• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn"

Copied!
99
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Môn học tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Thực trạng công tác kế toán, thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 • Khái niệm và các hình thức thanh toán
 • Nhiệm vụ của kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp. trong doanh nghiệp

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP. Thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của tiền tệ sổ sách. Nhiệm vụ của kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp.

Tỷ lệ thanh toán là một phần không thể thiếu trong hoạt động tài chính và là cơ sở quản lý tài chính của các công ty. Nội dung tổ chức hạch toán thanh toán với người mua và người bán trong nội bộ công ty.

Nội dung tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp

 • Kế toán thanh toán với người mua 1.Nguyên tắc kế toán 1.Nguyên tắc kế toán
 • Kế toán thanh toán với người bán
 • Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái đặt chỗ bao gồm: Tỷ giá hối đoái sách cụ thể thực tế hoặc tỷ giá hối đoái sách bình quân gia quyền di chuyển (tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). Tỷ giá ghi sổ cụ thể thực tế: Là tỷ giá khi thu hồi các khoản phải thu, tiền gửi, tiền gửi hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch. xảy ra dịch bệnh hoặc vào thời điểm đánh giá lại cuối học kỳ của từng môn học. Tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền di chuyển trên sổ sách là tỷ giá hối đoái được sử dụng ở Bên Có của tài khoản tiền mặt khi tiền được thanh toán bằng ngoại tệ, được xác định trên cơ sở chia tổng giá trị phản ánh ở Bên Nợ của tài khoản cho số tiền thực tế của ngoại tệ sẵn có tại thời điểm thanh toán.

Tỷ giá giao dịch hiện hành, tỷ giá xuất khẩu và tỷ giá kế toán. TK515 - Thu nhập từ hoạt động tài chính (Trường hợp lãi suất tỷ giá) Cuối kỳ kế toán, kế toán điều chỉnh tỷ giá hối đoái của số dư phải thu và gốc phải trả bằng ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm đó. điểm lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng
Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng

Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp

 • Hình thức Nhật ký chung

Báo Cáo Tài Chính

Hình thức Nhật ký- Sổ cái

Theo dạng sổ này, mọi giao dịch kinh tế phát sinh theo thời gian đều được phản ánh trên cùng một vài trang Nhật ký - Sổ cái. Đây là sổ cái chung duy nhất. Tất cả các tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng sẽ được phản ánh vào Nhật ký chung. Mỗi chứng từ sẽ được phản ánh thành một dòng trên sổ nhật ký.

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái tổng hợp là các tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại.

Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Theo mẫu này, người kế toán lập chứng từ kế toán dựa trên chứng từ gốc. Sau khi đã lập xong chứng từ kế toán sẽ được ghi vào sổ đăng ký chứng từ điện tử để lấy số ngày. Đính kèm đăng ký kế toán sau khi đăng ký lấy số và các chứng từ gốc kèm theo được người quản lý kế toán phê duyệt sẽ là căn cứ để hạch toán kế toán. Chứng từ kế toán được kiểm toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên cơ sở tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có nội dung tài chính giống nhau.

Chứng từ ghi sổ được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số liên tiếp trong Sổ ghi chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán kèm theo phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán.

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào thì có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống với các mẫu sổ kế toán viết tay. Hàng ngày, người kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán đã được kiểm toán cùng loại, làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản Nợ, tài khoản Có để nhập số liệu vào máy tính theo bảng biểu mẫu thiết kế sẵn. trên phần mềm kế toán. Cuối kỳ, kế toán thực hiện khóa sổ (bổ sung sổ sách) và lập báo cáo tài chính.

Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo tính chính xác, trung thực theo thông tin nhập trong kỳ. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Hình thức Nhật ký - Chứng từ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 • Khái quát chung về Công ty Trách Nghiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách Nghiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn
 • Kế toán Tổ chức Hành chính
 • Kỹ thuật Sản xuất và
 • Kế hoạch và Kinh
  • Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Trách Nghiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn
  • Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Trách Nghiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghiệp

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty.

Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Thực trạng công tác kế toán, thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn, có 2 phương thức thanh toán là trả ngay (trực tiếp) và trả chậm.

Tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn có các phương thức thanh toán như thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. Thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Nguồn số liệu: Phòng kế toán Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn).

Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 - khách hàng nợ, Công ty CP Xây dựng Thủy Lợi (Bảng 2.8) mở bảng tổng hợp khách hàng nợ. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn). Tài khoản: 131 - Phải thu khách hàng Đối tượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi.

Thực trạng công tác kế toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Nhựa Kim Sơn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Nhựa Kim Sơn. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG

 • Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán
 • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Nhựa Kim Sơn

Công ty luôn cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán theo quy định của nhà nước. Cần hoàn thiện việc tổ chức hạch toán thanh toán với người mua và người bán. Vì vậy, công ty phải không ngừng hoàn thiện hệ thống kế toán cũng như công tác kế toán thanh toán.

Yêu cầu và hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán. Để hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người bán và người mua tại công ty, các chỉ đạo, biện pháp đưa ra phải đảm bảo các yêu cầu sau đây mang lại hiệu quả cao. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn, ngoài những mặt tích cực, về mặt kế toán, tổ chức thanh toán với người mua, người bán cũng còn những hạn chế như đã trình bày ở trên. Vì vậy, doanh nghiệp nên cân nhắc mua một trong những phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay như MISA, Fast Accounting. Công ty nên mua các phần mềm kế toán hiệu quả hiện có trên thị trường: Misa, Fast, Smart.

Các khoản nợ đối với nhà cung cấp thường được công ty thanh toán đúng hạn. Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kim Sơn, cùng với những kiến ​​thức được học ở trường, tôi đã nhận thức được vai trò của kế toán nói chung và kế toán thanh toán nói riêng. Công ty phải trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản phải thu để đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng trong kế toán.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Ngày 31/12/2019
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Ngày 31/12/2019

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng
Bảng cân đối số phát sinh
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái
Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người mua và được người mua thanh toán, hoặc chấp nhận thanh toán. + Về mặt

- Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư hàng hóa, người bán TSCĐ, người cung

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng

- Các khoản thanh toán cho người bán có giá trị từ 20.000.000đồng trở lên doanh nghiệp buộc phải chuyển khoản, dưới 20.000.000 đồng doanh nghiệp có thể chuyển khoản hoặc thanh toán bằng

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – sổ cái Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi định kỳ: Đối chiếu: Công việc hàng ngày: + Kế