• Không có kết quả nào được tìm thấy

Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

Trong tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Trang 85-92)

PHIẾU KẾ TOÁN

Biểu 3.2. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán

73

Tác dụng của việc mở sổ chi tiết cho các tài khoản 511 và 632: Giúp phân biệt đƣợc từng loại doanh thu, điều này giúp các nhà quản lý đánh giá đƣợc doanh thu của mặt hàng nào có hiệu quả hơn, từ đó có các chính sách, biện pháp nên tăng doanh thu của sản phẩm, hàng hóa nào và nên giảm doanh thu của sản phẩm, hàng háo nào. Ban quản trị sẽ xây dựng kế hoạch doanh thu cho từng loại.

Ý kiến 2: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy.

Hiện nay, trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán nhƣng phần mềm kế toán Misa, Fast, LinkQ .Công ty nên áp dụng và trang bị phần mềm kế toán cho đội ngũ kế toán, để xử lý nhanh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giảm bớt khối lƣợng công việc cũng nhƣ về mặt nhân sự mà có đƣợc độ chính xác và hiệu quả cao ba phần mềm kế toán thông dụng và đƣợc kế toán tin dùng nhiều nhất:

 Phần mềm kế toán Misa: Là giải pháp linh hoạt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và đƣợc áp dụng trong các trƣờng hợp sau:

Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thƣơng mại đơn giản, và mức độ quản lý không quá phức tạp, doanh nghiệp có yêu cầu quản trị cao hơn và mô hình hoạt động lớn ở mức tƣơng đối, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

Phần mềm kế toán Misa có ƣu điểm là dễ sử dụng bởi giao diện trực quan và thân thiện với ngƣời dùng, những ngƣời mới bắt đầu sử dụng phần mềm cũng sẽ thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phép cập nhật dữ liệu nhƣ nhiều hóa đơn 1 phiếu chi một cách linh hoạt, các mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành.

Và điểm nổi trội nữa của Misa là chức năng lƣu và ghi sổ dữ liệu khá quan trọng, và công nghệ bảo mật dữ liệu cao vì phần mềm Misa chạy trên cơ sở dữ liệu sql và tính chính xác trong việc xử lý số liệu tính toán cũng rất chính xác.

74

Dƣới đây là giao diện phần mềm kế toán MISA.MSE.2015

 Phần mềm kế toán Fast: Là giải pháp cho loại hình doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn điển hình là các doanh nghiệp lớn phải cần báo cáo về việc quản lý, hay các doanh nghiệp xây dựng sản xuất thì nên dùng phần mềm fast.

Và chắc chắn fast cũng sẽ có nhiều ƣu điểm nhƣ: giao diện cũng rất dễ làm việc, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về các chính sách điều khoản thuế, thông tƣ và các nghị định của Bộ tài chính, bám sát các chế độ kế toán hiện hành, và xử lý số liệu một cách nhanh, cho phép kết xuất báo cáo ra Excell với mẫu biểu sắp xếp đẹp.

75

Dƣới đây là giao diện phần mềm kế toán Fast Accounting

 Phần mềm kế toán LinkQ: Là phần mềm đƣợc xây dựng trên công cụ lập trình tiên tiến C#.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server tích hợp trên Font chuẩn Unicode.

- Theo dõi và hạch toán song song nhiều loại tiền tệ.

- Cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ trong cùng một thời điểm, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ trên nhiều phân hệ khác.

- Mô hình dữ liệu cho phép tập hợp và quản lý theo sơ đồ Tổng công ty – Công ty thành viên – Chi nhánh.

- Tính linh động, dễ chỉnh sửa: Cho phép ngƣời dùng khai báo thêm các trƣờng thông tin để theo dõi.

- Giao diện và báo cáo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và các ngôn ngữ khác do ngƣời dùng tự định nghĩa.

- Kết xuất dữ liệu ra bộ Office dễ dàng, kết xuất trực tiếp ra HTTK, iHTKK, TaxOnline.

- Tích hợp trên nhiều hệ điều hành nhƣ: Winxp, Vista, Win7.

76

- Có thể kết nối dữ liệu từ xa (trƣờng hợp bán hàng có showroom, chi nhánh, công ty con,..)

Dƣới đây là giao diện phần mềm kế toán LinkQ

* Với quy mô của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng nhƣ hiện nay thì nên sử dụng Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 - đây là phần mềm kế toán mới đƣợc nâng cấp với nhiều tính năng tiện dụng hơn so với phần mềm kế toán cũ. Em xin giới thiệu phần mềm Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 mà công ty có thể sử dụng với nhiều tính năng dễ sử dụng và tiện lợi.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, đƣợc thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tƣ nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ đƣợc hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình. Với MISA SME.NET 2012 doanh nghiệp có thể kiểm soát đƣợc số liệu trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua Internet.

77

- Cập nhật chế độ tài chính mới nhất.

- Đáp ứng 4 phƣơng pháp tính giá thành cho Doanh nghiệp sản xuất: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bƣớc liên tục.

- Xuất khẩu báo cáo thuế theo định dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp qua MTAX.VN.

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ, phân tích hiệu quả chiến dịch thu nợ, quản trị công nợ theo loại, hạn nợ.

- Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kiệm 90% thời gian, công sức cho thủ quỹ, thủ kho.

- Dự báo dòng tiền trong tƣơng lai giúp doanh nghiệp tối ƣu vòng quay vốn - Tăng tốc độ xử lý dữ liệu, xem sổ sách, báo cáo và nhập liệu nhanh gấp 3 lần.

KẾT LUẬN

Đề tài khóa luận “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô” đã giải quyết đƣợc 1 số vấn đề sau:

78

 Về mặt lý luận:

- Đƣa ra đƣợc những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính.

- Đƣa ra đƣợc những lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, đánh giá khái quát đƣợc tình hình tài chính trong doanh nghiệp.

 Về mặt thực tiễn:

- Đề tài đã phản ánh thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô.

- Đề tài đã đánh giá đƣợc ƣu, nhƣợc điểm trong công tác kế toán nói chung, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

- Đề tài đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng nhƣ công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô.

Do thời gian thực tập có hạn, vốn kiến thức khoa học còn hạn hẹp, nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự góp ý giúp đỡ của các thầy cô, ban giám đốc cùng các bạn để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của TS. Trần Thị Thanh Thảo, các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo và các cán bộ kế toán ở phòng kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Thủ Đô đã giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Sinh viên

Đỗ Thị Phƣơng Thảo

Trong tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Trang 85-92)