• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long"

Copied!
80
0
0

Văn bản

KẾ TOÁN ĐẦY ĐỦ CÁC KHOẢN THANH TOÁN LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN. Tìm hiểu lý thuyết về kế toán thanh toán với người mua và người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long.

Thu thập, lựa chọn số liệu, chứng từ phục vụ công tác kế toán, thanh toán với người mua, người bán năm 2018 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long. 24 Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán cho người mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long.

26 Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán cho người bán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long.

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN

 • Những vấn đề chung về công tác thanh toán với người mua, người bán
  • Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán
  • Khái niệm thanh toán
  • Phương thức thanh toán
  • Hình thức thanh toán
  • Nhiệm vụ của công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • Nội dung kế toán thanh toán với người mua
  • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
 • Nội dung kế toán thanh toán với người bán
  • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
 • Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
  • Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
  • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan
 • Vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán thanh toán với người mua,
  • Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung
  • Hình thức Nhật ký - Sổ cái

Có 2 phương thức thanh toán: trả ngay và trả chậm. Phương thức trả chậm: Công ty đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho người bán. Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này chủ yếu được sử dụng cho những khoản thanh toán nhỏ.

Các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại được bên bán chấp thuận cho công ty được trừ vào khoản nợ phải trả cho bên bán; Nội dung kế toán các giao dịch thanh toán liên quan đến ngoại tệ. Thực tế mua, bán, trao đổi và thanh toán các giao dịch tài chính phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá thực hiện).

Kế toán các giao dịch thanh toán với người mua và người bán liên quan đến ngoại tệ. Khi mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ, bên bán hàng chưa thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá tại ngày giao dịch. Áp dụng hệ thống kế toán vào công tác kế toán và thanh toán với người mua và người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người

Quan hệ thanh toán được hiểu là quan hệ kinh doanh xảy ra khi một doanh nghiệp có quan hệ mua bán và có sự trao đổi một khoản vốn vay để kinh doanh. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long hiện đang áp dụng 2 phương thức thanh toán là: trả ngay và trả chậm;. Phương thức thanh toán ngay: Đây là phương thức thanh toán mà người mua thanh toán cho người bán ngay sau khi nhận hàng.

Hình thức thanh toán trực tiếp này có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phương thức thanh toán chậm: Đây là phương thức thanh toán khi doanh nghiệp đã giao hàng cho người mua nhưng chưa thanh toán. Thời gian và địa điểm thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng, cho phép thanh toán được thực hiện theo các điều kiện tín dụng ưu đãi đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại công ty

 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Quy trình hạch toán
 • Ví dụ minh họa

Sổ sách kế toán được ghi chép hàng ngày trên cơ sở các tài liệu đã được xác minh. Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp công nợ của khách hàng trên cơ sở tài khoản chi tiết 131 mở cho từng khách hàng. Kế toán thực hiện thao tác ghi số liệu vào sổ cái và lập bảng cân đối kế toán.

Kế toán sử dụng dữ liệu từ bảng cân đối kế toán và các khoản phải thu để lập báo cáo tài chính. Cuối kỳ, căn cứ sổ chi tiết tài khoản 131 - thanh toán với người mua đã mở để Công ty xi măng CHIN FON lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua (Bảng số 2.9). Căn cứ các tài liệu liên quan, kiểm toán viên ghi vào Nhật ký chung (mẫu 2.5) đồng thời ghi vào sổ chi tiết Tài khoản 131 - Khoản phải trả cá nhân.

Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 - Khoản thanh toán với người mua mở cho Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức. lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua (bảng 2.9). Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi vào Nhật ký chung (mẫu 2.5) đồng thời ghi vào sổ chi tiết Tài khoản 131 - Khoản thanh toán cho người mua mở cho Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng. Minh Đức (bảng số 2.8). Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng.

Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VIỆT LONG Mã số thuế:. Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long.

Bán cát vàng loại 1, cát vàng loại 2 cho Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức. Mã khách hàng Tên khách hàng Số dư đầu kỳ Số tiền phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ.

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: Phải thu khách hàng
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: Phải thu khách hàng

Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty

 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Quy trình hạch toán

Sau khi kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi trên sổ cái, từ số thẻ, số thẻ kế toán chi tiết được lập bảng tổng hợp để lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính. Cuối kỳ, căn cứ vào sổ tài khoản chi tiết 331 - thanh toán với nhà cung cấp mở cho Công ty TNHH Hàng Quang. lập bảng tổng hợp thanh toán với người bán (bảng 2.20). Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết TK 331 - thanh toán với nhà cung cấp, mở để Công ty Giải pháp khan và Hóa chất Dầu khí lập bảng tổng hợp thanh toán với nhà cung cấp (Bảng số 2.20).

Địa chỉ: Thôn Trang Quân, Xã An Đông, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng Phương thức thanh toán: ..CK...;. Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Mười một triệu năm trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng. Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Hai mươi ba triệu hai trăm chín mươi hai nghìn năm trăm đồng.

Số tiền bằng chữ: Mười một triệu năm trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng. Địa chỉ: Thôn Trang Quân, thị trấn An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long Công ty TNHH Hang Quang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long Công ty TNHH Giải pháp khan và hóa chất dầu khí. Địa chỉ: Thôn Trang Quân, xã An Đông, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Mua lưu huỳnh để sản xuất từ ​​Công ty Giải pháp khan và Hóa chất Dầu khí mà không cần thanh toán.

Thanh toán cho Công ty Dung dịch khan và Hóa chất Dầu khí bằng chuyển khoản. Thanh toán tiền hàng cho Công ty Dung dịch khan và Hóa chất Dầu khí bằng chuyển khoản.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH

 • Đánh giá thực trạng thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua,
 • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán thanh toán
 • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người

Công ty luôn cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán theo quy định của nhà nước. Hoạt động kế toán, thanh toán và thu nợ: Hoạt động thu nợ của công ty nhìn chung được đánh giá ở mức tốt. Cần hoàn thiện công việc kế toán, thanh toán với người mua, người bán và người bán.

Vì vậy, công ty phải không ngừng cải tiến cả hệ thống kế toán và công tác kế toán thanh toán. Việc hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua, người bán phải bảo đảm cung cấp thông tin kế toán kịp thời, chính xác. Tuân thủ các nguyên tắc, chế độ, chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Đây chính là hành lang pháp lý của tổ chức kế toán tạo ra khả năng so sánh. Hoàn thành công việc kế toán thanh toán với người bán và người mua cần hướng tới lợi ích mà máy tính, phần mềm kế toán mang lại nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long.

Các công ty nên nhanh chóng áp dụng phần mềm kế toán để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên bộ phận kế toán và đạt hiệu quả công việc cao. Công ty phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm của công ty. Khi áp dụng phần mềm kế toán giúp hệ thống kế toán đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt công việc.

Các công ty lớn đến cấp doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán nhanh. Giao diện đơn giản, sổ sách, chứng từ kế toán cập nhật và bám sát chế độ kế toán hiện hành. Lý thuyết: Giải quyết các câu hỏi lý luận cơ bản về kế toán thanh toán với người mua và người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nêu thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Việt Long (số liệu 2018.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI Năm 2018
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI Năm 2018

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán  theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng