• Không có kết quả nào được tìm thấy

Khái quát chung về Công ty TNHH Minh Thuận .1 Quá trình hình thành và phát triển

Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Minh Thuận .1 Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập năm 2005 với tên gọi là Công ty TNHH Minh Thuận. Ngày 18/07/2005 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng, đã cấp giấy phép kinh doanh số 0200635695 cho công ty chính thức đi vào hoạt động với hình thức là công ty TNHH. Một số thông tin cơ bản về công ty :

- Tên công ty: Công ty TNHH Minh Thuận

- Địa chỉ: Số 123 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

- Số điện thoại: 02253758809 - Số fax: 02253758809

- Người đại diện pháp lý: Bà Phạm Thị Minh - Mã số thuế: 0200635695

Mục tiêu của công ty: Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh về vận tải hàng hóa bằng container, kết hợp với việc kinh doanh các lĩnh vực khác nhằm thu lợi nhuận tối đa. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, công ty đã dần tạo được chỗ đứng trên thị trường.

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Minh Thuận - Công ty TNHH là một công ty kinh doanh thiết bị điện.

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Thuận

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty TNHH Minh Thuận

* Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận :

- Giám đốc : Là người quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước cơ quan pháp luật.

- Phòng kế hoạch : Có chức năng nhiệm vụ tổng hợp các kế hoạch và trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch về kinh doanh, lên đơn đặt hàng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công ty.

- Phòng kinh doanh : Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh. Làm công tác điều tra, nghiên cứu thị trường mở rộng mạng lưới kinh doanh và kế hoạch đầu tư vào thị trường mới được tốt hơn.

- Phòng tài chính kế toán : Có trách nhiệm tổ chức các công tác kế toán theo quy định của nhà nước. Thực hiện kế hoạch tài chính bảo đảm số vốn cho kinh doanh và các công tác bảo toàn thu hồi vốn, thực hiện kế hoạch phân chia lợi nhuận kinh doanh. Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh hạch toán lỗ lãi,

Giám đốc

Phòng Kế Hoạch

Phòng Kinh Doanh

Phòng Tài chính – Kế toán

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Minh Thuận 2.1.4.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, theo mô hình này chỉ có một phòng kế toán duy nhất, mọi công việc kế toán đều được thực hiện tại đây.

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty TNHH Minh Thuận

* Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán

- Kế toán trưởng: là người đứng đầu phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thông tin kế toán cung cấp, có trách nhiệm tổ chức điều hành công tác kế toán trong công ty, giám sát, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công việc do nhân viên kế toán tiến hành.

- Kế toán tổng hợp: Tập hợp chi phí theo số liệu phát sinh, tổ chức ghi chép, tổng hợp số liệu nhập xuất, các loại vốn, các quỹ của công ty để xác định lãi lỗ, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

- Kế toán công nợ, thanh toán: Theo dõi các khoản công nợ giữa công ty với khách hàng. Lập báo cáo nhanh về các khoản công nợ để báo cáo lên kế toán trưởng và giám đốc.

- Thủ quỹ: Đảm nhận công việc thu chi tiền mặt, lưu trữ hồ sơ, cập nhật chứng từ, báo cáo quỹ hằng ngày, đóng các chứng từ sổ sách có liên quan.

2.1.4.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Minh Thuận Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung để ghi chép, phản ánh hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kế Toán Trưởng

Kế Toán

tổng hợp

Kế toán công nợ + thanh toán

Thủ quỹ

Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD theo hình thức kế

toán Nhật ký chung

2.1.4.3 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Minh Thuận

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng theo chế độ kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC.

- Hệ thống tài khoản: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản theo 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC và mở các tài khoản chi tiết phù hợp với việc hạch toán của kế toán.

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

SỔ CÁI

TK511, 632,…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỔ NHẬT KÝ CHUNG

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

- Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho : Nhập trước xuất trước - Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên - Phương pháp khấu hao theo đường thẳng .

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh