• Không có kết quả nào được tìm thấy

Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung tại Công ty TNHH Công nghiệp giầy AURORA Việt Nam.

2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 Phương pháp hạch toán:

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam.

Ví dụ 1: Ngày 21/11/2018 công ty bán hàng cho Công Ty Cổ Phần Mai

Nguyên Group trị giá 166.100.000 đồng theo hóa đơn GTGT số 0001153, đã thanh toán bằng chuyển khoản..

Ví dụ 2: Ngày 25/11/2018 công ty bán hàng cho Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina trị giá 19.305.000 đồng theo hóa đơn GTGT số 0001287, thanh toán bằng tiền mặt.

Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 0001153

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 3 : Nội bộ Ngày 21 tháng 11 năm 2018

Mẫu số: 01 GTKT3/002 Ký hiệu: AA/18P Số: 0001153

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam Mã số thuế: 0200655934

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Điện thoại/Fax: 0225 3645 392

Số tài khoản:217105269 tại Ngân hàng Á Châu ACB – CN Thủy Nguyên Họ tên người mua hàng: ...

Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Mai Nguyên Group Mã số thuế: 0314569284

Địa chỉ: 206 khu phố 02, Đường Tam Bình, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh Hình thức thanh toán: ...CK....;

Số tài khoản: 0951004178679 tại Ngân hàng Vietcombank CN Thủ Đức STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

1 Giày nữ SNN05-96BW Đôi 1000 151.000 151.000.000

Cộng tiền hàng: 151.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 15.100.000

Tổng cộng tiền thanh toán 166.100.000 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Biểu số 2.2: Giấy báo có 518

Ngân Hàng Á Châu

Chi nhánh: ACB - Thủy Nguyên

GIẤY BÁO CÓ Ngày: 21/11/2018

Mã GDV:

Mã KH:

Số GD: 518

Kính gửi: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam Mã số thuế: 0200655934

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách với nội dung như sau:

Số tài khoản ghi CÓ: 217105269 Số tiền bằng số: 166.100.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng chẵn . Nội dung: Công Ty Cổ Phần Mai Nguyên Group thanh toán tiền hàng.

Giao dịch viên Kiểm soát

Biểu số 2.3: Hóa đơn GTGT số 0001287

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 3 : Nội bộ Ngày 25 tháng 12 năm 2018

Mẫu số: 01 GTKT3/002 Ký hiệu: AA/18P Số: 0001287

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam Mã số thuế: 0200655934

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Điện thoại/Fax: 0225 3645 392

Số tài khoản:217105269 tại Ngân hàng Á Châu ACB – CN Thủy Nguyên Họ tên người mua hàng: ...

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina Mã số thuế: 0201651040

Địa chỉ: Thôn 7, X. Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên,Tp. Hải Phòng Hình thức thanh toán: ...TM....; Số tài khoản:...

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

1 Giày bảo hộ lao động

M512 đen Đôi 50 351.000 17.550.000

Cộng tiền hàng: 17.550.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.755.000

Tổng cộng tiền thanh toán 19.305.000 Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu ba trăm linh năm nghìn đồng.

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Biểu số 2.4: Phiếu thu 30/11

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 20/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày 25 tháng 11 năm 2018

Quyển số: 12 Số: 30/11

Nợ:TK 111: 19.305.000 Có: TK 131:19.305.000 Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Quốc Bảo

Địa chỉ: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina.

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 19.305.000 VND (Viết bằng chữ): Mười chín triệu ba trăm linh năm nghìn đồng.

Kèm theo: Chứng từ gốc:

Ngày 25 tháng 11 năm 2018

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Người nộp tiền (Ký, họ tên)

Người lập phiếu (Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Biểu 2.5:Trích sổ Nhật ký chung

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 20/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số hiệu

TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu Ngày,

tháng Nợ

A B C D E 1 2

…. …. ….. …. …..

21/11 HĐ1153

BC518 21/11 Bán hàng cho Công Ty Cổ Phần Mai Nguyên Group

112 166.100.000

511 151.000.000

3331 15.100.000

…. …. ….. …. …..

25/11 HĐ1287

PT30/11 25/11

Bán hàng cho Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina

111 19.305.000

511 17.550.000

3331 1.755.000

…. …. ….. …. …..

21/12 HĐ1396 21/12

Bán hàng cho Công ty cổ phần Ngọc Hà chưa thanh toán

131 83.050.000

511 75.500.000

3331 7.550.000

…. …. ….. …. …..

Cộng phát sinh 279.850.256.565 279.850.256.565

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.6: Trích Sổ cái TK 511

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 20/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI Năm 2018

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số hiệu TK đối

ứng

Số tiền Số hiệu Ngày

tháng Nợ

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ

…. … …… …. ….

21/11 HĐ1153

BC518 21/11 Bán hàng cho Công Ty Cổ Phần

Mai Nguyên Group 112 151.000.000

…. …. …..

25/11 HĐ1287

PT30/11 25/11 Bán hàng cho Công Ty TNHH

Đầu Tư Và Sản Xuất Vina 111 17.550.000

…. …. ….. ….

21/12 HĐ1396 21/12 Bán hàng cho Công ty cổ phần

Ngọc Hà chưa thanh toán 131 75.500.000

…. …. ….. ….

31/12 PKT59 31/12 Kết chuyển doanh thu 2018 911 46.593.173.184

Cộng phát sinh 46.593.173.184 46.593.173.184 Số dư cuối kỳ

Người lập biểu

(Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.7: Sổ chi tiết bán hàng

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt

Nam Mẫu số S35-DN

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Sổ chi tiết bán hàng

TK: 51111

Tên sản phẩm : Giày nữ SNN05-96BW Năm 2018

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK Doanh thu Các khoản tính

trừ Số hiệu Ngày,

tháng

đối ứng

Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác

-521

A B C D E 1 2 3 4 5

.

21/11 HĐ1153 21/11 Bán hàng cho Công Ty Cổ

Phần Mai Nguyên Group 112 1000 151.000 151.000.000

.

23/11 HĐ1204 23/11 Bán hàng cho Công Ty TNHH Minh Toàn

111 100 151.000 15.100.000

.

Cộng phát sinh 24.000 3.624.000.000

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.8: Sổ chi tiết bán hàng

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam Mẫu số S35-DN

Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) Sổ chi tiết bán hàng

TK: 51113

Tên sản phẩm : Giày bảo hộ lao động M512 đen Năm 2018

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK Doanh thu Các khoản tính

trừ Số hiệu Ngày,

tháng

đối ứng

Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác

-521

A B C D E 1 2 3 4 5

.

25/11 HĐ1287 25/11 Bán hàng cho Công Ty TNHH

đầu tư và sản xuất Vina 111 50 351.000 17.550.000

.

29/11 HĐ1301 29/11 Bán hàng cho Công Ty TNHH Kiên Sa

112 1000 351.000 351.000.000

.

Cộng phát sinh 12.100 4.247.100.000

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.9: Sổ tổng hợp bán hàng

Đơn vị: Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam Địa chỉ: Xã Thiên hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

SỔ TỔNG HỢP BÁN HÀNG

Năm 2018

ĐVT: Đồng STT Tên sản phẩm

Số hiệu

TK

Số phát sinh

Ghi

Nợ chú

1 Giày nữ SNN05-96BW 51111 3.624.000.000 3.624.000.000

2

Giày Sneaker Nam Thể Thao S9-0985B Màu Đen

51112 1.359.635.874 1.359.635.874

3 Giày bảo hộ lao động

M512 đen 51113 4.247.100.000 4.247.100.000

….. …….. …. ……….

Cộng 46.593.173.184 46.593.173.184

Người ghi sổ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

2.2.2 Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Công