• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy"

Copied!
68
0
0

Văn bản

Tên dự án: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy. Tên dự án: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy”.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG

 • Tổng quan về ngân hàng thương mại
  • Khái quát về ngân hàng thương mại
  • Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
 • Hoạt động tín dụng của ngân hàng
  • Khái niệm và đặc điểm của tín dụng Ngân hàng
  • Hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương mại
  • Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại
  • Khái niệm chất lượng tín dụng
  • Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
 • Các nhân tố ảnh hướng tới chất lượng tín dụng
  • Các nhân tố chủ quan
  • Các nhân tố khách quan
 • Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các
  • Hoàn thiện chính sách tín dụng
  • Mở rộng quy mô tín dụng của Ngân hàng
  • Các giải pháp khác

Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng quan trọng nhất và phổ biến nhất trong nền kinh tế. Tùy theo thời điểm, tín dụng ngân hàng bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi cấp tín dụng cho khách hàng phải đảm bảo hiệu quả, an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.

Có thể nói, chính sách tín dụng là yếu tố đầu tiên quyết định phương hướng, chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ NHNN&PTNT – CHI NHÁNH HUYỆN

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank – chi nhánh huyện
 • Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận

Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Cơ cấu tổ chức hoạt động: Cơ cấu tổ chức hoạt động:. Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy hiện nay gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Thực hiện công việc chỉ đạo hoạt động của chi nhánh, đưa ra các quyết định và xây dựng chiến lược kinh doanh của chi nhánh.

Giám đốc chi nhánh là người đứng đầu văn phòng, có thẩm quyền cao nhất và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của văn phòng. Phó Giám đốc phụ trách Kho quỹ: Bao gồm các nhiệm vụ chịu trách nhiệm về phòng giao dịch và thu phí. Trưởng phòng quỹ: Lãnh đạo, chỉ đạo các nhân viên trong phòng và đảm nhận trách nhiệm của Phó giám đốc khi vắng mặt.

Giao dịch viên: Thực hiện và quản lý hoạt động giao dịch, Quản lý hoạt động nhận tiền gửi của khách hàng, Quản lý hoạt động rút tiền mặt cho khách hàng, Quản lý và vận chuyển tiền mặt của các tài sản, chứng từ có giá trị. Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: Lãnh đạo hoạt động kinh doanh của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về mọi quyết định hoạt động. Tổng quan hoạt động kinh doanh tại Agribank - chi nhánh huyện Kiến Thụy qua các năm.

Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank – CN huyện

 • Chất lượng tín dụng qua chỉ tiêu định lượng

Nhìn chung, chất lượng tín dụng được đảm bảo, mặc dù hoạt động kinh doanh của ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động cho vay của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy có suy giảm nhưng không nhiều. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy. Nếu chất lượng tín dụng cao, chắc chắn ngân hàng sẽ có nhiều khách hàng mới.

Danh tiếng của ngân hàng cũng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, tổng dư nợ cao không chứng tỏ hoạt động tín dụng của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy tốt. Số liệu Bảng 2.9 cho thấy dư nợ quá hạn của AGRIBANK – Chi nhánh huyện Kiến Thụy thay đổi qua các năm.

Bảng số liệu cho thấy tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy đang giảm dần. Các khoản nợ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Qua bảng số liệu trên cho thấy, sự luân chuyển vốn vay tại AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy không đồng đều.

Bảng số liệu trên cho thấy thu nhập của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy có sự thay đổi qua các năm. thấy Ngân hàng triển khai các biện pháp chưa hiệu quả, Ngân hàng cần xem xét, điều chỉnh mục tiêu cho hợp lý hơn. Báo cáo tài chính AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy) Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong công tác thu nợ của ngân hàng.

Bảng 2.2: Bảng huy động vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.2: Bảng huy động vốn theo kỳ hạn

Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng

 • Kết quả đạt được
 • Khó khăn, hạn chế
 • Nguyên nhân hạn chế

Các khoản vay ngắn hạn nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của các công ty và cá nhân. Công tác đánh giá trước, trong và sau vay cũng được chú trọng hơn, cán bộ tín dụng tăng số lần đến cơ sở để nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy ngày càng được phát triển và hoàn thiện theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Hoạt động tín dụng mới chỉ tập trung vào cho vay, chiết khấu thương mại và chứng khoán. Đối tượng nhận tín dụng chủ yếu là các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công nghệ ngân hàng tại chi nhánh chưa đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin, phân tích khách hàng trực tuyến, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Tóm lại, qua đánh giá chất lượng tín dụng của AGRIBANK - Chi nhánh huyện Kiến Thụy trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò của hoạt động tín dụng trong việc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế. Về thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy đã phân tích sâu sắc thực trạng chất lượng tín dụng hiện nay dựa trên các chỉ tiêu như cơ cấu nợ tồn đọng, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, hiệu quả sử dụng vốn và vốn tín dụng. . doanh thu, thu nhập từ hoạt động tín dụng. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHI NÔNG THÔN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẬN KIẾN THỦY.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI

Định hướng hoạt động tín dụng tại NNo&PTNT – chi nhánh huyện

 • Các mục tiêu cụ thể

Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Thụy. Trên cơ sở định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kiến Tuy đã xây dựng các định hướng cụ thể cho hoạt động tín dụng trong thời gian tới như sau: Mở rộng tín dụng trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng, giải quyết các khoản phải thu cũ quá hạn, không để tăng các khoản phải thu quá hạn, phải thu khó đòi và các khoản nợ có khả năng mất vốn. Giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, đặc biệt là các khách hàng có uy tín lâu năm tại ngân hàng, đồng thời không ngừng mở rộng sang các nhóm khách hàng khác bằng việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng.

Mục tiêu là cơ sở khách hàng bán lẻ sẽ đại diện cho khoảng 40% dân số (xấp xỉ là khách hàng) trong những năm tới. Nhóm khách hàng có mức thu nhập trung bình trở lên và có nghề nghiệp ổn định: công chức, viên chức, viên chức tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, công ty lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với khách hàng là hộ sản xuất, kinh doanh: tập trung phát triển khách hàng ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, chế biến.

Sản phẩm tín dụng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng hấp dẫn, đa dạng, đa năng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nó đang phát triển nhanh chóng dựa trên việc khai thác công nghệ hiện đại để cung cấp cho khách hàng một gói dịch vụ tài chính cá nhân hoàn chỉnh. Phát triển đa dạng các sản phẩm nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Agribank

 • Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tín dụng
 • Hoàn thiện quy chế cho vay
 • Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay
 • Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay
 • Thực hiện công tác thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu

Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng tín dụng của Agribank – Chi nhánh huyện Kiến Thụy. Theo đó, cán bộ tín dụng phải có đủ kiến ​​thức, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Chi nhánh phải có bộ phận xử lý hồ sơ khách hàng riêng, kể cả đối với những khách hàng mới chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Sau khi kiểm tra tín dụng, Chi nhánh rà soát các sai sót và có biện pháp khắc phục. Bảo lãnh tiền vay được coi là nguồn trả nợ cuối cùng cho khách hàng, vì vậy chi nhánh nâng cao tín dụng phải có biện pháp tốt để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khách hàng đối với những người phải trả tài sản thế chấp. Nhìn chung, ngân hàng xử lý nợ xấu cần cử cán bộ cho vay xem xét tình hình thực tế của khách hàng để có quyết định kịp thời tịch thu nợ, tránh tình trạng khách hàng không trả được nợ mới bị tịch thu.

Đầu tiên, luận án trình bày tổng quan các lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng. Thứ hai, luận án xem xét thực trạng, giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy trong giai đoạn này. Thứ ba, xuất phát từ những hạn chế và định hướng phát triển của Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy, luận án đề xuất 4 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho Agribank - Chi nhánh huyện Kiến Thụy như sau: (1) giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBTD; .

Hình ảnh

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn
Bảng 2.2: Bảng huy động vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.3: Bảng dư nợ cho vay của AGRIBANK – Chi nhánh huyện  Kiến Thụy
Bảng 2.4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của AGRIBANK – Chi nhánh huyện Kiến Thụy
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Đề tài “Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thừa

Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng tương đối ở mức an toàn, tổng thu từ hoạt động tín dụng liên tục tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu; Về

 Xét trên góc độ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì chất lƣợng tín dụng là khoản tín dụng đƣợc bảo đảm an toàn, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với chính sách

Kế thừa những công trình nghiên cứu mà tôi đã tham khảo, tôi quyết định sử dụng thang đo SERVPERF vào trong việc nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khach

Chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng tác động tới sự tồn tại và phát triển của bất cứ một NHTM nào.Do đó ngân hàng VP Bank chi nhánh Huế cũng chú trọng đến dịch

- Chỉ đạo các NHTM tập trung hỗ trợ cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DNNVV; hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản

Rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân được quy định tại Điều 3 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử

Do đó, trên tư cách là khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ và với mong muốn giúp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nam sông Hương có

Phát huy thế mạnh của ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng lớn nhất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và là ngân hàng thương mại duy nhất có mặt tại 9/13 huyện