• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai"

Copied!
113
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ KINH DOANH. Tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập; Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện việc tính toán bán hàng, tính giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Đánh giá chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

Tài khoản này dùng để phản ánh những chi phí phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kế toán, toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào tài khoản 911 “Báo cáo kết quả kinh doanh”. Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế doanh nghiệp và các chi phí khác. Thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác và các khoản ghi giảm chi phí thu nhập của công ty.

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-

Tổ chức và áp dụng chế độ kế toán để hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-. Đặc điểm cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tổng hợp và ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một sổ kế toán tổng hợp là Nhật ký - Sổ cái. Nhật ký - Sổ cái tổng hợp là tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại.

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ sổ kế toán ghi tuần tự các khoản thu chi và xác định kết quả kinh doanh dưới dạng sổ cái. Tính năng cơ bản: Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên. Các loại sổ sách chính: Phần mềm kế toán cấu hình theo hình thức kế toán nào sẽ có loại sổ của hình thức kế toán đó.

Sơ đồ 1.14: Quy trình ghi thu nhập, chi phí vào sổ kế toán và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán máy.

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái

TÍNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai
  • Thực trạng công tác kế toán doanh, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại Minh Khai. doanh tại Công ty CP Thương mại Minh Khai

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khải:. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Đặc điểm công việc kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai. Mô hình tổ chức kế toán của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai - Kế toán trưởng:. Chế độ, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty.

Tại Minh Khai Trading, năm kế toán áp dụng là năm dương lịch, kỳ kế toán là quý. Thực trạng kế toán doanh nghiệp, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Thương mại Minh Khai). ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG CHI PHÍ. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Thương mại Minh Khai).

Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai -  Kế  toán  trưởng: Là người trực tiếp quản lý và chỉ đạo chung mọi mặt  của công tác Tài chính-Kế toán cho toàn công ty
Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai - Kế toán trưởng: Là người trực tiếp quản lý và chỉ đạo chung mọi mặt của công tác Tài chính-Kế toán cho toàn công ty

Phiếu thu

PHIẾU THU

BÁO CÁO QUỸ TIỀN MẶT

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1

Nhật ký chứng từ chung

T trưởng Thủ kho Người nhận P.T cung tiêu Thủ trưởng ĐV (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Tài vụ Công ty CP Thương mại Minh Khai)

Người tạo biểu đồ: Bùi Thị Ngọc (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thương mại Minh Khai). Người tạo biểu đồ: Bùi Thị Ngọc (Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thương mại Minh Khai). KHÔNG. Tên truy cập Số dư đầu kỳ Phân bổ hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Gạo tồn kho Số dư cuối kỳ.

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI. Thực trạng hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai. Chi phí bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai bao gồm chi phí lương nhân viên bán hàng, chi phí giao hàng, chi phí bốc dỡ hàng hóa và chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho bộ phận bán hàng. ,.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khải bao gồm chi phí trả lương cho nhân viên bộ phận quản lý kinh doanh, chi phí nội thất văn phòng, chi phí vận hành, chi phí lễ tân và chi phí dịch vụ mua ngoài (hóa đơn tiền điện,…). Công ty không mở tài khoản Cấp 2 để theo dõi từng khoản mục cụ thể trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hoàn thành các báo cáo quỹ tiền mặt hoặc báo cáo tiền gửi ngân hàng chi tiết và các báo cáo chi tiết liên quan hàng ngày dựa trên các chứng từ gốc.

Cuối tháng, căn cứ vào các bảng kê liên quan nêu trên, kế toán ghi vào nhật ký chứng từ tương ứng với các bảng kê này rồi vào nhật ký chứng từ tổng hợp.

Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh  nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai
Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

PHIẾU CHI

Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thương mại Minh Khai) Tài liệu. Nguồn số liệu: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai) Ghi có các tài khoản tương ứng. Thực trạng hạch toán thu nhập và chi phí tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ liên quan đến chi phí tài chính, thu nhập tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, kế toán sẽ nhập báo cáo chi tiết công nợ hoặc báo cáo quỹ tiền mặt. Cuối tháng, căn cứ vào sổ sách liên quan đến thu nhập của hợp đồng tài chính và các khoản chi tài chính nêu trên, kế toán ghi vào NKCT số 1. 1 hoặc 2. Căn cứ vào sao kê tài khoản của khách hàng (Bảng 2.24) và chứng từ lãi suất ngân hàng gửi, kế toán sẽ ghi nhận giao dịch vào sao kê chi tiết tiền gửi ngân hàng (mở cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng) (Bảng 2.27) .

Công tác hạch toán thu nhập và chi phí khác tại chỗ của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai. Hàng ngày, căn cứ các chứng từ liên quan đến thu nhập khác của doanh nghiệp phải hạch toán căn cứ vào bảng kê kiểm kê doanh nghiệp hoặc sổ chi tiết TK331. Cuối tháng, kế toán căn cứ vào các báo cáo và sổ chi tiết trên để vào nhật ký chứng từ tổng hợp.

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào sổ cái hoặc NKCT đã hạch toán, kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính. Cuối kỳ kế toán, kế toán căn cứ vào Sổ sách hoặc Nhật ký chứng từ để lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu và chi phí tài chính tại Công ty Cổ
Sơ đồ 2.7: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu và chi phí tài chính tại Công ty Cổ

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  • Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai
  • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai

Thực trạng công tác kế toán quyết định đến kết quả kinh doanh của công ty TNHH. MỘT SỐ BÁO CÁO VỀ HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. Đánh giá chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức thống nhất từ ​​kế toán trưởng đến các nhân viên kế toán. Công ty không mở sổ cái bán hàng chi tiết nên kế toán chỉ có thông tin về tổng thu nhập mà không có thông tin về thu nhập của từng mặt hàng. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai.

Ý kiến ​​thứ nhất: Hiện đại hóa công tác kế toán bằng phần mềm kế toán. Ngày nay việc ứng dụng phần mềm kế toán vào doanh nghiệp đã trở nên rất phổ biến. Vì vậy, việc hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải được tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về mặt lý luận, bài viết đã hệ thống hóa chi tiết và đầy đủ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Về mặt thực tiễn, bài viết đã trình bày thực trạng kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty khá chi tiết và chi tiết.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức ký gửi đại lý Thuế GTGT
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai  thường xuyên.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối

 Giá vốn hàng bán: là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng

Giá vốn hàng bán là thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là

Là giá thực tế xuất kho của một số sản phẩm(hoặc bao gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp