• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong"

Copied!
109
0
0

Văn bản

Số liệu kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong. Xem hiện trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

Những lý luận cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh3

 • Khái niệm
 • Các loại doanh thu, các phương thức bán hàng và thời điểm ghi nhận
 • Các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp
 • Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
  • Khái niệm
  • Các loại chi phí
 • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  • Khái niệm
  • Những yếu tố để xác định kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá trị vốn hàng bán ra (bao gồm sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ và chi phí sản xuất hàng hóa xây dựng). , các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và nâng cấp, chi phí thuê hoạt động, chi phí thanh lý và bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Kết quả tài chính: Là chênh lệch giữa thu nhập tài chính và chi phí tài chính.

Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh

Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản khấu trừ.

Hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

 • Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán chi phí
  • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính . 22
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động kinh doanh BĐSĐT phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí cho các hoạt động tài chính chủ yếu. Tài khoản này được sử dụng để hiển thị các chi phí phát sinh tách biệt với hoạt động kinh doanh thông thường.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí hoạt động kinh doanh.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo

Các hình thức, sổ kế toán sử dụng trong kế toán kế toán doanh thu, chi phí

 • Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức nhật kí- sổ cái
 • Hình thức chứng từ ghi sổ

Sơ đồ 1.15: Ghi trình tự sổ kế toán theo hình thức kế toán tổng hợp. Xác định từng ngày từ chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm toán làm căn cứ ghi nợ, ghi Có vào sổ cái. Chứng từ kế toán sau khi ghi sổ cái được dùng để ghi sổ kế toán chi tiết có liên quan.

Cuối tháng, căn cứ số liệu sổ kế toán chi tiết, khóa sổ để lập bảng tổng hợp. Chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên một tập hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có nội dung kinh tế giống nhau. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ.

Chứng từ kế toán hoặc bản tổng hợp chứng từ kế toán sau khi lập chứng từ kế toán được dùng để ghi sổ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng, kế toán thực hiện nghiệp vụ khóa sổ và lập tài khoản. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Bảng tổng hợp chi tiết SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Bảng tổng hợp chi tiết SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Chức năng nhiệm vụ của công ty
 • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý
 • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  • Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán tại công ty
  • Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại công ty

Sau đây là bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thiết bị, Phụ tùng Dự trữ và Vận tải Việt Phong. Trưởng phòng kế toán kiêm tổng kiểm toán: chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, trực tiếp quản lý toàn bộ nhân viên kế toán trong công ty, tham mưu cho tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh, tổ chức kiểm soát kế toán nội bộ trong công ty.

Với vai trò Kế toán trưởng và Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng giám sát việc xuất nhập khẩu, tồn kho và giá trị sản phẩm. Kế toán thanh toán: chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ cho khách hàng, tạm ứng, phải thu, phải trả và theo dõi các khoản nộp ngân sách nhà nước. Kế toán vật tư: theo dõi, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động kinh doanh theo lệnh của Tổng giám đốc công ty.

Kế toán hàng ngày dựa vào chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký chung và biểu đồ kế toán chi tiết. Hàng ngày, từ nhật ký chung, sổ kế toán chi tiết đến sổ cái. Thực trạng tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Phụ tùng Giao thông vận tải.

Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong
Sơ đồ 2.1. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong

Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Kế toán doanh thu tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt
 • Kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong
  • Kế toán chi phí giá vốn hàng bán
  • Chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Nguồn: Phòng Kế toán Thiết bị Việt Phong, Công ty Phụ tùng và Vận tải) GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thiết bị và Vận tải Việt Phong). Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thiết bị và Vận tải Việt Phong).

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Thiết bị và Vận tải Việt Phong). Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Thiết bị và Vận tải Việt Phong). Kế toán giá thành tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong Phong.

Đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết bị, Phụ tùng và Vận tải Việt Phong. Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Thiết bị và Vận tải Việt Phong). Giám đốc (ký, ghi họ tên) Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong.

Đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết bị, Phụ tùng và Vận tải Việt Phong. Đơn vị: Công ty Cổ phần Thiết bị, Phụ tùng và Vận tải Việt Phong.

Sơ đồ 2.4:Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp hàng hóa dịch vụ
Sơ đồ 2.4:Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp hàng hóa dịch vụ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Sinh viên: Mai Thị Thu Hà - QT1804K 90 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI Về hệ thống kế toán: Hiện nay công ty không theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng và giá vốn hàng hóa nên khó đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm. Việc không áp dụng các chính sách ưu đãi này sẽ làm giảm đáng kể số lượng khách hàng của Công ty và dẫn đến giảm doanh thu bán hàng và dịch vụ cung cấp cho Công ty.

Về ứng dụng phần mềm kế toán: Công ty chưa ứng dụng phần mềm kế toán vào việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế có tính luân chuyển nên kế toán viên phải thực hiện trên Excel. Do khối lượng công việc hàng ngày nặng nề gây khó khăn cho các kế toán viên, đôi khi công việc bị chậm, gây áp lực công việc cho các kế toán viên. Vì vậy, doanh nghiệp nên đầu tư phần mềm kế toán phù hợp với tính chất công việc kinh doanh, để tăng hiệu quả công tác kế toán.

Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong. Việc hoàn thiện phải phù hợp với cơ cấu, tổ chức và quy mô sản xuất của doanh nghiệp, phù hợp với quy định tài chính, chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị, phụ tùng và vận tải Việt.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và

 • Giải pháp 2: thực hiện chính sách chiết khấu thanh toán

Sổ sách bán hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Vận tải Việt Phong. Công ty Cổ phần Thiết bị, Phụ tùng và Vận tải Việt Phong Địa chỉ: Số 1. 762 Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng. Bảng số 3.4: Sổ tổng hợp bán hàng Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Vận tải Việt Phong.

Mục tiêu: Công ty nên thực hiện chính sách chiết khấu thanh toán để khuyến khích khách hàng trả nợ sớm. Để áp dụng hiệu quả chính sách chiết khấu thanh toán, công ty phải xây dựng chính sách chiết khấu phù hợp. Do khách hàng thanh toán sớm hơn hợp đồng 27 ngày nên được hưởng chiết khấu thanh toán và Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong đã thanh toán khoản chiết khấu này bằng chuyển khoản ngân hàng.

Doanh nghiệp phải ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kế toán bằng cách sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp. Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán như MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA v.v.. Công ty nên lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm của công ty. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Vận tải Việt Phong, cùng với những lý thuyết được học ở trường đã giúp tôi hiểu được vai trò quan trọng của kế toán nói chung và kế toán doanh nghiệp. thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. .

Biểu số 3.3: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán Công ty cố phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong
Biểu số 3.3: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán Công ty cố phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp bán hàng qua đại lý ( đối với bên giao đại lý)
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp trả chậm, trả góp
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp hàng đổi hàng
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

o Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác trừ các khoản giá

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Lợi nhuận Doanh thu Các khoản Chi phí thuần từ hoạt bán hàng Giá vốn = - giảm trừ - - quản lý động sản xuất và cung cấp hàng bán doanh thu kinh doanh kinh doanh dịch vụ Kết quả