Duyệt danh sách giáo viên sử dụng Kế hoạch bài dạy điện tử - Ký số Năm học 2021-2022

Tải về (0)

Văn bản
(1)

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS THỤY AN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 121/QĐ-TH&THCS TA An Tân, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt danh sách giáo viên sử dụng Kế hoạch bài dạy điện tử - Ký số Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS THỤY AN

Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào kế hoạch triển khai CNTT của PGD năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường TH&THCS Thụy An;

Theo đề nghị của các tổ chuyên môn và theo tình hình thực tế của trường TH&THCS Thuỵ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt danh sách giáo viên được sử dụng Kế hoạch bài dạy điện tử - ký số năm học 2021 - 2022 cho các ông (bà) trong hội đồng sư phạm trường TH&THCS Thụy An (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thực hiện soạn giảng đúng qui chế và có đủ thiết bị phục vụ cho lưu trữ, giảng dạy và kiểm tra của các cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2021.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện) - Phòng GD&ĐT ( báo cáo) - Lưu VT;KT; …

-

Vũ Hữu Bạo

Trường

TH&THCS Thụy An

Tỉnh Thái Bình

30.08.2021

09:27:06 +07:00

(2)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐIỆN TỬ- KÝ SỐ- NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo QĐ số 121/QĐ-TH&THCS TA ngày 30/8/2021)

STT Họ và tên CBGV Chức

vụ Tổ

Nhiệm vụ phân công Thiết bị lưu trữ, giảng dạy 1. Vũ Vân Phong PHT KHTN 4 Lý 9AB MT xách tay 2. Lê Thị Phương Oanh TTCM Tổ 1 12TV1; 3 Toán 1; 3 TNg

MT xách tay 3. Phạm Thị Thu Hà GVVH Tổ 1 12TV1; 3 Toán 1; 3TNg; 2 Rèn MT xách

tay

4. Nguyễn Thị Dung GVVH Tổ 1

2 KT4; 2 Rèn1; 2ĐĐ1; 2Tng2;

2Rèn2; 4TNXH 2; 2 ĐĐ2;

4GDTC3; 2 Đ Đ4

MT xách tay

5. Đào Thị Phương TTCM Tổ 2-3

8TV3; 1L Viết; 5 Toán; 1Đ Đ, 1TC 1SHTT-KNS

MT xách tay

6. Ngô Thị Lý TPCM Tổ 2-3

10TV2; 5 Toán1; 1 TNg3;; 1R Toán

MT xách tay+ Ipac 7. Nguyễn Thị An GVVH Tổ 2-3

10TV2; 5 Toán; 2 TNg; 1 Rèn Toán

MT xách tay

8. Nguyễn Thị Hoa GVVH Tổ 2-3

8TV3; 1 L Viết; 5Toán;

2TNXH; 1SHTT-KNS;1 ĐĐ;

1TC.

MT xách tay

9. Phạm Thị Hoài TPT Tổ 2-3

2N1; 2N2 ; 4GDTC 1, 9 TPT, 4N3

MT xách tay 10. Trần Văn Vinh TPCM Tổ 4-5

8TV5; 5 Toán; 2KH; 2 LS&ĐL;1SHTT-KNS; 1 KT;

MT xách tay

11. Phạm Thị Nga GVVH Tổ 4-5

8TV4; 5 Toán;; 2KH;

2LS&ĐL; 1ĐL4B 1SHTT- KNS; 1ĐĐ;

MT xách tay

12. Nguyễn Thị Bích

Vân GVVH Tổ 4-5

8TV5; 5 Toán; 2KH;

2LS&ĐL;1SHTT-KNS; 1 KT;

1ĐĐ;

MT xách tay+ Ipac

13. Lê Văn Thương

GV

Họa Tổ 4-5

1 M 6; 1 Mĩ.T 7; 1 Mĩ.T 8; 1Mi T 9; 2 M1; 2M2; 4M3; 2M4, 4M5

MT xách tay

14. Nguyễn Thị Nhung TTCM KHTN 4 Sinh 9, 2 Sinh 8, 2 Sinh 7, 3 KHTN (sinh –hóa); 4Hóa 9

MT xách tay 15. Lâm Thị Thảo

Gv

Toán KHTN 8 Toán 9; 4 Toán 8A; 1 Lý 8;

1 Lý 7,1,5 C.Nghệ 8

I Pac

(3)

16. Nguyễn Thành Đạt

Gv

Toán KHTN 4 Toán 6; 4 Toán 7; 2 C.Nghệ 9; 1 KHTN (lý);

MT xách tay

17. Đặng Thị Ngân TTCM KHXH

4 Văn 6; 2HĐTN&HN (SH chủ đề + SH lớp)+ 3 TTCM + 0,3 gdđp

I pac

18. Vũ Thị Thu Nga TPCM KHXH 4 Văn 7A;4 Văn 8A; 1 CD6;

MT xách tay

19. Đoàn Thị Thìn

GV

Địa KHXH

1,5 LS&ĐL6 (địa); 2 Địa7; 1,5 Địa8; 3 Địa9; 2 CD9, 1CD8, 0,3 gdđp

MT xách tay

20. Nguyễn Thị Lanh GvTA KHXH 3 Anh 7; 6Anh 9B, 8Anh 4

MT xách tay

21. Vũ Thị Lương

Gv

Nhạc KHXH

1 Nghệ thuật 6 (nhạc); 1 Nhạc7; 1 Nhạc8; 2 Nhạc 9AB;

1 HĐTN&HN (chủ đề SH dưới cờ)- 2 N4; 4N5(5t)

I Pac

( danh sách có 21 giáo viên được sử dụng KHBD điện tử-Ký số )

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :