• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh"

Copied!
91
0
0

Văn bản

Tên dự án: Nâng cao công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh. Phân tích thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công việc kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

Những vấn đề chung về hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
  • Đặc điểm hàng hóa trong doanh nghiệp
  • Vai trò hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Phân loại hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Đánh giá giá trị của hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vì vậy, việc phân loại hàng hóa là cần thiết và quan trọng đối với doanh nghiệp. Kế toán phải xác định giá gốc của hàng hóa tại các thời điểm khác nhau. Phương pháp này thường được sử dụng ở những doanh nghiệp có giá cả hàng hóa ổn định khi xuất nhập khẩu.

Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa
  • Phương pháp ghi thẻ song song
  • Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp ghi sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp tình hình biến động hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương

Kết chuyển giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (nếu công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Kết chuyển giá trị hàng tồn kho đầu kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Kết chuyển giá cổ phiếu gốc vào cuối kỳ (theo kết quả tồn kho).

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị hàng tồn kho
Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị hàng tồn kho

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán hàng hóa trong doanh

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Theo dạng sổ này, mọi giao dịch kinh tế diễn ra theo thời gian đều được phản ánh trên cùng một vài trang Nhật ký - Sổ cái. Đây là cuốn sách chính duy nhất. Tất cả các tài khoản mà công ty sử dụng sẽ xuất hiện trong nhật ký chung. Mỗi tài liệu được phản ánh thành một dòng trong Nhật ký - sổ.

Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách. Chứng từ kế toán do kế toán viên lập trên cơ sở các chứng từ kế toán riêng lẻ hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ sổ sách được đánh số liên tục theo tháng, năm (theo số thứ tự trong Sổ chứng từ kế toán) và có chứng từ kế toán kèm theo, phải được kế toán trưởng xác nhận trước khi ghi vào sổ kế toán.

Đặc điểm cơ bản của kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên. Chương trình kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng phải cho phép in sổ kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo đúng quy định.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ sách chủ yếu sau: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; Sổ Cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ sách chủ yếu sau: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; Sổ Cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI

Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh

 • Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
 • Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư
 • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
  • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán
  • Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ sách kế toán
  • Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán

Tham mưu cho Ban Giám đốc về chính sách tài chính kế toán của công ty, phân tích, đánh giá tình hình quản lý tài chính và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kế toán có trách nhiệm tính lương và theo dõi các khoản thanh toán cho nhân viên, giám sát các hoạt động liên quan đến thu nhập và chi phí. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu phát sinh đều tập trung tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin kế toán cho Giám đốc.

Đồng thời chịu trách nhiệm cập nhật số liệu và cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực được phân công cho Kế toán trưởng. Kế toán tiền lương kiêm thủ quỹ: chịu trách nhiệm quản lý nguồn tiền hiện có của công ty, lập sổ lương, bảng tính lương để giám đốc ký duyệt trước khi trả lương, quản lý chìa khóa két sắt và mở két sắt khi cần thiết. Tổ chức và áp dụng các hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán.

Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu của nhà nước như báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh

Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại

 • Đặc điểm về hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh
 • Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
  • Thủ tục nhập, xuất kho trong công tác kế toán tại Công ty
  • Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh
 • Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh

Hàng hóa công ty mua vào phải có hóa đơn VAT và có sổ sách theo dõi cung cấp hàng hóa. Cơ sở kế toán lập hoá đơn GTGT (có chữ ký của giám đốc) và biên bản giao hàng căn cứ vào phiếu giao hàng. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh Công Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Hàng xuất kho Ví dụ 2: Ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh bán thép Polima cho Công ty Cổ phần Thương mại Đại An mà không thu tiền. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh Công Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng. Lý do xuất: Xuất bán hàng cho Công ty CP Thương mại Đại An Xuất về kho: Công ty.

Kế toán thực hiện hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh là phương pháp mở “Thẻ song song”. Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên). Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh). Khi xuất kho, kế toán lập biên bản giao hàng chỉ ghi số lượng thép các loại đã bán cho Thương mại Đại An.

Doanh thu bán thép cho Công ty CP Thương mại Đại An vẫn chưa thu được. Thép mua từ Công ty Cổ phần Phong Đăng về kho chưa thanh toán. Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh) NT.

Hình thức thanh toán: CK, Số tài khoản: 0531 0099 917 1 – Vietcombank – Hải Phòng T
Hình thức thanh toán: CK, Số tài khoản: 0531 0099 917 1 – Vietcombank – Hải Phòng T

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Hình thức nhật ký chung như vậy đã đáp ứng được yêu cầu kế toán và quản lý của công ty. Tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh. Trong công tác kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế toán và thủ kho.

Kế toán theo dõi hàng hóa qua sổ sách và cụ thể là sổ tồn kho chi tiết. Công ty CP Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh sử dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai tổng hợp để có thể tính toán số lượng xuất nhập, tăng giảm hàng hóa bất cứ lúc nào. Nhờ đó, công ty có điều kiện quản lý hàng hóa tốt và hạch toán chính xác theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán trong công ty.

Phương pháp này giúp công ty giảm bớt khối lượng tính toán, kế toán. Bên cạnh những thành tựu đạt được tại Công ty trong lĩnh vực kế toán nói chung và kế toán hàng hóa nói riêng, vẫn còn những tồn tại nhất định cần khắc phục. Hiện tại, hàng hóa của công ty chưa có hệ thống mã hóa khoa học cho từng chủng loại, sản phẩm nên sẽ gây khó khăn cho việc quản lý hàng hóa, đặc biệt sau này khi công ty sử dụng phần mềm kế toán. thậm chí còn khó khăn hơn.

Đây là vấn đề mà ban lãnh đạo công ty cần quan tâm, lưu ý để có hệ thống mã hóa hàng hóa hợp lý, khoa học hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo quản, sử dụng và thuận tiện trong việc ứng dụng phần mềm kế toán sau này.

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty

Xuất phát từ những hạn chế này, tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức kế toán hàng hóa trong công ty. Ý nghĩ đầu tiên: Áp dụng phần mềm kế toán vào công việc ghi sổ kế toán. Để tính dự phòng khấu hao hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản 2294 “Dự phòng khấu hao hàng tồn kho”.

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Theo chế độ kế toán hiện hành, cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. làm ra. Theo Thông tư 133/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng Tài khoản 2294 - dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phòng Kế toán - Công ty CP Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh).

Việc tổ chức công tác kế toán hàng hóa đúng, chính xác, nhanh chóng sẽ đánh giá được hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vĩnh Thịnh, tôi nhận thấy kế toán hàng hóa đã được quan tâm đúng mức. Về thực tế: Đã phản ánh thực trạng tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vĩnh Thịnh và khẳng định với số liệu tháng 12/2018 các luận điểm nêu ra.

Bằng việc so sánh lý thuyết và thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vĩnh Thịnh, luận án trình bày những tồn tại, tồn tại và đề xuất các ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty như: Các giải pháp hiện đại Hoàn thiện việc đăng ký sổ kế toán, các giải pháp lập sổ kế toán sổ kiểm kê hàng hóa, giải pháp trích lập dự phòng khấu hao hàng tồn kho và giải pháp thay đổi cách tính giá hàng tồn kho.

Biểu số 3.2: Bảng trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho.
Biểu số 3.2: Bảng trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị hàng tồn kho
Bảng kê nhập Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng kê xuất
Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi sổ số dư
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng quát theo phương pháp kê khai thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

Thực tế công tác phân tích BCĐKT tại công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship : Sau khi hoàn thành việc lập Bảng cân đối kế toán, trình giám đốc ký duyệt và phê chuẩn,

Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại

Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán, việc ghi chép các loại chi phí và doanh thu phát sinh trong kỳ vẫn thực hiện thủ công cho nên khối lượng

Hiện hầu hết các doanh nghiệp đã ứng dụng rất thành công vào trong công tác quản lý kế toán, thiết lập ra các báo cáo, sổ sách, chứng từ rất nhanh gọn như

Thực hiện nghiệp vụ công tác tài chính - kế toán trong quản lý, tạo vốn, sử dụng vốn, bảo toàn vốn lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty..

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền

Khi nhận được đơn hàng của bên mua, công ty xuất kho hàng bán theo yêu cầu của khách hàng, kế toán kho nhập phiếu xuất kho Biểu số 2.8 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng tính

Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán và căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối