• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại"

Copied!
93
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Nâng cao công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại. Tìm hiểu lý luận chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Tìm hiểu thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại. Sử dụng dữ liệu năm 2018 để xử lý tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại. 59 2.2.5 Thực trạng hoạt động kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại.

Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

Tổng quan về doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh

 • Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
 • Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp
  • Doanh thu
  • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Một số khái niệm cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp
 • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá trị thanh toán của hàng bán ra, bao gồm tiền bán hàng, các khoản giảm trừ hàng bán và chi phí phát sinh trong kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý chung của toàn công ty. Thuế doanh nghiệp: là loại thuế trực thu đánh vào kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành: là số thuế doanh nghiệp phải nộp được tính từ thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế doanh nghiệp hiện hành. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xác định là tiêu thụ trong kỳ và các khoản thuế phải nộp theo quy định của nhà nước.

Kết quả tài chính: Là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh khác: Là chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung của công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán

Chuyển chi phí điều hành doanh nghiệp vào tài khoản 911 để xác định kết quả. kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành vào chi phí tài chính; Khi kết thúc kỳ thanh toán, chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

Phương pháp hạch toán thu nhập hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính được trình bày trên sơ đồ 1.8 và 1.9. Tài khoản 811 - “Chi phí khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty, bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm để làm cơ sở xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm tài chính hiện hành. Giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế doanh nghiệp và các chi phí khác. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và giảm chi phí thuế doanh nghiệp.

Tổ chức và áp dụng hệ thống sổ kế toán vào việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu,

 • Hình thức nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán máy

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại

 • Giới thiệu chung về công ty và đặc điểm sản xuất kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời
 • Bộ máy quản lý của công ty TNHH Phát triển kiến trúc Thời Đại
 • Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời
  • Bộ máy kế toán tại Công ty
  • Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
  • Hình thức sổ sách kế toán

Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại được chính thức thành lập theo số giấy phép đăng ký kinh doanh cấp ngày 01 tháng 4 năm 2009 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp. Tuy mới thành lập chưa lâu nhưng công ty đã phát triển với những thành tựu đáng khích lệ. Bộ máy quản lý Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại - Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến.

Có - Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến. Có thể hình dung bộ máy tổ chức quản lý của công ty bằng sơ đồ sau: Giám đốc công ty: Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty trước nhà nước và pháp luật.

Phó giám đốc công ty: Được Giám đốc bổ nhiệm, Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền phụ trách một số lĩnh vực kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình trước pháp luật và trước Giám đốc công ty. Phó giám đốc công ty tham mưu cho giám đốc và chỉ đạo các văn bản tổng hợp tài liệu, sổ sách cấp dưới. Bộ phận kho: Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện các hoạt động kho theo kế hoạch của công ty.

Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung: Mọi công việc kế toán đều tập trung tại phòng kế toán của Công ty. Phòng Kế toán trực tiếp theo dõi, hạch toán tình hình tài chính vốn, tài sản của Công ty. Đối chiếu số liệu khi khóa sổ hàng tháng với kế toán của bộ phận;.

Công ty áp dụng phương pháp tính giá hàng hóa tại kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Công ty áp dụng phương pháp đường thẳng để tính khấu hao tài sản cố định (kể cả khấu hao). Công ty áp dụng phương pháp kế toán theo hình thức Nhật ký chung để ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh trong năm.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Chứng từ sử dụng tại Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại
  • Tài khoản sử dụng tại Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại. 42
  • Quy trình hạch toán tại Công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại
 • Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Phát

Cuối kỳ, kế toán lập bảng cân đối kế toán dựa trên sổ cái kinh doanh. Kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Nhật ký chung (mẫu 2.13). Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán, hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại.

Vì vậy, hãy hoàn thành việc tính toán thu nhập, chi phí và tìm ra kết quả. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Thời Đại, kế toán chỉ mở tài khoản 511 và tài khoản 632 để theo dõi doanh thu, giá thành của tất cả các hạng mục mà không mở riêng từng loại.

Như vậy, quy trình hạch toán doanh thu, giá vốn bán hàng sẽ thực hiện theo sơ đồ 3.1. Từ phiếu xuất kho, kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế được trích từ Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (bảng 3.2).

Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu tại công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại
Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu tại công ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Thời Đại

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.6. Hạch toán giá vốn hàng bán theo PP kiểm kê định kỳ Giá thành TT của sp chuyển
Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.
Sơ đồ 1.8: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán, việc ghi chép các loại chi phí và doanh thu phát sinh trong kỳ vẫn thực hiện thủ công cho nên khối lượng

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác tổ chức kế toán nói chung và

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến