• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải"

Copied!
96
0
0

Văn bản

Trần Thị Kim Thủy - QT1701K Trang 9 + Tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải định giá lại số dư ngoại tệ, vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế. Số tiền mặt do doanh nghiệp, cá nhân khác gửi vào doanh nghiệp được quản lý và hạch toán là tài sản tiền mặt của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hiện có và biến động tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của công ty.

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng”: Phản ánh số tiền hiện có và biến động tăng, giảm tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của công ty.

Sơ đồ 1.1. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).
Sơ đồ 1.1. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).

Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Căn cứ đăng ký Kladde - Ledger là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán bổ sung. nhật ký chứng từ; Danh sách; Sổ cái; Sổ sách kế toán chi tiết hoặc bản đồ.

Hình thức Sổ Nhật ký chung phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa,  nhỏ, loại hình hoạt động đơn giản, trình độ cán bộ kế toán và cán bộ quản lý ở  mức độ khá
Hình thức Sổ Nhật ký chung phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ, loại hình hoạt động đơn giản, trình độ cán bộ kế toán và cán bộ quản lý ở mức độ khá

Khái quát chung về Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Khái quát về Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

HIỆN TRẠNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải. Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ và được pháp luật bảo hộ.

Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải. Công ty đã áp dụng hình thức tổ chức bộ máy quản lý trực tuyến chức năng. Bộ máy quản lý của Công ty được cơ cấu và thực hiện theo chế độ một người đứng đầu.

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành toàn bộ hệ thống kế toán của công ty và đứng đầu là Giám đốc. Thực hiện thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty. Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu của Nhà nước như báo cáo thuế GTGT, thuế doanh nghiệp.

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải.

Bảng cân đối  số phát sinh
Bảng cân đối số phát sinh

Kế toán lập chứng chỉ thành 3 bản, ghi toàn bộ nội dung vào phiếu, sau đó ký xác nhận sau đó giao cho thủ quỹ để hoàn tất thủ tục ghi quỹ. Cuối ngày, toàn bộ biên lai, chứng từ gốc được chuyển cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. Kế toán lập phiếu gửi tiền thành 3 liên, đồng thời ghi đầy đủ nội dung của phiếu gửi tiền.

Chỉ sau khi người lập chứng từ ký từng bản thì kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ mới được giải ngân. Cuối ngày, toàn bộ phiếu lương và chứng từ gốc được chuyển cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. Sau đó, kế toán kiểm tra, đối chiếu đúng số liệu ghi trên sổ cái, sổ quỹ để lập bảng cân đối kế toán cuối năm.

Sau khi xem xét hồ sơ liên quan, kế toán viết Phiếu thanh toán 812. Chứng từ thanh toán được chuyển cho thủ quỹ để thanh toán, sau khi thủ quỹ giải ngân xong chuyển cho kế toán để kế toán ghi nhận tiền. Căn cứ vào phiếu thanh toán và các chứng từ kế toán có liên quan, kế toán ghi vào Sổ cái.

Cuối kỳ, căn cứ vào sổ cái tài khoản, kế toán lập bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính cuối năm.

Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển phiếu chi.
Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển phiếu chi.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Giấy rút tiền

Tên tài khoản/ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Số tiền bằng chữ/ Bằng chữ: Ba trăm triệu chẵn.

GIẤY BÁO NỢ

Căn cứ biên lai và các chứng từ liên quan, kế toán ghi vào sổ kế toán theo quy định tại khoản sau. Việc ghi sổ kế toán được thực hiện trên cơ sở các chứng từ được ghi vào Nhật ký chung. Cuối kỳ, căn cứ vào sổ cái tổng hợp, lập tài khoản trên bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính cuối năm.

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

SỐ CÁI

Giấy báo nợ

GIẤY BÁO CÓ

Sổ tiền gửi ngân hàng

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Đánh giá chung về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán Excel trên máy tính, việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế mới nổi diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức. Sổ sách kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác theo hướng dẫn của Nhà nước. Hệ thống kế toán áp dụng để theo dõi biến động vốn bằng tiền tuân thủ đầy đủ các quy định của chế độ kế toán Nhà nước ban hành.

Kế toán viên hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh theo đúng chế độ kế toán và các giao dịch này được ghi chép theo trình tự thời gian rất hợp lý để thuận tiện theo dõi. Ngoài những ưu điểm trên, việc hạch toán vốn bằng tiền của công ty cũng còn những hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc. Lượng tiền mặt hàng ngày của công ty kinh doanh rất lớn, việc kiểm soát quỹ tiền mặt thường xuyên sẽ hạn chế những sai sót, gian lận trong việc quản lý quỹ tiền mặt nhưng kế toán viên lại không thực hiện kiểm toán theo lịch định kỳ vào cuối năm.

Trần Thị Kim Thủy - QT1701K Trang 84 Số dư tiền mặt hiện hành cùng sổ quỹ tiền mặt nhằm tăng cường quản lý, làm căn cứ phân bổ công nợ trọng yếu và ghi nhận chênh lệch kế toán. Hiện nay, Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng để phục vụ công tác kế toán nên chưa thực sự phát huy được vai trò của máy tính trong công tác kế toán. Chỉ có áp dụng kế toán thủ công mới làm tăng thời gian ghi chép, tổng hợp số liệu và chuyển sổ sách.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán vốn tiền mặt tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải.

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Bản đăng ký kiểm kê quỹ gồm 02 bản; một bản lưu tại quỹ, một bản lưu tại tài khoản thanh toán. Công ty không sử dụng nhật ký thu, chi tiền mặt nên tất cả các nghiệp vụ đều được ghi nhận vào Nhật ký chung. Điều này dẫn đến tình trạng Algemeen Dagblad nhỏ gọn, khó theo dõi và khó kiểm tra tình hình tiêu thụ của công ty.

Vì vậy, doanh nghiệp nên sử dụng Nhật ký chi tiền và Nhật ký thu tiền để giúp kế toán viên liệt kê số tiền thu, chi làm căn cứ quyết toán số chi và ghi sổ kế toán. Nếu như trước đây, khi nhân viên kế toán ghi nhầm sổ kế toán, tất cả các báo cáo quản lý tài chính liên quan đều phải làm lại từ đầu và thời gian làm việc này có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần mới hoàn thành thì nay với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán, người dùng đã có thể hoàn thành. có thể giảm thiểu thời gian lãng phí vào việc chỉnh sửa dữ liệu, sổ sách và báo cáo từ vài ngày đến vài phút. Mặt khác, việc ghi sổ thủ công đòi hỏi nhiều nhân lực kế toán, trong khi phần mềm kế toán tự động hóa hoàn toàn các bước tính toán, lưu trữ, tìm kiếm, kết xuất báo cáo, tiết kiệm nhân lực, sự kiện, thời gian.

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ và xu hướng phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán là rất cần thiết. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào kế toán có chi phí đầu vào thấp nhưng hiệu quả cao. Nó giúp ích rất nhiều trong việc giảm khối lượng công việc của kế toán, nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của số liệu trong tài khoản.

Phiên bản mới của "Phần mềm quản lý tài chính kế toán BRAVO" là Bravo8.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

Kết luận

Hoàn thiện việc xây dựng định mức doanh thu dự trữ tiền mặt + Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. Những khuyến nghị được đề xuất đều xuất phát từ thực tế tại công ty nên thực tế có thể thực hiện được. Nguyễn Thị Mai Linh cùng với ban lãnh đạo và nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần Cảng Nam Hải đã nhiệt tình hướng dẫn tôi trong thời gian thực tập và tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).
Sơ đồ 1.4. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng ( tiền Việt Nam ).
Sơ đồ 1.5. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng ( Ngoại tệ ).
Sơ đồ 1.6. Kế toán tổng hợp thu - chi tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ).
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công ty TNHH Tân Thuận tổ chức mô hình tập trung,phòng tài chính kế toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của công ty, các kế toán viên làm nhiệm vụ

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến, nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế

Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại

Công ty Cổ phần Minh Cường là doanh nghiệp tư nhân, được tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được

Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Phƣơng Mạnh, căn cứ vào những tồn tại khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền của

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

YÊU CẦU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ BẾN KIỀN * Yêu cầu của việc hoàn thiện

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần đầu tƣ Cửu Long, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán của Công ty, căn cứ vào quy định của Nhà nƣớc và

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Moocos Việt Nam” đã đạt được các kết quả sau: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận chung

KẾT LUẬN Khóa luận: “Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Lê Chân” đã đề cập được những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản như