• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng"

Copied!
103
0
0

Văn bản

HOÀN TOÀN KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Tên dự án: Hoàn thiện tính toán bán hàng, tính giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Mô tả, phân tích thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng.

Thông tin về hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Đề tài văn bằng: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Kiểm tra hiện trạng kế toán thu nhập, chi phí và tìm hiểu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng.

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Nội dung tổ chức kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH

Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

 • Sự cần thiết tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
 • Một số khái niệm cơ bản về doanh thu chi phí và xác định kết
  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý kinh doanh. Kết quả hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính - chi phí hoạt động tài chính.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Doanh thu tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận từ hoạt động khác = Thu nhập từ hoạt động khác - chi phí hoạt động khác. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Theo dõi chi tiết các khoản giảm trừ thu nhập, các khoản phải thu, chi phí cho từng hoạt động kinh doanh. Cuối kỳ, các khoản thu nhập và chi phí hợp lý được chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh và các khoản phải nộp nhà nước.

Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • Kế toán thu nhập khác
 • Kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Kế toán chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký - Sổ cái
 • Hình thức Chứng từ - Ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Người biểu quyết (ký tên, họ tên). Nguồn: Kế toán Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng). Kế toán trưởng (họ tên đầy đủ). họ và tên) (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng).

Nội dung hạch toán quản trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng). Nội dung kế toán thu nhập và chi phí khác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng.

Kế toán trưởng (ký, họ tên, đóng dấu). Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng).

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN

Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu, chi phí

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP tập đoàn xây
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng là một công ty nhỏ nên cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được xây dựng khá đơn giản và gọn nhẹ.

Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty; Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày của công ty.

Giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc;. Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ của công ty; Xây dựng: triển khai và giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi tiến độ các hoạt động trong công ty. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng được tổ chức theo hình thức gọn nhẹ, tập trung, mọi công việc kế toán đều từ xử lý.

Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm chung và tổ chức mọi công việc kế toán trong công ty theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 133/2017/TT-BTC. Thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập và chi phí tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dưng Bạch Đằng
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dưng Bạch Đằng

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ phần

 • Nội dung kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Nội dung kế toán chi phí quản lí kinh doanh tại Công ty CP tập
 • Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại
 • Nội dung kế toán doanh thu, chi phí khác tại Công ty cổ phần

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một triệu tám trăm ba mươi nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng. Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng). Nội dung hạch toán thu nhập và chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và thu nhập, chi phí và đặc biệt là xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng.

Tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là nhiệm vụ kế toán có ý nghĩa và có vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của mỗi công ty. Mặt khác, việc tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập khiến hoạt động của Doanh nghiệp chưa hiệu quả. Người lập Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu).

Kế toán là công việc thu thập doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đóng vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của các công ty. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của các thầy cô và các nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng để luận văn của tôi được hoàn thiện hơn. Phạm Thị Nga và phòng kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần dịch tập đoàn xây dựng Bạch Đằng
Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần dịch tập đoàn xây dựng Bạch Đằng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  1.2.1.3. Kế toán thu nhập khác
Sơ đồ 1.3: Kế toán thu nhập khác
Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán để

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Trường Thái” đã đạt được các kết quả sau: -