• Không có kết quả nào được tìm thấy

DANH SÁCH THÍ SINH - ĐỢT THI 104/2022

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Chia sẻ "DANH SÁCH THÍ SINH - ĐỢT THI 104/2022"

Copied!
78
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

19118001

Döông Nguyeãn Hoaøng Aân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

1

19125005

Löông Hoàng Aân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

2

20120152

Ñaøo Myõ Duy Aân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

3

17163001

Phaïm Hoaøng Aân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

4

19155001

Leâ Nguyeãn Quyønh An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

5

19120001

Leâ Thò Thuùy An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

6

20122002

Löu Thò Truyeàn An Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

7

20125310

Ñoã Nöõ Quyønh An Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

8

19112240

Nguyeãn Kim Thieân An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

9

20139171

Nguyeãn Nhaät An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

10

18112003

Nguyeãn Thuùy An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

11

18116002

Phan Tröôøng An Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

12

18154001

Quaùch Tröôøng An Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

13

20120153

Buøi Phöông Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

14

19125006

Cao Thò Traâm Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

15

18112328

Chu Minh Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

16

19125007

Hoà Thò Vaân Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

17

20124259

Hoaøng Ñöùc Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

18

17116005

Hoaøng Thò Lan Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

19

19145002

Huyønh Quoác Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

20

(2)

19128008

Laâm Myõ Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

21

19128009

Leâ Ngoïc Queá Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

22

15123003

Leâ Traàn Chí Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

23

18131002

Löu Thò Nguyeãn Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

24

20114035

Ñaøo Traàn Tuaán Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

25

17126003

Nguyeãn Thò Vaân Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

26

18111005

Nguyeãn Ngoïc Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

27

18120007

Nguyeãn Ngoïc Lan Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

28

18120008

Nguyeãn Ngoïc Minh Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

29

20120003

Nguyeãn Ngoïc Minh Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

30

19128010

Nguyeãn Phöông Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

31

15118003

Nguyeãn Tuaán Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

32

19120007

Nguyeãn Thò Queá Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

33

19125011

Nguyeãn Vaân Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

34

20122244

Traàn Kim Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

35

19155005

Traàn Minh Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

36

17120005

Traàn Ngoïc Truùc Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

37

18154007

Traàn Quyeàn Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

38

19128011

Traàn Quyønh Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

39

18124006

Traàn Tieán Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

40

(3)

20122245

Traàn Tuaán Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

41

19155006

Traàn Thò Huyønh Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

42

20120162

Trieäu Hoaøng Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

43

19116007

Tröông Theá Anh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

44

18111006

Voõ Leâ Quyønh Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

45

19120011

Voõ Thò Hoaøng Anh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

46

19139001

Nguyeãn Myõ Aùi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

47

20126184

Chu Thò Hoàng Aùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

48

19124019

Leâ Thò Ngoïc Aùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

49

19155007

Lyù Thò Ngoïc Aùnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

50

19123011

Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

51

20126185

Taï Huyønh Ngoïc Aùnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

52

19125018

Traàn Hoaøng Kim Aùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

53

20113007

Traàn Thò Kim Aùnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

54

19128013

Voõ Hoaøng Aùnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

55

17111009

Ñaëng Ngoïc Aûnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

56

20124012

Voõ Thò Beù Ba Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

57

17125012

Hoà Coâng Baéc Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

58

16138004

Leâ Kim Baèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

59

18120016

Ñoã Vaên Baèng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

60

(4)

19145004

Buøi Quang Baûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

61

19118007

Döông Gia Baûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

62

17116016

Hoà Vieát Baûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

63

18126009

Hoaøng Thaùi Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

64

20154085

Huyønh Gia Baûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

65

19155009

Laâm Phi Baûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

66

19116009

Leâ Baûo Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

67

18113009

Leâ Hoaøi Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

68

17153005

Leâ Hoaøng Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

69

18111008

Ñaëng Ñöùc Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

70

16149182

Ñaøo Vaên Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

71

19137004

Nguyeãn Chí Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

72

19154005

Nguyeãn Thaùi Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

73

19124029

Nguyeãn Thaùi Baûo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

74

20120164

Nguyeãn Thò Thuùy Bay Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

75

18122016

Ñoaøn Thò Ngoïc Bích Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

76

20120165

Phaïm Thò Bích Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

77

19126013

Voõ Thò Nhö Bích Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

78

19149004

Phaïm Chí Bieát Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

79

19128015

Leâ Nhö Bình Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

80

(5)

20131076

Leâ Thanh Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

81

20120166

Nguyeãn Hoà Ngaân Bình Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

82

14118105

Nguyeãn Vaên Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

83

15126185

Thaïch Thò Nhö Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

84

14115287

Traàn Coâng Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

85

16139010

Tröông Thanh Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

86

18111014

Voõ Thò Thanh Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

87

18125507

Voõ Thò Nhö Bình Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

88

19113008

Vöông Bình Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

89

19116158

Traàn Thanh Cao Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

90

18111015

Laïi Taán Caûnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

91

16153005

Voõ Thaùi Coâng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

92

20149013

Huyønh Thò Kim Cöông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

93

19138006

Leâ Maïnh Cöôøng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

94

19116017

Traàn Thanh Cöôøng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

95

19125030

Hoaøng Haûi Hoaøn Chaâu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

96

20112194

Luïc Tröông Minh Chaâu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

97

18123013

Nguyeãn Ñaëng Baûo Chaâu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

98

18123014

Phan Tröông Ngoïc Chaâu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

99

20166020

Voõ Ngoïc Chaâu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

100

(6)

18111018

Voõ Ngoïc Hoaøng Chaâu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

101

17163006

Vuõ Coâng Chaùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

102

18113220

Döông Thò Myõ Chi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

103

20123119

Hoà Thò Mai Chi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

104

19112242

Leâ Thò Bích Chi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

105

19117007

Nguyeãn Thò Kim Chi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

106

19122014

Nguyeãn Thò Linh Chi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

107

20124015

Nguyeãn Thò Nhaõ Chi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

108

19125035

Voõ Thò Kim Chi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

109

17149012

Döông Quoác Chí Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

110

19111009

Baïch Ñöùc Chieán Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

111

20139181

Nguyeãn Minh Chieán Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

112

19118020

Nguyeãn Ñoaøn Coâng Chieán Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

113

19155010

Traàn Thò Chieán Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

114

19122015

Tröông Minh Chieâu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

115

18118010

Nguyeãn Hoaøng Chinh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

116

18118011

Nguyeãn Trung Chính Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

117

19116013

Nguyeãn Vaên Chính Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

118

18128018

Haø Thò Kim Chung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

119

21154135

Tröông Vaên Chung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

120

(7)

20155085

Phaïm Thanh Chuùc Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

121

19154020

Nguyeãn Coâng Danh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

122

19154021

Nguyeãn Ngoïc Danh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

123

16153008

Nguyeãn Thanh Danh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

124

20126204

Nguyeãn Thaønh Danh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

125

18115013

Nguyeãn Vaên Danh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

126

20122268

Buøi Thò Thuùy Dieãm Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

127

20123005

Leâ Kieàu Dieãm Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

128

20135055

Leâ Thò Thuùy Dieãm Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

129

19145016

Ñaëng Thò Thanh Dieãm Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

130

19128021

Ñoã Thò Kieàu Dieãm Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

131

19123015

Nguyeãn Thò Hoàng Dieãm Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

132

20153069

Nguyeãn Thaønh Dieän Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

133

19125048

Traàn Thò Hoàng Dieäp Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

134

18139028

Aâu Thò Huyeàn Dieäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

135

16112407

Huyønh Thò Dieäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

136

19116021

Nguyeãn Huyeàn Dieäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

137

19126027

Nguyeãn Ngoïc Dieäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

138

19155015

Nguyeãn Ñöùc Doanh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

139

18124026

Ngoâ Quang Döôït Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

140

(8)

19114007

Döông Ngoïc Thuøy Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

141

18116106

Hoà Thò Ngoïc Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

142

19112038

Hoàng Thaùi Döông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

143

19125061

Hyû Thuøy Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

144

18138019

Leâ Taán Döông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

145

19111022

Ñaëng Thò Truùc Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

146

18111030

Nguyeãn Khaùnh Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

147

20112212

Nguyeãn Phaïm Aùnh Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

148

21112044

Nguyeãn Thò Thuøy Döông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

149

20126222

Nguyeãn Thò Thuøy Döông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

150

16126032

Nguyeãn Thuøy Döông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

151

18123024

Phan Taán Döông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

152

18112271

Buøi Phöông Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

153

17145020

Buøithuïy Haïnh Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

154

19125058

Leâ Hoàng Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

155

17112027

Leâ Thò Khaùnh Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

156

19113031

Leâ Thò Phöông Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

157

20155088

Lyù Thò Hoàng Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

158

19113030

Ñaëng Thò Quyønh Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

159

17122021

Ñinh Thò Thuøy Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

160

(9)

19125056

Ñoaøn Thò Myõ Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

161

19139022

Ngoâ Mai Thuøy Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

162

19128027

Nguyeãn Kim Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

163

20112208

Nguyeãn Phi Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

164

19122027

Nguyeãn Thò Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

165

16112254

Nguyeãn Thò Tuyeát Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

166

18122420

Nguyeãn Thò Thuøy Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

167

20120175

Thaùi Ngoïc Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

168

17112029

Traàn Thò Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

169

19124058

Traàn Thò Thuøy Dung Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

170

19124060

Vuõ Thò Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

171

20125366

Vuõ Thò Thuøy Dung Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

172

15112203

Cao Vaên Duõng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

173

18145095

Kim Thaønh Duõng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

174

20113029

Nguyeãn Tieán Duõng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

175

19118044

Traàn Nhaät Duõng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

176

18125060

Traàn Phi Duõng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

177

16138025

Traàn Phuùc Duõng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

178

18139031

Leâ Khöông Duy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

179

16153017

Ñoaøn Vaên Duy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

180

(10)

20125373

Nguyeãn Taán Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

181

20139199

Nguyeãn Thanh Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

182

19153013

Nguyeãn Voõ Anh Duy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

183

18155018

Phan Tuaán Duy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

184

20135005

Taêng Khaùch Anh Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

185

17125442

Traàn Khaùnh Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

186

20124290

Trònh Yeán Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

187

20124028

Voõ Maïnh Duy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

188

18113202

Buøi Myõ Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

189

19123022

Buøi Thò Caåm Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

190

20120177

Dieäp Ngoïc Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

191

20124029

Döông Thò Aùnh Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

192

18111032

Giang Myû Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

193

14122463

Huyønh Ngoïc Myõ Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

194

19125065

Huyønh Thò Kieàu Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

195

17155013

Mai Trònh Hoaøng Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

196

19149017

Ñaëng Thò Thu Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

197

17125433

Nguyeãn Phaïm Ngoïc Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

198

20122289

Nguyeãn Cao Kyø Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

199

20120178

Nguyeãn Thò Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

200

(11)

20114037

Nguyeãn Thò Myõ Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

201

20139200

Nguyeãn Thò Thuøy Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

202

20125378

Traàn Nhö Phöông Duyeân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

203

18112272

Traàn Thò Myõ Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

204

17125061

Voõ Thò Myõ Duyeân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

205

15114038

Ñoaøn Hoaøng Gia Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

206

20155093

Cao Quyønh Giang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

207

16112522

Cao Vuõ Baûo Giang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

208

20122296

Leâ Thò Quyønh Giang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

209

19115027

Löu Huyeát Giang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

210

19139028

Töø Ngoïc Kim Giang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

211

20124298

Traàn Ñinh Höông Giang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

212

20139201

Traàn Thanh Giang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

213

17118031

Traàn Thanh Giang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

214

19116033

Traàn Vaên Giang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

215

19128037

Nguyeãn Thò Quyønh Giao Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

216

15145025

Hoaøng Ñình Haäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

217

19149025

Leâ Thanh Haäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

218

20124311

Leâ Thò Thuùy Haäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

219

19117019

Ñaëng Thò Minh Haäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

220

(12)

15118031

Nguyeãn Bình Phöông Haäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

221

19125092

Nguyeãn Thò Bích Haäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

222

19128040

Phan Khaéc Haäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

223

19139041

Phan Thanh Haäu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

224

19126046

Phuøng Thò Haäu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

225

19123032

Buøi Thò Ngoïc Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

226

20145017

Leâ Thò Ngoïc Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

227

17128036

Ñaëng Leâ Minh Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

228

17125070

Nguyeãn Quyønh Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

229

19122336

Nguyeãn Thò Ngoïc Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

230

19139034

Nguyeãn Thò Ngoïc Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

231

18112055

Phaïm Ngoïc Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

232

19125084

Phaïm Thò Ngoïc Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

233

20117007

Toâ Tieåu Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

234

18124038

Thaùi Traàn Gia Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

235

19120047

Traàn Ngoïc Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

236

18126037

Traàn Thò Ngoïc Haân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

237

20124040

Traàn Thò Ngoïc Haân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

238

18155021

Leâ Thò Leä Haèng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

239

20122308

Leâ Thò Thanh Haèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

240

(13)

16124057

Löông Thuyù Haèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

241

20120187

Mai Thò Thu Haèng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

242

19125086

Ñoã Minh Haèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

243

19125480

Nguyeãn Leâ Bích Haèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

244

18125094

Nguyeãn Thò Aùnh Haèng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

245

19128039

Traàn Thò Thu Haèng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

246

20122304

Nguyeãn Thò Ngoïc Haï Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

247

19112056

Hoaøng Thò Myõ Haïnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

248

19154038

Huyønh Ñaïo Haïnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

249

18113031

Leâ Thò Myõ Haïnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

250

19139037

Mai Thò Hoàng Haïnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

251

20111189

Nguyeãn Thò Myõ Haïnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

252

20113240

Nguyeãn Thò Myõ Haïnh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

253

20120188

Traàn Troïng Hanh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

254

19123030

Buøi Thò Thu Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

255

17125415

Leâ Thò Myõ Haø Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

256

19120043

Leâ Thò Vieät Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

257

18126033

Nguyeãn Khaùnh Ngoïc Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

258

18113027

Nguyeãn Thò Truùc Haø Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

259

20120182

Nguyeãn Thò Nhö Haø Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

260

(14)

20166029

Nguyeãn Thò Thu Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

261

20123127

Nguyeãn Thu Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

262

19122040

Traàn Thò Ngoïc Haø Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

263

19125080

Voõ Thò Thu Haø Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

264

19125081

Vuõ Thò Vieät Haø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

265

18116023

Traàn Vaên Haøo Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

266

20152007

Voõ Quang Haøo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

267

18149018

Caùp Xuaân Haûi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

268

19149020

Leâ Haûi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

269

18113028

Ngoâ Vaên Haûi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

270

18128041

Nguyeãn Ngoïc Haûi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

271

15153016

Saøn Thanh Haûi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

272

16112796

Traàn Höõu Haûi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

273

20139208

Voõ Hoaøn Haûo Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

274

19123037

Buøi Thò Bích Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

275

19111039

Leâ Thu Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

276

19128041

Mai Thò Thu Hieàn Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

277

19154041

Ñaøo Ñöùc Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

278

19112061

Nguyeãn Thanh Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

279

15112039

Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

280

(15)

14112094

Nguyeãn Thò Thu Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

281

19124091

Nguyeãn Thò Thu Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

282

20115201

Phan Hoàng Thaûo Hieàn Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

283

19128043

Traàn Thanh Hieàn Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

284

18139054

Traàn Thaûo Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

285

15149044

Traàn Thò Dieäu Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

286

19125101

Voõ Thò Thu Hieàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

287

20126245

Ñaëng Theá Hieån Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

288

18113038

Lyù Trí Hieäp Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

289

20127019

Nguyeãn Ngoïc Hieäp Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

290

15120049

Buøi Quang Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

291

18115039

Hoà Nhö Troïng Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

292

17118034

Huyønh Vaên Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

293

17120049

Leâ Trung Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

294

16112549

Long Vaên Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

295

19122057

Mai Trung Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

296

19128044

Ñoaøn Nhö Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

297

17153028

Nguyeãn Thaønh Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

298

20115204

Nguyeãn Duy Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

299

19153020

Nguyeãn Ngoïc Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

300

(16)

16112275

Nguyeãn Thò Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

301

19117022

Nguyeãn Thò Minh Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

302

20117094

Nguyeãn Thò Thu Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

303

19115033

Nguyeãn Trung Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

304

17128047

Phan Ñöùc Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

305

19113049

Thaïch Trung Hieáu Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

306

19124096

Traàn Trung Hieáu Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

307

16126222

Nay Hieáu Hmor Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

308

20123084

Leâ Thò Mai Hoa Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

309

17128048

Ñaøo Thò Ngoïc Hoa Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

310

20117095

Nguyeãn Thò Hoa Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

311

17163027

Chu Thò Aùnh Hoàng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

312

17112069

Nguyeãn Thò Hoàng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

313

20125421

Nguyeãn Thò Thu Hoàng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

314

15125440

Nguyeãn Thò Thuùy Hoàng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

315

19124102

Nguyeãn Vaên Nöõ Töôøng Hoanh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

316

19112070

Nguyeãn Thò Hoaøi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

317

18118044

Toáng An Hoaøi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

318

16112560

Traàn Höõu Hoaøi Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

319

21126063

Tröông Leä Hoaøi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

320

(17)

19118072

Laêng Ngoïc Hoaøng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

321

19126053

Ñinh Xuaân Hoaøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

322

16154040

Nguyeãn Kim Hoaøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

323

18124046

Nguyeãn Minh Hoaøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

324

18125113

Mai Thò Hon Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

325

19154055

Buøi Phöôùc Höng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

326

19112073

Mai Phaïm Phuùc Höng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

327

19118083

Nguyeãn Duy Höng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

328

18154041

Nguyeãn Minh Höng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

329

18120075

Nguyeãn Ñình Höng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

330

19124107

Nguyeãn Thò Hieáu Höng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

331

20124328

Phaïm Gia Höng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

332

20113251

Phaïm Vaïn Höng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

333

20120201

Taêng Duy Höng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

334

18125118

Traàn Quoác Höng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

335

19124099

Leâ Thanh Hoøa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

336

19139047

Leâ Thaùi Hoøa Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

337

18124045

Nguyeãn Vaên Hoøa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

338

17131043

Vuõ Thò Thu Hoøa Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

339

19118084

Traàn Troïng Höõu Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

340

(18)

19155030

Cao Thò Myõ Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

341

20125426

Huyønh Thò Ngoïc Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

342

18125120

Leâ Thò Ngoïc Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

343

18122412

Löu Thò Kim Höông Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

344

18125121

Noâng Thò Thu Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

345

19128054

Nguyeãn Thò Tuyeát Höông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

346

18112076

Phaïm Thò Thu Höông Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

347

18113050

Phan Thò Caåm Höông Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

348

18125519

Trieäulan Höông Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

349

18111047

Voõ Soâng Höông Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

350

20126254

Voõ Soâng Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

351

20124331

Voõ Thò Mai Höông Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

352

18114008

Ngoâ Thò Höôøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

353

18125125

Nguyeãn Thò Xuaân Höôøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

354

17112330

Nguyeãn Thò Ñình Höôøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

355

18121003

Phaïm Thò Caåm Höôøng Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

356

18154037

Nguyeãn Vaên Hoùa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

357

19122068

Nguyeãn Thò Hôïp Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

358

16126062

H'Sara Hra Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

359

18112069

Beá Thò Tuù Hueä Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

360

(19)

19122069

Traàn Thò Kim Hueä Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

361

19116047

Ñaëng Maïnh Huøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

362

19154053

Ñoaøn Phi Huøng Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

363

15114061

Toâ Xuaân Huøng Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

364

19125119

Haø Höõu Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

365

19118088

Haø Quang Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

366

18120081

Huyønhnhaät Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

367

16112575

Leâ Khaùnh Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

368

19155031

Leâ Minh Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

369

19122074

Lyù Gia Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

370

19122337

Mai Gia Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

371

16149190

Ñoã Maïnh Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

372

19126064

Nguyeãn Quang Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

373

19111050

Nguyeãn Quang Huy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

374

18111051

Phaïm Ngoïc Huy Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

375

19124117

Phaïm Quang Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

376

18125129

Phaïm Quoác Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

377

16118065

Phaïm Tuaán Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

378

20125434

Quaùch Ñình Vaên Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

379

18112081

Traàn Ñöùc Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

380

(20)

19154061

Traàn Quang Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

381

19154062

Traàn Quoác Huy Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

382

20120203

Trònh Ñöùc Huy Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

383

19122076

Buøi Hoaøng Haïnh Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

384

18123047

Hoaøng Thò Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

385

17164023

Lai Thò Thu Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

386

18127022

Leâ Thò Myõ Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

387

17112082

Leâ Thò Thanh Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

388

20125049

Leâ Thò Ngoïc Huyeàn Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

389

19111053

Nguyeãn Kim Huyeàn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

390

19128060

Nguyeãn Thò Bích Huyeàn Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

391

20125441

Nguyeãn Thò Myõ Huyeàn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

392

14163105

Nguyeãn Thò Ngoïc Huyeàn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

393

20125442

Nguyeãn Thu Huyeàn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

394

21126366

Phaïm Thò Ngoïc Huyeàn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

395

19155033

Phan Thò Thanh Huyeàn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

396

18125134

Traàn Hoàng Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

397

20120205

Traàn Leä Huyeàn Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

398

20122340

Mai Phuùc Ngoïc Huyønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

399

18112085

Nguyeãn Huyønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

400

(21)

17132024

Nguyeãn Thò Nhö Huyønh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

401

19116055

Nguyeãn Maïnh Huyønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

402

19128062

Tröông Nhö Huyønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

403

19145032

Voõ Thò Thuùy Huyønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

404

17112085

Taát Taân Hy Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

405

19122081

Huyønh Nhò Hyû Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

406

14137044

Nguyeãn Vaên Ka Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

407

17139065

Buøi Tuaán Kieät Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

408

19154079

Hoà Tuaán Kieät Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

409

19126078

Huyønh Vaên Tuaán Kieät Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

410

19118113

Nguyeãn Duy Kieät Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

411

18127069

Nguyeãn Quoác Kieät Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

412

18112092

Phaïm Thöôøng Kieät Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

413

19149040

Taï Coâng Kieät Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

414

16145293

Hoaøng Thò Ngoïc Kieàu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

415

19123051

Leâ Nguyeãn Moäng Kieàu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

416

20120206

Ñoã Thò Hoàng Kieàu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

417

20126275

Ngoâ Thò Thieân Kieàu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

418

18126071

Nguyeãn Kim Thanh Kieàu Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

419

18125145

Nguyeãn Ñoàng Kieàu Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

420

(22)

16139094

Nguyeãn Ngoïc Kieàu Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

421

18154057

Ñaëng Nguyeãn Minh Kieân Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

422

19114012

Nguyeãn Maïnh Kieân Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

423

19155037

Voõ Duy Kính Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

424

18113059

Leâ Traàn Minh Kha Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

425

15138030

Nguyeãn Duy Kha Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

426

20145119

Traø Hoaøng Kha Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

427

19126072

Voõ Nhö Kha Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

428

18112277

Chaâu Quoác Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

429

19111056

Leâ Duy Khang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

430

19124123

Leâ Hoaøng Khang Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

431

17114023

Leâ Laâm Khang Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

432

19118105

Lyù Nhaát Khang Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

433

17118047

Nguyeãn Höõu Khang Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

434

15124125

Nguyeãn Baûo Khang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

435

18115047

Nguyeãn Duy Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

436

20127024

Nguyeãn Leâ Hoaøng Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

437

19163013

Nguyeãn Minh Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

438

20135068

Nguyeãn Vaên Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

439

18128071

Phaïm Hoaøi Khang Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

440

(23)

20113257

Traàn Höõu Khang Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

441

19125134

Leâ Ñoã Myõ Khanh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

442

18128073

Nguyeãn Thò Kieàu Khanh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

443

19122084

Nguyeãn Xuaân Khanh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

444

19112254

Traàn Mai Khanh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

445

19122338

Traàn Nguyeãn Duy Khanh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

446

19115053

Traàn Tuaán Khanh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

447

19139061

Ngoâ Quang Khaùnh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

448

18125138

Nguyeãn Huyønh Nhö Khaùnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

449

19149036

Nguyeãn Minh Khaùnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

450

18111054

Nguyeãn Vaên Khaùnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

451

15153029

Phaïm Duy Khaùnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

452

20125453

Phaïm Thò Vaân Khaùnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

453

19154074

Traàn Coâng Khaùnh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

454

19111057

Traàn Laâm Khaùnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

455

19118104

Nguyeãn Chí Khaûi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

456

19120086

Traàn Nhö Khieát Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

457

19116154

Leâ Vaên Khieâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

458

14132161

Nguyeãn Xuaân Khieâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

459

19124126

Traàn Höõu Khieâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

460

(24)

19120087

Buøi Vaïn Khoa Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

461

20124343

Leâ Nguyeãn Minh Khoa Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

462

19124128

Leâ Nhaät Khoa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

463

18112281

Ñaëng Anh Khoa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

464

18117033

Nguyeãn Ñaêng Khoa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

465

17154045

Traàn Ñaêng Khoa Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

466

19154077

Tröông Ñaêng Khoa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

467

18112091

Vuõ Traàn Anh Khoa Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

468

18124061

Leâ Ñaêng Khoâi Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

469

20125456

Leâ Vaên Khoâi Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

470

18122090

Ñoã Vaên Khoâi Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

471

18128078

Phan Ñaêng Khöông Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

472

19122088

Phan Thò Minh Khueâ Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

473

18126074

Hoaøng Gia Laâm Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

474

19139068

Leâ Thò Dieäp Laâm Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

475

20124349

Ñoã Mai Laâm Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

476

16115084

Traàn Baù Thaùi Laâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

477

15114076

Leâ Thò Ngoïc Laém Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

478

20122351

Nguyeãn Thò Laïc Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

479

20125467

Leâ Thò Laïi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

480

(25)

18155038

Traàn Mai Lam Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

481

18122105

Laâm Thò Ngoïc Lan Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

482

18125153

Nguyeãn Thanh Lan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

483

18126077

Nguyeãn Thò Lan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

484

19139069

Nguyeãn Thò Thanh Lan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

485

17111069

Phaïm Thò Höông Lan Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

486

18145032

Vuõ Thò Moäng Lan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

487

18120096

Leâ Vaên Lanh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

488

17111071

Nguyeãn Vaên Lanh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

489

20122352

Traàn Buøi Lanh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

490

20113263

Ngoâ Töôøng Laõm Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

491

17131055

Nguyeãn Ngoïc Laõm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

492

18120097

Cao Ngoïc Phöôùc Laønh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

493

19126083

Nguyeãn Thaønh Leã Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

494

15112224

Hoà Thò Myõ Leä Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

495

21113213

Leâ Thò Myõ Leä Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

496

20120209

Nguyeãn Thò Leä Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

497

19123053

Phaïm Thò Thuyù Leä Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

498

16125259

Voõ Thò Myõ Leä Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

499

20116050

Baïch Thò Lieãu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

500

(26)

17120075

Buøi Thò Thuùy Lieãu Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

501

17116070

Nguyeãn Anh Lieâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

502

19122106

Nguyeãn Thanh Lieâm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

503

17149071

Nguyeãn Thò Aùi Lieân Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

504

19127018

Nguyeãn Thò Kim Lieân Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

505

20139242

Nguyeãn Thò Mai Lieân Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

506

20125055

Traàn Thò Kim Lieân Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

507

20122360

Döông Thò Myõ Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

508

20122205

Hoaøng Thò Yeán Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

509

20125478

Huyønh Thò Dieäu Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

510

19124137

Huyønh Thò Myõ Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

511

15124141

Huyønh Thò Myõ Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

512

17124088

Khoång Myõ Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

513

18155044

Ñaøo Thò Hoàng Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

514

15124139

Ñinh Thò Myõ Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

515

20125480

Ngoâ Moäng Thuùy Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

516

19125157

Ngoâ Thò Phöông Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

517

17112289

Nguyeãn Thò Aùi Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

518

17120081

Nguyeãn Thò Thuøy Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

519

20113267

Nguyeãn Ñaêng Linh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

520

(27)

19145041

Nguyeãn Ngoïc Linh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

521

19124138

Nguyeãn Ngoïc Linh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

522

20125482

Nguyeãn Ngoïc Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

523

20125483

Nguyeãn Thò Dieäu Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

524

19149043

Nguyeãn Thò Khaùnh Linh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

525

18112334

Nguyeãn Thò Ngoïc Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

526

20111228

Nguyeãn Thò Tuù Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

527

15122105

Nguyeãn Thuøy Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

528

16132331

Nguyeãn Vaên Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

529

19123058

Nguyeãn Vöông Truùc Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

530

17123049

Phaïm Thò Kieàu Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

531

20126288

Phaïm Thuøy Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

532

18424014

Phaïm Traàn Thaûo Linh Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

533

18115056

Traàn Khaùnh Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

534

20115219

Traàn Thò Myõ Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

535

20115220

Traàn Thò Thuøy Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

536

18112100

Traàn Voõ Khaùnh Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

537

19145042

Trònh Thò Ngoïc Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

538

17120083

Trònh Vaên Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

539

20122052

Tröông Thò Ngoïc Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

540

(28)

20122368

Voõ Thò Thuyø Linh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

541

21111280

Vuõ Thò Phöông Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

542

19123060

Vuõ Thò Thuøy Linh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

543

18118068

Leâ Quang Loäc Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

544

18117038

Leâ Vónh Loäc Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

545

19123063

Mai Thò Kim Loäc Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

546

17137042

Ngoâ Nguyeãn Höõu Loäc Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

547

19155047

Ngoâ Thanh Loäc Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

548

18118069

Nguyeãn Quyù Loäc Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

549

19115060

Phaïm Nguyeãn Taán Loäc Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

550

19122118

Chaâu Kim Loan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

551

17128070

Hoaøng Thò Kieàu Loan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

552

19125167

Nguyeãn Thò Bích Loan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

553

20113270

Nguyeãn Thò Kieàu Loan Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

554

19125168

Nguyeãn Thò Kim Loan Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

555

19155046

Phaïm Thò Loan Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

556

19125171

Phan Thò Yeán Loan Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

557

19112097

Traàn Phuøng Bích Loan Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

558

20125505

Laâm Thaønh Löïc Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

559

17125440

Huyønh Nguyeãn Phi Long Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

560

(29)

18118071

Huyønh Quoác Long Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

561

19118131

Leâ Hoaøng Long Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

562

20120214

Leâ Thaønh Long Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

563

17116077

Löông Hoaøng Baûo Long Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

564

18138051

Ñaëng Hoaøng Long Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

565

18113080

Ñaëng Vuõ Phi Long Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

566

18128088

Ñaëngthaêng Long Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

567

18128090

Nguyeãn Kim Long Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

568

20115079

Nguyeãn Quoác Long Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

569

18118075

Nguyeãn Thaønh Long Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

570

14115334

Nguyeãn Thaønh Long Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

571

18113081

Phaïm Baûo Long Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

572

18128096

Voõ Thaønh Vaân Long Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

573

19128087

Suøng Thò Löø Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

574

19115064

Traàn Thò Löông Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

575

20125495

Chaâu Quang Lôïi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

576

15153032

Huyønh Taán Lôïi Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

577

16137049

Ngoâ Vaên Lôïi Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

578

19118129

Nguyeãn Baù Lôïi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

579

19154089

Traàn Ñöùc Lôïi Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

580

(30)

17124224

Ksôr H' Lôm Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

581

18118078

Hoà Minh Luaân Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

582

19139078

Ngoâ Thanh Luaân Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

583

19112260

Nguyeãn Thaønh Luaân Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

584

20123158

Ngoâ Thò Luyeán Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

585

19128089

Nguyeãn Kim Luyeán Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

586

20125506

Nguyeãn Thò Löu Luyeán Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

587

18111069

Buøi Thò Ly Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

588

18125182

Chaâu Thò Khaùnh Ly Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

589

19125174

Nguyeãn Thò Caåm Ly Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

590

18120122

Traàn Thò Khaùnh Ly Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

591

19122345

Traàn Thò Caåm Ly Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

592

19124155

Tröông Thò Truùc Ly Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

593

19122125

Traàn Thieân Lyù Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

594

19155052

Ñaëng Ngoïc Maãn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

595

19118139

Ñinh Minh Maãn Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

596

19111071

Nguyeãn Tieán Maãn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

597

19139085

Nguyeãn Thò Tieåu Maãn Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

598

19155050

Leâ Thò Xuaân Mai Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

599

18131034

Leûo Thò Tuyeát Mai Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

600

(31)

21126405

Ngoâ Hoaøng Mai Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

601

17111082

Nguyeãn Thò Hoa Mai Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

602

17112110

Nguyeãn Thò Xuaân Mai Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

603

19122127

Nguyeãn Ngoïc Mai Phaàn 2: Ca 04 giôø thi 14h00- 24/9/2022

604

19126095

Nguyeãn Thò Phöông Mai Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

605

21111288

Nguyeãn Thò Xuaân Mai Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

606

19123066

Quaûng Thò Tuyeát Mai Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

607

18120124

Vaên Thò Thuùy Mai Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

608

19116071

Chu Vaên Maïnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

609

19118140

Nguyeãn Hoaøng Maïnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

610

19126098

Nguyeãn Vaên Maïnh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

611

18118081

Taï Vaên Maïnh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

612

20123160

Voõ Thò Maøng Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

613

18126093

Ñoã Ñình Meán Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

614

19125180

Nguyeãn Thò Ngoïc Mi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

615

20124376

Phuøng Thò Thaûo Mi Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

616

16112615

Voõ Vaên Min Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

617

18116043

Döông Hoaøn Haûo Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

618

19120115

Huyønh Thò Ngoïc Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

619

18116044

Huyønh Vaên Minh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

620

(32)

19111072

Leâ Huyønh Döông Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

621

17128082

Ñaøo Coâng Nhaät Minh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

622

19111073

Nguyeãn Ñaøo Thanh Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

623

16122185

Nguyeãn Tuaán Minh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

624

18112116

Nguyeãn Theá Hoaøng Minh Phaàn 1: Ca 01 giôø thi 7h00- 24/9/2022

625

18128099

Nguyeãn Vaên Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

626

19154095

Nguyeãn Xuaân Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

627

19118146

Thaïch Minh Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

628

20120215

Voõ Traàn Quoác Minh Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

629

18113089

Löu Hoàng Mô Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

630

17126077

Buøi Hoøa My Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

631

19123067

Haø Huyønh Huyeàn My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

632

18128100

Leâ Huyønh Dieãm My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

633

19122134

Leâ Thò Kieàu My Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

634

20125527

Leâ Thò Traø My Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

635

20121004

Ñaëng Thò Hieàn My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

636

19125186

Nguyeãn Huyønh Tieåu My Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

637

18128102

Nguyeãn Thò Phöông My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

638

19125187

Nguyeãn Thò Dieãm My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022

639

19125188

Nguyeãn Thò Kieàu My Phaàn 1: Ca 02 giôø thi 9h20- 24/9/2022/ Phaàn 2: Ca 05 giôø thi 7h00- 25/9/2022

640

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy

DANH SÁCH HỌC VIÊN CKI - 24 DỰ THI CHỨNG CHỈ... DANH SÁCH HỌC VIÊN CKI - 24 DỰ THI