• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG

2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện

2.2.1. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền mặt tại Công ty TNHH MTV

2.2.1.5. Ví dụ minh họa về kế toán tiền mặt tại Công ty

Ví dụ 1: Ngày 12/07/2018, Công ty thanh toán tiền mua dây điện của công ty cổ phần dây cáp điện Thượng Đình đã trả bằng tiền mặt 19.888.000 (bao gồm thuế VAT 10%).

Quy trình hạch toán chi bằng tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân được trình bày cụ thể như sau :

- Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0012339 (Biểu số 2.1) và PNK 221, kế toán viết phiếu chi số 675 ( Biểu số 2.2 ).

- Căn cứ vào phiếu chi 675, kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.8 ) - Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK 111 (Biểu số 2.9)

- Từ phiếu chi số 675, thủ quỹ phản ánh vào Sổ quỹ tiền mặt (Biểu số 2.10)

Ví dụ 2 : Ngày 15/07/2018, thu lại khoản tiền tạm ứng thừa của Ông Nguyễn Minh Trí mua bảo hộ lao động, số tiền : 8.560.000 VNĐ.

Quy trình hạch toán thu tiền mặt tạm ứng thừa tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân được trình bày cụ thể như sau :

- Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng số 152 ( Biểu số 2.3), kế toán viết phiếu chi số 679 ( Biểu số 2.4).

- Căn cứvào Hóa đơn GTGT số 00124784 ( Biểu số 2.5) và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 210 ( Biểu số 2.6 ), kế toán viết phiếu thu số 725 ( Biểu số 2.7)

- Căn cứ vào phiếu thu, kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.8).

- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK 111 (Biểu số 2.9).

- Từ phiếu thu số 725, thủ quỹ phản ánh vào Sổ quỹ tiền mặt (Biểu số 2.10).

Biểu số 2.1.. Hóa đơn GTGT số 0012339

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2:Giao cho khách hàng.

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Mẫu số: 01 GTKT3/001 Ký hiệu: AA/18P

Số: 0012339 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

Mã số thuế: 0100892628

Địa chỉ: Ngõ 320, Đường Khương Đình, Cụm 3, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại:

Số tài khoản: ...

Họ tên người mua hàng: ...Nguyễn Tuấn Thành...

Tên đơn vị: ..Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Mã số thuế:.. 0200655652...

Địa chỉ: ….. Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng ………

Hình thức thanh toán: ...TM....; Số tài khoản:...

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

01 Dây điện 16.0 ( 1 x 16mm) m 452 40.000 18.080.000

Cộng tiền hàng: 18.080.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.808.000

Tổng cộng tiền thanh toán 19.888.000 Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng / ...

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra , đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân)

Biểu số 2.2 : Phiếu nhập kho 000221 Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Mẫu số 01 - VT (Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO Ngày 12 tháng 07..năm 2018

Số:…PNK221…

Nợ ..152………..

Có ..111…………

- Họ và tên người giao hàng : Nguyễn Tuấn Thành

- Theo HĐ GTGT số 0012339 ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình

- Nhập tại kho (ngăn lô): Vật tư…Địa điểm : Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật

tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá Thành tiền Yêu

cầu

Thực nhập

A B C D 1 2 3 4

1 Dây điện 16.0

( 1x 16mm) D16 m 452 452 40.000 18.080.000

Cộng x x 452 452 x 18.080.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……Mười tám triệu không trăm tám mươi nghìn đồng

- Số chứng từ gốc kèm theo :……….

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Người lập phiếu (Ký, họ tên)

Người giao hàng (Ký, họ tên)

Thủ kho (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có nhu cầu

nhập) (Ký, họ tên)

Biểu số 2.3: Phiếu chi 678

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện

Lực Lê Chân.

PHIẾU CHI

Số: 678

Mẫu số 02-TT

Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh

Dương, Lê Chân, Hải Phòng Ngày 12 tháng 07

năm 2018 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Nợ TK 152: 18.080.000

Nợ TK 133: 1.808.000 Có TK 111: 19.888.000 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Tuấn Thành

Địa chỉ: Phòng kinh doanh

Lý do chi: Trả tiền hóa đơn GTGT 0012339 Số tiền: 19.888.000

(Viết bằng chữ): Mười chín triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng.

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Người lập phiếu (ký, họ tên)

Người nhận tiền (ký, họ tên)

Thủ quỹ (ký, họ tên)

Kế toán trưởng (ký, họ tên)

Giám đốc (ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười chín triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng..

( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân)

Biểu số 2.4: Giấy đề nghị tạm ứng

Đơn vị : Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân

Địa chỉ : Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Mẫu số: 03 – TT

( Ban hành theo Thông tư 200/2014 – BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 13 háng 07 năm 2018

Số 152

Kính gửi : Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân.

Tên tôi là : Nguyễn Minh Trí Địa chỉ : Phòng kinh doanh

Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ….15.000.000….( Viết bằng chữ ) : Mười lăm triệu đồng chẵn.

Lý do tạm ứng : Tạm ứng mua đồ bảo hộ lao động.

Thời hạn thanh toán : 20/07/2018……

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Biểu số 2.5 : Phiếu chi số 679

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện

Lực Lê Chân.

PHIẾU CHI

Số: 679

Mẫu số 02-TT

Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh

Dương, Lê Chân, Hải Phòng Ngày 13 tháng 07

năm 2018 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Nợ TK 141 : 15.000.000

Có TK 111 : 15.000.000 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Minh Trí

Địa chỉ: Phòng kinh doanh

Lý do chi: Tạm ứng mua đồ bảo hộ lao động Số tiền: 15.000.000

(Viết bằng chữ): Mười lăm triệu đồng chẵn.

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 15 tháng 07 năm 2018

Người lập phiếu (ký, họ tên)

Người nhận tiền (ký, họ tên)

Thủ quỹ (ký, họ tên)

Kế toán trưởng (ký, họ tên)

Giám đốc (ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười lăm triệu đồng chẵn.

( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân)

Biểu số 2.6 : Hóa đơn GTGT 00124784

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2:Giao cho khách hàng.

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Mẫu số: 01 GTKT3/001 Ký hiệu: AA/18P

Số: 00124784

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI THÁI TUẤN Mã số thuế: 0201294303

Địa chỉ: 42 Nguyễn Bình Khiêm, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng Điện thoại:

Số tài khoản: ...

Họ tên người mua hàng: ...Nguyễn Minh Trí...

Tên đơn vị: ..Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Mã số thuế:.. 0200655652...

Địa chỉ: ….. Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng ………

Hình thức thanh toán: ...TM....; Số tài khoản:...

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3 = 1 x 2

1 Quần áo bảo hộ lao động

Bộ 30 235.000 7.050.000

2 Nón bảo hộ lao động Cái 30 25.000 750.000

Cộng tiền hàng: 7.800.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 780.000

Tổng cộng tiền thanh toán 8.580.000

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng/...

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra , đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Biểu 2.7 : Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

Đơn vị : Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân

Địa chỉ : Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Mẫu số : 04 – TT

( Ban hành theo Thông tư số 200/2014 – BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Ngày 15 tháng 07 năm 2018

Số : 210 Nợ : 111 Có : 141

Họ tên người đề nghị thanh toán : Nguyễn Minh Trí.

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ) : Phòng kinh doanh

Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây :

Diễn giải Số tiền

A 1

I. Số tiền tạm ứng :

1.Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết 2. Số tạm ứng kỳ này :

II. Số tiền đã chi :

1. Chứng từ số 00124784 ngày 13/07/2018 II. Chênh lệch

1. Số tạm ứng chi không hết ( I – II) 2. Chi quá số tạm ứng ( II – I )

15.000.000

……

15.000.000 8.580.000 8.580.000 6.420.000 6.420.000

….

Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân)

Biểu số 2.8 : Phiếu thu số 735.

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

PHIẾU THU

Số: 735

Mẫu số 01-TT Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ,

Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Ngày 15 tháng 07 năm 2018

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Nợ TK 111 : 6.420.000

Có TK 141 : 6.420.000 Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Minh Trí

Địa chỉ: Phòng kinh doanh

Lý do chi: Tiền thừa tạm ứng mua đồ bảo hộ lao động Số tiền: 6.420.000

(Viết bằng chữ): Sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 15 tháng 07 năm 2018

Giám đốc (ký, họ tên)

Kế toán trưởng (ký, họ tên)

Người nộp tiền (ký, họ tên)

Người lập phiếu (ký, họ tên)

Thủ quỹ (ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

+ Tỷ giá ngoại tệ ( vàng, bạc, đá quý) :………

+ Số tiền quy đổ : ……….

Biểu số 2.9 : Trích Sổ Nhật ký chung.

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Mẫu số: S03a – DN

( Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ Diễn giải SHT

K

Số tiền

SH NT Nợ

Số trang trước chuyển sang

…….. …… ………. ……. ………

10/07 GBN658 PT724

Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ 111 112

200.000.00

200.000.000

... .... ... ... ... ...

12/07 PC678 HĐ00123 39

Thanh toán tiền mua dây cáp điện 16.0 ( 1 x 16mm) theo HĐ0012339

152 133 111

18.080.000 1.808.000

19.888.000 13/07 PC679 Chi tiền tạm ứng mua đồ bảo hộ lao

động

141 111

15.000.000

15.000.000 13/07 PKT 152 Mua đồ bảo hộ đã thanh toán 627

1331 141

7.800.000 780.000

8.580.000 15/07 PT735 Thu lại khoản tạm ứng thừa 111

141

6.420.000

6.420.000 16/07 PC684 Chi tiền mua xăng cho bộ phận

kinh doanh

6421 1331 111

3.585.000 358.500

3.943.500

... ... ……. ... ... ...

Cộng phát sinh 1.675.925.773.179 1.675.925.773.179 Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) (ký tên, đóng dấu) ( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân).

Biểu số 2.10 : Trích Sổ cái tài khoản 111

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Mẫu số: S03a – DN

( Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

SỔ CÁI Tên TK : 111 Số hiệu : 111 Năm : 2018 Đơn vị tính : VNĐ

Chứng từ Diễn giải SHTK Số tiền

SH NT Nợ

…… ….

Số dư đầu kỳ T7 2.552.458.789

…….. …… ………. ……. ………

PT724 10/07 Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ 112 200.000.000 PC678 12/07 Thanh toán tiền cho công ty CP

Thượng Đình theo HĐ0012339

152;133 19.888.000

PC679 13/07 Chi tiền tạm ứng mua đồ bảo hộ lao động

141 15.000.000

…. …. ….. …. ….. ……

PT735 15/07 Thu lại khoản tạm ứng thừa 141 6.420.000

PC684 16/07 Chi tiền mua xăng cho bộ phận kinh

doanh 6421;133 3.943.500

Thanh toán cước vận chuyển hàng hóa theo HĐ12344

... ... ……. ... ... ...

Cộng phát sinh T7 2.450.089.778 2.095.471.778

Số dư cuối kỳ T7 2.907.076.789

….. ….. ……. ….. …. ….

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 2.11 : Sổ quỹ tiền mặt.

Đơn vị: Công ty TNHH MTV MTV Điện lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân.

Mẫu số: S03a – DN

( Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) Địa chỉ: Số 10/119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải

Phòng

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Năm 2018 Đơn vị tính : VNĐ

NT NT Số hiệu chứng từ Diễn giải Số tiền

GS CT Thu Chi Thu Chi Tồn

A B C D E 1 2 3

Số dư đầu kỳ T07 2.552.458.789

…….. …… ………. ………

09/07 09/07 PT724 Bình – Trại Lẻ nộp tiền 17.243.100 2.142.137.452

12/07 12/07 PC678 Thanh toán tiền mua dây điện 16.0 ( 1 x 16mm) theo HĐ117

19.888.000 2.122.249.952

13/07 13/07 PC679 Chi tiền tạm ứng mua đồ bảo hộ lao động 15.000.000 2.107.249.952

…. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

15/07 15/07 PT735 Nguyễn Minh Trí thu lại khoản tạm ứng thừa 6.420.000 2.078.641.828

16/07 16/07 PC685 Loan mua văn phòng phẩm 1.943.500 2.076.698.328

... ... ……. ... ...

Cộng phát sinh T07 2.450.089.778 2.095.471.778

Số dư cuối kỳ T07 2.907.076.789

…. ….. …. …. ….

Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) (ký tên, đóng dấu) ( Nguồn số liệu : Phòng tài chính – kế toán Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng – Điện Lực Lê Chân)

2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH