• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Mai Anh

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Mai Anh"

Copied!
89
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY. Trình bày cơ sở lý luận về kế toán thanh toán với người mua và người bán trong công ty. Phân tích thực trạng công việc phải trả giữa người mua và người bán tại Công ty TNHH Mai Anh.

Cung cấp giải pháp nâng cao công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Mai Anh. Các văn bản nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán trong doanh nghiệp có quy mô lớn. Hệ thống sổ cái liên quan đến công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Mai Anh sử dụng số liệu năm 2017.

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Mai Anh.

Một số vấn đề về thanh toán với người mua và người bán

 • Khái niệm thanh toán
 • Hình thức thanh toán

Là hình thức thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán qua các đơn vị trung gian như ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt còn được định nghĩa là hình thức thanh toán không sử dụng trực tiếp tiền mặt mà dựa vào các chứng từ hợp pháp như giấy nhờ thu, giấy ủy quyền thanh toán, séc. Thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của tiền tệ sổ sách.

Thanh toán bằng lệnh thanh toán: Lệnh thanh toán là văn bản ủy quyền của chủ sở hữu. Tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ nó chuyển một số tiền nhất định để trả cho nhà cung cấp và nộp ngân sách nhà nước. Thu hộ hối phiếu rõ ràng: Phương thức mà người bán ủy thác cho ngân hàng thu tiền của người mua dựa trên hóa đơn do người mua lập và chứng từ gửi tiền ngân hàng được gửi trực tiếp cho người mua mà không cần thông qua ngân hàng.

Nhờ thu bằng chứng từ: là phương thức người bán ủy quyền cho ngân hàng thu tiền của người mua không chỉ căn cứ vào hối phiếu đòi nợ mà còn căn cứ vào bộ chứng từ vận chuyển kèm theo với điều kiện nếu người mua thanh toán hoặc đồng ý thanh toán. hóa đơn, ngân hàng sẽ cung cấp chứng từ vận chuyển cho người mua để nhận hàng.

Kế toán thanh toán với người mua và người bán trong doanh nghiệp

 • Kế toán thanh toán với người mua - TK131 – Phải thu của người
  • Nguyên tắc kế toán
  • Kết cấu phản ánh của Tài khoản 131 – Phải thu của khách
  • Chứng từ, tài khoản và sổ sách trong kế toán thamh toán với
 • Kế toán thanh toán với người bán - TK331 – Phải trả người bán
  • Nguyên tắc kế toán
  • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Tài khoản này còn dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Số tiền trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng. Đánh giá lại khoản phải trả người bán dưới dạng khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá giảm so với tỷ giá kế toán).

Các khoản phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng. Số dư Có: số tiền còn lại phải trả cho nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu xây dựng. Có TK 331 - Phải trả người bán (tổng số tiền phải trả nhà thầu phụ bao gồm thuế đầu vào).

Kế toán các giao dịch thanh toán với nhà cung cấp liên quan đến ngoại tệ.

Biểu đồ số 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC
Biểu đồ số 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC

Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán thanh toán

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký- Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Với dạng sổ này, mọi giao dịch kinh tế phát sinh theo thời gian đều được phản ánh trên cùng một vài trang Nhật ký - Sổ cái. Đây là sổ cái duy nhất. Tất cả các tài khoản công ty sử dụng đều được trình bày trong Nhật ký chung. Mỗi tài liệu được hiển thị trên một dòng trong sổ nhật ký.

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái tổng hợp là các tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại. Hình 1.4: Quy trình ghi nhận các khoản thanh toán vào tài khoản của người mua và người bán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái tổng hợp. Theo mẫu này, kế toán lập chứng từ đặt chỗ dựa trên chứng từ gốc. Sau khi chuẩn bị xong, các giấy tờ đặt chỗ sẽ được đưa vào sổ đăng ký xác nhận đặt chỗ để lấy số ngày.

Sổ tổng hợp ghi chứng từ sau khi đăng ký lấy số và các chứng từ gốc kèm theo được kế toán trưởng phê duyệt sẽ là căn cứ để ghi sổ tổng hợp.

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ sách chủ yếu sau:
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ sách chủ yếu sau:

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Các loại sổ kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế cho bất kỳ hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó, nhưng chúng không hoàn toàn giống với mẫu sổ kế toán được ghi thủ công. Hàng ngày, trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại được xác nhận làm căn cứ ghi sổ kế toán, kế toán xác định số Nợ, số Có để nhập số liệu vào máy tính theo bảng kê đã lập sẵn và các biểu mẫu trên phần mềm kế toán. Cuối kỳ, kế toán thực hiện nghiệp vụ ghi sổ (ghi sổ) và lập báo cáo kế toán.

Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức kế toán máy
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức kế toán máy
 • Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH Mai Anh
  • Quá trình hình thành phát triển
  • Đặc điểm sản xuất kinh doanh
  • Nhiệm vụ của công ty
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  • Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Mai Anh
  • Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Mai Anh
  • Tổ chức hệ thống sổ kế toán tai công ty
 • Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại
  • Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với
  • Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH
  • Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH

Hiện nay, Công ty TNHH Mai Anh. Mô hình kế toán tập trung. Ngoài ra, kế toán tài khoản phải thu còn chịu trách nhiệm bổ sung các nhiệm vụ thủ quỹ cho công ty. Tại Công ty TNHH Mai Anh phương thức thanh toán ngay lập tức và trả chậm được sử dụng.

Đối với người bán: Công ty thực hiện thanh toán ngay lập tức cho các nhà cung cấp nhỏ và bán lẻ. Công ty TNHH Mai Anh áp dụng 2 hình thức thanh toán: tiền mặt và chuyển khoản. Hình 2.2: Trình tự ký trong kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Mai Anh.

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Mai Anh) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ. Trưởng phòng kế toán (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Mai Anh). Nội dung: Tạm ứng tiền cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sơn ô tô Vạn Lợi.

Nội dung: Tạm ứng tiền cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vipco. Nội dung: Tạm ứng tiền cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vipco. Nội dung: Thanh toán cho Công ty CP Sản xuất thiết bị nội thất ô tô Gia Hưng.

Nội dung: Thanh toán cho Công ty CP Sản xuất thiết bị nội thất ô tô Gia Hưng. Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên). Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Mai Anh) NT. Thanh toán do Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Nội thất Ôtô Gia Hưng thanh toán.

Bảng cân đối SPS
Bảng cân đối SPS

68

 • Đánh giá thực trạng thanh toán với người mua, người bán tại Công ty
  • ưu điểm
  • Hạn chế
 • Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại
  • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán
  • Nội dung và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán với người

Hệ thống sổ sách kế toán: Công ty sử dụng sổ sách kế toán làm hình thức sổ sách. Hệ thống chứng từ và kế toán được công ty sử dụng nhìn chung phù hợp với đặc điểm của công ty và đáp ứng một phần nhu cầu quản lý. Tài khoản phải trả: Công việc Tài khoản phải trả luôn được hoàn thành đúng thời hạn.

Vì vậy, công ty phải liên tục hoàn thiện hệ thống kế toán và kế toán thanh toán. Hoàn thành công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về hoạt động tài chính của công ty. Phần mềm kế toán là hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính.

Trong quá trình triển khai phần mềm, phần mềm cung cấp các báo cáo, báo cáo tài chính chi tiết theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Độ chính xác: độ chính xác của phần mềm kế toán khá cao và hiếm khi xảy ra sai sót. Hầu hết các phần mềm kế toán đều có phần hỗ trợ hướng dẫn bạn trong quá trình nhập thông tin khách hàng, nhân viên.

Dễ sử dụng: Hầu hết các phần mềm kế toán đều dễ sử dụng và dễ hiểu. Mỗi phần mềm kế toán đều có hướng dẫn cài đặt và sử dụng để kế toán doanh nghiệp có thể sử dụng dễ dàng. Lập danh sách tất cả các nhu cầu kinh doanh của bạn và tìm kiếm phần mềm kế toán phù hợp và nó sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán như ACOUTING, MISA, 3TSOFT, CYBER... Công ty nên cân nhắc và quyết định mua phần mềm kế toán phù hợp để hỗ trợ công tác tổ chức kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Hình ảnh

Biểu đồ số 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT 133/2016/TT-BTC
Sơ đồ1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo TT 133/2016/TT-BTC
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ sách chủ yếu sau:
Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ sách chủ yếu sau:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người mua và được người mua thanh toán, hoặc chấp nhận thanh toán. + Về mặt

- Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

- Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ chưa trả gồm: Hợp đồng kinh tế, đối chiếu công nợ... - Mức trích lập dự phòng các

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh