• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm"

Copied!
96
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN TÂM. Tên dự án: Nâng cao công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm. Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm.

Nội dung bài học: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm. Hoàn thiện công việc kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ

 • Khái niệm, đặc điểm của hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Khái niệm hàng hóa
  • Đặc điểm của hàng hóa
 • Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp . 13
  • Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa
 • Phân loại hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phương pháp tính giá hàng hóa
  • Giá thực tế của hàng hóa nhập kho
  • Giá thực tế của hàng hóa xuất kho

Yêu cầu và nhiệm vụ quản lý kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp 1.1.2.1. Vì vậy, việc phân loại hàng hóa là cần thiết và quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với hàng hóa do công ty tự gia công: Giá thực tế.

Hơn nữa, giá trị của hàng hóa được phản ánh theo giá trị thực tế của chúng. Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.2.1.

Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa . 20

 • Phương pháp thẻ song song
 • Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
 • Phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Các biểu đồ hoặc sổ kế toán chi tiết được mở tương ứng với biểu đồ kho theo từng mặt hàng, từng kho. Kế toán tổng hợp biến động của hàng hóa là việc ghi nhận biến động về giá trị hàng hóa vào sổ kế toán tổng hợp. Vì vậy, giá trị hàng hóa ghi trên sổ kế toán có thể được xác định vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

Giá trị mua hàng theo hóa đơn mua hàng (bao gồm cả các loại thuế không hoàn lại); Trị giá hàng hóa nhận gia công (bao gồm giá mua và chi phí gia công);

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song
Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng tổn thất tài sản phải lập trong kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập ở kỳ trước nhưng chưa sử dụng hết. Bồi thường giá trị tài sản bị mất bằng khoản dự phòng đã trích lập. Lập dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Số dư bên có: Số hiện có dự phòng tổn thất tài sản cuối kỳ. Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Tài khoản này phản ánh tình trạng trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn đầu tư thua lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng bị lỗ vốn hoặc trích lập dự phòng. khấu hao các khoản đầu tư.

Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng cho các khoản phải thu và các khoản có tính chất tương tự như các khoản phải thu có khả năng không thu hồi được. Tài khoản 2294 - Dự phòng khấu hao hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc trích lập dự phòng khấu hao hàng tồn kho.

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái
 • Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra làm căn cứ ghi chép, trước hết ghi các nghiệp vụ phát sinh vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ vào Nhật ký chung để ghi theo các tài khoản vào Sổ cái. Căn cứ ghi vào Nhật ký chung là tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Sổ kế toán tổng hợp.

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ hạch toán, trước tiên bạn phải xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có nào cần ghi Tạp chí - Tài chính. Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đăng ký vào Kladde - Ledger được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào sổ kế toán, bản đồ kế toán. Trình tự đăng ký sổ kế toán hàng hóa theo mẫu Sổ cái (sơ đồ 1.8).

Các đặc điểm cơ bản của Phiếu ghi sổ kế toán: Cơ sở trực tiếp để ghi vào sổ cái chung là Phiếu ghi sổ. Chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Lệnh đăng ký sổ sách theo mẫu kế toán: Chứng từ đăng ký sổ sách.

Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Sau khi làm căn cứ lập chứng từ kế toán, chứng từ kế toán được dùng để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết tương ứng. Trình tự đăng ký hàng hóa vào sổ kế toán theo mẫu Chứng từ đăng ký sổ (sơ đồ 1.9).

Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI

Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm

 • Sơ đồ quy trình kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ
 • Tổ chức bộ máy của công ty TNNH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm . 43
  • Chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo và các phòng ban của công ty
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Vì vậy, quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm khá đơn giản. Việc kiểm tra, giám sát này nhằm đảm bảo các quy trình kinh doanh của công ty được thực hiện đúng, chính xác và hợp lý. Là một trong những người sáng lập công ty, một nhân viên đắc lực của giám đốc có trách nhiệm quản lý và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Công ty là đơn vị kế toán độc lập được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung. Có thể nói bộ máy kế toán của công ty đóng vai trò rất quan trọng với chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh tế diễn ra trong đơn vị. Thực hiện các pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về công tác tài chính kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty. Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội: Chịu trách nhiệm theo dõi số lượng nhân viên và biến động về số lượng nhân viên của công ty. Đây là phần kế toán quan trọng trong chu trình công tác kế toán của Công ty Toàn Tâm.

Kế toán bán hàng: của công ty thuộc bộ phận bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin và báo cáo tình hình kinh doanh của bộ phận bán hàng cho bộ phận kế toán để xác định kết quả hoạt động của công ty. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm là công ty thương mại nên mặt hàng kinh doanh rất đa dạng, nhiều loại hình,… Thực trạng hạch toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm.

Sơ đồ 2.1: Quy trình kinh doanh của công ty Nhập
Sơ đồ 2.1: Quy trình kinh doanh của công ty Nhập

Thực trạng kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ

 • Đặc điểm về hàng hóa của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn
 • Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch
  • Thủ tục nhập - xuất hàng hóa
  • Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ
 • Kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ
  • Tài khoản sử dụng
  • Quy trình hạch toán

Tổ chức hạch toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm Dịch vụ Toàn Tâm. Nhân viên kế toán kho kiểm tra hàng hóa đủ chưa và lập biên bản giao hàng cho khách hàng. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán lập hoá đơn VAT (có chữ ký của giám đốc) và số liệu xuất hàng.

Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm Việc tổ chức hạch toán chi tiết hàng hóa có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo quản hàng hóa. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm Toàn Tâm

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ CẢI THIỆN CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN TÂM 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm. Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm tài khoản hàng hóa theo phương pháp kê khai tổng hợp nên có thể tính trị giá xuất nhập khẩu hiện hành, tăng giảm của hàng hóa bất cứ lúc nào.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm. tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm để cải thiện. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. Công ty vẫn thực hành kế toán thủ công, làm giảm tiến độ công việc.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm, tôi đã hiểu thêm về công việc kế toán nói chung và công việc kế toán vận tải nói riêng. Đối với công việc ghi sổ kế toán + Đối với công việc xây dựng danh mục hàng hóa 2.

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm
Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒA THIỆN CÔNG

 • Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tồ chức công tác kế toán hàng hóa
  • Sự cần thiết của việc hoàn thiện
  • Yêu cầu của việc hoàn thiện
  • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song
Bảng kê xuất Bảng kê nhập
Bảng lũy kế nhập-xuất -tồn
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính TK 111, 112, 141, 331
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tại phòng kế toán: Sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tổng hợp về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập xuất tồn trong tháng...

+ Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phƣơng pháp hàng tồn kho của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán ban đầu về hàng hóa, mở sổ

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong DN để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

Khi nhận được đơn hàng của bên mua, công ty xuất kho hàng bán theo yêu cầu của khách hàng, kế toán kho nhập phiếu xuất kho Biểu số 2.8 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng tính

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – sổ cái Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi định kỳ: Đối chiếu: Công việc hàng ngày: + Kế

Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi định kỳ : Đối chiếu kiểm tra Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bách Tín Phát - Hằng