• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông"

Copied!
78
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ THANH TOÁN VỚI BÊN MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. Tìm hiểu thực tế công việc kế toán thanh toán với người mua, người bán tại đơn vị thực tập.

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. Phản ánh thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. với dữ liệu logic;. Thực trạng công tác kế toán và thanh toán với người mua và người bán tại Công ty.

Thực trạng hạch toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty TNHH Nông sản Việt Phát. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Nông sản Việt Phát 56.

Một số khái niệm cơ bản về thanh toán

Khái niệm thanh toán và hình thức thanh toán

Thanh toán ghi nợ trực tiếp được ủy quyền: Ghi nợ trực tiếp được ủy quyền là hình thức trong đó tài khoản ủy quyền cho ngân hàng thu một số tiền nhất định từ khách hàng hoặc người khác. Thanh toán bù trừ: Áp dụng trong trường hợp hai tổ chức có mối quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với nhau. Định kỳ, hai bên nên so sánh số tiền đã trả và số tiền phải trả cho nhau do bồi thường lẫn nhau.

Các bên tham gia thanh toán chỉ cần thanh toán số tiền chênh lệch sau khi thanh toán bù trừ. Việc thanh toán giữa hai bên phải dựa trên sự thoả thuận và sau đó được lập thành văn bản để làm căn cứ cho việc theo dõi. Việc thanh toán được thực hiện bằng thư tín dụng-L/C. Với hình thức này, khi mua hàng, người mua phải tạo tài khoản ngân hàng tín dụng của người mua để đảm bảo khả năng thanh toán cho người bán.

Khi hàng được giao, ngân hàng bên mua sẽ phải chuyển số tiền thanh toán cho ngân hàng bên bán. Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này chủ yếu được sử dụng cho những khoản thanh toán nhỏ.

Nhiêm vụ kế toán thanh toán

Thanh toán bằng lệnh thanh toán: Lệnh thanh toán là sự ủy quyền của chủ tài khoản, trong đó ngân hàng phục vụ yêu cầu chuyển một số tiền nhất định để thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán ngân sách nhà nước và một số khoản thanh toán khác. Trên thực tế, hình thức này ít được sử dụng cho thanh toán trong nước nhưng lại hiệu quả và thường được sử dụng cho thanh toán quốc tế, trong đó đồng tiền thanh toán chính là ngoại tệ. Giám sát việc thực hiện chế độ trả nợ và việc tuân thủ kỷ luật thanh toán.

Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ cái chi tiết, sổ cái tổng hợp phản ánh các khoản phải thu, phải trả. Đồng thời, cũng cần xây dựng các nguyên tắc, quy trình kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp các khoản thanh toán với người mua, người bán sao cho hợp lý về mặt khoa học, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo tuân thủ, đúng quy định, chế độ.

Nội dung tổ chức kế toán thanh toán với người mua

Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua

Doanh nghiệp cần theo dõi chi tiết các khoản phải thu của khách hàng đối với từng loại tiền tệ. Khi phát sinh khoản phải thu của khách hàng (tài khoản Nợ 131), kế toán thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (tỷ giá mua hàng của ngân hàng thương mại ghi rõ khách hàng thanh toán). Khi thu các khoản phải thu của khách hàng (tài khoản 131), kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá, ghi nhận số tiền thực tế cho từng khách nợ (trường hợp khách nợ có nhiều giao dịch thì xác định tỷ giá thực tế cụ thể). là tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền di động của các giao dịch của người nợ đó).

Công ty phải đánh giá lại các khoản ngoại tệ phải thu của khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu khách hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Trường hợp một công ty có nhiều khoản phải thu và giao dịch tại nhiều ngân hàng thương mại nơi công ty thường xuyên giao dịch.

Các đơn vị trong tập đoàn phải sử dụng cùng tỷ giá do công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng bằng ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch trong tập đoàn. Các chứng từ, tài khoản, sổ sách dùng để ghi nhận các khoản thanh toán với người mua.

Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với

Tính toán các giao dịch thanh toán với người mua và người bán bằng ngoại tệ. Số dư số gốc Báo cáo kế toán Chứng từ kế toán (hóa đơn GTGT, phiếu gửi tiền. “Chứng từ kế toán” là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp).

Chính sách kế toán của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. Thực trạng công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. Thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông.

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm toán, ghi vào Sổ tổng hợp và sổ chi tiết thu tiền khách hàng. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào sổ kế toán chi tiết 131 lập bảng tổng hợp chi tiết các khoản phải thu khách hàng (Bảng 8). Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào sổ kế toán chi tiết 131 lập bảng tổng hợp chi tiết các khoản phải thu khách hàng (Bảng 8).

Thực trạng kế toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm toán, ghi vào Nhật ký chung và sổ chi tiết phải trả người bán. Đánh giá công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông.

Về hình thức kế toán: Công ty sử dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”. Về kế toán thanh toán, công ty không áp dụng chính sách chiết khấu khi thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán khi làm việc với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông.

Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán để ghi sổ kế toán 2. Công ty phải trích lập dự phòng tổn thất cho khách nợ để đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng trong việc hạch toán.

Sơ đồ 1.1: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người  mua trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người mua trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người  mua trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2: Kế toán các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thanh toán với người  bán trong DN theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán với người mua, người  bán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán  theo hình thức Nhật ký - Sổ cái:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, nhằm kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng

- Các khoản thanh toán cho người bán có giá trị từ 20.000.000đồng trở lên doanh nghiệp buộc phải chuyển khoản, dưới 20.000.000 đồng doanh nghiệp có thể chuyển khoản hoặc thanh toán bằng

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – sổ cái Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi định kỳ: Đối chiếu: Công việc hàng ngày: + Kế

Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi định kỳ : Đối chiếu kiểm tra Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bách Tín Phát - Hằng