• Không có kết quả nào được tìm thấy

danh sách sinh viên tốt nghiệp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "danh sách sinh viên tốt nghiệp"

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm

Danh S¸ch Sinh Viªn TèT nghiÖP

KÌm theo quyÕt ®Þnh sè _________________/Q§-§HNL-§T - Ký ngµy ______th¸ng______n¨m _____

STT M· SV Hä Vµ Tªn Ng/Sinh Ph¸i §TB TC XÕp lo¹i Sè vµo sæ Danh hiÖu Ký tªn

Trang 1 HÖ §µo T¹o: §¹i häc chÝnh quy (TÝn chØ)

Líp: DH09TD

1 09138019 TrÇn Thµnh DiÖu 10/10/91 Nam 2.14 140 Trung b×nh Kü s­

2 09138034 huúnh TÊn LËp 28/03/91 Nam 2.73 140 Kh¸ Kü s­

hiÖu Tr­ëng

(2)

KHOA c¬ khÝ cn Danh s¸ch sinh viªn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp

MSSV §TB Hä Tªn Ngµy sinh Ph¸i Líp Tªn m«n häc nî §VHT M· m«n häc §iÓm

HÖ Cao ®¼ng (TÝn chØ)

10344033 1.24 D­¬ng Kú ¢n 270490 CD10CI To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.7

10344033 0 VËt lý 1 2 202201 3.4

10344033 0 C¬ kü thuËt 3 207104 2.8

10344033 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.9

10344033 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

10344033 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319 3.0

10344033 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320 2.2

10344033 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344033 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344033 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344033 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

10344093 1.35 NguyÔn Minh ¢n 201191 CD10CI VËt lý 1 2 202201 3.2

10344093 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110

10344093 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.3

10344093 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.4

10344093 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.4

10344093 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309 3.5

10344093 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319 3.7

10344093 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703

10344093 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344093 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344093 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344093 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344093 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

10344001 2.75 Ng« V¨n B¶o 070993 CD10CI ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344037 2.25 TrÇn V¨n C­êng 100792 CD10CI Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.8

10344037 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344037 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344037 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344037 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344053 1.58 Ph¹m Thanh H¶i 240992 CD10CI VËt lý 1 2 202201 0.5

10344053 0 ThÝ nghiÖm VËt Lý 1 1 202202

10344053 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.0

(3)

10344053 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344053 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344053 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344058 2.16 Mai ThÞ H¶o 150892 N CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344058 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344058 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344058 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344094 1.61 TrÇn §×nh HËu 300491 CD10CI Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 1.3

10344094 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344094 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344094 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344094 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344046 2.15 §Æng §øc HiÕu 150592 CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344046 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344046 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344046 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344082 1.2 NguyÔn H÷u Hoµng 171292 CD10CI C¬ kü thuËt 3 207104 3.5

10344082 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.2

10344082 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.4

10344082 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309 3.0

10344082 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

10344082 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344060 1.95 Vâ V¨n Hoµng 061191 CD10CI Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 3.1

10344060 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344060 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344060 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344060 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344083 1.37 TrÇn V¨n Häc 260992 CD10CI T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 3.0

10344083 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.8

10344083 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344083 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.5

10344083 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114

10344083 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 3.4

10344083 0 Sö dông m¸y 2 207310

10344083 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

10344083 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344083 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344083 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344083 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344083 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 3.7

10344083 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

(4)

10344083 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344063 2.14 Vâ ThÞ Hín 110292 N CD10CI VËt lý 1 2 202201 3.2

10344063 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344063 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

10344063 0 Sö dông m¸y 2 207310

10344063 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344063 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344063 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344063 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344063 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344063 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344008 1.69 NguyÔn Thanh Huy 100792 CD10CI C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106 2.0

10344008 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344008 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309

10344008 0 Sö dông m¸y 2 207310 3.5

10344008 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319 3.2

10344008 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344098 2.16 TrÇn ThÞ Mü LÖ 050891 N CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344098 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344098 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344098 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344010 2.23 NguyÔn Thanh Liªm 171092 CD10CI ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344011 2.7 Lª Ngäc Liªn 120692 CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344011 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344011 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344011 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344026 1.57 TrÇn Giang Linh 010192 CD10CI Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.4

10344026 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309 3.0

10344026 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344003 0.92 Phan Ngäc Luy 100489 CD10CI §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104

10344003 0 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 3.0

10344003 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109 2.5

10344003 0 ThÝ nghiÖm VËt Lý 1 1 202202 V

10344003 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.6

10344003 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344003 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 0.7

10344003 0 H×nh häc häa h×nh- vÏ kü thuËt 3 207108 1.5

10344003 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 2.0

10344003 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.3

10344003 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

10344003 0 Sö dông m¸y 2 207310

(5)

10344003 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344003 0 Thùc tËp l¸i m¸y 2 207314 V

10344003 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319 2.5

10344003 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344003 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703

10344003 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344003 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344003 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344003 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344015 1.46 Lª V¨n Minh 230989 CD10CI C¬ kü thuËt 3 207104 3.0

10344015 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.5

10344015 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

10344015 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344015 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344015 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 3.5

10344015 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344015 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344015 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

10344047 1.79 TrÇn §øc Mü 191090 CD10CI ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344028 1.51 NguyÔn V¨n NghÜa 190992 CD10CI To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.8

10344028 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344028 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344028 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344028 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344067 2.05 Vâ V¨n Phi 021292 CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344067 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344067 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344067 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

09118014 1.68 NguyÔn Hång Phóc 270391 CD10CI VËt lý 1 2 202201 3.7

09118014 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100

09118014 0 C¬ kü thuËt 3 207104

09118014 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 2.2

09118014 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

09118014 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114

09118014 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 2.3

09118014 0 Sö dông m¸y 2 207310

09118014 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

09118014 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

09118014 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 V

09118014 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344019 1.54 TrÇn H÷u Ph­íc 121292 CD10CI Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.8

(6)

10344019 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.1

10344019 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.0

10344019 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309 3.0

10344019 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344019 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344019 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344019 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344048 2.01 TrÇn V¨n Sü 011092 CD10CI Anh v¨n 1 5 213601

10344048 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344048 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344048 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344071 1.43 D­¬ng Vò Minh Tiªn 200892 CD10CI VËt lý 1 2 202201 2.5

10344071 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.2

10344071 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344071 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.1

10344071 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

10344071 0 Sö dông m¸y 2 207310

10344071 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344071 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319 3.6

10344071 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344071 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344071 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344071 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344071 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344072 1.3 NguyÔn C«ng TiÕn 181091 CD10CI C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106 V

10344072 0 C¬ kü thuËt 3 207104

10344072 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.8

10344072 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 V

10344072 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

10344072 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114 V

10344072 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309

10344072 0 Sö dông m¸y 2 207310

10344072 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

10344072 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344072 0 Thùc tËp l¸i m¸y 2 207314

10344072 0 M¸y n«ng nghiÖp 4 207319

10344072 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344072 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703

10344072 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344072 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344072 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

(7)

10344072 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344072 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

10344072 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

10344084 1.43 TrÇn HiÕu Trung 310591 CD10CI C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.2

10344084 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 3.4

10344084 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.0

10344084 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

10344084 0 Sö dông m¸y 2 207310 3.0

10344084 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

10344057 1.79 NguyÔn V¨n TuÊn 290392 CD10CI C¬ kü thuËt 3 207104

10344057 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.8

10344057 0 Sö dông m¸y 2 207310

10344057 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

10344057 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

10344057 0 Anh v¨n 1 5 213601

10344057 0 Anh v¨n 2 5 213602

10344057 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 3.6

10344057 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

10344057 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

09137051 1.92 NguyÔn TrÇn H÷u VÞnh 040591 CD10CI VËt lý 1 2 202201 2.5

09137051 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.1

09137051 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114

09137051 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

09137051 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137051 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137051 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137051 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

09137020 1.45 §oµn Thanh Xu©n 010890 CD10CI §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104 3.0

09137020 0 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 1.4

09137020 0 C¬ kü thuËt 3 207104

09137020 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.9

09137020 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 3.4

09137020 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.7

09137020 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114

09137020 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.0

09137020 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309 V

09137020 0 Sö dông m¸y 2 207310

09137020 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

09137020 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

09137020 0 Sö dông m¸y trong n«ng nghiÖp 4 207320

09137020 0 Anh v¨n 1 5 213601

(8)

09137020 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137020 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137020 0 ChuÈn ®Çu ra Tin häc 0 TH

HÖ §¹i häc (Niªn chÕ)

07137016 6.32 Phan An B×nh 070589 DH07NL 0

07137031 6.34 Tr­¬ng Quang Huy 271089 DH07NL Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07137008 5.81 NguyÔn Thanh Ph­¬ng 190487 DH07NL 0

07137046 5.65 TrÇn V¨n Thanh 161088 DH07NL 0

07154012 5.96 Lª §×nh Hµ 200689 DH07OT ¤t« sö dông n¨ng l­îng míi 2 907726 1 4

07154085 6.06 §µo V¨n Th©u 040588 DH07OT Nhãm b¾t buéc tù chän 0

HÖ §¹i häc (TÝn chØ)

07153016 1.82 NguyÔn Trung HiÕu 170289 DH08CD Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 2.0

07153016 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07153016 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153046 2.19 NguyÔn Kh¾c H×nh 040689 DH08CD ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08153046 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07153018 1.9 Lª Tr­¬ng Nam Hïng 150689 DH08CD Thùc tËp gia c«ng 2 207115 0.0

07153018 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 3.8

07153018 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 V

07153018 0 Kü thuËt sè 2 207610

07153018 0 Anh v¨n 1 5 213601

07153018 0 Anh v¨n 2 5 213602

07153018 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07153020 2.13 NguyÔn B¶o Huy 301089 DH08CD Gi¸o dôc thÓ chÊt 1* 1 202501 4.0 3.0

07153020 0 Thùc tËp gia c«ng 2 207115

07153020 0 Anh v¨n 1 5 213601

07153020 0 Anh v¨n 2 5 213602

07153020 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07153064 1.83 NguyÔn V¨n Ngh× 250282 DH08CD Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 2.0

07153064 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504 3.6

07153064 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505

07153064 0 Anh v¨n 1 5 213601

07153064 0 Anh v¨n 2 5 213602

07153064 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07153064 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153034 1.47 Lª Hång Phong 100190 DH08CD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 1.8

08153034 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.5

08153034 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 1.3

08153034 0 PLC & øng dông 3 207516 2.6

08153034 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 0.5

08153034 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

(9)

08153034 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153034 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153018 0.97 NguyÔn C«ng Phong 160989 DH08CD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107

08153018 0 To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.0

08153018 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.6

08153018 0 VËt lý 2 2 202206 1.0

08153018 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100

08153018 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 2.0

08153018 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 V

08153018 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.0

08153018 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 V

08153018 0 Thùc tËp gia c«ng 2 207115

08153018 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121

08153018 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503

08153018 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504

08153018 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505

08153018 0 PLC & øng dông 3 207516

08153018 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525

08153018 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

08153018 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 V

08153018 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

08153018 0 Kü thuËt ROBOT 1 2 207608

08153018 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609

08153018 0 Kü thuËt sè 2 207610

08153018 0 Ph­¬ng ph¸p sè 2 207615 3.0

08153018 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618

08153018 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 2.0

08153018 0 Anh v¨n 1 5 213601

08153018 0 Anh v¨n 2 5 213602

08153018 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 1.0

08153018 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08153018 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153018 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153020 2.43 NguyÔn H÷u Quang 250790 DH08CD Anh v¨n 2 5 213602

08153020 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08153021 1.17 TrÇn Thanh QuÊt 090690 DH08CD Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.1

08153021 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 1.0

08153021 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 V

08153021 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603 V

08153021 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

08153021 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 V

(10)

08153021 0 Kü thuËt sè 2 207610 3.5

08153021 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618 V

08153021 0 Anh v¨n 1 5 213601

08153021 0 Anh v¨n 2 5 213602

08153021 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 3.5

08153021 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08153021 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153021 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08153022 2.11 Ch©u Trung Quèc 300390 DH08CD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 3.0

08153022 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 3.3

08153027 2.46 NguyÔn H÷u ThuËn 090889 DH08CD Anh v¨n 1 5 213601

08153027 0 Anh v¨n 2 5 213602

08153027 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08118019 2.05 Bïi H¶i D­¬ng 161089 DH08CK §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

08118019 0 Anh v¨n 2 5 213602

08118019 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08118023 1.75 Mai NhËt Huy 130888 DH08CK 0

07119014 2 §µo Träng Kh¸nh H­ng 231288 DH08CK §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

07119014 0 M¸y thu ho¹ch 3 207305 2.1

07119014 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08118028 1.73 NguyÔn Anh Kú 041289 DH08CK To¸n cao cÊp A3 3 202110 2.8

08118028 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.1

08118028 0 Anh v¨n 1 5 213601

08118028 0 Anh v¨n 2 5 213602

08118028 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08118028 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07118009 2.02 Phan V¨n Lîi 080489 DH08CK To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.8

07118009 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.0 1.0

07118009 0 VËt lý 2 2 202206 2.0 2.0

07118009 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.5

08118013 1.93 Ng« V¨n NghÜa 100190 DH08CK §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

08118013 0 Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 2.6

08118013 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.5

08118013 0 M¸y lµm ®Êt 3 207303 2.1

08118013 0 M¸y gieo trång 3 207306 2.0

08118013 0 Anh v¨n 2 5 213602

08118013 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08118013 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07119019 1.59 Phan Träng NghÜa 250489 DH08CK To¸n cao cÊp A3 3 202110 V

07119019 0 VËt lý 2 2 202206 2.0V

(11)

07119019 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

07119019 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.0

07119019 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703

07119019 0 Anh v¨n 2 5 213602

07119019 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07119019 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07119019 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08118014 2.14 NguyÔn Quèc S¸ng 270190 DH08CK Anh v¨n 1 5 213601

08118014 0 Anh v¨n 2 5 213602

08118014 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08118015 1.62 L­¬ng Hoµng Th¸i 180689 DH08CK §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

08118015 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.4

08118015 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.8

08118015 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.6

08118015 0 M¸y gieo trång 3 207306 2.5

08118015 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07119023 1.87 NguyÔn C«ng Thµnh 180789 DH08CK To¸n cao cÊp A3 3 202110 4.0V

07119023 0 VËt lý 2 2 202206 2.0V

07119023 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

07119023 0 Anh v¨n 2 5 213602

07119023 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07118019 1.45 L­u §øc Th¾ng 230588 DH08CK To¸n cao cÊp A3 3 202110 V

07118019 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.6

07118019 0 VËt lý 2 2 202206 4.0 3.0

07118019 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.8

07118019 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703 3.9

07119006 2.03 NguyÔn Quang Trung 101088 DH08CK VÏ c¬ khÝ 2 207122 3.8

06119033 1.05 TrÇn ThÕ V¨n 110588 DH08CK §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104 2.4

06119033 0 C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106

06119033 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121

06119033 0 ThÝ nghiÖm VËt Lý 1 1 202202

06119033 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

06119033 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103

06119033 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109

06119033 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.5

06119033 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

06119033 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114 V

06119033 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122

06119033 0 C¬ l­u chÊt 2 207202

06119033 0 M¸y lµm ®Êt 3 207303 1.2

06119033 0 M¸y sau thu ho¹ch 3 207304 3.9

(12)

06119033 0 Sö dông m¸y 2 207310 2.5

06119033 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703

06119033 0 Anh v¨n 1 5 213601

06119033 0 Anh v¨n 2 5 213602

06119033 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

06119033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

06119033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08137031 2.31 Vò Xu©n H¶i 070290 DH08NL Anh v¨n 1 5 213601

08137031 0 Anh v¨n 2 5 213602

08137031 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137054 2.15 TrÇn B¶o Kh¸nh 150489 DH08NL Anh v¨n 2 5 213602

08137054 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137038 2.67 NguyÔn V¨n Ri 170889 DH08NL Anh v¨n 1 5 213601

08137038 0 Anh v¨n 2 5 213602

08137038 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137043 2.03 Khóc Thõa ThiÖn 250789 DH08NL Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

08137043 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202 V

08137043 0 Anh v¨n 1 5 213601

08137043 0 Anh v¨n 2 5 213602

08137043 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137044 2.93 Lª ThÞ Thu 261189 N DH08NL Anh v¨n 1 5 213601

08137044 0 Anh v¨n 2 5 213602

08137044 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137025 2.06 TrÇn §×nh Träng 250290 DH08NL Gi¸o dôc thÓ chÊt 1* 1 202501 3.0

07137051 1.58 NguyÔn Quang Tó 210289 DH08NL T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 3.0

07137051 0 Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

07137051 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

07137051 0 To¸n cao cÊp A1 3 202108

07137051 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.0

07137051 0 VËt lý 2 2 202206 V

07137051 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1* 1 202501

07137051 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2* 1 202502

07137051 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.4

07137051 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 1.3

07137051 0 Kü thuËt l¹nh 3 207402 3.5

07137051 0 Anh v¨n 1 5 213601

07137051 0 Anh v¨n 2 5 213602

07137051 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101

07137051 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07137051 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

(13)

08137009 1.53 NguyÔn Thanh Tïng 260590 DH08NL To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.4

08137009 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 1.6

08137009 0 VËt lý 1 2 202201 2.0

08137009 0 VËt lý 2 2 202206 3.9

08137009 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.0

08137009 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.5

08137009 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

08137009 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 V

08137009 0 TruyÒn nhiÖt 4 207419 1.6

08137009 0 Anh v¨n 2 5 213602

08137009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08137009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08137009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08137009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154046 2.52 NguyÔn Huy Anh 111184 DH08OT Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

08154046 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202 V

08154046 0 Anh v¨n 1 5 213601

08154046 0 Anh v¨n 2 5 213602

08154046 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154046 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154003 1.9 L©m V¨n C«ng 100390 DH08OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.0

08154003 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109 2.6

08154003 0 VËt lý 2 2 202206 3.0

08154003 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

08154003 0 HÖ thèng ®iÖn ®éng c¬ 2 207707 3.6

08154003 0 Lý thuyÕt ®éng c¬ §T 2 207713 V

08154003 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154010 2.18 NguyÔn T©n Huy 030290 DH08OT VËt lý 1 2 202201 3.3

08154010 0 KiÓm ®Þnh vµ chÈn ®o¸n ¤t« 3 207710

08154010 0 Anh v¨n 2 5 213602

08154010 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154010 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154052 1.57 NguyÔn Quang Kh¸nh 080389 DH08OT Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.7

08154052 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.2

08154052 0 HÖ thèng ®iÖn ®éng c¬ 2 207707 1.9

08154052 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154052 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154052 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154016 2.7 NguyÔn §øc Lîi 101190 DH08OT ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154017 2.11 SÇn S×u Lïng 010290 DH08OT T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 2.2

(14)

08154017 0 Anh v¨n 2 5 213602

08154017 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154017 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154017 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154020 2.27 NguyÔn Khoa Nguyªn 250490 DH08OT VËt lý 2 2 202206 V

08154020 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07154070 1.83 Ph¹m Huúnh NiÖm 300389 DH08OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 1.0 3.0

07154070 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.0

07154070 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.8

07154070 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154022 3.02 TrÇn Lª Thanh Phong 030890 DH08OT Anh v¨n 1 5 213601

08154022 0 Anh v¨n 2 5 213602

08154022 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154027 2.09 §ç V¨n TËn 080390 DH08OT Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.2

08154027 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

07154040 1.67 Ph¹m Hïng ThuËn 040389 DH08OT X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.1

07154040 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 2.0

07154040 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 1.0

07154040 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

07154040 0 Thùc tËp ®éng c¬ ¤t« 3 207723 0.0

07154040 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07154040 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154037 2.03 NguyÔn Quèc Trung 200690 DH08OT C¬ l­u chÊt 2 207202 3.1

08154037 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703 2.8

08154037 0 HÖ thèng ®iÖn th©n xe 2 207708 0.7

08154037 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154039 2.26 Hoµng V¨n Tr­êng 151190 DH08OT Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08154040 1.92 NguyÔn Anh TuÊn 061090 DH08OT CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703 3.4

08154040 0 Anh v¨n 2 5 213602

08154040 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08154040 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08138018 2.27 Vò ThÕ Anh 100789 DH08TD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 1.4

08138018 0 Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V

08138005 2.25 Giang Thanh Hoµng 210290 DH08TD Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07138036 1.29 Bïi C«ng Lùc 260286 DH08TD §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104 3.2

07138036 0 C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106 3.0

07138036 0 Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

07138036 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

07138036 0 To¸n cao cÊp A1 3 202108 2.6

07138036 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109

(15)

07138036 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 V

07138036 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.4

07138036 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2* 1 202502

07138036 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.4

07138036 0 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501 3.5

07138036 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504 3.8

07138036 0 Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V

07138036 0 Anh v¨n 1 5 213601

07138036 0 Anh v¨n 2 5 213602

07138036 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101

07138036 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07138036 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07138036 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08138008 2 Ch©u Hoµng Minh 150590 DH08TD VËt lý 1 2 202201 2.0

08138008 0 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501 3.5

08138008 0 Anh v¨n 1 5 213601

08138008 0 Anh v¨n 2 5 213602

08138008 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08138009 2.04 NguyÔn Thµnh Nam 200990 DH08TD X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.7

08138009 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 V

08138009 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

08138009 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 3.5

08138009 0 Anh v¨n 1 5 213601

08138009 0 Anh v¨n 2 5 213602

08138009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08138009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08138009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07138009 1.42 TrÇn Hoµi Nam 310589 DH08TD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 V

07138009 0 Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

07138009 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

07138009 0 To¸n cao cÊp A1 3 202108

07138009 0 VËt lý 2 2 202206 V

07138009 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2* 1 202502

07138009 0 H×nh häc häa h×nh- vÏ kü thuËt 3 207108 1.0 2.0

07138009 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.0

07138009 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 1.0

07138009 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 3.0

07138009 0 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501 2.0

07138009 0 C¬së®iÒukhiÓntù®éng 3 207502 2.0

07138009 0 §o l­êng & §.khiÓn b»ngm¸ytÝnh 2 207512

07138009 0 PLC & øng dông 3 207516 0.0

(16)

07138009 0 Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V

07138009 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 1.0

07138009 0 Kü thuËt sè 2 207610

07138009 0 Anh v¨n 1 5 213601

07138009 0 Anh v¨n 2 5 213602

07138009 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101

07138009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

07138009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

07138009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08138010 1.96 Phón TiÕn Ph¸t 110889 DH08TD C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.2

08138010 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.4

08138010 0 Anh v¨n 1 5 213601

08138010 0 Anh v¨n 2 5 213602

08138010 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08138055 2.15 TrÇn C«ng Tµi 080990 DH08TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V 08138070 2.14 TrÇn ChÝ Thèng 110189 DH08TD C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501

08138070 0 C¬së®iÒukhiÓntù®éng 3 207502 1.0

08138070 0 ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn 3 207515

08138070 0 Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V

08138070 0 Anh v¨n 2 5 213602

08138070 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08138070 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

08138014 2.25 NguyÔn Danh Thñy 060688 DH08TD §iÖn tö c«ng suÊt 3 207510 3.4

08138014 0 Anh v¨n 1 5 213601

08138014 0 Anh v¨n 2 5 213602

08138014 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

08138048 2.55 NguyÔn TÊn TiÕn 150290 DH08TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 V

08138015 2 Tr­¬ng V¨n Trung 061190 DH08TD To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.0

08138015 0 §iÖn tö c«ng suÊt 3 207510 3.2

08138015 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 3.0

08138017 2.47 NguyÔn V¨n V­îng 101189 DH08TD Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.6

09119003 2.25 NguyÔn §øc B×nh 211091 DH09CC To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.1

09119003 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.4

09119003 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.2

09119003 0 VËt lý 2 2 202206 3.0

09119003 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

09119003 0 PP bè trÝ thÝ nghiÖm & XLSL 2 207221 3.5

09119003 0 Anh v¨n 2 5 213602

09119003 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119007 3.08 D­¬ng ThÞ DiÔm 160891 N DH09CC Anh v¨n 2 5 213602

(17)

09119007 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119009 2.26 Ph¹m C«ng §Þnh 180590 DH09CC Anh v¨n 2 5 213602

09119009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119024 2.15 NguyÔn V¨n Ré 230391 DH09CC Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.8

09119024 0 Anh v¨n 2 5 213602

09119024 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119025 2.98 Vò ThÞ S¸ng 020190 N DH09CC Anh v¨n 2 5 213602

09119025 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119038 1.9 Bïi TÊn ThÞnh 101191 DH09CC C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.0

09119038 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 1.8

09119038 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 0.8

09119038 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.0

09119038 0 C¬ l­u chÊt 2 207202

09119038 0 NhiÖt ®éng lùc häc kü thuËt 3 207220

09119038 0 Anh v¨n 2 5 213602

09119038 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119038 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09119027 2.44 Mai V¨n Thøc 020891 DH09CC Dung sai vµ kü thuËt ®o l­êng 2 207107 3.5

09119040 2.13 NguyÔn Hïng Vinh 211291 DH09CC X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.7

09119040 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1* 1 202501 V

09119040 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.5

09119040 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 V

09119040 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09119030 1.52 TrÇn Thanh Yªn 210891 DH09CC §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104 V

09119030 0 C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106 2.0

09119030 0 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107

09119030 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

09119030 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 3.1

09119030 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.8

09119030 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 1.6

09119030 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121

09119030 0 VËn hµnh BD& S.ch÷a m¸y CBNSTP 3 207201 V

09119030 0 §A TK nhµ m¸y CBNSTP 2 207218 V

09119030 0 PP bè trÝ thÝ nghiÖm & XLSL 2 207221 2.1

09119030 0 Thùc tËp s¶n xuÊt 2 207223 V

09119030 0 Anh v¨n 1 5 213601

09119030 0 Anh v¨n 2 5 213602

09119030 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09119030 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09119030 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153039 1.73 Phïng Huy B×nh 240991 DH09CD X¸c suÊt thèng kª 3 202121 1.7

(18)

09153039 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504

09153039 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 3.2

09153039 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153039 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 3.5

09153039 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153039 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 V

09153039 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153039 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153039 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153039 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153042 1.16 Hoµng §×nh C­¬ng 140590 DH09CD T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 2.2

09153042 0 Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

09153042 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

09153042 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.9

09153042 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 V

09153042 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122 V

09153042 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504 3.0

09153042 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505 0.5

09153042 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 1.4

09153042 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153042 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 2.6

09153042 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153042 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 V

09153042 0 Kü thuËt sè 2 207610 3.9

09153042 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618 V

09153042 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153042 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153042 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 2.9

09153042 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153042 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153042 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153042 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153001 2.44 TrÇn Sü C­¬ng 060991 DH09CD Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 3.0

09153043 2.04 NguyÔn TÊn C­êng 210891 DH09CD X¸c suÊt thèng kª 3 202121 V

09153043 0 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2* 1 202502

09153043 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 V

09153043 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122

09153043 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505 V

09153043 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153043 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605

09153043 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

(19)

09153043 0 Kü thuËt sè 2 207610

09153043 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153043 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153043 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153043 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153043 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153043 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153044 2.31 Ph¹m H÷u C­êng 190991 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153044 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153044 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153002 1.86 Vâ V¨n C­êng 150491 DH09CD To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.4

09153002 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.5

09153002 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 1.8

09153002 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 3.2

09153002 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153002 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 3.9

09153002 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153002 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153002 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153003 1.8 §µo Kh¾c DiÔn 010491 DH09CD Chi tiÕt m¸y 3 207100

09153003 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.7

09153003 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.3

09153003 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 2.4

09153003 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122 V

09153003 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505 0.6

09153003 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153003 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606 3.5

09153003 0 Kü thuËt sè 2 207610 1.2

09153003 0 M¹ch ®iÖn 2 207623

09153003 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153003 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153003 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153003 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153045 2.25 Lª TiÕn Dòng 190990 DH09CD Anh v¨n 2 5 213602

09153045 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153045 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153046 2.12 Hå Xu©n §¹o 150291 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153046 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153046 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153048 2.56 Bïi Xu©n H¶i 251089 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153048 0 Anh v¨n 2 5 213602

(20)

09153048 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153004 2.51 NguyÔn C«ng HËu 200891 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601 2.4

09153004 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153004 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153008 2.26 D­¬ng TuÊn Hïng 170991 DH09CD Anh v¨n 2 5 213602

09153008 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153049 2.02 Ph¹m Xu©n Huy 100491 DH09CD To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.2

09153049 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

09153049 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 3.5

09153049 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153049 0 Kü thuËt sè 2 207610

09153007 1.28 NguyÔn V¨n Huúnh 210991 DH09CD To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.8

09153007 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.5

09153007 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.0

09153007 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.0

09153007 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122 V

09153007 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 V

09153007 0 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 3 207505 0.5

09153007 0 PLC & øng dông 3 207516 3.0

09153007 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153007 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605

09153007 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153007 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609

09153007 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618

09153007 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153007 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153007 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153007 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153007 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153009 2.22 NguyÔn Träng Kh¶i 200990 DH09CD Anh v¨n 2 5 213602

09153009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153052 2.23 Ng« V¨n Kh¸nh 200790 DH09CD Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 3.0

09153053 1.43 Phïng §¨ng Khoa 140591 DH09CD Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.8

09153053 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.8

09153053 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122

09153053 0 PLC & øng dông 3 207516

09153053 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603

09153053 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153053 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 2.0

09153053 0 Kü thuËt sè 2 207610

09153053 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618

(21)

09153053 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153053 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153053 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153053 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153053 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153054 2.4 Vò Duy Kiªn 090391 DH09CD VËt lý 1 2 202201 1.9

09153054 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153054 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153054 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153054 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153014 1.85 Hoµng Thanh Lùc 211191 DH09CD X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.8

09153014 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.2

09153014 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153014 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153014 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153014 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153014 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153062 2.48 Hå TÊn NghÜa 181191 DH09CD ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153064 2.63 NguyÔn Thanh Nhµn 300591 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153064 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153064 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153068 1.39 Lª Hoµi Phong 240491 DH09CD C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin 5 200106 3.0

09153068 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 2.8

09153068 0 VËt lý 2 2 202206 3.9

09153068 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.0

09153068 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.0

09153068 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504 V

09153068 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 3.7

09153068 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153068 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609

09153068 0 Ph­¬ng ph¸p sè 2 207615

09153068 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618

09153068 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153068 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153068 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153068 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153023 2.42 NguyÔn Hïng S¬n 260591 DH09CD UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606 3.0

09153076 2.07 TrÇn Minh Tho¹i 280691 DH09CD Chi tiÕt m¸y 3 207100 3.0

09153076 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.5

09153076 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 2.0

09153076 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605

(22)

09153076 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153076 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153076 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153077 2.3 Lª Trung T×nh 020191 DH09CD Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153030 2.13 Ph¹m V¨n Toµn 050891 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153030 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153030 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153078 2.65 Tr­¬ng Minh Toµn 070191 DH09CD Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153080 0.71 Vò §øc Trung 290991 DH09CD §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104 3.0

09153080 0 Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

09153080 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

09153080 0 To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.4

09153080 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.4

09153080 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 1.2

09153080 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.4

09153080 0 ThÝ nghiÖm VËt Lý 1 1 202202 V

09153080 0 VËt lý 2 2 202206 3.0

09153080 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 1.6

09153080 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 3.0

09153080 0 H×nh häc häa h×nh- vÏ kü thuËt 3 207108 3.5

09153080 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.9

09153080 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 0.8

09153080 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 3.0

09153080 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504

09153080 0 Xö lý tÝn hiÖu sè 2 207525 2.9

09153080 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603 V

09153080 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 V

09153080 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153080 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 V

09153080 0 Kü thuËt sè 2 207610

09153080 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618 V

09153080 0 M¹ch ®iÖn 2 207623 2.9

09153080 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153080 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153080 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153080 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153080 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153082 2.5 Ph¹m §øc Tuyªn 100690 DH09CD Anh v¨n 1 5 213601

09153082 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153082 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153082 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

(23)

09153033 2.22 NguyÔn Nh­ Long TuyÒn 230591 DH09CD M¹ch ®iÖn 2 207623

09153033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153085 1.95 NguyÔn Phong Vò 221091 DH09CD To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.5

09153085 0 Kü thuËt CAD,CAM,CNC 3 207603 V

09153085 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605

09153085 0 UD tin häc trong TK vµ §.KhiÓn 2 207606

09153085 0 Kü thuËt ROBOT 2 3 207609 3.9

09153085 0 Kü thuËt sè 2 207610

09153085 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 2 207618 V

09153085 0 Anh v¨n 1 5 213601

09153085 0 Anh v¨n 2 5 213602

09153085 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09153085 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09153085 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09118022 2.77 NguyÔn Quang B¶o 030791 DH09CK Anh v¨n 2 5 213602

09118022 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118002 2.96 §ç L©m B×nh 161091 DH09CK Anh v¨n 2 5 213602

09118002 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118024 1.88 Vò C«ng Hîp 140288 DH09CK Anh v¨n 1 5 213601

09118024 0 Anh v¨n 2 5 213602

09118024 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118009 1.54 TrÇn Duy Kh­¬ng 010591 DH09CK Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 2.4

09118009 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.4

09118009 0 M¸y sau thu ho¹ch 3 207304 3.7

09118009 0 M¸y thu ho¹ch 3 207305

09118009 0 M¸y gieo trång 3 207306

09118009 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309

09118009 0 Sö dông m¸y 2 207310

09118009 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703 3.5

09118009 0 Anh v¨n 1 5 213601

09118009 0 Anh v¨n 2 5 213602

09118009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09118009 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09118025 2.44 D­¬ng §«ng Ph­¬ng 040391 DH09CK Anh v¨n 1 5 213601

09118025 0 Anh v¨n 2 5 213602

09118025 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118026 1.93 NguyÔn V¨n Quang 101090 DH09CK Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.2

09118026 0 Anh v¨n 1 5 213601

09118026 0 Anh v¨n 2 5 213602

09118026 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

(24)

09118026 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09118016 1.61 §µo NhËt Thµnh 220991 DH09CK X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.8

09118016 0 §å ¸n chi tiÕt m¸y 1 207101 V

09118016 0 H×nh häc häa h×nh- vÏ kü thuËt 3 207108 V

09118016 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 V

09118016 0 VÏ c¬ khÝ 2 207122 1.4

09118016 0 M¸y lµm ®Êt 3 207303 0.4

09118016 0 M¸y sau thu ho¹ch 3 207304 1.0

09118016 0 M¸y gieo trång 3 207306 V

09118016 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng m¸y kÐo 3 207309

09118016 0 Sö dông m¸y 2 207310

09118016 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 1 2 207312

09118016 0 Thùc tËp b¶o d­ìng kü thuËt 2 2 207313

09118016 0 CÊu t¹o ®éng c¬ ¤t«, m¸y kÐo 3 207703 3.9

09118018 2.25 NguyÔn TÊn TÝn 180491 DH09CK M¸y sau thu ho¹ch 3 207304 3.8

09118018 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09118019 2.15 NguyÔn V¨n To¸n 041091 DH09CK Anh v¨n 2 5 213602

09118019 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118020 1.87 NguyÔn V¨n Vò 200191 DH09CK Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.5

09118020 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.8

09118020 0 Anh v¨n 1 5 213601

09118020 0 Anh v¨n 2 5 213602

09118020 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09118020 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09137029 1.86 NguyÔn Thanh HiÖp 200391 DH09NL Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.0

09137029 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.6

09137029 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 3.0

09137004 1.33 NguyÔn Vò HiÖp 061191 DH09NL To¸n cao cÊp A3 3 202110 2.6

09137004 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.5

09137004 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 0.7

09137004 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.5

09137004 0 Kü thuËt l¹nh 3 207402 1.0

09137004 0 Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404 1.8

09137004 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 2.0

09137004 0 ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt 3 207417 2.9

09137004 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137004 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137004 0 Tin häc ®¹i c­¬ng 3 214101 2.8

09137004 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137004 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09137004 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

(25)

09137004 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09137003 1.89 Lý V¨n HiÕu 270991 DH09NL To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.6

09137003 0 Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404 2.5

09137003 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 3.0

09137003 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137003 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137030 2.13 Vò V¨n Hoµn 041089 DH09NL Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404

09137009 2.43 Lª Tr­êng §¹i Léc 060691 DH09NL Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

09137036 1.88 Huúnh ThÕ Lu©n 271189 DH09NL To¸n cao cÊp A1 3 202108 2.5

09137036 0 Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404 3.8

09137036 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137036 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137036 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137038 2.09 Vâ §¹i NghÜa 080791 DH09NL VËt lý 1 2 202201 2.0

09137038 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 0.5

09137010 2.07 NguyÔn §×nh NghiÖp 251290 DH09NL §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 3 200104

09137010 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 0.0

09137010 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 3.0

09137010 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137010 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137010 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137011 2.64 TrÇn §×nh NhÊt 200691 DH09NL Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404 3.3

09137011 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137012 2.13 Th©n ThÕ Phong 100891 DH09NL Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.0

09137012 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.9

09137012 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

09137012 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 3.0

09137012 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09137044 2.34 NguyÔn Hoµng ThÕ 080891 DH09NL Anh v¨n 2 5 213602

09137044 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137045 1.8 NguyÔn Ngäc Thiªn 190291 DH09NL To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.1

09137045 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.0

09137045 0 Kü thuËt ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3 207404 3.3

09137045 0 §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410 3.0

09137047 2.06 NguyÔn V¨n Tr¾ng 020888 DH09NL §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410

09137047 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137047 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137047 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137047 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09137015 2.29 Phan Ngäc Tri 120991 DH09NL §o l­êng & T§ hãa trong TBL 3 207410

09137015 0 Thùc tËp s¶n xuÊt 2 207418

(26)

09137015 0 TruyÒn nhiÖt 4 207419 V

09137015 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137015 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09137019 1.65 Vâ Ph­íc Vinh 010691 DH09NL T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 2.2

09137019 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 2.8

09137019 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.0

09137019 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

09137019 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

09137019 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121 0.5

09137019 0 Kü thuËt l¹nh 3 207402 3.0

09137019 0 Anh v¨n 1 5 213601

09137019 0 Anh v¨n 2 5 213602

09137019 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154057 2.2 Lª Duy B¶o 081290 DH09OT Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.4

09154057 0 Thùc tËp truyÒn ®éng «t« 3 207725

09154004 1.68 TrÇn Ngäc Ch¸nh 250391 DH09OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 2.7

09154004 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110 2.2

09154004 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.8

09154004 0 Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.4

09154004 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 V

09154004 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 1.5

09154004 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.7

09154004 0 CÊu t¹o truyÒn ®éng ¤t« 3 207704

09154004 0 C«ng nghÖ b¶o d­ìng& SC «t« 3 207705

09154004 0 HÖ thèng ®iÖn th©n xe 2 207708

09154004 0 KiÓm ®Þnh vµ chÈn ®o¸n ¤t« 3 207710

09154004 0 Lý thuyÕt ¤t« 2 207712

09154004 0 Lý thuyÕt ®éng c¬ §T 2 207713

09154004 0 Thùc tËp ®iÖn ¤t« 2 207722

09154004 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 1 207727

09154004 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154004 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154004 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154004 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154005 2.68 TrÇn ThÕ Do·n 101091 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154005 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154005 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154006 2.63 NguyÔn Träng Duy 200691 DH09OT ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154006 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154055 1.98 Hå TÊn §¹t 070491 DH09OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.4

09154055 0 VËt lý 1 2 202201 3.9

(27)

09154055 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.3

09154055 0 Thùc tËp ®éng c¬ ¤t« 3 207723

09154055 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154055 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154055 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154055 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154009 2.33 V­¬ng Vò §¨ng 030391 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154009 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154009 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154012 2.12 NguyÔn H÷u §« 030491 DH09OT Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 2.8

09154012 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 3.5

09154012 0 C«ng nghÖ b¶o d­ìng& SC «t« 3 207705

09154012 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154012 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154013 2.53 Lôc V¨n §ång 300991 DH09OT To¸n cao cÊp A3 3 202110 3.5

09154013 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154013 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154013 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154066 2.39 §inh Hång H¶i 160190 DH09OT Anh v¨n 2 5 213602

09154066 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154015 2.24 NguyÔn Minh H¶i 090491 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154015 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154015 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154016 2.07 Lª §×nh H¹nh 201191 DH09OT VËt lý 2 2 202206 3.0

09154016 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154016 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154016 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154017 2.08 TrÇn ThÊt H©n 190591 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154017 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154017 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154019 2.62 NguyÔn Trung HiÕu 270191 DH09OT Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154020 2.7 Ph¹m Böu HiÖu 100691 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154020 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154020 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154022 2.8 TrÇn V¨n Hoµng 190391 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154022 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154022 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154069 2.18 Ph¹m Vò §øc Hu©n 170391 DH09OT To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.7

09154024 1.86 NguyÔn V¨n Hïng 120991 DH09OT X¸c suÊt thèng kª 3 202121

09154024 0 HÖ thèng ®iÖn ®éng c¬ 2 207707 3.8

09154024 0 HÖ thèng ®iÖn th©n xe 2 207708 3.8

(28)

09154024 0 Thùc tËp kü thuËt l¸i xe 1 207721

09154024 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154024 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154024 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154027 2.22 ChÕ Minh Khiªm 181191 DH09OT Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.2

09154028 2.2 NguyÔn V¨n LËp 090690 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154028 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154028 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154029 2.55 NguyÔn Tr­êng Long 021091 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154029 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154029 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154031 2.46 §ç Hïng M¹nh 301091 DH09OT Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.9

09154080 2.43 Lª Hoµi Nam 070391 DH09OT T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 2 200107 3.6

09154082 1.85 NguyÔn V¨n NghÜa 050291 DH09OT Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

09154082 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

09154082 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 3.7

09154082 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.0

09154082 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 2.5

09154082 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 2.2

09154082 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154082 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154082 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154082 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154083 2.44 Phan Ngäc NhÊt 150691 DH09OT Anh v¨n 2 5 213602

09154083 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154084 2.36 Lª V¨n NhËt 280291 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154084 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154084 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154035 2.36 TrÇn Quang 250590 DH09OT Lý thuyÕt ¤t« 2 207712

09154035 0 Thùc tËp kü thuËt l¸i xe 1 207721

09154036 2.45 NguyÔn Ngäc S¬n 190186 DH09OT Thùc tËp ®éng c¬ ¤t« 3 207723

09154089 2.39 NguyÔn V¨n S¬n 021291 DH09OT Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154037 1.09 TrÇn §×nh S¬n 020591 DH09OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.2

09154037 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.7

09154037 0 VËt lý 2 2 202206 3.2

09154037 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100 2.0

09154037 0 Kü thuËt ®iÖn 2 207109 3.1

09154037 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110

09154037 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111 3.0

09154037 0 Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 0.8

09154037 0 Thùc tËp gia c«ng 3 207114 2.3

(29)

09154037 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.6

09154037 0 HÖ thèng ®iÖn ®éng c¬ 2 207707 2.9

09154037 0 Lý thuyÕt ¤t« 2 207712 3.9

09154037 0 Thùc tËp kü thuËt l¸i xe 1 207721

09154037 0 Thùc tËp truyÒn ®éng «t« 3 207725

09154037 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154037 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154037 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154037 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154037 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154038 1.99 §oµn ViÕt T©m 121191 DH09OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.5

09154038 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.4

09154090 1.68 NguyÔn Minh T©m 201090 DH09OT KiÓm ®Þnh vµ chÈn ®o¸n ¤t« 3 207710

09154090 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154090 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154090 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154090 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154090 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154041 2.43 NguyÔn Ngäc Th¹ch 021290 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154041 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154041 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154108 2.33 TrÇn Hång Th¸i 280888 DH09OT ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154095 2.19 TrÇn Huy Thµnh 050590 DH09OT Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.6

