• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim"

Copied!
78
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI. Tìm hiểu thực tế kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Kim.

Thực trạng hạch toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim...........32 2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim. 53 3.1.Những lưu ý chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Kim.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp

 • Khái niệm hàng hóa trong doanh nghiệp
 • Đặc điểm hàng hóa trong doanh nghiệp
 • Vai trò hàng hóa trong doanh nghiệp

Vì vậy, việc phân loại hàng hóa là cần thiết và quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua hàng hóa là giá chưa có thuế đầu vào. Theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, giá gốc hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các cách sau.

Theo phương pháp này, giá hàng hóa xuất kho được tính theo giá bình quân một đơn vị. Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập hàng, kế toán phải xác định giá trị hiện tại của hàng hóa và giá bình quân một đơn vị. Áp dụng cho các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng hóa, ít xuất nhập khẩu và giá cả hàng hóa biến động nhỏ.

Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hòa trong doanh nghiệp

 • Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp
 • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
 • Phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp

Trong hệ thống kế toán hiện hành, tình hình thực tế và biến động của hàng hóa phụ thuộc vào việc doanh nghiệp hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ. Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai kế toán hàng hóa thông thường, các tài khoản kế toán hàng hóa. Chi phí mua hàng hóa; Giá trị hàng bán bị người mua trả lại;

Phương pháp kế toán hàng hóa theo phương pháp đăng ký thông thường được thể hiện (Biểu đồ 1.4. Giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Như vậy, theo phương pháp này mọi biến động về nguyên vật liệu, hàng hóa (lưu, tồn) đều được không được theo dõi, phản ánh vào các tài khoản kế toán hàng hóa.Nguyên tắc hạch toán quá trình điều chuyển được quy định tại tài khoản 6112 - Mua hàng hóa.

Sơ đồ 1.1 : Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song Ghi chú :
Sơ đồ 1.1 : Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song Ghi chú :

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Căn cứ vào tình hình giảm giá và lượng hàng thực tế tồn kho để xác định mức dự trữ. Số lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Giá thực tế thị trường của hàng giảm giá ngày 31/12 là giá có thể mua bán được trên thị trường.

Việc lập dự phòng phải được lập riêng cho từng loại hàng hóa được giảm giá và phải lập bảng kê chi tiết các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho của doanh nghiệp. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi giá trị thuần có thể thực hiện được giảm so với giá gốc của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho bằng giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường – chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí cần thiết để bán chúng.

Việc trích lập dự phòng khấu hao hàng tồn kho được trích lập tại thời điểm lập báo cáo tài chính, việc trích lập dự phòng phải phù hợp với từng loại hàng hóa. Số hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá tài sản phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng chưa sử dụng đã trích lập kỳ trước. Bồi thường giá trị tài sản bị tổn thất theo quy định.

Lập dự phòng tổn thất vốn khi lập báo cáo tài chính năm. Số dư bên Có: Dự phòng tổn thất tài sản hiện hành cuối kỳ. Tài khoản 2294: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Khi lập tài khoản, nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì phần chênh lệch nhỏ hơn được ghi hoàn lại. tăng giá vốn hàng bán.

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào Nhật ký, tập trung vào Nhật ký chung, theo trình tự thời gian xảy ra và theo nội dung kinh tế (thuật ngữ kế toán) của nhật ký đó. hoạt động. Sau đó lấy số liệu vào sổ Nhật ký chung ghi vào sổ cái theo từng giao dịch phát sinh. Trình tự ghi sổ kế toán hàng hóa theo hình thức Nhật ký thông thường (sơ đồ 1.6).

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán - Sổ cái Nhật Bản: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) ở trên cùng. Một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ đăng ký Kladde - Ledger là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ kế toán: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán thông thường là “Chứng từ kế toán”.

Việc ghi sổ do kiểm toán viên thực hiện trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung tài chính. Chứng từ sổ sách kế toán được đánh số liên tục theo từng tháng, từng năm (theo thứ tự số trong Sổ đăng ký văn bản chung) và có chứng từ sổ sách kế toán, chứng từ sổ sách kế toán bao gồm các loại sổ kế toán sau: Sổ sách kế toán, bản đồ chi tiết vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, bản đồ kho hàng.

Đặc điểm cơ bản của kế toán máy: Công việc kế toán được thực hiện theo chương trình kế toán trên máy tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán tổng hợp, nhật ký ghi sổ hoặc kết hợp các hình thức kế toán theo quy định. Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được toàn bộ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

Các loại sổ cái kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế cho bất kỳ hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ cái của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống với các số kế toán ghi thủ công.

Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau :
Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau :

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA

 • Quá trình ra đời và sự phát triển của công ty Cổ phần xây dựng và thương
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Đặc điểm sản xuất kinh doanh
  • Chức năng,nhiệm vụ của công ty
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán theo đúng pháp luật kế toán và chuẩn mực kế toán. Phối hợp với bộ phận kế toán để việc tiêu thụ sản phẩm không bị ứ đọng do thiếu sản phẩm. Tổ chức công tác kế toán của công ty theo đúng chế độ kế toán thống kê của nhà nước.

Thực trạng hạch toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim. Kiểm toán viên thực hiện hình thức kế toán tồn kho chi tiết phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Kim là hình thức “thẻ song song”.

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Kim, việc hạch toán hàng tồn kho thực hiện theo phương pháp kê khai thông thường nên có thể tính toán trị giá xuất nhập khẩu hiện tại, tăng giảm của hàng hóa bất cứ lúc nào. Một số gợi ý nhằm hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Kim.

Công tác kế toán phải bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty. Công ty vẫn sử dụng phương pháp kế toán thủ công, làm giảm quy trình làm việc.

Vì vậy, các công ty nên sử dụng kế toán máy cho mục đích kế toán. Phân định rõ ràng bộ phận nghiệp vụ và số liệu thống kê trong kế toán của công ty. Kế toán viên chuẩn bị các báo cáo hàng năm về tình hình tài chính và hoạt động của công ty để trình bày trước ban giám đốc.

Phản ánh thực trạng tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim với số liệu năm 2018. Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán - Lập sổ chấm công hàng hóa.

Sơ đồ 2.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây
Sơ đồ 2.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1 : Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song Ghi chú :
Sơ đồ 1.2 : Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển
Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết bán hàng hóa theo phương pháp ghi sổ số dư Ghi Chú :
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai  thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VND) - Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong DN để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số

Theo quan điểm của tác giả, tổ chức công tác kế toán của đơn vị SNCL là tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán tài chính và

Từ kết quả kiểm toán ổn định mái dốc bằng phương pháp kiểm toán ổn định của các khối trượt có mặt trượt nằm nghiêng trong phụ đới đất tàn sườn tích + phong hóa hoàn

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán của Công ty, căn cứ vào quy định của Nhà nƣớc và

+ Công ty áp dụng 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kiểm kê thường xuyên đối với vật tư dễ kiểm đếm theo dõi và phương pháp kiểm kê định kỳ đối với những vật tư ngoài

Ngoài ra phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Đơn giá Bình quân cuối kỳ = Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + giá trị