• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Trường Thái

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Trường Thái"

Copied!
103
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Trình bày hiện trạng hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Trường Thái.

Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Trường Thái. Nội dung giảng dạy: Hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Trường Thái. Một số mặt còn hạn chế trong việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Một số giải pháp nâng cao công tác kế toán hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,

Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

Nhiệm vụ của của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Xác định kết quả kinh doanh

Xác định các chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ. Chi phí khác: là những chi phí phát sinh do các sự kiện, hoạt động khác biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: là khoản thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Gánh nặng thuế doanh nghiệp hiện hành: là số thuế doanh nghiệp phải nộp, được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế doanh nghiệp hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: là số thuế doanh nghiệp phải nộp trong tương lai do ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải nộp trong năm và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận từ các năm trước. . Kết quả sản xuất kinh doanh: là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh.

Kết quả tài chính: là chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và chi phí từ hoạt động tài chính. Thu nhập từ hoạt động tài chính - Chi phí tài chính - Kết quả hoạt động khác: là số chênh lệch giữa thu nhập khác.

NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Phương pháp hạch toán

Chi phí lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản cho thuê tài chính;. Chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản đầu tư xây dựng cơ bản (chênh lệch tỷ giá - giai đoạn trước hoạt động) được hạch toán vào chi phí tài chính; Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định lãi lỗ.

Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động liên doanh đầu tư. giá sách). Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế doanh nghiệp và các chi phí khác. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và giảm chi phí thuế doanh nghiệp;

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên

TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG

 • Hình thức kế toán nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
 • Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 • Hinh thức kế toán trên máy vi tính

Trường hợp đơn vị mở sổ, thẻ kế toán chi tiết, đồng thời với việc ghi nhật ký chung thì các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết tương ứng. Thứ tự ghi sổ kinh doanh theo hình thức Nhật ký - Sổ chính. Số liệu của từng chứng từ (hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi ở trên.

Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại sau khi ghi vào Nhật ký - Sổ cái được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào Sổ và Biểu đồ. Tổng dư nợ các tài khoản = Tổng dư nợ có các tài khoản (4) Sổ kế toán, biểu đồ kế toán chi tiết cũng phải khóa sổ để cộng số dư, có và cuối tháng tính số dư. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với Số tiền Nợ, Số Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ cái tổng hợp.

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết. thanh toán với người mua GIẤY TỜ ĐẶT PHÒNG. Trình tự ghi sổ kế toán theo mẫu kế toán Ghi sổ chứng từ:. Dựa trên Phiếu kiểm tra sổ sách, điều này được ghi vào Sổ đăng ký phiếu kiểm tra sổ sách, sau đó được sử dụng để đăng ký vào Sổ cái chung.

Chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ kế toán được dùng để ghi sổ kế toán, bản đồ kế toán chi tiết có liên quan. Mối quan hệ so sánh, kiểm soát phải đảm bảo tổng số nợ phát sinh và tổng số có có trên tất cả các tài khoản trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số phát sinh trên sổ chứng từ. Phần mềm kế toán được thiết kế theo loại hình kế toán nào sẽ có những loại sổ sách tương ứng với loại hình kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống với những mẫu kế toán viết tay.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính:. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy. Cuối tháng và cuối năm, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành sổ và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định đối với sổ kế toán thủ công.

Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Ghi chú:
Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Ghi chú:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG THÁI

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
 • Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH vận tải Trường Thái
  • Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
  • Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
  • Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán
  • Tổ chức hệ thống sổ kế toán
  • Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính

Thông qua việc quản lý tiền bạc, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán Nhà nước tại Công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty theo mô hình kế toán tập trung.

HIỆN TRẠNG KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG THÁI 2.2.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI. Đánh giá chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải Trường Thái.

Đánh giá kế toán doanh thu và chi phí và xác định kết quả hoạt động của công ty. Về việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp: thông qua kế toán. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện các hạn chế trong tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động trong công ty.

Tầm quan trọng của việc hoàn thiện các hạn chế trong kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nếu công ty quản lý tốt việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định được kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho nhà quản trị trong việc quản lý, giám sát tình hình kinh doanh của toàn công ty. Nguyên tắc, điều kiện đáp ứng các hạn chế trong việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Về mặt lý luận: những vấn đề cơ bản trình bày trong kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp. Thực hành: Đã làm công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận Tải Trường Thái. dưới dạng Nhật ký chung với số liệu khảo sát năm 2018 được mô tả chi tiết hợp lý.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH vận tải Trường Thái Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH vận tải Trường Thái Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

 • Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
 • Kế toán giá vốn bán hàng
  • Nội dung giá vốn hàng bán
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
  • Nội dung chi phí quản lý kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Ví dụ minh họa
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  • Nội dung xác định kết quả kinh doanh
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dung
  • Quy trình hạch toán

Hình ảnh

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Ghi chú:
Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái Ghi chú:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật thị trường, quy luật cung cầu của thị trường,

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

-Chƣơng 3: Đƣa ra nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác tổ chức kế toán nói chung và

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  Kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Ý kiến 1: Công ty nên tiến hành mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán để