên vật liệu

Số hiệu: 152 NT

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

NKC SH

TK ĐƯ

Số tiền

SH NT Trang

sổ

STT dòng

Nợ

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu Tháng 10 947.937.500

...

2/10 PN 289

2/10 Nhập kho xi măng FICO

331 11.100.000 ...

4/10 PN 291

4/10 Nhập kho gạch PLA 331 44.880.000

... ... ...

8/10 PX 295

8/10 Xuất kho xi măng FICO

621 7.373.000

...

9/10 PX 301

9/10 Xuất kho gạch PLA phục vụ sản xuất

621 33.611.100

10/10 PN 209

10/10 Nhập kho xi măng FICO

331 14.800.000 10/10 PN

302

10/10 Nhập kho gạch PLA 331 50.490.000

... ... ...

12/10 PN 304

12/10 Nhập kho gạch PLA 331 16.830.000

... ... ...

15/10 PN 308

15/10 Nhập kho xi măng FICO

331 13.320.000

... ... ...

17/10 PN 312

17/10 Nhập kho thép cuộn

Ø6 331 65.320.000

17/10 PN 313

17/10 Nhập kho thép cuộn Ø8

331 61.200.000

... ... ...

20/10 PX 310

20/10 Xuất kho thép cuộn Ø6 621 140.650.000

20/10 PX 311

20/10 Xuất kho thép cuộn Ø8 621 56.375.000

... ... ...

- Cộng số phát sinh tháng

1.277.940.000 938.009.100

- Số dư cuối tháng 1.287.868.400

- Sổ này có ... trang. đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ:

Ngày 31 tháng 10 năm 2018 Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

THỦY LỢI HẢI PHÒNG.

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng.

Trong suốt quá trình từ khi thành lập công ty Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng luôn có hướng phát triển tốt, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn phức tạp về nhiều mặt nhất là từ khi có cơ chế kinh tế thị trường. Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng có những bước tiến rõ rệt về nhiều mặt:

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên ngày một khá.

- Không ngừng tăng cường đầu tư vốn vào việc xây dựng cơ sở vật chất và tích cực mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất ngày một hoàn chỉnh hơn

- Hoàn chỉnh từng bước việc tổ chức sắp xếp lực lượng sản xuất với những mô hình thực sự có hiệu quả theo từng giai đoạn.

- Đào tạo và lựa chọn đội ngũ cán bộ, công nhân có đủ khả năng và trình độ để đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện tại.

Để công ty đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi nhà quản lý phải quán triệt chất lượng toàn bộ công tác quản lý. Hạch toán kinh tế là bộ phận cấu thành của công cụ quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của nhà nước trong quản lý lãnh đạo, chỉ đạo kinh doanh. Từ đó thực hiện đầy đủ chức năng, phản ánh và giám sát mọi hoạt động kinh tế, chính trị. Kế toán phải thực hiện những quy định cụ thể, thống nhất phù hợp với tính toán khách quan và nội dung yêu cầu của một cơ chế quản lý nhất định. Việc nghiên cứu cải tiến vào hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu ở các doanh nghiệp là một vấn đề hết sức bức thiết đối với công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng thì cần thực hiện được các nguyên tắc sau:

- Kế toán vật liệu phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của hạch toán vật liệu. Trong hạch toán sản xuất kinh doanh, kế toán vật liệu phải đảm bảo cùng

nhưng phải nhanh chóng kịp thời, cung cấp các thông tin chính xác phục vụ cho quản lý.

- Xuất phát từ những đặc trưng cụ thể của doanh nghiệp để tổ chức hạch toán vật liệu một cách hữu hiệu khách quan và tiết kiệm, kế toán phải ghi chép hạch toán đúng theo quy định và vận dụng đúng nguyên lý vào đơn vị mình.

- Kế toán phải căn cứ vào mô hình chung trong hạch toán, những quy định về ghi chép luân chuyển chứng từ của doanh nghiệp để hoàn thiện các sơ đồ hạch toán, ghi chép kế toán.

- Bảo đảm nguyên tắc phục vụ yêu cầu của hạch toán vật liệu theo thể chế và luật lệ mới về kế toán mà nhà nước ban hành.

3.1.1. Ưu điểm.

Với bộ máy quản lý phù hợp, các phòng ban chức năng phục vụ có hiệu quả giúp lãnh đạo công ty trong việc giám sát thi công, quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán được tiến hành hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện hiện nay. Phòng kế toán của công ty được bố trí hợp lý, phân công công việc cụ thể, rõ ràng công ty đã có đội ngũ nhân viên kế toán thạo nghề, có năng lực, nhiệt tình và trung thực.. đã góp phần đắc lực vào công tác hạch toán và quản lý kinh tế của công ty. Phòng kế toán của công ty đã sớm áp dụng thử nghiệm chế độ kế toán mới vào công tác kế toán nhật ký chung mà trước đó là áp dụng chứng từ ghi sổ. Áp dụng Nhật ký chung là hình thức kế toán mới có ưu điểm là hệ thống sổ sách tương đối gọn nhẹ, việc ghi chép đơn giản. Bộ máy kế toán đã biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả chế độ kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật ký chung nhằm nâng cao trình độ cơ giới hóa công tác kế toán, phát huy hơn nữa vai trò của kế toán trong tình hình hiện nay. Về cơ bản hệ thống sổ sách của công ty được lập đầy đủ theo quy định, nếu trong tháng phát hiện ra sai sót thì vẫn có thể sửa chữa. Ngoài ra việc các sổ sách kế toán đều được ghi thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

- Về công tác hạch toán vật liệu kế toán công ty đã tổ chức hạch toán vật liệu theo từng công trình, hạng mục công trình, trong từng tháng, từng quý rõ ràng. Một năm công ty hạch toán vào 4 quý, 3 tháng 1 quý được hạch toán một cách đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản lý vật liệu.

- Về tổ chức kho bảo quản: nhằm đảm bảo không bị hao hụt, công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng có kho bảo quản riêng không phải đi thuê,