09154095 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 V

09154095 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154095 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154095 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154095 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154097 2.44 NguyÔn V¨n Th¨ng 060391 DH09OT Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.5

09154098 2.16 NguyÔn Sü Th¾ng 251291 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154098 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154098 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154044 2.08 Huúnh V¨n Th«ng 281091 DH09OT Anh v¨n 2 5 213602

09154044 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154045 2.85 NguyÔn Minh Toµn 311091 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154045 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154045 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154101 2.08 NguyÔn Thanh Triªn 150891 DH09OT Anh v¨n 2 5 213602

09154101 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154101 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09154048 2.28 D­¬ng V¨n Trung 010991 DH09OT Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110 3.7

(30)

09154048 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 2.4

09154102 1.78 TrÇn Hoµng Trung 201291 DH09OT To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.2

09154102 0 ThÝ nghiÖm VËt Lý 1 1 202202 V

09154102 0 Hãa häc ®¹i c­¬ng 3 202301 3.5

09154102 0 C¬ l­u chÊt 2 207202 3.9

09154102 0 C«ng nghÖ b¶o d­ìng& SC «t« 3 207705

09154102 0 HÖ thèng ®iÖn th©n xe 2 207708

09154102 0 Lý thuyÕt ®éng c¬ §T 2 207713

09154102 0 Thùc tËp kü thuËt l¸i xe 1 207721

09154102 0 Thùc tËp ®iÖn ¤t« 2 207722

09154102 0 Thùc tËp xÝ nghiÖp 1 207727

09154102 0 Anh v¨n 1 5 213601

09154102 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154102 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154051 2.65 Ph¹m Thanh Tó 080491 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154051 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154051 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09154104 2.39 Lª Duy Tïng 100891 DH09OT Anh v¨n 1 5 213601

09154104 0 Anh v¨n 2 5 213602

09154104 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138002 2.34 Lª Ph­¬ng NhËt Anh 260991 N DH09TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522

09138002 0 Thùc tËp ROBOT c«ng nghiÖp 1 207617

09138003 2.72 Lª Xu©n B¾c 100491 DH09TD C¬së®iÒukhiÓntù®éng 3 207502

09138004 2.42 Lª V¨n DuÈn 190190 DH09TD Anh v¨n 1 5 213601

09138004 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138004 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138005 2.57 NguyÔn Huy Dòng 090391 DH09TD Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)* 3 200201

09138005 0 Qu©n sù (thùc hµnh)* 3 200202

09138005 0 Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522

09138020 2.63 L©m Th¸i Duy 190791 DH09TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522

09138020 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09138006 2.77 TrÇn Thanh Bµo §Ö 190591 DH09TD Anh v¨n 2 5 213602

09138006 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138026 2.05 NguyÔn Trung HiÕu 150989 DH09TD To¸n cao cÊp A1 3 202108 3.6

09138026 0 C¬së®iÒukhiÓntù®éng 3 207502

09138026 0 Anh v¨n 1 5 213601

09138026 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138026 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138028 2.18 NguyÔn M¹nh Hoµn 230991 DH09TD Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 2.8

09138028 0 §iÖn tö c«ng suÊt 3 207510 3.8

09138028 0 Server ®iÖn-thñy lùc-khÝ nÐn 3 207520 3.1

(31)

09138029 2.12 NguyÔn M¹nh Hïng 200690 DH09TD Server ®iÖn-thñy lùc-khÝ nÐn 3 207520 3.8

09138030 2.23 Ph¹m H¶i H­ng 210289 DH09TD VËt lý 2 2 202206 3.4

09138033 1.36 NguyÔn Minh Kh«ng 170291 DH09TD To¸n cao cÊp A1 3 202108 2.8

09138033 0 To¸n cao cÊp A2 3 202109 3.1

09138033 0 To¸n cao cÊp A3 3 202110

09138033 0 X¸c suÊt thèng kª 3 202121 2.5

09138033 0 Chi tiÕt m¸y 3 207100

09138033 0 C¬ häc lý thuyÕt 3 207103 1.0

09138033 0 Kü thuËt ®iÖn tö 2 207110

09138033 0 Nguyªn lý m¸y 2 207111

09138033 0 VËt liÖu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2 207121

09138033 0 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501 2.0

09138033 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503

09138033 0 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3 207504 2.5

09138033 0 PLC & øng dông 3 207516 2.3

09138033 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 2.0

09138033 0 Kü thuËt sè 2 207610 1.4

09138033 0 Anh v¨n 1 5 213601

09138033 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138033 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09138033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09138033 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09138036 2.45 NguyÔn V¨n Nam 120390 DH09TD Anh v¨n 1 5 213601

09138036 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138036 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138009 3.23 TrÇn V¨n NghÜa 180691 DH09TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522 09138040 3.06 TrÇn Xu©n NhËt 150891 DH09TD Thùc tËp §K-LT giao tiÕp MT 1 207522

09138012 2.99 Lª Minh Ph­íc 130191 DH09TD Anh v¨n 2 5 213602

09138012 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138046 1.82 Cao Thanh Sang 010788 DH09TD VËt lý 1 2 202201 3.9

09138046 0 VËt lý 2 2 202206 3.5

09138046 0 C¬së®iÒukhiÓntù®éng 3 207502

09138046 0 Server ®iÖn-thñy lùc-khÝ nÐn 3 207520 3.1

09138046 0 Thùc tËp nhµ m¸y 1 207521 3.0

09138046 0 Anh v¨n 1 5 213601

09138046 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138046 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138046 0 Nhãm b¾t buéc tù chän 0

09138013 1.75 NguyÔn V¨n Tµi 040590 DH09TD Søc bÒn vËt liÖu 3 207113 3.6

09138013 0 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 2 207501 3.3

(32)

09138013 0 Kü thuËt ®o l­êng, c¶m biÕn 3 207503 2.0

09138013 0 Kü thuËt lËp tr×nh 2 207605 3.0

09138013 0 Anh v¨n 1 5 213601

09138013 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138013 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138014 2.25 NguyÔn Minh TÊn 080591 DH09TD Anh v¨n 1 5 213601

09138014 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138014 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

09138054 2.18 NguyÔn Hoµng Vinh 150390 DH09TD M¹ch ®iÖn 2 207623 3.6

09138054 0 Anh v¨n 1 5 213601

09138054 0 Anh v¨n 2 5 213602

09138054 0 ChuÈn ®Çu ra B1 0 NN

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan