• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam"

Copied!
109
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIÀY AURORA. Tên dự án: Cải thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam. Tìm hiểu lý thuyết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty;.

Tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập;. Nội dung bài học: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam. 86 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam

69 Sơ đồ 2.8: Trình tự ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH

Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

Nhiệm vụ kế toán thu nhập và chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh trong một công ty. Thuế doanh nghiệp: Là loại thuế trực thu đánh vào kết quả kinh doanh cuối cùng của công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá trị giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động và chi phí bán hàng.

Kết quả hoạt động tài chính: Là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh khác: Là chênh lệch giữa thu nhập, chi phí khác và chi phí thuế doanh nghiệp. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động trong một công ty.

Cuối kỳ, các khoản thu nhập và chi phí thích hợp được chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh và số tiền phải nộp cho nhà nước.

Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

 • Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập khác, chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Hạch toàn bộ chi phí kinh doanh cho các khoản đầu tư vào bất động sản thực hiện trong kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất cố định chưa phân bổ được ghi nhận theo giá vốn. Các chi phí phát sinh liên quan đến bất động sản đầu tư không được ghi tăng giá trị bất động sản đầu tư.

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định lãi lỗ. Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm để làm cơ sở xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác;. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và được giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương thức bán trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương thức bán trực tiếp

Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký - Sổ cái
 • Hình thức Nhật ký – Chứng từ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát về công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động
 • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty
  • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày và bán thành phẩm giày, Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt. được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006. Hàng năm công ty xây dựng và ban hành các quy định nội bộ, quy trình sản xuất, biện pháp an toàn cho từng công đoạn sản xuất; Đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại. Công Ty TNHH Công Nghiệp Giày AURORA Việt Nam Chức năng chính của Công ty là kinh doanh, sản xuất các sản phẩm giày dép phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm của công ty tương đối đa dạng, phong phú và có nhiều chủng loại khác nhau. Sau hơn 13 năm xây dựng và phát triển, công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong sản xuất kinh doanh. Khi đó, bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng gặp không ít khó khăn.

Trong quá trình hoạt động, công ty cũng gặp nhiều khó khăn như cạnh tranh với các công ty có cùng mô hình kinh doanh. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung công ty về các vấn đề như: xác định định hướng phát triển của công ty, giám sát bộ máy quản lý, hoạt động kinh doanh, chính sách nhân sự, tài chính. Theo dõi tất cả tài sản hiện có của công ty và cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động kinh tế tài chính của công ty.

- Thực hiện việc chuẩn bị sản xuất và bảo trì thiết bị hàng ngày cho công ty theo lịch trình được giao. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Kế toán tài sản cố định và vốn: chịu trách nhiệm phân loại và theo dõi tăng giảm tài sản cố định của Công ty, tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng; Giám sát nguồn vốn và quỹ của Công ty.

Tính lương và các khoản trích lương: chịu trách nhiệm tính lương và các khoản trích lương của nhân viên trong công ty. Nhân viên thu ngân quản lý và lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan khác trong quy trình này - Hỗ trợ báo cáo doanh thu thường xuyên cho công ty.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại
 • Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Công
 • Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại
 • Thực trạng công tác kế toán doanh thu và chi phí tài chính tại Công ty
 • Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam Địa chỉ: Xã Thiên Hương - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng. Giá trị mua vào của hàng hóa bán tại công ty là giá trị thực tế của hàng hóa bán ra trong kỳ xuất kho. Công ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập.

Hồ Chí Minh - Lý do xuất khẩu: Xuất khẩu để bán theo hợp đồng 1153 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Nguyên. Địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại Vila Lý do thanh toán: Thanh toán mua văn phòng phẩm. Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam Địa chỉ: Xã Thiên Hương - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam Địa chỉ: Xã Thiên Hương - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng. Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam Địa chỉ: Xã Thiên Hương - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam
Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

Hạch toán thu nhập, chi phí để xác định kết quả kinh doanh là một trong những khâu quan trọng trong công tác kế toán tại Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam. Vì việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin đầy đủ cho ban lãnh đạo công ty, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định về hoạt động và chiến lược kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị trường kịp thời, kịp thời và hiệu quả. Về kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ hoạt động bán hàng đều được kế toán viên ghi chép chi tiết, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí phát sinh phù hợp.

Kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của Ban Giám đốc công ty về việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình kinh doanh của công ty. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, phần mềm kế toán được sử dụng rộng rãi trong công tác kế toán, mang lại hiệu quả và độ chính xác cao. Về hệ thống sổ sách kế toán: Hệ thống sổ sách kế toán của công ty còn nhiều thiếu sót, thiếu sót.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lựa chọn như: Phần mềm kế toán Misa, SMART, VACOM,.. Việc ứng dụng phần mềm kế toán tại doanh nghiệp thể hiện sự nhanh nhạy và thích ứng với nền công nghiệp hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng phần mềm kế toán tại công ty.

Tài khoản 6428: Chi phí bằng tiền khác (chi tiếp đón khách, chi phí sinh hoạt...) Việc mở các tài khoản chi phí chi tiết nêu trên sẽ giúp Công ty dễ dàng theo dõi chi tiết các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ kế toán. Việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một phần quan trọng khi làm kế toán. Về mặt lý luận, môn học đã hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn, đề tài đã trình bày khá chi tiết, cụ thể về thực trạng kế toán thu nhập, chi phí và việc xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc và Phòng Kế toán Công ty TNHH Công nghiệp Giày AURORA Việt Nam. để cung cấp dữ liệu cho bài viết này.

Trích Sổ cái TK 511

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ tổng hợp bán hàng

Trích Sổ Nhật ký chung

Trích Sổ cái TK 641

Trích Sổ cái TK 642

Giấy báo có 621

Giấy báo nợ 632

Trích Sổ Nhật ký chung

Trích Sổ cái TK 515

Phiếu kế toán số 59

Phiếu kế toán số 60

Phiếu kế toán số 61

Phiếu kế toán số 62

Phiếu kế toán số 63

Sổ Nhật ký chung

Trích Sổ cái TK 911

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương thức bán trực tiếp
Sơ đồ 1.2: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp
Sơ đồ 1.3: Hạch toán doanh thu bán hàng thông qua đại lý.
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa