• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi"

Copied!
92
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán trong công ty. Nó phản ánh thực trạng công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi.

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Môn học tốt nghiệp: Hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi Nội dung giảng dạy: Khái quát các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN

Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán

Nội dung kế toán thanh toán người mua

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu của doanh nghiệp với khách hàng liên quan đến thu nhập từ bán sản phẩm, hàng hóa, đầu tư bất động sản, tài sản cố định, đầu tư tài chính và cung ứng vật tư, mức độ cung cấp dịch vụ. Các khoản phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ bán sản phẩm, hàng hóa, các khoản đầu tư vào bất động sản, tài sản cố định, dịch vụ và các khoản đầu tư tài chính. Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng Việt Nam).

Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá giảm so với đồng Việt Nam). Số tiền nhận trước hoặc số tiền thu nhiều hơn số tiền phải thu của khách hàng, chi tiết theo từng đối tượng.

Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng
Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng

Nội dung kế toán thanh toán người bán

Tài khoản này còn dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Số tiền trả cho người bán, vật tư, hàng hóa, nhân công, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu xây dựng. Số tiền này là số tiền đã được ứng trước cho người bán, nhà cung cấp hoặc nhà thầu nhưng người này chưa nhận được vật tư, hàng hóa hoặc dịch vụ.

Số tiền phải trả cho người bán, nhà cung cấp, nhà thầu xây dựng cơ bản. Bạn thanh toán số tiền còn lại cho người bán, nhà cung cấp và nhà thầu xây dựng.

Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản phải trả người bán
Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản phải trả người bán

Vận dụng hệ thống sổ kế toán vào công tác kế toán thanh toán người mua người bán

Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách. Thứ tự ghi sổ kinh doanh theo hình thức Nhật ký - Sổ chính. Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ kế toán”.

Lệnh đăng ký sổ sách theo mẫu kế toán: Chứng từ đăng ký sổ sách. Trình tự đăng ký sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Chứng từ kế toán.

Bảng cân đối  số phát sinh  Bảng cân đối
Bảng cân đối số phát sinh Bảng cân đối

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LỢI. NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LỢI

Tổng quan về Công ty Cổ phần Thịnh Lợi

Quản lý mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật và là pháp nhân của công ty. Kiểm tra, đôn đốc các phòng ban trong công ty tuân thủ nội quy, quy định của công ty. Thực hiện các yêu cầu của công ty theo yêu cầu, theo dõi phản hồi của khách hàng và quá trình nghiệm thu sản phẩm, đồng thời báo cáo kịp thời thông tin khách hàng và sản phẩm cho cấp trên.

Theo dõi tất cả tài sản hiện có của công ty và cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động kinh tế tài chính của công ty. Những thành tựu cơ bản Công ty Cổ phần Thịnh Lợi đạt được. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, kết quả sản xuất kinh doanh tốt, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên công ty được cải thiện.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, mọi công việc kế toán đều tập trung tại Phòng Kế toán. Chịu trách nhiệm các công việc chung, hỗ trợ Giám đốc công ty tham mưu về tổ chức quản lý và quản lý nghiệp vụ, theo dõi, tổng hợp các số liệu phát sinh trong quá trình quản lý, kinh doanh tại văn phòng công ty. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Tài chính về lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thuyết minh tài khoản).

Tính giá kho: Hiện nay công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước. Công ty Cổ phần Thịnh Lợi sử dụng mẫu nhật ký chung. Thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi.

Sơ đồ 2.1:Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi Chủ tịch HĐQT,
Sơ đồ 2.1:Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Thịnh Lợi Chủ tịch HĐQT,

Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty Cổ Phần Thịnh Lợi

Về nguyên tắc, tổng nợ và tổng tín dụng trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng nợ và tổng tín dụng trên Nhật ký chung cùng kỳ. Thanh toán cho khách hàng: Công ty có thể sử dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc TNGNH theo thỏa thuận giữa các bên. Đối với các khoản thanh toán cho người bán có giá trị từ VNĐ trở lên, các công ty phải chuyển tiền. Dưới VNĐ, công ty có thể chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt theo thỏa thuận.

Tài khoản 131: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu của khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa. Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đối chiếu làm căn cứ đăng ký, các giao dịch phát sinh trước tiên được ghi vào Sổ cái, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Sổ cái mới ghi vào Sổ cái khoản 131 và sổ cái. Các giao dịch chính được phát sinh được ghi vào sổ chi tiết của TK 131. Cuối kỳ, từ sổ chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp chi tiết TK 131 và cộng số liệu trên Sổ 131 và TK 131. cuốn sách chính. Bảng cân đối kế toán (Sau khi kiểm tra so sánh đúng, số liệu ghi vào Sổ và Bảng tổng hợp chi tiết 131) được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Khi bắt đầu, tổng số nợ và tổng số tín dụng trên bảng cân đối kế toán phải tương ứng với tổng số nợ và tổng số tín dụng trên nhật ký chung. Kế toán căn cứ vào chứng từ có được ghi vào sổ kế toán theo quy định sau:.

Bảng cân đối số  phát sinh
Bảng cân đối số phát sinh

Hóa đơn GTGT số 0000245

Hóa đơn GTGT số 0000252

Trích sổ cái

Trích sổ chi tiết thanh toán người mua

Trích sổ chi tiết thanh toán người mua CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LỢI

Trích bảng tổng hợp thanh toán với người mua

Tài khoản này được mở để theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp tăng lên trong kỳ và tình hình thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, công ty đã mở sổ chi tiết để theo dõi từng mặt hàng. Hàng ngày, căn cứ vào phụ lục sổ sách kế toán, kiểm toán viên ghi Sơ đồ 2.5: Thủ tục đăng ký số tài khoản thanh toán với nhà cung cấp.

Cuối kỳ, trên cơ sở báo cáo chi tiết công nợ với nhà cung cấp, chúng tôi lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ với nhà cung cấp (bảng 2.20). Cuối kỳ, trên cơ sở Báo cáo chi tiết nợ phải trả người bán, chúng tôi lập bảng tổng hợp chi tiết nợ phải trả người bán (bảng 2.20). Cuối kỳ, trên cơ sở báo cáo chi tiết công nợ với nhà cung cấp, chúng tôi lập bảng tổng hợp chi tiết công nợ với nhà cung cấp (bảng 2.20).

Trích số chi tiết thanh toán người bán

Trích số chi tiết thanh toán người bán CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LỢI

Trích bảng tổng hợp thanh toán với người bán

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG

  • Đánh giá thực trạng tổ chức thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ Phần Thịnh Lợi
  • Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán
  • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty CP Thịnh Lợi
  • Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ Phần Thịnh Lợi

Đồng thời còn giúp bộ phận kế toán tránh nhầm lẫn giữa các công ty. Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán mà chỉ làm trên Excel. Đặc biệt là công việc kế toán và thanh toán với người mua và người bán tại công ty.

Trước những cơ hội và thách thức nêu trên, Công ty Cổ phần Thịnh Lợi luôn luôn hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán nói riêng. Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua, người bán cần đảm bảo cung cấp thông tin kế toán kịp thời, chính xác. Bên cạnh những thuận lợi, công ty vẫn còn những bất lợi về mặt kế toán, thanh toán với người mua và người bán.

Tôi xin chia sẻ quan điểm của mình về việc cải thiện công tác kế toán tại công ty. Đối với khoản lỗ phải thu được đánh giá là không có khả năng thu hồi, kiểm toán viên sẽ xử lý nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Khía cạnh lý luận: Luận án trình bày những lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua và người bán trong công ty.

Về mặt thực tiễn: Luận án đã phản ánh thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Về giải pháp: Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thịnh Lợi. Công ty phải dự phòng nợ khó đòi - Công ty phải sử dụng phần mềm kế toán.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán các khoản phải thu của khách hàng
Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản phải trả người bán
Bảng cân đối  số phát sinh  Bảng cân đối
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại phát  sinh nhiều lần trong cùng một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào Sổ nhật ký, mà trọng tâm là Sổ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

Cuối kỳ, điều chỉnh số dư theo tỷ giá thực tế 1.1.4.2 Các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán với người mua a Chứng từ sử dụng _ Hợp đồng kinh

 Về tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh: công tác phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần truyền

Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết vật liệu Sổ cái TK 152 Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Đối

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – sổ cái Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi định kỳ: Đối chiếu: Công việc hàng ngày: + Kế

Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi định kỳ : Đối chiếu kiểm tra Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bách Tín Phát - Hằng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành không phải hóa đơn