• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành"

Copied!
102
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thành việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Phân tích thực trạng lập và phân tích báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Cung cấp giải pháp nâng cao công tác lập và phân tích báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành.

Môn học tốt nghiệp: Hoàn thành việc lập và phân tích báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. 37 2.2 Thực trạng lập báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phú Thành. 41 2.3 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành.

Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC

Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong các doanh

 • Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Khái niệm, mục đích của Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và
 • Đối tượng, trách nhiệm lập báo cáo tài chính năm trong doanh nghiệp
 • Hệ thống Báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư
 • Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Trách nhiệm, kỳ lập và gửi báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Đối tượng, nhiệm vụ lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc ký báo cáo kế toán phải phù hợp với quy định của Luật Kế toán. Các chỉ tiêu không có dữ liệu được miễn trình bày trong báo cáo tài chính.

Đặc biệt, báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được trình bày sau khi thanh khoản sụt giảm. Kỳ báo cáo giữa niên độ là quý (không kể quý 4). Ngoài ra, công ty còn có thể lập tài khoản theo kỳ kế toán tháng, 6 tháng, 9 tháng.

Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê.

Báo cáo tình hình tài chính và phương pháp lập Báo cáo tình hình tài chính

 • Khái niệm và tác dụng của Báo cáo tình hình tài chính
 • Nội dung và kết cấu của Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư
 • Căn cứ và phương pháp lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn lại cho khách hàng tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng phải thu khó đòi trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh nguyên giá chung của tài sản cố định trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh số tiền doanh nghiệp còn phải trả cho người lao động tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị nguồn vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo.

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân phối tại thời điểm báo cáo.

Phân tích Báo cáo tình hình tài chính

 • Phương pháp phân tích Báo cáo tình hình tài chính
 • Nội dung của phân tích Báo cáo tình hình tài chính

Đánh giá tổng quát tình hình tài chính của Doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính. Đánh giá chung về tình hình tài chính là việc xem xét, đánh giá sơ bộ ban đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công việc này sẽ cung cấp cho người quản lý tình hình tài chính hiện tại cũng như đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp có khả quan hay không.

Để đánh giá tổng thể tình hình tài chính, cần phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản cũng như các nguồn hình thành tài sản của công ty. Đồng thời, chúng ta cũng phải tính đến tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng số lượng và xu hướng biến động của chúng để xác định cơ cấu tài sản của công ty có hợp lý hay không cũng như việc phân bổ vốn cho hình thành cơ cấu tài sản. từ đó đưa ra các giải pháp trong tương lai. Phân tích tình hình tài chính của công ty với sự trợ giúp của các chỉ số tài chính cơ bản.

Tỷ lệ khả năng thanh toán chung: Là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán tổng thể của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này cho biết tổng tài sản sẵn có của doanh nghiệp có đảm bảo trang trải được các khoản nợ phải trả hay không. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1 thì công ty mất khả năng thanh toán và gặp vấn đề về tài chính.

Tỷ lệ trả nợ ngắn hạn = Tổng tài sản ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn. Hệ số này lớn hơn (lớn hơn 1) và có xu hướng tăng lên chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty ngày càng tăng và ngược lại. Lưu ý: Nếu tỷ lệ này tăng do các khoản phải thu tăng, do hàng trả chậm kém chất lượng tăng nên một phần hàng tồn kho tăng lên nên không thể kết luận công ty có khả năng thanh toán và thu được của công ty. ' rủi ro tài chính tăng lên.

Nếu khả năng thanh toán giảm do giảm quầy hàng, làm tốt công tác thu hồi công nợ, hàng bán nhanh dẫn đến tồn kho giảm thì có thể kết luận doanh nghiệp có khả năng thanh toán và rủi ro tài chính. không tăng. . Hệ số thanh toán nhanh = Tổng tài sản ngắn hạn – Tổng nợ phải trả ngắn hạn tồn kho.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO

Mẫu Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

PHẬN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Số tương đối Đối trọng I.

PHẬN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN

Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Báo cáo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành đang triển khai thành lập.

Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành) TÀI KHOẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành Địa chỉ: Thôn 3, Xã. Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành).

Datakilde: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành). Kilde: Regnskabsafdelingen - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Thành). Kilde: Regnskabsafdelingen - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Thành).

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành Ấp 3, xã. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG. Arc Có Flow Có Nợ tín dụng. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành). Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành Ấp 3, xã. BẢNG BẢNG ĐÓNG PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN.

Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành). Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành).

Cột số liệu đầu năm: Số liệu được lấy từ số liệu cuối năm của báo cáo tình hình tài chính năm 2018 của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành

Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2018

Như vậy, việc lập báo cáo tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành đã hoàn thành. Những thuận lợi và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và lập, phân tích báo cáo tình hình tài chính nói riêng ở Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Ý kiến ​​thứ nhất: Hoàn thành bản phân tích báo cáo tài chính của công ty.

Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các tỷ số tài chính cơ bản. Áp dụng vào thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành và phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo tình hình tài chính. Bảng số liệu 3.1 dưới đây sẽ phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phú Thành.

Bảng 3.1: Phân tích biến động và cơ cấu tài sản của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Theo số liệu do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành tổng hợp). Trong thời gian tới Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành cần:.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành không mua thêm tài sản cố định trong năm 2018. Sau đây là phân tích về những biến động và cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành. Bảng 3.2: Phân tích biến động và cơ cấu vốn tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phú Thành.

Theo số liệu do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Thành tổng hợp). Báo cáo thanh toán ngắn hạn của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú. Ý kiến ​​thứ hai: Ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phú Thành.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Thành, công việc kế toán được thực hiện thủ công.

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN
BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Hình ảnh

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành
Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức nhật ký chung tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phú Thành
Hình thức thanh toán: CK, Số tài khoản:3508101808614 - Ngân hàng NN & PTNT Chi Nhánh Hải Phòng
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Các số liệu phân tích trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty chưa phản ánh được hết tình trạng tài chính của công ty, do vậy phân tích tài chính của công ty

- Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung

Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu giá trị cho từng đối tượng sử dụng.Phân tích báo

Mẹ hỏi:” Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?” Em trả lời mẹ thế nào. TRẢ LỜI: Phải khai báo tam trú, tạm vắng

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

 Biết rằng người ta chỉ thay nước trong 2 tháng cuối vụ nuôi với tỉ lệ thay 20% nước mỗi ngày trong 4 ngày của con nước rong hàng tháng... 2-Tính tải lượng chất

- TK 3348 - Phải trả NLĐ khác: TK này phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho NLĐ khác ngoài cán bộ, công chức, viên chức của đơn

- Các khoản trả trước cho người bán và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền