• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm"

Copied!
99
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI Phân tích hiện trạng các tài khoản thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm. Đưa ra các giải pháp nâng cao công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm.

Một số giải pháp nâng cao tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH

Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: doanh

Các chi phí này được ghi nhận là chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Thu nhập ròng – Giá vốn hàng bán – Chi phí quản lý kinh doanh.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính = Thu nhập từ hoạt động tài chính – Chi phí hoạt động tài chính.

NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Hạch toán toàn bộ chi phí kinh doanh về đầu tư bất động sản phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hình thức kế toán Nhật ký chung

Nếu đơn vị mở sổ kế toán chi tiết, bản đồ thì sau khi ghi nhật ký chung, kiểm toán viên sẽ ghi sổ kế toán chi tiết có liên quan. Hàng ngày, người kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại được kiểm tra và làm căn cứ ghi sổ kế toán. Cuối tháng, sau khi tất cả các chứng từ kế toán phát sinh trong hợp đồng VAT, biên lai, thẻ thanh toán…

Chứng từ kế toán, Sổ đăng ký chứng từ kế toán, Sổ cái, sổ kế toán chi tiết và biểu đồ. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Đây là công việc được thực hiện trên một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định: Nhật ký, Nhật ký - Sổ sách, Chứng từ. Các loại sổ kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế cho bất kỳ loại hình kế toán nào sẽ có các loại sổ của loại hình kế toán đó nhưng không nhất thiết phải giống hệt như mẫu sổ ghi trên máy tính. Hàng ngày, người kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bản tổng hợp cùng loại chứng từ kế toán đã được kiểm tra và sử dụng làm căn cứ.

Cuối tháng, kế toán thực hiện nghiệp vụ khóa sổ (tổng sổ) và lập báo cáo tài chính. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY.

Sơ đồ 1.8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
Sơ đồ 1.8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

Khái quát về công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung

Đặc điểm cơ bản của hình thức nhật ký chung: Mọi giao dịch tài chính phát sinh đều được ghi vào nhật ký chung, tập trung vào nhật ký chung, theo trình tự thời gian xảy ra và theo nội dung tài chính của giao dịch được đề cập (mệnh đề kế toán). Sau đó lấy số liệu vào Nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ tài chính phát sinh. Cuối kỳ căn cứ vào sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết để lập tài khoản.

Kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm toán mà ghi vào Sổ cái chung hàng ngày cũng như ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết. Sau đó từ sổ nhật ký chung, kế toán nhập các sổ sách kế toán liên quan. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết.

Từ sổ kế toán lập bảng cân đối các số đầu ra (sau khi đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết) Căn cứ vào bảng cân đối các số đầu ra, bảng tổng hợp chi tiết và kế toán các tài khoản chính lập báo cáo tài chính.

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

Nội dung: Lâm sản Vinathanh - Công ty TNHH chế biến dăm gỗ thanh toán tiền củi trắng theo hợp đồng VAT số. 0002535. Đơn vị: Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm Địa chỉ số. 27B Nguyễn Công Hòa, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân, Hải Phòng. Dăm gỗ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Nhân bán không thu tiền.

Bán dăm gỗ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Nhân mà không tính phí. Địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Thắng. Lý do thanh toán: Thanh toán mua văn phòng phẩm. Quy trình kế toán thu nhập tài chính và chi phí tài chính.

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm
Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế Lâm

 • Hạn chế

Về hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức “Nhật ký chung”, đây là hình thức kế toán đơn giản, phổ biến, phù hợp với các hoạt động kinh doanh diễn ra trong công ty. Về hệ thống tài khoản: Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Quế Lâm. sử dụng hệ thống kế toán theo quy định của Bộ Tài chính, ngoài ra còn xây dựng hệ thống kế toán cấp 2 theo đặc thù riêng của công ty. đầy đủ và chi tiết hơn. Công ty luôn cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán theo quy định của nhà nước.

Về hệ thống báo cáo kế toán: Báo cáo kế toán được lập theo mẫu quy định, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý kinh tế, tài chính của công ty. Về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh a. Việc theo dõi kế toán thu nhập ngày nay là cơ sở quan trọng để từng bước xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó có kế hoạch phù hợp trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Vì vậy, công tác kế toán chi phí ở công ty bước đầu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời khi phát sinh. Công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của Ban Giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty một cách kịp thời và chính xác. Việc đăng ký dựa trên cơ sở khoa học của chế độ kế toán hiện hành và thực trạng của xã hội.

Ngoài những thuận lợi nêu trên, công tác kế toán trong công ty cũng khó tránh khỏi một số hạn chế. Về hệ thống kế toán: Công ty nên mở sổ chi tiết cho 642 để theo dõi các yếu tố chi phí chi tiết và cụ thể hơn.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Quế

 • Tầm quan trong của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
  • Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại công ty
  • Hoàn thiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Doanh nghiệp nên ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kế toán bằng cách sử dụng phần mềm kế toán. Công ty nên lựa chọn chương trình kế toán phù hợp với đặc điểm của công ty. Công ty hiện chỉ mở sổ cái chung (sổ tổng hợp, sổ sách kế toán) khi hạch toán doanh thu, giá thành hàng hóa, chưa mở sổ cái chi tiết để theo dõi doanh thu, chi phí của từng khoản mục.

Công ty nên sử dụng sổ cái chi tiết bán hàng (Bảng 3.1) và sổ chi tiết chi phí (Bảng 3.2) để giúp kế toán nắm rõ doanh thu, giá vốn bán hàng của từng mặt hàng, từ đó xác định được lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm. Mỗi mục giúp nhà quản lý đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Trưởng phòng kế toán (Ký, họ tên) Bảng số 3.3 - Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng. Kiểm toán viên vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Bảng 3.7) để theo dõi cụ thể từng yếu tố chi phí phát sinh.

Việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những phần quan trọng của kế toán. Khía cạnh lý luận: Luận án trình bày những lý luận chung về tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở các công ty. Về mặt thực tiễn, luận án đã phản ánh thực trạng công tác tổ chức bán hàng, tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến lâm sản Quế Lâm.

Về giải pháp: Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đội ngũ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến lâm sản Quế Lâm. Công ty nên mở thêm sổ sách chi tiết doanh thu, giá vốn - Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI                      Tại ngày 31/12/2018
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Tại ngày 31/12/2018

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
Sơ đồ 1-2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sơ đồ 1.3 - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Sơ đồ 1-4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng

Giá vốn hàng bán là thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp

+ Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá

Giá vốn hàng bán: : Là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ đối với đối với doanh nghiệp thương mại,