• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty HNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương"

Copied!
85
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG. Lớp: QT1804K Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên chuyên đề: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả. Nó trình bày cơ sở lý luận cho việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Các văn bản nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty. Hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Du lịch Hướng Dương sử dụng số liệu năm 2017. Nội dung bài học: Hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Phát triển và Dịch vụ Du lịch Hướng Dương.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Dịch vụ và Phát triển Du lịch Hướng Dương ..33 2.2. Để đạt được điều này, các công ty phải tổ chức và quản lý tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH

Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
 • Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Căn cứ số liệu về thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định số thuế phải thu, đảm bảo thu nhập cho Ngân sách Nhà nước. Bằng việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước, các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thông suốt thông qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế và trợ cấp. Đặc biệt đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước, việc xác định thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không chỉ mang lại thu nhập cho Ngân sách mà còn đảm bảo vốn đầu tư của Nhà nước không bị ảnh hưởng.

Đối với Nhà đầu tư: Bằng việc đặt ra các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động của công ty dựa trên báo cáo tài chính, nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Đối với nhà cung cấp: Kết quả kinh doanh và lịch sử thanh toán là cơ sở để quyết định doanh nghiệp thanh toán chậm hay trả dần. Đối với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, việc hạch toán doanh thu, chi phí và lập kết quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để đánh giá, đánh giá tình hình tài chính nhằm đưa ra quyết định và quyết định có cho công ty đó vay hay không.

Căn cứ vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, người kế toán giá thành phải áp dụng các phương pháp kế toán (phương pháp tính giá trị hàng hóa tại kho, phương pháp tính giá thành, phương pháp khấu hao) cho phù hợp. . Ghi chép đầy đủ mọi chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất.

Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Nội dung công tác kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ
 • Nội dung kế toán chi phí trong doanh nghiệp
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chi phí quản lý kinh doanh là chi phí liên quan đến quá trình bán hàng và quản lý kinh doanh. Chi phí hoạt động tài chính là chi phí liên quan đến hoạt động vốn và đầu tư tài chính. Cuối kỳ kế toán, bạn kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của công ty.

Chi phí hoạt động khác: Là những chi phí dành cho các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu cho công ty. Cuối kỳ, toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào Tài khoản 911 - “Tính kết quả kinh doanh”. Kết chuyển chi phí thuế doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Báo cáo kết quả kinh doanh”.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa thu nhập ròng với giá trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí hoạt động. Chi phí kinh doanh tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác;. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và các khoản giảm chi phí từ lợi nhuận doanh nghiệp;.

Đặc điểm kế toán về thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh theo phương pháp kế toán ở doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp trực tiếp

Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về công ty Công ty TNHH Phát triển và Dịch vụ Du lịch

 • Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển và Dịch

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp trực tiếp
Sơ đồ 1.4: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính.
Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 1.2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 1.2.2.4. Kế toán chi phí hoạt động khác:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

o Chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác trừ các khoản giá

Nhƣ vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có ý nghĩa