• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Kiến Quốc

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Kiến Quốc"

Copied!
97
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG. Tìm hiểu lý thuyết kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;. Tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực hành;.

Thu thập, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2018 tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Qua đây tôi hiểu đầy đủ và cụ thể hơn về công tác kế toán vốn vẫn còn một số hạn chế trong việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc” làm đề tài luận văn của mình. Tôi hy vọng có thể giúp công ty này cải thiện việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,

Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  • Doanh thu
  • Các khoản giảm trừ doanh thu
  • Chi phí và phân loại chi phí
  • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

Chi phí: là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để vận hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chi phí bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp là: những chi phí thường gắn liền với mọi hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp và không thể phân bổ cho bất kỳ hoạt động nào.

Các chi phí khác là chi phí phát sinh cho các sự kiện hoặc hoạt động tách biệt với hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là: một khoản chi phí bao gồm thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại nhằm mục đích xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm tài chính hiện hành. Kết quả kinh doanh là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi mọi chi phí.

Lợi nhuận sau thuế = Thu nhập chịu thuế - Thuế doanh nghiệp 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán thu nhập, chi phí và xác định lợi nhuận. Phản ánh và ghi nhận đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập, các khoản trích thu nhập và chi phí phát sinh để thu nhập, chi phí cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh.

Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản kế toán sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Kế toán chi phí bán hàng
  • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Nội dung kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Nội dung kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán

HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ. Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Kế toán thu nhập từ hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc.

Người nhận (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Thiếu công tác kế toán tại Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc.

Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh. Nội dung hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Kiến Quốc.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức Nhật ký – Chứng từ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

Giới thiệu về Công ty CP điện tử viễn thông Kiến Quốc

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP điện tử viễn thông Kiến
 • Những thuận lợi và khó khăn của Công ty CP điện tử viễn thông Kiến Quốc
 • Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP điện tử viễn thông Kiến Quốc

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG KIẾN QUỐC Địa chỉ: KDC Trung Hành, Đặng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Thiết bị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Đơn vị: Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc Địa chỉ: Trung Hành, Đặng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

Giao về kho (lô): Hàng hóa... Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Đơn vị: Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc Địa chỉ: Khu dân cư Trung Hành, Đặng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc bao gồm:

Đơn vị: Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc Địa chỉ: Khu dân cư Trung Hành, Đặng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Đơn vị: Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc Địa chỉ: Khu dân cư Trung Hành, Đặng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong những phần quan trọng trong công tác kế toán của mỗi công ty.

Ngoài những lợi ích trên, công việc kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần. Cần hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và kết quả tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc. Hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là nghiệp vụ kế toán quan trọng và có vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của mỗi công ty.

Mặt khác, việc tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Kiến Quốc chưa thực sự hoàn thiện, còn nhiều bất cập khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Kiến Quốc. Lãnh đạo công ty phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán.

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP điện tử viễn thông  Kiến Quốc.
Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP điện tử viễn thông Kiến Quốc.

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty CP viễn thông
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình ghi sổ kế toán tại công ty
  • Chứng từ sử dụng
 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty CP Điện tử viễn thông Kiến Quốc
  • Chứng từ kế toán
  • Sổ sách sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty CP Điện tử viễn thông Kiến
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Trình tự hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Điện tử viễn thông
  • Chứng từ sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

 • Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  • Kết quả đạt được trong công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Điện tử viễn
  • Những tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Điện tử viễn
 • Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả tại
 • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  • Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán
 • Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,
  • Về phía Nhà nước
  • Vế phía doanh nghiệp

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THÀNH TÍNH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Qua thời gian thực tập tại công ty, tôi nhận thấy công tác tổ chức kế toán nói chung và công tác quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty đã đạt được những kết quả như sau. Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản, phổ biến, phù hợp với các hoạt động kinh doanh diễn ra trong nội bộ công ty.

Đối với kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của Ban Giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty vào đúng thời điểm. Công ty chưa sử dụng phần mềm cho công tác kế toán: Việc triển khai các thành tựu khoa học công nghệ giúp công tác kế toán được nhanh chóng, chính xác hơn. Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, kế toán là công cụ đắc lực trong nền kinh tế, mang lại nhiều lợi nhuận và tiết kiệm phần lớn chi phí.

Mục đích của việc hoàn thiện tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là nhằm kinh doanh có hiệu quả và tiết kiệm chi phí mang lại lợi nhuận cao. Yêu cầu nêu trong công tác hoàn thiện tổ chức Chức năng kế toán tại công ty là kịp thời áp dụng các chuẩn mực kế toán mới nhất. .., phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp của bạn. Để hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, doanh nghiệp phải tìm biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời phát huy lợi ích đạt được trong công tác kế toán. Cách thực hiện giải pháp: Công ty nên mua một số phần mềm kế toán hiệu quả hiện có trên thị trường.

Ít thời gian hơn: Đây là một trong những khía cạnh tốt nhất của việc sử dụng phần mềm kế toán. Dễ sử dụng: Hầu hết các phần mềm kế toán đều dễ sử dụng và dễ hiểu. Mỗi phần mềm kế toán đều có hướng dẫn cài đặt và sử dụng để kế toán viên có thể sử dụng dễ dàng.

Đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hoàn thiện và phát triển tổ chức kế toán. Công ty phải có tiềm lực tài chính và phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, khoa học công nghệ cho hoạt động kế toán. Việc tổ chức công tác kế toán tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp.

Hình thức thanh toán : CK……… Số tài khoản : ……………………
Hình thức thanh toán : CK……… Số tài khoản : ……………………

Hình ảnh

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức ký gửi đại lý Thuế GTGT
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa

+ Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá