• Không có kết quả nào được tìm thấy

17_HaThiKhanhLy1413401022.pdf

Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "17_HaThiKhanhLy1413401022.pdf"

Copied!
98
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI HẢI BETON OG BYGGE AKTIESELSKAP. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Những vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

 • Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
 • Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu quản lý của nguyên vật liệu trong doanh
  • Khái niệm nguyên vật liệu
  • Đặc điểm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
  • Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
 • Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
 • Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
  • Phân loại nguyên vật liệu
  • Đánh giá nguyên vật liệu

Vì vậy, công tác kế toán nguyên vật liệu phải thực hiện được các nhiệm vụ sau: Đây là những nguyên liệu mà doanh nghiệp tự tạo ra để phục vụ nhu cầu sản xuất. Để định giá nguyên liệu thô, chúng có thể được định giá theo giá thành thực tế.

Giá thực tế của nguyên liệu tồn kho được xác định tùy theo từng nguồn nhập khẩu.

Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

 • Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  • Phương pháp thẻ song song
  • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp về NVL trong doanh nghiệp sản xuất
  • Kế toán tổng hợp theo phương pháp KKTX
  • Kế toán tổng hợp theo phương pháp KKĐK

Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng. Thực trạng kế toán nhân sự tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song:
Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song:

Tổ chức sổ sách kế toán trong kế toán NVL trong doanh nghiệp

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Khái quát chung về công ty

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Ngành nghề kinh doanh và quy trình sản xuất
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Quy trình sản xuất
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
  • Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại Công ty
  • Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán tại Công ty

Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra mọi công việc kế toán của toàn công ty. Công tác kế toán của công ty được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Đồng tiền sử dụng trong số liệu kế toán: VNĐ, đơn vị tính toán: VNĐ.

Chứng từ kế toán là những giấy tờ, đồ vật chứa đựng những thông tin phản ánh các giao dịch kinh tế, tài chính đã hoàn thành. Tài khoản kế toán dùng để phân loại, hệ thống hóa các giao dịch kinh tế, tài chính dựa trên nội dung kinh tế. Căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lý, hợp pháp, sổ kế toán hàng hóa phục vụ cho việc thanh toán chi tiết các giao dịch kinh tế liên quan đến hàng hóa.

Sổ cái và thẻ chi tiết nguyên vật liệu - Sổ cái tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu - Nhật ký tổng hợp. Để thích ứng với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng hiện đang áp dụng hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp số liệu trong Sổ và kiểm tra, đối chiếu với Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết).

Kế toán sau đó lập bảng cân đối kế toán dựa trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái, báo cáo chi tiết và bảng cân đối kế toán, kế toán lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm -
Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm -

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải

 • Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  • Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu
  • Phương pháp kế toán chi tiết về nguyên vật liệu tại công ty
 • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và Xây
  • Quy trình hoạch toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Và
 • Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng

Tại nhà kho, ông Lê Văn Đa kiểm tra và tiếp nhận số nguyên liệu thực tế phải nhập vào kho. Tại hiện trường, Mr. Lê Văn Đà cùng đại diện Đội sản xuất bê tông thương mại kiểm tra số lượng nguyên liệu thực tế tại công trường. Công ty áp dụng phương pháp bình quân cho toàn bộ thời gian dự trữ để tính giá nguyên vật liệu xuất kho.

Cuối ngày hoặc sau mỗi lần xuất nhập hàng, thủ kho phải tính toán lượng nguyên vật liệu thực tế còn trong kho và đối chiếu với số liệu trên phiếu kho. Đối với chứng từ xuất khẩu: Khi nhận chứng từ xuất khẩu, kế toán vào sổ chi tiết được thiết kế bằng Excel về mặt số lượng để theo dõi tình hình xuất - nhập - tồn nguyên vật liệu về mặt số lượng. Cuối kỳ, kế toán tính đơn giá bình quân rồi tính giá trị nguyên vật liệu đã chi ra trong kỳ.

Khi nhận phiếu kho, thủ kho ghi vào phiếu kho (bảng 2.12), đồng thời sổ kế toán chi tiết kho ghi các thông tin nguyên vật liệu tương ứng (bảng 2.14). Khi nhận phiếu kho, thủ kho ghi vào phiếu kho (bảng 2.13), đồng thời nhân viên kế toán kho chi tiết ghi chi tiết nguyên liệu tương ứng (bảng 2.15). Cuối tháng, kế toán tổng hợp giá trị nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ.

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu là sự phản ánh tổng hợp tình hình xuất nhập khẩu nguyên vật liệu thông qua các tài khoản kế toán. Quy trình hoạch định vật liệu tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng. Đồng thời, từ chứng từ gốc, kế toán phản ánh giao dịch vào sổ chứng từ chi tiết.

Kho nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Bảng 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bảng 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Bê

 • Ưu diểm
 • Nhược điểm

Về chứng từ kế toán: Công ty sử dụng các mẫu chứng từ và biểu mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính. Đội ngũ nhân viên kế toán của công ty có trình độ chuyên môn vững vàng và luôn ham học hỏi, phát huy thế mạnh của mình. Về hệ thống sổ sách: Công ty áp dụng kế toán nhật ký tổng hợp với hệ thống sổ sách tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất.

Các quyết định kế toán mới do nhà nước ban hành được công ty cập nhật, sử dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Phương pháp kế toán chi tiết NVL: Công ty hiện đang sử dụng phương pháp thẻ song song, phương pháp này rất đơn giản ở khâu chuẩn bị. Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty vẫn còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục.

Công ty sử dụng phương pháp bình quân cho toàn bộ kỳ dự trữ nên cuối kỳ tính được đơn giá nguyên vật liệu. Việc công ty sử dụng phương pháp này sẽ chỉ cần một lượng nhỏ ghi chép và tính toán, điều này sẽ giúp kế toán viên dễ dàng ghi lại các giao dịch phát sinh trong tài khoản, nhưng sẽ không thể theo dõi ngay sự biến động của nguyên liệu thô để theo. chồng chất vào cuối tháng. Hiện nay, vật tư kế toán được xác định bằng nhiều mã vật tư khác nhau và công ty chưa lập sổ sách vật tư tồn kho.

Công ty có nhiều loại nguyên liệu, đặc biệt là những nguyên liệu khó bảo quản nên việc bảo quản nguyên liệu là vô cùng quan trọng. Một số biện pháp nâng cao công tác kế toán vật tư tại Công ty Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Bê tông

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu
 • Y êu cầu hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu
 • Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ

Kết luận giúp công ty có phương pháp khắc phục những yếu kém trong kế toán nguyên vật liệu, giúp ban lãnh đạo công ty nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để có kế hoạch tốt hơn. Kết luận giúp bộ phận kế toán của công ty làm việc hiệu quả hơn và phát huy tốt hơn tiềm năng của mỗi cá nhân. Một số biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán vật tư tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Việc cải tiến tổ chức hạch toán nguyên vật liệu sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất từ ​​đó hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bên cạnh những lợi ích mà kế toán nguyên vật liệu đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu cho công ty.

Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng, để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cũng như việc tổ chức công tác kế toán, bài viết xin đưa ra một số kiến ​​nghị cho công tác kế toán trọn gói, đặc biệt là nguyên vật liệu công tác kế toán tại công ty. Vì vậy, để giảm bớt khối lượng công việc và mang lại hiệu quả cao, các công ty phải áp dụng kế toán máy vào công việc kế toán. Khối lượng tính toán và ghi chép tăng lên của phương pháp này sẽ được khắc phục do công ty sử dụng phần mềm máy tính cho công việc kế toán.

Nguyên vật liệu của công ty có nhiều loại khác nhau nên cần tạo danh sách nguyên vật liệu ổn định, hợp lý giữa kho và bộ phận kế toán. Trong phạm vi đề tài luận án “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Phòng” đã phản ánh những lý luận về lý luận về kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp cũng như thực trạng hiện nay. Kế toán nhân sự tại Công ty.

Bảng 3.1: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, (sản phẩm , hàng hóa)
Bảng 3.1: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, (sản phẩm , hàng hóa)

Hình ảnh

Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song:
Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:
Sơ đồ kế toán chi tiết theo phương pháp sổ số dư:
Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Cái
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng nhà ( xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo...) và đổ bê tông cột, vách. Cần trục được chọn

Luận văn này đã tóm tắt sơ lƣợc lại các lý thuyết tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới trong đó chủ

Khi dùng kết cấu sàn dầm độ cứng ngang của công trình sẽ tăng do có sự liên kết tốt giữa các cột chịu lực nhờ các dầm lớn, do đó chuyển vị ngang sẽ giảm. Khối lượng bê

- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. - Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp

Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến.. Giúp việc cho vua có các bộ và

[5] [6] Nghiên cứu, lựa chọn phương án phân khu quản lý nước cho rừng nhằm tìm ra cách thức phân khu hợp lý, kết hợp với hệ thống các công trình cống, đập được bổ sung, điều chỉnh giúp

Chính sách liên quan ñến hàng tồn kho, công ty cần nêu rõ: hệ thống quản lý hàng tồn kho cho từng mặt hàng, xác ñịnh giá trị hàng tồn kho nhập kho theo nguyên tắc giá gốc thì những chi

 Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp, các khkoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế…