• Không có kết quả nào được tìm thấy

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex"

Copied!
90
0
0

Văn bản

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Phòng - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Đánh giá hiệu quả quản lý nhân sự của Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng 60 3.1.

Sơ đồ

Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp của mình: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Phòng - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. . Cao Thị Hồng Hạnh và được Hội đồng quản trị Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Phòng thông qua.

Mục tiêu nghiên cứu

Quản lý nguồn nhân lực là hoạt động tất yếu của các tổ chức, nó là cốt lõi của quản lý doanh nghiệp. Mọi hoạt động kinh doanh sẽ không hiệu quả nếu quản lý nguồn nhân lực không hiệu quả.

Phạm vi nghiên cứu

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới, việc quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh mang tính quyết định. Vì vậy, việc tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực hiệu quả ngày càng trở thành một bài toán khó và thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sử dụng nguồn nhân lực, với máy móc và trí tuệ nhân tạo. ngày nay được sử dụng để thay thế con người.

Phương pháp nghiên cứu

Nguyễn Văn Phong - QT1701N 2 - Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lý luận.

Bố cục luận văn

Nguyễn Văn Phong – QT1701N 3 NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ.

Nguồn nhân lực

Khái niệm nguồn nhân lực

Khi được sử dụng như một công cụ điều hành để thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực bao gồm dân số trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động và những người ngoài độ tuổi lao động tham gia lao động - còn gọi là nguồn lực lao động. Bộ phận lực lượng lao động bao gồm tất cả những người trong độ tuổi lao động trở lên có khả năng và nhu cầu lao động được gọi là lực lượng lao động.

Vai trò của nguồn nhân lực

Do đó, các khái niệm trên cho thấy nguồn nhân lực không chỉ đơn giản là lực lượng lao động hiện tại và tương lai mà còn bao gồm sức mạnh thể chất, trí tuệ và tinh thần của các cá nhân trong một cộng đồng, cộng đồng, một quốc gia đang được sử dụng hoặc có tiềm năng sử dụng trong quá trình hoạt động. của sự phát triển xã hội. Như vậy, nhìn từ các góc độ khác nhau, có thể có những khái niệm khác nhau về nguồn nhân lực, nhưng các khái niệm này đều thống nhất về nội dung cơ bản: Nguồn nhân lực là nguồn sức lao động cho xã hội.

Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực 1. Số lượng nguồn nhân lực

 • Chất lượng nguồn nhân lực
 • Cơ cấu nguồn nhân lực

Nhân sự năng động, sáng tạo và trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng. Nguồn nhân lực là nguồn lực vô hạn: xã hội không ngừng tiến lên, các công ty ngày càng phát triển và nguồn nhân lực là vô hạn.

Quản trị nguồn nhân lực

Khái niệm quản trị nguồn nhân lực

Nguyễn Văn Phong - QT1701N 6 Trí tuệ, thể lực và tinh thần là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc đánh giá và phát triển chất lượng tiềm năng con người. Hiện nay, phân tích cơ cấu nhân sự là yếu tố không thể thiếu khi xem xét, đánh giá nguồn nhân lực.

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

 • Mục tiêu kinh tế
 • Mục tiêu xã hội
 • Mục tiêu củng cố và phát triển tố chức

Ngày nay, khái niệm hiện đại về Quản lý nguồn nhân lực là: “Tất cả các hoạt động của một tổ chức nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, đánh giá, duy trì và duy trì một lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu của tổ chức đó. Yêu cầu công việc của tổ chức là về số lượng và chất lượng”. Mỗi doanh nghiệp đều có một cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý bên trong nó.

Chức năng của quản trị nguồn nhân lực

 • Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
 • Nhóm chức năng đào tạo, phát triển
 • Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

Nhóm chức năng này bao gồm hai chức năng nhỏ hơn: khuyến khích và động viên nhân viên cũng như duy trì và phát triển quan hệ lao động trong công ty. Chức năng khuyến khích, động viên bao gồm các chính sách, hoạt động khuyến khích người lao động trong doanh nghiệp làm việc hăng say, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành công việc với chất lượng cao.

Nội dung của quản trị nguồn nhân lực 1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự

 • Tuyển dụng nhân lực
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bước 4: Áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin phân tích thư. Những ứng viên vượt qua thời gian thử việc sẽ được công ty tuyển dụng và phân công các vị trí cụ thể.

Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Trả công người lao động động

 • Khái niệm tiền lương và cơ cấu thu nhập của người lao động
 • Các hình thức trả lương

Trả lương đơn giản theo thời gian: theo số ngày (hoặc số giờ) làm việc thực tế và mức lương ngày (hoặc giờ) của công việc. Để khuyến khích tăng năng suất lao động, người lao động cũng có thể được trả lương theo số lượng đơn vị sản phẩm họ sản xuất ra. Việc tính lương cũng đơn giản và có thể giải thích dễ dàng cho nhân viên.

Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

 • Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
 • Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
 • Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lao động - Hiệu suất sử dụng lao động

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống của chính người lao động. Ý nghĩa: Chỉ số hiệu quả lao động phản ánh doanh thu mà một nhân viên tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nguyễn Văn Phong - QT1701N 26 Ý nghĩa: Chỉ tiêu hiệu quả lao động phản ánh lực lượng lao động có năng suất lao động.

Khái quát về Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng

 • Giới thiệu chung về Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng
 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Chức năng và nhiệm vụ
 • Tầm nhìn và sứ mệnh - Tầm nhìn
 • Giá trị cốt lõi
 • Hoạt động kinh doanh của Công ty 1. Sản phầm
 • Thuận lợi và khó khăn 1. Thuận lợi
  • Khó khăn

Đề xuất HĐQT giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. Đề xuất HĐQT giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động bảo hiểm dự án. Kiến nghị Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bảo hiểm hàng hải.

Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ chức Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng
Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ chức Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng

Thực trạng công tác quản trị và sử dụng lao động tại Công ty bảo hiểm PIJCO Hải Phòng

Cơ cấu lao động của Công ty

Điều này có thể gây khó khăn cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ và giữ chân những nhân viên có trình độ cho công ty. Thực trạng quản lý và thực hành lao động tại Công ty bảo hiểm PIJCO Hải Phòng. Những nhân viên nữ này chủ yếu làm việc tại văn phòng hoặc trực tiếp tham gia bán bảo hiểm cho công ty.

Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn

Hoạch định nguồn nhân lực

Nguyễn Văn Phóng - QT1701N 44 Sau khi xác định các kế hoạch đáp ứng yêu cầu tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tới, Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt. Trong quá trình thực hiện các biện pháp, chính sách đã được Giám đốc Công ty phê duyệt, bộ phận nhân sự và các bộ phận, đơn vị liên quan sẽ chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm soát, đánh giá hiệu quả do việc thực hiện các biện pháp này mang lại để thấy những tồn tại, hạn chế. bên trái để điều chỉnh ngay cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Nhìn chung công tác hoạch định nguồn nhân lực đã được Công ty quan tâm và chú trọng khi Công ty đã xây dựng các bước cơ bản để thực hiện quy trình này.

Công tác tuyển dụng nhân lực

Dựa vào bảng tình trạng việc làm của công ty, chúng tôi thấy có 6 công nhân đã được tuyển dụng tại công ty trong năm 2018. Bộ phận nhân sự xem xét việc làm của bộ phận, sau đó báo cáo ban giám đốc và đưa ra quyết định tuyển dụng. Năm 2018 có 2 người từ nguồn việc làm nội bộ bị sa thải.

Bảng 2.7: Tình hình sa thải, nghỉ việc của lao động trong Công ty                                                (ĐVT: Người, %)
Bảng 2.7: Tình hình sa thải, nghỉ việc của lao động trong Công ty (ĐVT: Người, %)

Công tác đào tạo và phát triển nhân lực

Sau đó công ty xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế. Số khóa đào tạo được tổ chức là 7 và số lượng nhân viên tham gia khóa học là 19 người. Số lượng khóa đào tạo được đăng ký cho cán bộ tham gia là 3 khóa và số lượng nhân viên tham gia khóa học là 12 người.

Công tác trả công người lao động a) Thù lao vật chất

Tỷ lệ hoa hồng tùy thuộc vào loại sản phẩm bảo hiểm và theo quy định của Công ty. Mua bảo hiểm nhân thọ cho cấp quản lý cấp trung trở lên; Mua bảo hiểm y tế có trách nhiệm cao với người lao động;. Đánh giá hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng.

Bảng 2.9: Thang bảng lương của Công ty năm 2019
Bảng 2.9: Thang bảng lương của Công ty năm 2019

Đánh giá hiệu quả công tác quản trị nhân lực của Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực của Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng

Hiệu quả lao động cho biết thu nhập trung bình mà một nhân viên kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số hiệu quả lao động cho biết trung bình một nhân viên tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trong một khoảng thời gian. Đánh giá thực trạng việc làm tại Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng.

Đánh giá về tình hình sử dụng lao động tại Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng

 • Ưu điểm
 • Khuyết điểm - Chất lượng lao động

Lợi nhuận của công việc được tính trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà công ty đạt được. Đồng thời, chúng ta thấy tốc độ tăng hiệu quả lao động lớn hơn tốc độ tăng hiệu quả lao động, có thể thấy tình hình kiểm soát chi phí của công ty đã đạt hiệu quả cao và đã giảm xuống. kết quả, chẳng hạn như chi phí bồi thường cao. Hiệu suất và hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, điều này cho thấy chất lượng nhân sự của công ty rất cao.

Nâng cao chất lượng lao động được tuyển dụng 1.1. Căn cứ của biện pháp

 • Nội dung của biện pháp
 • Kết quả của biện pháp
 • Căn cứ của giải pháp
 • Nội dung của giải pháp
 • Kết quả của giải pháp

Công ty cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động tuyển dụng từ nguồn nội bộ để phù hợp với yêu cầu công việc của người lao động. Những thay đổi này nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển dụng nhân sự nội bộ trong Công ty. Thành lập ủy ban tuyển dụng và tuân theo các quy trình của Công ty Chọn đúng người.

Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự nội bộ đề xuất
Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự nội bộ đề xuất

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.3: Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ chức Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm năm 2018 – 2019
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty cũng chính là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty bởi hiệu quả huy động được đề cập ở đây chính

Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp và trò chuyện, thảo luận với trưởng phòng, phó phòng và các chuyên viên phòng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần

Tuy nhiên, trong phần đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực thông qua người lao động, tác giả chỉ mới nghiên cứu và khảo sát đối tượng là nhân viên của công ty mà

- Sử dụng có hiêu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. - Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện

đó, doanh nghiệp giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa các sai lầm trong quá trình làm việc, giúp họ phát triển một cách toàn diện nhằm nâng

Trước những vấn đề nêu trên, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Công ty Cổ Phần Tổng

Nhận định được những mặt được và chưa được trong hoạt động TDNL tại công ty tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại

Song, dù ở giác độ nào thì Quản trị nhân lực chính là sự phối hợp một cách tổng thể các công việc như hoạch định nhân lực, các phương hướng tuyển dụng, lựa chọn, đào

Mục đích chung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc