• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt"

Copied!
103
0
0

Văn bản

HOÀN TOÀN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. Đề tài: Nâng cao tính toán bán hàng, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt.

Nội dung học tập: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH

Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Khái quát về doanh thu
 • Nguyên tắc hạch toán doanh thu
 • Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Phân loại doanh thu

Thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tiền bán hàng bị trả lại, chiết khấu bán hàng và tài khoản cuối cùng được kết chuyển vào cuối kỳ. Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ thực tế mà công ty phát sinh trong kỳ.

Khấu trừ thu nhập Thu nhập từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Lý luận chung về chi phí

 • Các loại chi phí
  • Kế toán chi phí giá vốn bán hàng
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Kế toán chi phí khác

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí liên quan đến hoạt động vốn và đầu tư tài chính. Cuối kỳ kế toán, bạn kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của công ty. Chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí hoạt động.

Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911: “Xác định kết quả kinh doanh”.

Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng ( Theo phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên)
Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng ( Theo phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên)

Lý luận chung về xác định kết quả kinh doanh

Tài liệu sổ kế toán sử dụng: - Bảng kế toán (chứng từ kế toán) - Quyết định xử lý lỗ từ các năm trước. Biên bản và hợp đồng chia lợi nhuận - Các tài liệu liên quan khác. Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Giá trị vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ được bán; Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế doanh nghiệp và các chi phí khác;. Tổng doanh thu thuần từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và khoản giảm chi phí doanh thu của công ty.

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm cơ sở xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Chi phí thuế TNDN của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót trọng yếu của các năm trước;

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi hoặc lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Áp dụng hệ thống sổ kế toán để hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Sơ đồ 1.10 : Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh.
Sơ đồ 1.10 : Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung được tóm tắt ngắn gọn.

Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI

Khái quát về Công ty Cổ phần Việt

 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt
 • Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động: . 32
  • Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty
  • Hình thức ghi sổ kế toán, chế độ, các chính sách kế toán áp dụng tại
 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty CP Việt
  • Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty CP Việt
  • Chứng từ kế toán sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình ghi sổ kế toán tại công ty
 • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Việt
  • Chứng từ kế toán sử dụng
  • Sổ sách sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Việt
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Sổ sách sử dụng

Phó Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc quản lý toàn bộ quá trình bán hàng tại cửa hàng. Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính của công ty cho người quản lý khi được yêu cầu. thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của bộ phận tài chính kế toán cho ban lãnh đạo công ty; nhận được; truyền đạt và triển khai ngay các chỉ đạo từ ban giám đốc công ty.

Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cố định cho các bộ phận trong công ty. Thực hiện thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty. Hiện trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Việt.

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Việt. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Việt. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG 19 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

Việc xác định kết quả kinh doanh là quan trọng; nó phản ánh tình hình kinh doanh của công ty trong năm, dù là lãi hay lỗ. Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt bao gồm:

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Việt Chức năng của từng phòng ban
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Việt Chức năng của từng phòng ban

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả

 • Kết quả đạt được trong công tác kế toán tại công ty cổ phần Việt
 • Những tồn tại trong công tác kế toán tại công ty cổ phần Việt

Phương pháp kế toán tồn kho: Khai báo thường xuyên giúp kế toán viên dễ dàng quản lý tình huống: Xuất nhập khẩu - Tồn kho hàng hóa. Vì vậy, công tác kế toán giá thành tại công ty bước đầu đã đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đối với kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của Ban Giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty vào đúng thời điểm.

Ngoài những thuận lợi nêu trên, công tác kế toán bán hàng ở công ty cổ phần Việt còn một số hạn chế. Về hệ thống kế toán doanh thu bán hàng và chi phí bán hàng. Hiện nay kế toán chỉ sử dụng 2 sổ cái chung là tài khoản 511 và sổ cái 632 mà không sử dụng sổ cái chi tiết cho các tài khoản này khi hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán.

Điều này sẽ dễ gây nhầm lẫn cho ban giám đốc và gây khó khăn cho việc xác định các biện pháp kinh tế chính xác nhằm cân bằng sản phẩm công ty đưa ra nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Công ty Cổ phần Việt cũng vậy, hiện tại ở Hải Phòng có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực với công ty. Việc công ty không áp dụng chính sách ưu đãi (Chiết khấu thương mại) trong bán hàng sẽ phần nào làm giảm lượng khách hàng đến với công ty, từ đó làm giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, việc hạch toán kế toán tại các công ty vẫn còn thủ công nên vẫn còn một số hạn chế nhất định như tốn thời gian, dễ sai sót, nhầm lẫn, kém hiệu quả… chính vì vậy mà báo cáo tài chính của công ty đôi khi bị chậm, thậm chí có khi phát hiện ra sai sót. , thật khó để tránh nó. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và

Tài khoản chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ TK 511 - Chiết khấu thương mại. Một số phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường mà các công ty có thể lựa chọn là phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán FAST, phần mềm kế toán Smart Soft. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu một số phần mềm kế toán phổ biến nhất.

Điều kiện đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Việt. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp hoàn thiện và phát triển tổ chức kế toán. Ban lãnh đạo công ty phải rà soát, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán.

Công ty phải có năng lực tài chính và phải đầu tư máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ để phục vụ công tác kế toán. Khía cạnh thực tiễn: Mô tả, phân tích thực tế công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của các công ty cổ phần Việt Nam một cách khách quan, trung thực, qua số liệu tháng 9/2018 đã chứng minh cho những lập luận đã đưa ra. Từ thực trạng trên, Đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt.

Giải pháp thứ ba: Sử dụng phần mềm kế toán cho công việc kế toán. Cùng với những kiến ​​thức đã học ở trường và áp dụng vào thực tiễn kế toán đã học ở công ty, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến ​​góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán công ty về thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt.

Hình 3.1 : Giao diện các phân hệ của phần mềm Misa
Hình 3.1 : Giao diện các phân hệ của phần mềm Misa

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính 1.1.4.3. Các khoản giảm trừ doanh thu:
Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ trình tự kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ trình tự kết toán thu nhập khác 1.2. Lý luận chung về chi phí.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh  Chứng từ sử dụng: + Phiếu kế toán + Quyết định xử lý lỗ các năm trước + Quyết định trích lập các quỹ trong doanh nghiệp + Các biên bản,

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Họ và

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  Kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa