• Không có kết quả nào được tìm thấy

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hạ Long

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hạ Long"

Copied!
79
0
0

Văn bản

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠ LONG. Tên dự án: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ Long.

LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

Lý luận chung về vốn của doanh nghiệp 1 Khái niệm về vốn

 • Đặc điểm và phân loại vốn
 • Vai trò của vốn trong hoạt động của doanh nghiệp

Theo cách phân loại này, vốn của công ty bao gồm: nợ phải trả và vốn. Vốn cũng là yếu tố góp phần định hướng sản xuất kinh doanh của công ty.

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.Hiệu quả sử dụng vốn là gì?

 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa khoản phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 1.Các nhân tố khách quan

 • Các nhân tố chủ quan

Hiệu quả sử dụng vốn cố định: Chỉ số này phản ánh doanh thu hoặc thu nhập ròng mà một đô la vốn cố định có thể tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Trình độ quản lý và tổ chức của người quản lý: Vai trò của người quản lý trong sản xuất kinh doanh là rất quan trọng, thể hiện ở việc tích hợp tối ưu, hài hòa các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu những chi phí không cần thiết, đồng thời tận dụng lợi thế cơ hội kinh doanh mang lại sự tăng trưởng và phát triển cho các công ty. . Trình độ tổ chức kinh doanh: đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp.

Chỉ trên cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả mới mang lại kết quả đáng khích lệ. Trình độ quản lý và sử dụng nguồn vốn: Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu công tác kế toán không được thực hiện tốt sẽ dẫn đến thất thoát, lãng phí, sai mục đích.

Tính khả thi của dự án: Việc lựa chọn dự án đầu tư có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn. Cơ cấu vốn đầu tư: Đầu tư vào những tài sản không phù hợp sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, lãng phí vốn, giảm vòng quay vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp rất thấp.

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 • Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qua sử dụng vốn của doanh nghiệp Kinh doanh là một hoạt động kiếm lời mà lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu
 • Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vốn cố định của doanh nghiệp có thể được sử dụng cho hoạt động đầu tư dài hạn (mua sắm, lắp đặt, xây dựng tài sản hữu hình và vô hình) và hoạt động kinh doanh thường xuyên (sản xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những hoạt động đầu tư không hiệu quả. Khấu hao tài sản cố định trong công ty có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau.

Trong tình hình hiện nay, mọi nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động của công ty đều phải là của riêng công ty, đó là lý do tại sao việc xác định chính xác và hợp lý nhu cầu vốn lưu động thường xuyên lại càng quan trọng hơn. Nếu nhu cầu vốn lưu động được xác định quá thấp sẽ gây ra nhiều vấn đề trong việc tổ chức cung cấp vốn, điều này sẽ gây ra căng thẳng giả tạo về vốn và làm gián đoạn quá trình tái sản xuất của công ty. Ngược lại, nếu nhu cầu vốn lưu động quá cao sẽ dẫn đến dư thừa vốn, gây ứ đọng vật tư hàng hóa, sử dụng vốn lãng phí, luân chuyển vốn chậm và phát sinh nhiều chi phí bất hợp lý, làm giảm lợi nhuận của công ty. .

Việc xác định nhu cầu vốn lưu động hiện tại là việc phức tạp. Tùy theo đặc điểm của công ty và điều kiện cụ thể trong từng thời kỳ mà bạn có thể lựa chọn sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định nhu cầu vốn lưu động.

Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương

 • Lĩnh vực hoạt động
 • Tổ chức bộ máy của công ty
 • Tình hình tài chính và mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp

HIỆN NAY VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠ LONG. Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ Long có nhiều cơ sở sản xuất cách xa mặt bằng văn phòng, dịch vụ taxi và vận tải hành khách đường bộ. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trước công ty mẹ và tập đoàn.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác an toàn lao động, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động tại hiện trường và trong nội bộ công ty. Trực tiếp quản lý đội ngũ bảo vệ: chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tài sản, máy móc, thiết bị, hàng hóa của công ty và khách hàng. Giám sát và thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự của công ty đối với nhà nước.

Trưởng nhóm may chịu trách nhiệm cắt may đồng phục, bảo hộ lao động cho các bộ phận và một số sản phẩm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.

Thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long 1.Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh

 • Cơ cấu tài sản của công ty
 • Cơ cấu nguôn vốn của công ty
 • Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của công ty Bảng 2.5. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của công ty
 • Tình hình đảm bảo vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017-2018
 • Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp 1 Phân tích các khoản phải thu của công ty năm 2017-2019
  • Phân tích các khoản phải trả của công ty năm 2017-2019
  • Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
 • Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long

Qua bảng số liệu trên có thể thấy tiền và các khoản tương đương tiền biến động qua các năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty chiếm một phần lớn tài sản hiện tại của công ty. Từ bảng trên ta thấy tỷ lệ khoản phải thu/phải trả của doanh nghiệp giảm dần qua các năm.

Nhìn chung tỷ lệ này thấp cho thấy doanh nghiệp hấp thụ được nhiều vốn. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang giảm áp lực thanh toán ngắn hạn. Tỷ lệ này rất thấp chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp rất thấp.

Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của công ty là tốt nhất trong năm 2018. Từ bảng số liệu trên ta thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp còn thấp. Doanh nghiệp phải có biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của mình.

Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp cũng đang dần được nâng cao.

Bảng 2.4. Bảng cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long giai đoạn 2017 - 2019
Bảng 2.4. Bảng cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long giai đoạn 2017 - 2019

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Vốn vay nhiều khiến công ty phải gánh tỷ lệ nợ vay cao và chi phí trả lãi hàng năm cao do công ty cần vay vốn để đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên, liên tục. Công ty bị khách hàng khuất phục và tỷ trọng khoản phải thu trong tổng vốn lưu động cao, số lượng khoản phải thu lớn và thời gian cấp vốn tương đối dài. Trong năm tới, doanh nghiệp nên áp dụng chính sách tín dụng thương mại để thu hút khách hàng nhằm tăng thêm doanh thu, nhưng đồng thời cũng nên quản lý tốt các khoản nợ, không để nợ tồn đọng quá lâu. Tìm đối tác tin cậy để hạn chế lạm dụng vốn của nhau.

Hàng hóa của công ty được lưu giữ tại kho tại trụ sở công ty, một phần được thu gom tại công trường. Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là các thiết bị xây dựng như gạch men, xi măng, cát, đá và các thiết bị điện nước dân dụng. Công ty cần có những biện pháp tích cực để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nên trở thành nguồn vốn kinh doanh của công ty. nhưng khoản đầu tư đó chưa mang lại hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng thu nhập còn thấp nên tốc độ quay vòng vốn giảm. Năm 2019, khấu hao tài sản tăng đáng kể do công ty tăng khấu hao máy trộn bê tông, máy cắt đá.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠ LONG

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long

 • Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động
 • Nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý và trình độ tay nghề của người lao động
 • Các biện pháp giảm thiểu chi phí

Nhìn vào thực trạng tổ chức và sử dụng vốn doanh nghiệp nêu trên, chúng tôi thấy hiệu quả hoạt động của công ty chưa tốt, việc sử dụng vốn của công ty còn nhiều bất cập cần khắc phục. Với thời gian thực tập và kiến ​​thức còn hạn hẹp, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới. Xác định nhu cầu vốn lưu động để công ty có thể chủ động tìm nguồn tài trợ.

Bước 3: Sử dụng tỷ lệ phần trăm này và doanh thu dự kiến ​​cho năm áp dụng biện pháp này để dự đoán nhu cầu vốn lưu động cần thiết để vận hành doanh nghiệp. Công ty muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phải thực hiện đồng thời một số giải pháp, nhưng giải pháp tất yếu mà công ty sử dụng là đào tạo thường xuyên và đào tạo nâng cao. Ngoài ra, công ty cũng phải quan tâm đến vấn đề giảm thiểu chi phí hành chính một cách tốt nhất.

Luận án đã phân tích thực trạng sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ Long và đánh giá hiệu quả trong quá trình sử dụng và quản lý vốn của Công ty. Luận án đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hạ Long.

Hình ảnh

Bảng 2.3. Bảng cơ cấu tài sản của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long giai đoạn 2017 - 2019
Bảng 2.4. Bảng cơ cấu nguồn vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long giai đoạn 2017 - 2019
Bảng 2.6.Bảng tính tình hình đảm bảo vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017-2018
Bảng 2.7.Phân tích các khoản phải thu của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Hạ Long năm 2017 -2019
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Về các giải pháp tài chính: Tổng công ty Sông Đà và các doanh nghiệp xây dựng trong Tổng công ty đã áp dụng các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả

- Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung

Sau bốn năm, đến thời hạn trả nợ, hai bên thỏa thuận hình thức trả nợ như sau: “lãi suất cho vay được điều chỉnh thành 0, 25% / tháng, đồng thời hàng tháng bạn

Sau bốn năm, đến thời hạn trả nợ, hai bên thỏa thuận hình thức trả nợ như sau: “lãi suất cho vay được điều chỉnh thành 0, 25% / tháng, đồng thời hàng tháng bạn

Sau 4 năm đến thời hạn trả nợ, hai bên thỏa thuận hình thức trả nợ như sau: “lãi suất cho vay được điều chỉnh thành 0, 25% /tháng, đồng thời hàng tháng bạn

 Là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực tài chính của các ngân hàng dùng để xác định khả năng của ngân hàng trong việc đánh giá khả năng thanh toán

- Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ chưa trả gồm: Hợp đồng kinh tế, đối chiếu công nợ... - Mức trích lập dự phòng các

Các kết quả chỉ ra rằng khi sử dụng giá trị tuyệt đối của nợ dài hạn trong việc tính toán đòn bẩy tài chính, các công ty đang gia tăng đòn bẩy thì

Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung cấp dịch vụ, các khoản đầu tư