• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Hải Phòng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Hải Phòng"

Copied!
84
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán

Ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu là hình thức chủ tài khoản ủy quyền cho ngân hàng thu một số tiền nhất định từ khách hàng hoặc tổ chức khác. Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này chủ yếu được sử dụng cho những khoản thanh toán nhỏ.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua

Tỷ giá thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu của khách hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Số tiền chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại cho người mua - Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng Việt Nam).

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán người mua theo TT133/2016/TT-BTC

Nội dung kế toán thanh toán với người bán

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Số tiền trả cho người cung cấp vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng. Số tiền phải trả cho người cung cấp vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng.

Sơ đồ 1.2:Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2:Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT 133/2016/TT-BTC

Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ

 • Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan

Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm báo cáo (lỗ tỷ giá). Đánh giá lại các khoản mục tiền mặt có gốc ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo (tỷ giá hối đoái).

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán thanh toán với người mua bằng ngoại tệ phát sinh trong giai đoạn hoạt động SXKD (trong năm tài chính)
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán thanh toán với người mua bằng ngoại tệ phát sinh trong giai đoạn hoạt động SXKD (trong năm tài chính)

Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán

Nhiệm vụ của tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán

Giám sát việc thực hiện chế độ trả nợ và việc tuân thủ kỷ luật thanh toán. Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công nợ của từng loại để ban lãnh đạo có biện pháp khắc phục. Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống kế toán chi tiết và sổ cái tổng hợp phản ánh các khoản phải thu, phải trả.

Đồng thời, cũng cần xây dựng các nguyên tắc, quy trình kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp các khoản thanh toán với người mua, người bán sao cho khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định, chế độ.

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán

 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký chung
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách. Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán đó đã được đối chiếu và làm căn cứ hạch toán, trước tiên kế toán xác định tài khoản Nợ, tài khoản Có để ghi vào sổ nhật ký. Tài liệu kế toán và bảng tổng hợp cùng loại tài liệu kế toán sau khi ghi vào nhật ký được dùng để ghi các số liệu liên quan vào sổ kế toán và bìa giấy.

Căn cứ số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán, tính số dư cuối tháng của từng chỉ tiêu vào Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ trực tiếp của việc đăng ký sổ kế toán tổng hợp là “hồ sơ đăng ký sổ sách”. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ.

Sau khi làm căn cứ lập chứng chỉ kế toán, các sổ, thẻ kế toán tương ứng chi tiết hơn sẽ được ghi vào đó.

Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Ghi chú:
Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Ghi chú:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỚI NGƯỜI MUA,

Khái quát chung về công ty TNHH DV TM Bắc Hải Phòng

 • Lịch sử hình thành
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty

Tổ chức, quản lý công tác kế toán trong công ty, khuyến khích, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá công việc của kế toán viên. Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, số liệu được chuyển từ các bộ phận kế toán khác để lập bút toán cuối kỳ. Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm xuất, nhập tiền ủy thác theo chứng từ được Giám đốc và Kế toán trưởng phê duyệt.

Thủ quỹ thường xuyên kiểm tra, ghi chép chi tiết vào sổ quỹ tiền mặt làm cơ sở đối chiếu giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch của bộ phận kế toán tài sản tiền mặt. Hàng ngày, căn cứ chứng từ đã kiểm tra làm căn cứ ghi chép, trước hết ghi kết quả giao dịch vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Nhật ký chung để ghi vào nhật ký chung theo các tài khoản kế toán phù hợp. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ chính trong hệ thống kế toán.

Thực trạng công tác kế toán và thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại công ty

 • Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người
 • Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại công ty TNHH DV TM
 • Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty TNHH DV TM

Kế toán căn cứ vào chứng từ thu được để ghi vào sổ kế toán cho phù hợp. Kế toán ghi sổ nhật ký chung, đồng thời ghi chi tiết các khoản phải trả cho người bán vào tài khoản 331. MỘT SỐ GỢI Ý HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN.

Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty sử dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, được ghi chép thủ công. Ngoài những lợi thế của công ty, đối với một tổ chức kế toán thực hiện việc thanh toán cho người mua và người bán, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Hải Phòng. vẫn còn một số nhược điểm cần khắc phục. Một số gợi ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH TM DV Thương mại Bắc Hải Phòng.

Tốn ít thời gian hơn: đây là một trong những lợi ích tốt nhất của việc sử dụng phần mềm kế toán. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng là doanh nghiệp nhỏ nên có thể sử dụng các phần mềm kế toán sau: Phần mềm kế toán Misa, DAS, phần mềm Fast Accounting,. Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán để quản lý tốt các khoản nợ luôn là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp.

Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ kế toán thanh toán với người mua Ghi chú:
Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ kế toán thanh toán với người mua Ghi chú:

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

 • Nhận xét chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua,
  • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người

Trích sổ nhật ký chung 2019

Trích sổ cái 131

Bảng số 2.6: Trích xuất chi tiết khoản phải thu khách hàng 131 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng Bảng 2.7: Trích bảng tổng hợp các khoản thanh toán cho người mua của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng KHÔNG. Tên khách hàng Số dư đầu kỳ Số tiền được tạo trong kỳ Số dư cuối kỳ.

Tài khoản này được mở để theo dõi số tiền phải trả nhà cung cấp tăng lên trong kỳ và tình hình thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp. Đồng thời với việc ghi nhật ký chung, các giao dịch phát sinh được ghi vào sổ chi tiết của tài khoản 331. Cuối kỳ, từ sổ chi tiết tài khoản 331 lập bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 331 và cộng số liệu trên vào Sổ cái 331 và sổ cái các tài khoản liên quan lập bảng cân đối kế toán (Sau khi kiểm tra đối chiếu đúng, số liệu ghi vào Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết 331) để lập Báo cáo tài chính.

Người nộp đơn ghi họ tên và đóng dấu của kế toán trưởng Chủ tài khoản Đối với ngân hàng/người thụ hưởng/ngân hàng trung gian.

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản 131: Phải thu khách hàng
BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Giấy báo nợ

Hệ thống thông tin kế toán có thể được thực hiện bằng tay hoặc trên máy tính. Trong thời gian thực tập và học tập thực tế tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Hải Phòng, tôi nhận thấy công việc kế toán nói chung và kế toán thanh toán với người mua và người bán nói riêng có những ưu điểm, một số điểm và hạn chế sau: Về kế toán thanh toán: Kế toán thanh toán luôn được thực hiện đúng thời hạn do công ty sử dụng sổ cái chi tiết để theo dõi công nợ của các đơn vị: người mua và người bán.

Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán mà vẫn sử dụng lao động thủ công dẫn đến công tác kế toán mất nhiều thời gian và sai sót. Vì vậy, sổ sách kế toán của Công ty vẫn còn nhiều chỗ thể hiện số liệu cần chỉnh sửa. Tạo báo cáo: Một trong những điều tuyệt vời nhất khi sử dụng phần mềm kế toán là khả năng tạo bất kỳ báo cáo nào mà doanh nghiệp muốn trong thời gian nhanh nhất.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán như: FAST, CYBER, ACOUTING, MISA, ASOFT, ADSOFT, DAS. Công ty phải xem xét, quyết định mua phần mềm kế toán phù hợp để hỗ trợ công tác tổ chức kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng. Tăng cường quản lý nợ, áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán, trích lập dự phòng nợ khó đòi và triển khai phần mềm kế toán.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHIÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Năm 2019
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHIÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Năm 2019

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2:Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán thanh toán với người mua bằng ngoại tệ phát sinh trong giai đoạn hoạt động SXKD (trong năm tài chính)
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán thanh toán với người bán bằng ngoại tệ phát sinh trong giai đoạn hoạt động SXKD (trong năm tài chính)
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người mua và được người mua thanh toán, hoặc chấp nhận thanh toán. + Về mặt

- Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng