• Không có kết quả nào được tìm thấy

122_DaoThiTinh_QT1201K.pdf

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "122_DaoThiTinh_QT1201K.pdf"

Copied!
122
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

ĐỀ TÀI: HOÀN THÀNH TÍNH TOÁN THU, CHI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH TẾ. Tên dự án: Hoàn thiện việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đình Đô. Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh” tại Công ty Cổ phần Đình Đô.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đình Đô để thấy được những thuận lợi, hạn chế trong công tác kế toán. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung kiểm tra các khoản thu nhập chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đình Đô năm 2011.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ

MỘT VÀI NÉT CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

 • Một vài nét chung về doanh thu
  • Khái niệm
  • Các loại doanh thu và phƣơng pháp xác định doanh thu
  • Vai trò, vị trí của doanh thu trong doanh nghiệp
  • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Chi phí
  • Khái niệm
  • Các loại chi phí trong doanh nghiệp
 • Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  • Khái niệm
  • Cách xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  • Các chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • Tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Các phƣơng pháp tính trị giá vốn hàng bán
  • Các chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng
  • Hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ . 37
  • Các chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Các chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Các sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán doanh thu khác và chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Sổ sách và tài khoản sử dụng
  • Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Phƣơng pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Chi phí khác là chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là phần chênh lệch giữa thu nhập thuần với giá trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh. Kết quả hoạt động tài chính là chênh lệch giữa thu nhập tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động khác là chênh lệch giữa thu nhập hoạt động khác và chi phí hoạt động khác. Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí tiền lương và các khoản chi khác cho chi phí bán hàng được trừ vào tiền lương để phục vụ chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí thuế Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp = tính thuế vào năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phƣơng thức trực tiếp      TK 155, 156                                     TK 632
Sơ đồ 1.1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phƣơng thức trực tiếp TK 155, 156 TK 632

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

 • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH ĐÔ
  • Giới thiệu sơ lƣợc về công ty
  • Những đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC
  • Đặc điểm công tác bán hàng tại công ty
  • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ Phần Đình Đô
  • Thực trạng kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Cổ Phần Đình
  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đình Đô

Nhiệm vụ: Thực hiện công tác tài chính trong Công ty, thực hiện công tác kế toán thống kê. Mô hình bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo mô hình phòng kế toán tập trung 5 người. Công ty sử dụng chứng từ, tài khoản theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CHI PHÍ HIỆN TẠI VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐÌNH ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐÌNH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 2.2.1. Công Ty Cổ Phần Đình Đô là công ty chuyên sản xuất tời, xích, neo sử dụng hồ sơ gốc. Quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Khi nhận được thông báo, ngân hàng kế toán đăng ký sao kê. Người quản lý tài khoản. a) Chứng từ kế toán: phiếu giao hàng và thành phẩm. Công ty Cổ phần Đình Đô tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên tục.

Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại công ty cổ phần Định Đô Định Độ. Báo cáo chi phí tài chính hoạt động quý 4/. Thực trạng hạch toán thu nhập khác và chi phí khác ở Công ty cổ phần Đình Đô. Chứng từ đã qua sử dụng, hóa đơn kế toán.. a) Chứng từ kế toán đã qua sử dụng: phiếu quyết toán b).

Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Đình Đô Địa chỉ: số 1. 3 Nguyễn Văn Linh, An Đông, An.

Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm
Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Nhận xét đánh giá về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Đình Đô
  • Ƣu điểm
  • Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

Đối với việc hạch toán chi phí tài chính và lợi nhuận tài chính, việc hạch toán chi phí tài chính và lợi nhuận tài chính rất rõ ràng và khoa học, do lợi nhuận tài chính và chi phí tài chính của công ty chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi vay nên bằng cách hạch toán đúng đắn, người quản lý tài khoản 635 có thể kiểm soát chi phí lãi vay trong công ty. Đối với việc hạch toán các khoản chi phí và thu nhập khác, việc hạch toán các khoản chi phí khác và thu nhập khác một cách hợp lý đã giúp nhà quản lý quản lý được thu nhập bất thường và chi phí bất thường trong doanh nghiệp. Về công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty, do kế toán đã quản lý, theo dõi đúng các khoản doanh thu, chi phí nêu trên nên công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện 1. Cách dễ dàng cung cấp cho Giám đốc một cách kịp thời, chính xác. thông tin kế toán chính xác, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Một số mặt còn hạn chế trong việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, kế toán do đó chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người làm kế toán, kế toán cung cấp thông tin kế toán kịp thời, chính xác cho người quản lý. b) Về hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Các khoản trích lương được tính vào chi phí: Công ty cổ phần Định Đô là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (250 công nhân) nhưng chưa thành lập công đoàn và chưa trích quỹ công đoàn.

Chi phí mua nguyên liệu (như vận chuyển, bốc xếp): theo quy định phải tính vào giá trị nguyên liệu tồn kho, công ty tính vào chi phí quản lý khác (tài khoản 6428). Tuy nhiên, công ty không phân bổ CCDC mà thay vào đó đưa toàn bộ giá trị của CCDC trực tiếp vào chi phí SG&A. Theo quy định, công ty phải tính chi phí phạt chậm nộp thuế trong số các chi phí kinh doanh khác (tài khoản 811), đồng thời kế toán tính chi phí điều hành công ty khác (tài khoản 6428).

Chi phí lãi vay: tín dụng của người khác (cá nhân, tổ chức phi ngân hàng) theo quy định, lãi suất tính vào chi phí tài chính không cao hơn 1,5 lần lãi suất ngân hàng thương mại. Số chi phí lãi vay vượt quy định phải được trừ vào lợi nhuận sau thuế nhưng công ty lại tính toàn bộ chi phí lãi vay (bao gồm cả chi phí lãi vay vượt quy định) trong kỳ kế toán vào chi phí tài chính. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đình Đô.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

 • Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán
 • Ý nghĩa của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh
 • Nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện những hạn chế trong công tác
 • Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác

Từ đó, công ty sẽ có biện pháp thúc đẩy tiêu thụ, kiểm soát chặt chẽ chi phí, xác định chính xác kết quả kinh doanh, phân phối doanh thu công bằng cho nhân viên, khiến nhân viên nhiệt tình hơn trong công việc. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Định Đô, tôi có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế và so sánh với những lý thuyết đã học ở trường. Kiến nghị 1: Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt nhất cho kế toán viên thực hiện nhiệm vụ và cung cấp thông tin kế toán.

Công ty có thể lựa chọn phần mềm kế toán hoặc thuê công ty viết phần mềm phù hợp với điều kiện và đặc điểm kinh doanh của công ty. Do Công ty Cổ phần MTV Hoàng Hùng là khách hàng thường xuyên mua hàng với số lượng lớn nên công ty đưa ra chiết khấu thương mại 0,5% trên giá bán chưa bao gồm thuế cho khách hàng này. Khi một công ty áp dụng chính sách này, nó có lợi thế là giảm rủi ro bán chịu và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thanh toán của khách hàng để ngăn chặn khách hàng chiếm dụng vốn. Nếu khách hàng trả trước, công ty có thể dùng số tiền đó để tái đầu tư vào sản xuất hoặc đặt cọc. ngân hàng nó để giành chiến thắng.

Công ty Cổ phần Cơ khí Đúc Mỹ Đồng thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng nên công ty chiết khấu thanh toán 0,5% trên giá đã bao gồm VAT cho khách hàng này. Khuyến nghị 4: Công ty nên trích lập dự phòng nợ khó đòi để phòng ngừa rủi ro nợ xấu trong tương lai từ khách hàng. Đề xuất 5: Công ty nên thành lập công đoàn và trích lập công đoàn cho phù hợp.

Công ty Cổ phần Đình Đô có hơn 250 nhân viên, với số lượng nhân viên như vậy, trong nội bộ công ty phải có một tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Khi thành lập công đoàn, công ty trích quỹ công đoàn từ tiền lương của nhân viên với tỷ lệ cao hơn 2% so với mức lương cơ bản của nhân viên. Khuyến nghị 8: Đối với những CCDC có giá trị dưới 10 triệu, tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, công ty nên lập bảng phân bổ dài hạn của CCDC và tính toán dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo thời gian.

BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ DÀI HẠN Quý 4 Năm 2011
BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ DÀI HẠN Quý 4 Năm 2011

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phƣơng thức trực tiếp      TK 155, 156                                     TK 632
Sơ đồ 1.1.3: Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
Sơ đồ 1.1.2: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phƣơng thức đại lý bán đúng giá hƣởng hoa hồng
Sơ đồ 1.1.5: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phƣơng thức tiêu thụ nội bộ   TK 512                                    TK 111,112,136
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu