• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc"

Copied!
95
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc. Thông tin về hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc.

Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ,

Lý luận chung về kế toán doanh thu và thu nhập khác

 • Khái quát về doanh thu
 • Nguyên tắc kế toán doanh thu
 • Nội dung kế toán doanh thu

Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + Cơ cấu tài khoản 511. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế của công ty trong kỳ. Theo chuẩn mực số 14 “Thu nhập và thu nhập khác”, thu nhập từ lãi.

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 711 - Thu nhập khác, dùng để phản ánh thu nhập khác ngoài hoạt động tạo thu nhập của Công ty.

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lý luận chung về kế toán chi phí trong doanh nghiệp

 • Khái niệm về chi phí
 • Một số quy định khi hạch toán chi phí
 • Kế toán các loại chi phí

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí hành chính và chi phí quản lý chung của doanh nghiệp. Chi phí hoạt động khác là những chi phí dành cho các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu cho công ty. Kế toán chi phí tài chính Chi phí liên quan đến vốn vay, mua bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh, liên kết...

Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có).

Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ hoàn thành
Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ hoàn thành

Lý luận chung về xác định kết quả kinh doanh

 • Khái niệm
 • Cách xác định kết quả kinh doanh
 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Phương pháp hạch toán

Các biểu mẫu, sổ sách kế toán dùng để hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Các hình thức, sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức Chứng từ - ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung - Căn cứ các chứng từ đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi kết quả phát sinh vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số liệu ghi vào Nhật ký chung để thực hiện. đặt mua. Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị mở sổ kế toán chi tiết và biểu đồ thì sổ kế toán NKC được ghi vào sổ chi tiết liên quan. - Thoải mái ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng máy tính trong công tác kế toán.

Đặc điểm cơ bản: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán đều được ghi vào một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký - sổ theo trình tự thời gian. Trên cơ sở Sổ nhật ký - sổ kinh doanh, các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán đều cùng loại. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng ít tài khoản kế toán.

Khó thực hiện việc phân chia công việc kế toán (chỉ có một sổ cái - sổ nhật ký). Đặc điểm cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán đều được phân loại, tổng hợp và ghi vào sổ sách. Rất nhiều công việc kế toán được thực hiện và một số lượng lớn Tài khoản Sổ cái được sử dụng.

Đặc điểm cơ bản: kế toán được thực hiện theo chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung - Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để gh
Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung - Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để gh

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Lĩnh vực hoạt động của công ty
  • Cơ cấu bộ máy kế toán
  • Hình thức ghi sổ
  • Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

Công ty có một số biện pháp nhằm đẩy mạnh, thâm nhập và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của mình. Chức năng: là người quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty. Nó quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty.

Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty. Chức năng: Phản ánh và quản lý mọi hoạt động tài chính trong toàn công ty. Hồ sơ phản ánh dữ liệu hiện tại về sự di chuyển của tất cả tài sản của công ty.

Đưa ra quyết định về việc chấm dứt, bổ nhiệm, sa thải, lệnh thuyên chuyển nhân viên, mục tiêu, quản lý hồ sơ và danh sách tóm tắt toàn công ty. Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước cấp trên và Giám đốc về mọi mặt hoạt động kinh tế của công ty, chịu trách nhiệm tổ chức và kiểm tra công tác kế toán tại đơn vị. Để thuận tiện, đơn giản và phản ánh kịp thời toàn bộ khối lượng hoạt động kinh tế của đơn vị, hiện nay công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung để ghi chép và phản ánh hệ thống hóa. Các giao dịch kinh tế phát sinh trên cơ sở tài khoản kế toán .

Trị giá thực tế hàng hóa lưu kho: Hiện nay Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước. Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Lộc.

Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối số phát sinh

Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc
 • Nội dung hạch toán kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty trách nhiệm hữu
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
 • Kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Lộc

Đồng tiền sử dụng để ghi sổ kế toán là: Đồng Việt Nam - Mẫu sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thông thường - Phương pháp khấu hao đường thẳng. Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Mười chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng.

Tổng số tiền thanh toán 6.830.010 Số tiền bằng chữ: Sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn mười đồng Người mua Người bán Người đứng đầu (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, đóng dấu). Địa chỉ: 27 Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng. Lý do nộp hồ sơ: Thanh toán tiền hàng. Tổng số tiền thanh toán 6.029.980 Số tiền bằng chữ: Sáu triệu hai mươi chín nghìn chín trăm tám mươi đồng.

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu chẵn -Số lượng hồ sơ kèm theo: 01 hồ sơ gốc. Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm triệu chẵn -Số lượng hồ sơ kèm theo: 01 hồ sơ gốc. Ngày 11/12, Công ty thanh toán tiền sửa chữa máy photocopy, máy fax phục vụ phòng hành chính cho Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ Đỗ Gia.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch vụ Đỗ Gia Lý do thanh toán: Thanh toán tiền hàng. Tổng số tiền nhận được (viết bằng chữ): một triệu bốn trăm bảy mươi bốn nghìn đồng. Kế toán thu nhập tài chính và chi phí tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Đơn vị: Công ty TNHH Thiên Lộc.

Bảng Cân đối Tài Khoản
Bảng Cân đối Tài Khoản

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

 • Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  • Kết quả đạt được trong công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Những tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  • Mở thêm sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán
  • Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại
  • Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán
 • Kết luận
 • Kiến nghị

Ngoài ra, đội ngũ kế toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao (Đại học trở lên) giúp thực hiện công việc kế toán tại Công ty một cách nhanh chóng và chính xác. Những bất cập trong công tác kế toán tại Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty TNHH Thiên Lộc. Ngoài những lợi ích nêu trên, công việc kế toán bán hàng tại Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định.

Một số giải pháp nâng cao công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc và xác định kết quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc 3.2 1 Mở sổ sách chi tiết hơn về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán. Vì vậy, công ty nên cân nhắc mua phần mềm kế toán để việc hạch toán các nghiệp vụ tài chính đã xảy ra cũng như quản lý dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, gọn nhẹ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng công việc. . Một số phần mềm kế toán được sử dụng rộng rãi trên thị trường mà công ty có thể lựa chọn như: Phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING, phần mềm kế toán Smart Soft, v.v.

Quick Accounting là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho các công ty vừa và nhỏ. Qua quá trình thực tập và học tập thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc Hải Phòng, cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc tính toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, tôi đã học được Lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và quyết định trong kinh doanh”. lấy kết quả là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc” làm đề tài của luận án. Mô tả, phân tích thực trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2018 tại Công ty TNHH Thiên Lộc.

Đánh giá những ưu, nhược điểm của công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí nói riêng và xác định kết quả kinh doanh của công ty. Giải pháp thứ ba: Sử dụng phần mềm kế toán cho công việc kế toán.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 1.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 1.4: Kế toán thu nhập khác
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy kế toán của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác

Công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động tiêu thụ hàng hóa và các khoản chi

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Theo đó, lợi nhuận kế toán trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác trừ các khoản giá

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Bên cạnh những ưu điểm đề cập ở trên công ty Cổ phần Vân Vũ còn

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán để

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Trường Thái” đã đạt được các kết quả sau: -