• Không có kết quả nào được tìm thấy

Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng"

Copied!
129
0
0

Văn bản

Số lao động tại các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện An Dương trong kỳ. Đưa ra một số giải pháp phát triển an sinh xã hội ở huyện An Dương.

3.2 Bảng phát dịch vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An
3.2 Bảng phát dịch vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BHXH VÀ PHÁT TRIỂN BHXH

Khái quát về Bảo hiểm xã hội

 • Khái niệm về bảo hiểm xã hội
 • Vai trò của bảo hiểm xã hội
 • Các loại hình bảo hiểm xã hội
 • Quỹ Bảo hiểm xã hội và nguồn hình thành quỹ

Vai trò của bảo hiểm xã hội đối với người lao động và gia đình họ. Nhân viên đóng góp vào bảo hiểm của riêng họ.

Lịch sử phát triển của Bảo hiểm xã hội

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội trên thế giới
 • Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Giai cấp công nhân là giai cấp làm việc cho người sử dụng lao động và cam kết trả lương, tiền công cho người sử dụng lao động. Hiến pháp nước ta năm 1959 ghi nhận công nhân viên chức có quyền được hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Nội dung cơ bản của Bảo hiểm xã hội

 • Nghiên cứu khả năng và nhu cầu tham gia Bảo hiểm xã hội
 • Xây dựng các chế độ bảo hiểm xã hội ( các loại hình bảo hiểm, các
 • Tổ chức mạng lưới phát triển Bảo hiểm xã hội
 • Tuyên truyền và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội
 • Quản lý nợ đọng và trốn đóng
 • Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHXH
 • Công tác nhân sự bảo hiểm xã hội

Đối tượng được bảo hiểm xã hội trong quan hệ bảo hiểm xã hội ngoài người lao động còn có người sử dụng lao động. Nợ an sinh xã hội là do doanh nghiệp không đáp ứng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi và an sinh xã hội của người lao động.

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bảo hiểm xã hội

 • Các yếu tố bên ngoài
 • Các yếu tố bên trong

Điều kiện kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam. 35 Việt Nam là nước có dân số đông nên lực lượng lao động đông là động lực tích cực cho phát triển kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện tốt để tham gia bảo hiểm xã hội nhiều hơn.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, dân số “trẻ” có lợi thế về nguồn lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho bảo hiểm xã hội phát triển [7, tr.118]. Tổ chức hội nghị và tập trung bồi dưỡng phát triển người tham gia ASXH.

Tiêu chí đánh giá công tác phát triển bảo hiểm xã hội

40 Thứ năm là Tiêu chí khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm an sinh xã hội. Số hoạt động giải quyết số lượng khiếu nại, hồ sơ và số lượng vi phạm liên quan đến hoạt động đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp và hồ sơ vi phạm về bảo hiểm xã hội của người lao động. Thứ sáu: Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động bảo hiểm xã hội.

Tổng hợp các tiêu chí này làm cơ sở đánh giá thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội huyện An Dương giai đoạn 2012-2016, tác giả sẽ phân tích thực trạng trong luận án chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI THÀNH PHỐ PHONG.

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN

Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế và xã hội của huyện An Dương. 41

 • Đặc điểm kinh tế và xã hội

Tăng trưởng đáng kể còn là giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công mỹ nghệ do huyện quản lý.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần khuyến mãi, tháng khuyến mại và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Công tác giáo dục toàn diện được chú trọng ở tất cả các môn học và cấp học, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình; Triển khai hiệu quả các chiến dịch truyền thông tổng hợp đáp ứng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Khái quát về bảo hiểm xã hội huyện An Dương

 • Giới thiệu về bảo hiểm xã hội huyện An Dương
 • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bảo hiểm xã hội
 • Cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội huyện An Dương
 • Kết quả phát triển, thực hiện bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện

Quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Phòng này có trách nhiệm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị tham gia trên địa bàn huyện An Dương. Qua bảng số liệu có thể thấy số lượng đơn vị tham gia ASXH cho người lao động hàng năm đều tăng, mức độ tăng khá đồng đều.

Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động tại các đơn vị trong thời gian cụ thể như sau: Do huyện An Dương có nhiều khu công nghiệp lớn như Nomura, Trang Duệ... nên số lượng người lao động tham gia ASXH rất đông. 57 Từ bảng số liệu, đồ thị trên cho thấy: Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Công ty Bảo hiểm xã hội huyện An Dương triển khai mạnh mẽ.

Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2012-2016 trên địa bàn huyện An Dương tăng đều qua các năm.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức BHXH huyện An Dương
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức BHXH huyện An Dương

Thực trạng về công tác phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện

 • Nghiên cứu khả năng và nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội
 • Xây dựng các chế độ BHXH (các loại hình bảo hiểm,các căn cứ
 • Tổ chức mạng lưới phát triển BHXH
 • Tuyên truyền và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội
 • Tổ chức thực hiện BHXH ( Bộ máy tổ chức, quy trình thủ tục,
 • Quản lý nợ đọng và trốn đóng
 • Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHXH
 • Công tác nhân sự BHXH

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện An Dương cũng cần quản lý, theo dõi chặt chẽ xu hướng thu nhập của từng cá nhân người lao động ở từng đơn vị việc làm. 82 Bảng số liệu cho thấy, Bảo hiểm xã hội huyện An Dương luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ hàng năm. Tình trạng quản lý nợ tồn đọng, trốn đóng đã được Công ty Bảo hiểm xã hội huyện An Dương phê duyệt.

Công tác thanh tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trong hệ thống công nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện An Dương luôn được Cục Bảo hiểm xã hội huyện quan tâm, ngay lập tức chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể. những tháng đầu năm. Người làm bảo hiểm xã hội ở huyện An Dương phần lớn là lao động trẻ dưới 40 tuổi.

Sơ đồ 2.8: Tình hình tham gia BHXH trên địa bàn huyện An Dương giai đoạn 2012- 2016.
Sơ đồ 2.8: Tình hình tham gia BHXH trên địa bàn huyện An Dương giai đoạn 2012- 2016.

Đánh giá chung về công tác quản lý BHXH trên địa bàn huyện An

 • Những kết quả đạt được
 • Những hạn chế và nguyên nhân

Đánh giá chung về công tác quản lý bảo hiểm xã hội huyện An Dương. Công tác tuyên truyền triển khai bảo hiểm y tế toàn dân ở tuyến cơ sở và ở các thành phố chưa được thường xuyên, liên tục. Một số cán bộ đại lý thu làm việc bán thời gian nên ít có tính sáng tạo, chủ động trong hoạt động thu, chi.

Cơ sở vật chất, điều kiện công nghệ phục vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn khó khăn. Trang thiết bị phục vụ công việc còn thiếu, hỏng cần được đầu tư, nâng cấp kịp thời.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ

Mục tiêu chung

Mục tiêu cụ thể

95 Đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo pháp luật tại các đơn vị sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội và chi trả để tổ chức thực hiện. Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm cân đối dài hạn quỹ bảo hiểm xã hội và số dư quỹ bảo hiểm y tế hàng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với mọi người dân, đặc biệt là nội dung mới của Luật Bảo hiểm sửa đổi, việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong người dân, học sinh và các hộ gia đình có mức sống trung bình .

Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dịch vụ công của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức thực hiện, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Một số giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện

 • Hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình thủ tục tại BHXH huyện
 • Tăng cường công tác xác định nhu cầu tham gia BHXH
 • Hoàn thiện công tác thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Hoàn thiện, nâng cao công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ BHXH
 • Phát triển các dịch vụ bảo hiểm
 • Phát triển hệ thống đại lý
 • Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách BHXH

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế. Chậm nhất đến năm 2020, thiết lập khả năng tương tác, liên kết thông tin giữa các cơ quan ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngành y tế và các đơn vị thực hiện. Các chương trình, chính sách bảo hiểm thất nghiệp thuộc lĩnh vực lao động. Công tác tổ chức và thực hiện bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện được khắc phục và ngày càng hoàn thiện.

Kế hoạch phối hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, giúp hoàn thành mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình trong giai đoạn. BHXH huyện vẫn đang tích cực triển khai kế hoạch tuyên truyền phát triển đối tượng năm 2017 với nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; Hình thành và mở rộng mạng lưới cộng tác viên làm công tác thu bảo hiểm y tế tự nguyện.

Bảng 3.3. Phát triển hệ thống đại lý thu BH trên địa bàn huyện An Dương giai đoạn 2016 – 2020
Bảng 3.3. Phát triển hệ thống đại lý thu BH trên địa bàn huyện An Dương giai đoạn 2016 – 2020

Kiến nghị

 • Kiến nghị với BHXH thành phố Hải Phòng
 • Kiến nghị với chính quyền huyện An Dương

Đề nghị UBND huyện sớm thành lập đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra các đơn vị ngoài công lập trên địa bàn huyện chưa tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên kiến ​​nghị UBND huyện và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện luật an sinh xã hội, luật bảo hiểm y tế cho người lao động. An sinh xã hội là một nhu cầu khách quan và cần thiết đối với người lao động.

Bảo hiểm xã hội huyện Dương là cơ quan ở địa phương luôn thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (2010), Vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với an sinh xã hội của đất nước, Thống kê xã hội về bảo hiểm xã hội.

Hình ảnh

3.2 Bảng phát dịch vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An
sơ đồ Tên Sơ đồ Trang
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức BHXH huyện An Dương
Sơ đồ 2.2: Biểu đồ số lượng lao động trong các doanh nghiệp được tham gia BHXH bắt buộc tại huyện An Dương giai đoạn 2012 – 2016
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hiến pháp là đạo luật quan trọng của nhà nước điều chỉnh các quan hệ cơ bản nhất của một quốc gia, định hướng đường lối phát triển kinh

Đây là một tổ chức tập hợp các nước trên thế giới nhằm bảo vệ hòa bình, tăng cường hợp tác và phát triển... Đây là một tổ chức tập hợp các nước trên thế

Để tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống cơn bão số 2 tại các địa phương trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện phân công các đồng chí trong Thường trực

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây: Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân huyện/thành phố căn cứ tình hình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn để báo cáo công tác chỉ đạo, tổ chức

Về pháp luật công, Điều 9 Khoản 3 Đạo luật cơ bản liên quan đến tự do hiệp hội quy định: “Quyền thành lập các hội để đảm bảo và cải thiện các điều kiện lao động và kinh

Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội ở các huyện đảo sẽ tạo các căn cứ để bảo vệ an ninh, quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.. - Việc

Công tác phổ cập giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện

Quỹ BHXH được hình thành từ các nguồn: Theo chế độ hiện hành Quyết định 959/QĐ- BHXH năm 2015 về quản lý thu chi bảo hiểm xã hội, bảohiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo