• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp

3.1.2 Kết quả phân tích hồi quy

3.1.2.3 Kết quả hồi quy bội

Phân tích hồi quy Mô hình 1

Bảng 3.3. Kết quả hồi quy Mô hình 1 Dependent Variable: LTD

Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:35 Sample: 1 440

Included observations: 425

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.112380 0.144130 -7.717909 0.0000

ROA -0.352387 0.161451 -2.182629 0.0296

TANG 0.202136 0.038983 5.185211 0.0000

TAX -0.049173 0.041337 -1.189572 0.2349

LIQ 0.053629 0.004010 13.37411 0.0000

SIZE 0.042963 0.005040 8.524560 0.0000

GROWTH -0.013577 0.011501 -1.180463 0.2385 UNI -0.040916 0.022637 -1.807482 0.0714 R-squared 0.396783 Mean dependent var 0.174941 Adjusted R-squared 0.386657 S.D. dependent var 0.167441 S.E. of regression 0.131133 Akaike info criterion -1.206562 Sum squared resid 7.170695 Schwarz criterion -1.130288 Log likelihood 264.3945 Hannan-Quinn criter. -1.176430 F-statistic 39.18480 Durbin-Watson stat 0.630499 Prob(F-statistic) 0.000000

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Kết quả hồi quy cho thấy chỉ số thống kê Durbin-Watson khá thấp, bằng 0,63, nghi ngờ có hiện tượng tự tương quan. Bằng phần mềm Eviews, ta tiến hành kiểm định tự tương quan. Kết quả như bảng sau:

Bảng 3.4. Kết quả kiểm định tự tƣơng quan bậc 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 343.1549 Prob. F(1,416) 0.0000 Obs*R-squared 192.1094 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:38 Sample: 1 440

Included observations: 425

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.103350 0.106967 -0.966194 0.3345 ROA 0.109188 0.119803 0.911395 0.3626 TANG -0.028854 0.028934 -0.997228 0.3192 TAX 0.020839 0.030657 0.679743 0.4970 LIQ 0.002266 0.002974 0.761883 0.4466 SIZE 0.003588 0.003740 0.959245 0.3380 GROWTH 0.013968 0.008557 1.632304 0.1034 UNI -0.008750 0.016784 -0.521316 0.6024 RESID(-1) 0.687138 0.037094 18.52444 0.0000 R-squared 0.452022 Mean dependent var -1.48E-16 Adjusted R-squared 0.441484 S.D. dependent var 0.130046 S.E. of regression 0.097189 Akaike info criterion -1.803377 Sum squared resid 3.929382 Schwarz criterion -1.717568 Log likelihood 392.2176 Hannan-Quinn criter. -1.769478 F-statistic 42.89436 Durbin-Watson stat 1.895500 Prob(F-statistic) 0.000000

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2 Đặt giả thiết H0: 1 = 0 (không có tự tương quan bậc 1)

1 ≠ 0 (có tự tương quan bậc 1)

Với mức ý nghĩa 10%, Bảng 4.9 cho thấy Obs*R-squared = 192,1, p-value = 0.00<10%, nên giả thiết H0 bị bác bỏ, tức có hiện tượng tự tương quan bậc 1.

Để khắc phục hiện tượng tự tương quan, ta sử dụng ký hiệu AR(1) vào mô hình hồi quy.

Bảng 3.5. Kết quả hồi quy đã khắc phục hiện tƣợng tự tƣơng quan của Mô hình 1

Dependent Variable: LTD Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:41 Sample (adjusted): 2 440

Included observations: 414 after adjustments Convergence achieved after 6 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.646607 0.162357 -10.14188 0.0000 ROA -0.209626 0.116105 -1.805495 0.0717 TANG 0.132491 0.041916 3.160845 0.0017 TAX -0.040535 0.028999 -1.397786 0.1629 LIQ 0.052693 0.003721 14.16194 0.0000 SIZE 0.061918 0.005798 10.67886 0.0000 GROWTH 0.006803 0.006649 1.023259 0.3068 UNI -0.028653 0.015965 -1.794721 0.0734 AR(1) 0.706561 0.034198 20.66063 0.0000 R-squared 0.689026 Mean dependent var 0.173744 Adjusted R-squared 0.682883 S.D. dependent var 0.163232 S.E. of regression 0.091921 Akaike info criterion -1.914270 Sum squared resid 3.422052 Schwarz criterion -1.826751 Log likelihood 405.2539 Hannan-Quinn criter. -1.879659 F-statistic 112.1699 Durbin-Watson stat 1.880141 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .71

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

R2 khá cao, R2 = 68,9% cho thấy các biến độc lập có thể giải thích 68,9% sự thay đổi của tỷ số nợ dài hạn/tổng tài sản.

Giá trị F là 112,17, với mức ý nghĩa 10%, p-value = 0.000 < 10% cho thấy các biến độc lập giải thích có ý nghĩa 68,9% sự thay đổi của tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản, và mô hình phù hợp tốt với dữ liệu.

Ta xây dựng phương trình hồi quy như sau:

LTD = -1.65 - 0.21*ROA + 0.13*TANG - 0.04*TAX + 0.05*LIQ + 0.06*SIZE + 0.007*GROWTH - 0.03*UNI + [AR(1)=0.707]

Kết quả hồi quy ở bảng 3.5 cho thấy các biến ROA, TANG, LIQ, SIZE, UNI giải thích có ý nghĩa đối với sự biến động của LTD (với mức ý nghĩa 10%). Tác động của các biến TAX, GROWTH thì chưa có cơ sở kết luận. Trong đó, ROA và UNI có quan hệ nghịch chiều, TANG, LIQ, SIZE có quan hệ thuận chiều với LTD. Giá trị của thể hiện tầm quan trọng của các biến giải thích đối với sự biến động của biến phụ thuộc. Do đó, giá trị của càng cao thì tầm quan trọng của biến độc lập trong việc giải thích sự biến động của biến phụ thuộc càng lớn. Trong các biến giải thích, giá trị của ROA cao hơn các biến còn lại chứng tỏ ROA có vai trò quan trọng hơn các biến còn lại trong việc giải thích sự thay đổi của LTD.

Kiểm định lại hiện tượng tự tương quan, kết quả cho thấy:

Bảng 3.6. Kết quả kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan bậc 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.802305 Prob. F(1,404) 0.1802 Obs*R-squared 1.838714 Prob. Chi-Square(1) 0.1751 Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:46 Sample: 2 440

Included observations: 414

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.013917 0.162528 0.085631 0.9318 ROA -0.004951 0.116048 -0.042659 0.9660 TANG -0.000558 0.041877 -0.013334 0.9894 TAX 0.000826 0.028977 0.028517 0.9773 LIQ -9.01E-05 0.003718 -0.024232 0.9807 SIZE -0.000484 0.005804 -0.083475 0.9335 GROWTH -8.38E-05 0.006643 -0.012618 0.9899 UNI 0.000982 0.015966 0.061475 0.9510 AR(1) -0.042432 0.046543 -0.911679 0.3625 RESID(-1) 0.091445 0.068115 1.342500 0.1802 R-squared 0.004441 Mean dependent var -3.74E-14 Adjusted R-squared -0.017737 S.D. dependent var 0.091027 S.E. of regression 0.091830 Akaike info criterion -1.913891 Sum squared resid 3.406853 Schwarz criterion -1.816647 Log likelihood 406.1754 Hannan-Quinn criter. -1.875434 F-statistic 0.200256 Durbin-Watson stat 1.969032 Prob(F-statistic) 0.994081

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Obs*R-squared = 1,8, với mức ý nghĩa 10%, p-value = 0,175 > 10%, tức là mô hình không còn tự tương quan.

Phân tích hồi quy Mô hình 2

Bảng 3.7. Kết quả hồi quy bội của Mô hình 2 Dependent Variable: EQUI

Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:48 Sample: 1 440

Included observations: 425

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.007296 0.189453 5.316855 0.0000

ROA 0.310685 0.212221 1.463969 0.1440 TANG 0.122798 0.051242 2.396437 0.0170 TAX 0.087277 0.054336 1.606245 0.1090 LIQ 0.023258 0.005271 4.412637 0.0000 SIZE -0.022747 0.006625 -3.433563 0.0007 GROWTH 0.010845 0.015118 0.717374 0.4735 UNI -0.030908 0.029756 -1.038714 0.2995 R-squared 0.097719 Mean dependent var 0.453082 Adjusted R-squared 0.082573 S.D. dependent var 0.179960 S.E. of regression 0.172370 Akaike info criterion -0.659705 Sum squared resid 12.38964 Schwarz criterion -0.583430 Log likelihood 148.1873 Hannan-Quinn criter. -0.629572 F-statistic 6.451727 Durbin-Watson stat 0.465303 Prob(F-statistic) 0.000000

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Từ bảng 3.7, cho thấy giá trị thống kê Durbin-Watson = 0,465 khá nhỏ, nghi ngờ có hiện tượng tự tương quan, ta tiến hành kiểm định như sau:

Bảng 3.8. Kết quả kiểm định tự tƣơng quan bậc 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 520.4344 Prob. F(1,416) 0.0000 Obs*R-squared 236.1987 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:50 Sample: 1 440

Included observations: 425

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.049177 0.126443 0.388928 0.6975 ROA -0.215927 0.141934 -1.521323 0.1289 TANG 0.047690 0.034258 1.392081 0.1646 TAX -0.070791 0.036392 -1.945239 0.0524 LIQ -0.003620 0.003521 -1.028072 0.3045 SIZE -0.001463 0.004421 -0.330897 0.7409 GROWTH -0.016541 0.010115 -1.635381 0.1027 UNI 0.020178 0.019876 1.015204 0.3106 RESID(-1) 0.776821 0.034052 22.81303 0.0000 R-squared 0.555762 Mean dependent var -2.98E-17 Adjusted R-squared 0.547219 S.D. dependent var 0.170941 S.E. of regression 0.115025 Akaike info criterion -1.466393 Sum squared resid 5.503950 Schwarz criterion -1.380584 Log likelihood 320.6085 Hannan-Quinn criter. -1.432494 F-statistic 65.05430 Durbin-Watson stat 1.720230 Prob(F-statistic) 0.000000

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Obs*R-squared = 236,2, với mức ý nghĩa 10%, p-value = 0.000 < 10%, ta kết luận có hiện tượng tự tương quan bậc 1.

Để khắc phục hiện tượng tự tương quan, ta thêm ký hiệu AR(1) vào mô hình hồi qui, được kết quả như trình bày trong bảng 3.9.

Bảng 3.9. Kết quả hồi quy đã khắc phục hiện tƣợng tự tƣơng quan của Mô hình 2

Dependent Variable: EQUI Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 12:52 Sample (adjusted): 2 440

Included observations: 414 after adjustments Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.378748 0.191312 7.206812 0.0000

ROA 0.304387 0.133808 2.274793 0.0234

TANG 0.157379 0.049546 3.176448 0.0016

TAX 0.016903 0.033020 0.511888 0.6090

LIQ 0.024777 0.004329 5.723667 0.0000

SIZE -0.035934 0.006821 -5.268420 0.0000 GROWTH -0.008145 0.007609 -1.070337 0.2851 UNI -0.020806 0.018367 -1.132798 0.2580 AR(1) 0.769524 0.031645 24.31764 0.0000 R-squared 0.642249 Mean dependent var 0.452778 Adjusted R-squared 0.635183 S.D. dependent var 0.179066 S.E. of regression 0.108156 Akaike info criterion -1.588982 Sum squared resid 4.737589 Schwarz criterion -1.501464 Log likelihood 337.9194 Hannan-Quinn criter. -1.554371 F-statistic 90.88411 Durbin-Watson stat 1.865820 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .77

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Giá trị R2 = 0,64 cho thấy 64% sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản được giải thích bởi sáu biến đã xác định được.

Giá trị thống kê F = 90,9, với mức ý nghĩa 10%, p-value = 0.000, cho thấy các biến độc lập giải thích có ý nghĩa 64% sự thay đổi của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, và mô hình phù hợp tốt với dữ liệu.

Từ kết quả hồi quy ở bảng 3.9, ta xây dựng phương trình hồi quy như sau:

EQUI = 1.38 + 0.3*ROA + 0.16*TANG + 0.017*TAX + 0.02*LIQ - 0.04*SIZE - 0.008*GROWTH - 0.02*UNI + [AR(1)=0.77]

Kết quả hồi quy của mô hình 2, trình bày trong bảng 3.9, cho thấy ROA, TANG, LIQ tác động có ý nghĩa thống kê và cùng chiều với EQUI, tuy nhiên SIZE tác động có ý nghĩa thống kê và ngược chiều với EQUI. Tác động của ba biến TAX,

GROWTH và UNI thì chưa có cơ sở kết luận. Nhìn vào giá trị của các biến thì của ROA cao nhất, chứng tỏ ROA có vai trò quan trọng nhất trong việc giải thích sự thay đổi của EQUI.

Thực hiện kiểm định tự tượng quan trên phần mềm Eviews, ta thu được kết quả sau:

Bảng 3.10. Kết quả kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan bậc 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.436139 Prob. F(1,404) 0.0645 Obs*R-squared 3.491496 Prob. Chi-Square(1) 0.0617 Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/07/12 Time: 13:03 Sample: 2 440

Included observations: 414

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.001622 0.190741 -0.008503 0.9932 ROA -0.004305 0.133428 -0.032262 0.9743 TANG 0.000259 0.049398 0.005245 0.9958 TAX -0.002167 0.032942 -0.065775 0.9476 LIQ -0.000125 0.004316 -0.028951 0.9769 SIZE -1.51E-05 0.006800 -0.002226 0.9982 GROWTH 0.001188 0.007614 0.155998 0.8761 UNI 0.001207 0.018323 0.065867 0.9475 AR(1) -0.045569 0.039997 -1.139331 0.2552 RESID(-1) 0.118731 0.064051 1.853683 0.0645 R-squared 0.008434 Mean dependent var 2.52E-14 Adjusted R-squared -0.013656 S.D. dependent var 0.107103

S.E. of regression 0.107832 Akaike info criterion -1.592621 Sum squared resid 4.697634 Schwarz criterion -1.495378 Log likelihood 339.6725 Hannan-Quinn criter. -1.554164 F-statistic 0.381793 Durbin-Watson stat 2.006765 Prob(F-statistic) 0.943699

Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews dựa trên bảng số liệu ở Phụ lục 2

Obs*R-squared = 3,5, với mức ý nghĩa 10%, p-value = 0,06 > 10%, cho thấy mô hình không còn hiện tượng tự tương quan.