• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Trình

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Trình"

Copied!
92
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. Tên dự án: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Chính. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Trình.

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
 • Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
 • Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết
  • Doanh thu
  • Các khoản giảm trừ doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả kinh doanh

Yêu cầu về hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động tài chính: bao gồm thu nhập liên quan.

Nội dung công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, xác

 • Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phƣơng pháp hạch toán
 • Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • Chứng từ sử dụng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • Tài khoản sử dụng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • Phƣơng pháp hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng giá vốn hàng bán
  • Tài khoản sử dụng giá vốn hàng bán
  • Phƣơng pháp hạch toán giá vốn hàng hóa
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Tài khoản sử dụng kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • Phƣơng pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Kế toán thu nhập khác
  • Kế toán chi phí khác
  • Phƣơng pháp hạch toán trong kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng trong kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Tài khoản sử dụng trong kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Phƣơng pháp hạch toán trong kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Các hình thức ghi sổ trong doanh nghiệp
  • Ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD theo hình thức Nhật ký
  • Ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD theo hình thức Nhật ký -
  • Ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD theo hình thức Chứng từ
  • Ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD theo hình thức kế toán

Kết chuyển giá vốn hàng bán vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Kế toán thu nhập hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 1.2.5.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp b) Tài khoản dùng để hạch toán thu nhập từ hoạt động tài chính.

Phương pháp kế toán thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí từ hoạt động tài chính. Chứng từ dùng trong kế toán để xác định kết quả kinh doanh - Bảng kế toán.

Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Một số khác biệt giữa Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tƣ 133/TT-

Quy trình ghi sổ kinh doanh theo hình thức kế toán trên máy vi tính 1.3. Nguyên tắc kế toán và bút toán kế toán: nếu Quyết định 48 quy định chi tiết hơn. Các công ty tự lập bút toán kế toán tương ứng với quá trình luân chuyển chứng từ.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về Công ty Cổ phần Chƣơng Trình

 • Thông tin của Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
 • Đặc điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
 • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
 • Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình

Lĩnh vực tạo doanh thu chính của công ty là nhập khẩu và cung cấp vật liệu xây dựng. Giám đốc công ty trực tiếp quản lý các phòng Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và tổ chức hành chính. Giám đốc: Là người có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật nhà nước và là người trực tiếp lãnh đạo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Định hướng chiến lược và từng bước thực hiện để xây dựng một công ty phát triển ổn định lâu dài. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ Tài chính, thay mặt công ty xử lý các nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước và phối hợp với các phòng ban trong công ty để thực hiện tốt công việc kinh doanh. Bộ phận hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng vì có nhiệm vụ giao tiếp với khách hàng.

Sự điều chỉnh này phù hợp với quy mô nhỏ của công ty và đặc điểm của công ty thương mại. Cách tổ chức này cho phép công ty giảm thiểu tối đa trang thiết bị mà vẫn đảm bảo yêu cầu công việc. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch vật tư, thiết bị, giám sát và hướng dẫn tài xế thực hiện công việc và nội quy công ty.

Đối tác của công ty đều là các công ty, cá nhân có uy tín.

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức bộ máy quản lý của công ty CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức bộ máy quản lý của công ty CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN

Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình

 • Hình thức ghi sổ tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
 • Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình

Hàng ngày, trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi vào Sổ cái, theo thứ tự thời điểm phát sinh và theo nội dung kinh tế để ghi từng nghiệp vụ kinh tế vào sổ chính. . Cuối tháng phải khóa sổ để tính tổng số giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng, tính tổng số nợ và tổng số có của các tài khoản trong sổ chính. Căn cứ vào sổ cái lập sổ cái chi tiết và sổ cái tổng hợp, từ đó lập bảng cân đối kế toán.

Sau khi so sánh đối chiếu, số liệu chính xác trên sổ cái chung và bảng tổng hợp chi tiết được sử dụng để lập báo cáo tài chính (Biểu đồ 2.3). Phương pháp tính giá xuất khẩu công cụ, hàng hóa: Theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập khẩu. Thực trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Chính.

2.2.2.1. Hình thức ghi sổ tại Công ty Cổ phần Chương Trình
2.2.2.1. Hình thức ghi sổ tại Công ty Cổ phần Chương Trình

Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Chứng từ sử dụng tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Tài khoản sử dụng tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Sổ sách sử dụng tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Chứng từ sử dụng tại công ty
  • Tài khoản sử dụng tại công ty
  • Sổ sách sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại công ty
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Chứng từ sử dụng tại công ty
  • Tài khoản sử dụng tại công ty
  • Sổ sách sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán kế toán chi phí kinh doanh tại công ty
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại
  • Chứng từ sử dụng tại công ty
  • Tài khoản sử dụng tại công ty
  • Sổ sách sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chƣơng Trình
  • Chứng từ sử dụng tại công ty
  • Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  • Ví dụ minh họa

Hiện nay, để tính giá vốn hàng tồn kho, công ty sử dụng phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập khẩu. Sau khi điền đơn, người lập phiếu và kế toán trưởng ký tên gửi giám đốc duyệt, sau đó giao cho người nhận phiếu để vào kho nhận hàng. Sau mỗi lần nhập khẩu, kế toán phải xác định lại giá trị thực tế của hàng tồn kho và đơn giá bình quân.

Thủ tục giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Chương Trình:. Sách sử dụng trong công ty - Nhật ký tổng hợp - Nhật ký tổng hợp. Đơn vị kinh doanh: Chi nhánh Trung tâm Thương mại-Dịch vụ Viễn thông VNPT-Quảng Ninh.

Người ký: Trung tâm Thương mại VNPT-Quảng Ninh-Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông. Hạch toán thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí từ hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Chương trình tại Công ty Cổ phần Chương trình. Năm 2016, Công ty Cổ phần Chu Chương không phát sinh chi phí hoạt động tài chính.

Các tài liệu được sử dụng cho công ty Giấy báo có của ngân hàng Giấy báo có của ngân hàng. Kiểm toán viên xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương trình. Cuối năm giá vốn hàng hóa được kết chuyển. chuyển chi phí sang quản lý doanh nghiệp.

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng tại công ty 2.3.1.5. Ví dụ minh họa
Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng tại công ty 2.3.1.5. Ví dụ minh họa

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Ƣu điểm
 • Hạn chế

Về tổ chức hạch toán doanh thu: mọi giao dịch kinh tế phát sinh từ việc bán hàng, cung ứng dịch vụ đều được kế toán viên ghi nhận là doanh thu một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ. Việc theo dõi tài khoản thu nhập vãng lai là cơ sở quan trọng để từng bước xác định kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả của từng loại hình dịch vụ, từ đó có kế hoạch phù hợp theo hoạt động của công ty. Về kế toán chi phí: chi phí là vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý luôn quan tâm và tìm cách quản lý chặt chẽ để tránh lãng phí.

Vì vậy, công việc kế toán chi phí trong công ty trước hết phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời khi thực hiện. Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty đã đáp ứng được một phần yêu cầu của HĐQT về thông tin về điều kiện kinh doanh của công ty. Việc đăng ký được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học của hệ thống kế toán hiện hành và tình hình thực tế của công ty.

Ngoài những ưu điểm nêu trên, công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Chương vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Công ty chưa mở sổ sách chi tiết doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán. Vì vậy, Công ty chưa phát huy hết vai trò của máy tính trong công tác kế toán và chưa tiết kiệm được thời gian làm việc của nhân viên kế toán.

Giải pháp tổ chức hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh hoàn chỉnh tại Công ty Cổ phần Chương Chính.

Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Yêu cầu của việc hoàn thiện
 • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  • Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và
  • Ý kiến 2: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy

Căn cứ vào yêu cầu hoàn thiện và thực trạng công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, tôi xin đưa ra một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh quyết định kết quả kinh doanh tại công ty. Một số ý tưởng nhằm cải thiện việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Như vậy, quy trình hạch toán doanh thu bán hàng của công ty như sau:

Chương trình kế toán Misa: Giải pháp linh hoạt cho các công ty vừa và nhỏ. Tôi xin giới thiệu phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 doanh nghiệp có thể sử dụng với nhiều tính năng đơn giản, tiện lợi. Nêu bật các câu hỏi thường gặp về doanh thu, chi phí và kế toán tài chính.

Đưa ra lý luận về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp và đánh giá tổng thể tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Đề tài phản ánh thực tế công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Chính. Đề tài đã đánh giá những ưu, nhược điểm của công tác kế toán nói chung, công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

Đề tài đề xuất một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chương Trình.

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hạch toán về kế toán doanh thu bán hàng
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hạch toán về kế toán doanh thu bán hàng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.4. Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
Sơ đồ 1.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh b)Tài khoản sử dụng kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 1.7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính b) Tài khoản sử dụng trong kế toán thu nhập khác
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng

Giá vốn hàng bán là thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là

Là giá thực tế xuất kho của một số sản phẩm(hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành

o Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh