• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn"

Copied!
108
0
0

Văn bản

KẾT THÚC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI. Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân. Tìm hiểu lý thuyết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở các công ty vừa và nhỏ.

Tìm hiểu thực trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuấn. Cơ quan công tác: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuân. Môn học tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Một số khái niệm về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Sự cần thiết phải hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số khái niệm về thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi mọi chi phí. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập hoạt động khác và chi phí hoạt động khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh qua các hình

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn

 • Quá trình hình thành phát triển
 • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • Tổ chức kế toán tại Công ty

Tham mưu cho Giám đốc về chính sách kế toán và quản lý tài chính của Công ty. Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế; Lưu trữ, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;. Các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Phòng Kế toán - Tài chính, Quy chế Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Công ty thực hiện chế độ kế toán thống kê dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán, thống kê, kế toán phù hợp với tổ chức doanh nghiệp theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty.

Tổ chức soát xét kế toán tại công ty và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán nhằm đảm bảo tính bảo mật của tài liệu kế toán và dữ liệu của công ty. Chịu trách nhiệm báo cáo số liệu tài chính, kế toán cho Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt Kế toán trưởng xem xét, phê duyệt các báo cáo kế toán, thống kê, báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Kỳ kế toán là sự quy định về chu kỳ của công việc kế toán. Sau khi làm căn cứ cho việc lập chứng từ kế toán, tài liệu kế toán được dùng để ghi các số liệu liên quan vào sổ kế toán, thẻ kế toán.

Thực trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Biển Giám đốc
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Biển Giám đốc

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Ưu điểm

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Quá trình chuẩn bị và luân chuyển chứng từ đã đảm bảo cho công tác kế toán của công ty được thực hiện đúng thời gian và chính xác. Cơ cấu quản lý của công ty nói chung và bộ phận kế toán nói riêng chưa thực sự hợp lý.

Hệ thống máy tính của công ty còn yếu, công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán. Một số ý kiến ​​nhằm nâng cao thu nhập, kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuấn. Sử dụng phần mềm kế toán là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian làm việc.

Sử dụng phần mềm kế toán, chúng tôi đảm bảo tính chính xác của số liệu về mặt hàng, hàng hóa và giá cả. Chương trình kế toán có khả năng tạo số liệu thống kê và báo cáo theo bất kỳ yêu cầu kinh doanh nào trong thời gian nhanh nhất có thể. Phần mềm kế toán Misa là một trong những ứng dụng tiên phong hỗ trợ quản lý kho hàng, kế toán, thuế, doanh thu,…

Thông tin kế toán về thu nhập, chi phí và việc xác định kết quả kinh doanh giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ nói riêng và kết quả kinh doanh của công ty nói chung. Tôi khẳng định công tác kế toán tại Công ty được thực hiện đầy đủ, trật tự và đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Để kế toán thực sự là một công cụ quản lý không thể thiếu, Công ty phải tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty.

Căn cứ vào cơ sở lý luận, thực trạng kế toán và xác định thu nhập, chi phí.

Nhược điểm

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

 • Hoàn hiện hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty
 • Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại
 • Ứng dụng phần mềm kế toán

Ngoài việc khẳng định tính chính xác, tin cậy của các thông tin liên quan đến công tác kế toán chi tiết, người quản lý kế toán của công ty còn có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc về các thông tin, tài chính thông qua các số liệu phản ánh trên từng loại sổ sách. Số bảng: 3.1 - Sổ chi tiết Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân Lô 9, Lê Hồng Phong, Đặng Hải, Hải An, TP Hải Phòng.

Phần mềm kế toán cung cấp các công cụ tính toán chính xác hơn rất nhiều so với việc sử dụng sổ sách để quản lý và tính toán số liệu một cách thủ công. Phần mềm kế toán có chức năng tự động truy xuất các báo cáo, sổ sách, tờ khai, giúp kế toán viên giảm bớt nhiều thao tác, công sức khi tạo các báo cáo, sổ sách này một cách thủ công. Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt nhất cho kế toán viên thực hiện nhiệm vụ của mình và cung cấp thông tin kế toán chính xác, kịp thời hơn.

Giao diện dễ sử dụng, sổ sách, chứng từ kế toán được cập nhật theo chế độ kế toán hiện hành. Đáp ứng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp luật, chế độ kế toán mới nhất. Kế toán trong nền kinh tế thị trường ngày càng nhận thức được chức năng của nó như một công cụ quản lý kinh tế.

Quá trình áp dụng thực tế đối với các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nói chung và Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Tuân nói riêng đang ngày càng phát huy vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế. Đặc biệt, việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải được tổ chức tốt, bảo đảm ghi chép đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh. Sau một thời gian thực tập tại công ty, tôi đã tìm hiểu và hiểu biết bước đầu về thực tế công việc kế toán tại công ty, đặc biệt là kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Phạm Văn Tưởng và tập thể kế toán phòng tài chính kế toán của công ty đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận án này.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán theo phương thức bán hàng trực tiếp chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trả chậm, trả góp
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức ký gửi đại lý (bên giao đại lý)
Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng

Giá vốn hàng bán là thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là

Là giá thực tế xuất kho của một số sản phẩm(hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh

+ Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá

Giá vốn hàng bán: : Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với đối với doanh nghiệp thương mại,

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp