• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty

2.2.2. Kế toán thanh toán với người bán tại công ty

2.2.2. Kế toán thanh toán với người bán tại công ty

Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán với người bán tại công ty TNHH Dương Đức Huy

Ghi chú:

Nhập số liệu hàng ngày:

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm:

Quan hệ đối chiếu kiểm tra:

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã kiểm tra ghi chép vào sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết phải trả người bán. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 331. Cuối kỳ từ sổ chi tiết 331 lập bảng tổng hợp phải trả người bán, đồng thời kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái Tk 331 với bảng tổng hợp phải trả người bán

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái Tk 331 và bảng tổng hợp phải trả người bán, cuối kỳ tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh. Căn cứ số liệu trên sổ cái TK 331, bảng tổng hợp phải trả người bán và bảng cân đối số phát sinh để lập Báo cáo tài chính.

Chứng từ kế toán

Sổ Nhật ký chung

Sổ chi tiết phải trả người bán

Sổ cái Tk 331 Bảng tổng hợp phải trả người bán

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính

Ví dụ minh họa: Ngày 07/12/2019, công ty mua dầu DO của công ty xăng dầu khu vực III TNHH MTV số tiền: 900.000 đồng (bao gồm cả VAT 10%) đã thanh toán. Theo hóa đơn 0000168

Biểu số 2.12: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000168 CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III TNHH MTV

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (chứng từ giấy của hóa đơn điện tử) Ngày 07 tháng 12 năm 2019 09:30

Mẫu số: 01GTKT0/002 Ký hiệu: XN/19E Số: 0000168 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III - TNHH MTV Mã số thuế: 0201280833 Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, q. Hồng Bàng, tp. Hải Phòng

Cửa hàng số: Cửa hàng xăng dầu số 3 Người mua:

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Dương Đức Huy Mã số thuế: 0201284822

Địa chỉ: 24 Đường Cát Bi, Khu C2 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng Phương thức thanh toán: Tiền Mặt

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Dầu DO Lít 56.04 14.600 818.182

Cộng tiền hàng: 818.182 Tiền thuế giá trị gia tăng (10%) 81.818 Tổng cộng tiền thanh toán: 900.000 Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Chín trăm nghìn đồng

Người bán hàng Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày 07/12/2019, Công ty thanh toán tiền mua dầu DO cho công ty Xăng dầu khu vực III TNHH MTV số tiền: 900.000 đồng, theo hóa đơn 0000168

Biểu số 2.13: Phiếu chi số 135

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số: 02-TT

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Số: 135

Nợ TK 331: 900.000 Có TK 111: 900.000

Họ tên người nhận tiền: Công ty Xăng dầu khu vực III TNHH MTV Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Lý do chi: Mua Dầu DO công ty xăng dầu khu vực III

Số tiền: 900.000 VND

Viết bằng chữ: Chín trăm nghìn đồng chẵn Kèm theo: ……..chứng từ gốc

Ngày …..tháng….năm Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm năm mươi ba nghìn một trăm tám mươi đồng chẵn

Ví dụ minh họa: Ngày 19/12/2019, công ty mua dầu DO của công ty CP Thương mại- Du lịch- Xăng dầu- Dầu khí Hà Giang số tiền: 701.800 đồng (bao gồm cả VAT 10%) đã thanh toán.

Biểu số 2.14: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000197

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – DU LỊCH- XĂNG DẦU- DẦU KHÍ HÀ GIANG Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, T. Hà Giang Mã số thuế: 5100101441

Điện thoại: 02193866630 - FAX: 02193866106

Tài khoản: 8200211000024 – Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Hà Giang

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2: Giao người mua Mẫu số: 01GTKT3/002 Ngày 19 tháng 12 năm 2019

Ký hiệu: XN/19P Số: 0000197 Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy MST: 0201284922

Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2, Phường Cát Bi,Quận Hải An, Hải Phòng Hình thức thanh toán: Tiền mặt

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Dầu DO Lít 43.70 14.600 638.000

Cộng tiền hàng 638.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền Thuế GTGT: 63.800 Tổng tiền thanh toán 701.800 Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm linh một nghìn tám trăm đồng chẵn

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn

Ngày 19/12/2019, Công ty thanh toán tiền mua dầu DO Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang số tiền: 701.800 đồng theo HĐ 0000197

Biểu số 2.15: Phiếu chi số 148

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số: 02-TT

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Số: 148

Nợ TK 331: 701.800 Có TK 111: 701.800

Họ tên người nhận tiền: Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, P. Nguyễn trãi, TP. Hà Giang, T. Hà Giang

Lý do chi: Mua Dầu DO Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang

Số tiền: 701.800 VND

Viết bằng chữ: Bảy trăm linh một nghìn tám trăm đồng Kèm theo: ……..chứng từ gốc

Ngày …..tháng….năm Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bảy trăm linh một nghìn tám trăm đồng chẵn.

Biểu số 2.16: Trích sổ nhật ký chung năm 2019

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số: S03a-DNN

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2019

Đơn vị tính: đồng Chứng từ

Diễn giải SHTK Số phát sinh

SH NT Nợ

... ... ... ... ... ...

HĐ0000168 07/12/2019

Mua dầu của Công ty Xăng Dầu Khu Vực III

TNHH MTV

154 818.182

Thuế GTGT được khấu

trừ 133 81.818

Mua dầu chưa thanh toán 331 900.000

PC135 07/12/2019

Thanh toán tiền mua dầu DO cho Công ty Xăng Dầu Khu Vực III TNHH

MTV

331 900.000

111 900.000

... .... ... .... ... ...

HĐ0000197 19/12/2019

Mua dầu Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng

dầu Dầu Khí Hà Giang 154 638.000

Thuế GTGT được khấu

trừ 133 63.800

Mua dầu chưa thanh toán 331 701.800

PC148 19/12/2019

Thanh toán tiền mua dầu DO cho Công ty CP Thương

Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang

331 701.800

111 701.800

... ... ... ... ... ...

Cộng phát sinh 13.459.183.217 13.459.183.217 Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2.17: Trích sổ cái TK 331

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số S03b –DNN

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

SỔ CÁI

Tài khoản 331- Phải trả người bán

Năm 2019 Ngày ghi sổ Chứng từ

Diễn giải TKĐƯ Số tiền

SH NT Nợ

Số dư đầu kỳ -

Số phát sinh trong kỳ

……. …………..

07/12/2019 HĐ0000168 07/12/2019

Mua dầu DO Công ty xăng dầu khu vực III

TNHH MTV

154 818.182

Thuế GTGT được khấu trừ 133 81.818

07/12/2019 PC135 07/12/2019 Trả riền mua dầu DO 111 900.000

………… ……. ……… ……… ….. ………..

19/12/2019 HĐ0000197 19/12/2019

Mua dầu DO Công ty Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang

154 638.000

Thuế GTGT được khấu trừ 133 63.800

19/12/2019 PC148 19/12/2019 Trả riền mua dầu DO 111 701.800

…….. ………. ……….. ……… …… …………

Cộng phát sinh 306.664.062 306.664.062

Số dư cuối kỳ -

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2.18: Trích sổ chi tiết phải trả người bán

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số S13 –DNN

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Tài khoản 331

Đối tượng: Công ty CP Thương Mại- Du lịch- Xăng dầu Dầu Khí Hà Giang

Năm 2019

Chứng từ

Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Nợ

Số dư đầu kỳ -

………..

HĐ0000197 19/12/2019

Mua dầu DO 154 638.000 638.000

Thuế GTGT được

khấu trừ 133 63.800 701.800

PC148 19/12/2019 Trả tiền mua dầu

DO 111 701.800

…………

Cộng phát sinh 3.470.000 3.470.000

Số dư cuối kỳ -

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2.19: Trích sổ chi tiết phải trả người bán

Đơn vị: Công ty TNHH Dương Đức Huy Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2,

Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mẫu số S13 –DNN

( Ban hành theo Thông tư số : 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của BTC)

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Tài khoản 331

Đối tượng: Công ty Xăng dầu Khu Vực III-TNHH Một Thành Viên

Năm 2019

Chứng từ

Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư

SH NT Nợ Nợ

Số dư đầu kỳ -

……….. ……. ……….. …….. ……… …….. …… ……….

HĐ0000168 07/12/2019

Mua dầu DO 154 818.182 818.182

Thuế GTGT được

khấu trừ 133 81.818 900.000

PC135 07/12/2019 Trả tiền mua dầu

DO 111 900.000

……… ….. ………… …. ……. …….. …….. …………

Cộng phát sinh 250.478.000 250.478.000

Số dư cuối kỳ -

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu số 2.20: Trích bảng tổng hợp phải tra người bán

Đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐỨC HUY

Địa chỉ: Số 24 đường Cát Bi, Khu C2, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng

BẢNG TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Tài khoản 331 Năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Mã KH Tên KH Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ

Nợ Nợ Nợ

XANGDAU Công ty Xăng dầu khu vực III TNHH

MTV 250.478.000 250.478.000

QUANGNINH Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh 870.000 870.000

CAOBANG Công ty Xăng dầu Cao Bằng 3.278.000 3.278.000

LONGHAI Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Long Hải 1.100.000 1.100.000

HAGIANG Công ty CP TM Du lịch-Xăng dầu Dầu

khí Hà Giang 3.470.000 3.470.000

HUNGYEN Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên 1.000.000 1.000.000

BINHMINH Công ty CP Phát Triển thương mại Bình

Minh 1.250.152 1.250.152

BACHDANG Công ty CP Xăng dầu Bạch Đằng 1.916.830 916.830

NGHEAN Công ty Xăng Dầu Nghệ An 1.120.000 1.120.000

HUE Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 1.100.000 1.100.000

HOANGHA Công ty TNHH Hoàng Hà 1.017.160 1.017.160

……….. ……….. ……….. ………… ……… ………. ………… ……….

Cộng 306.664.062 306.664.062

Ngày 31 thág 12 năm 2019

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)