• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV"

Copied!
92
0
0

Văn bản

Tên dự án: Nâng cao công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần DV Bảo Lâm. Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện công việc kế toán tại Công ty Cổ phần DV Bảo Lâm. Môn học tốt nghiệp: Hoàn thành công việc kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần DV Bảo Lâm.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ

Những vấn đề chung về hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa

 • Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
 • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hàng hóa trong doanh nghiệp thương
  • Khái niệm hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  • Đặc điểm hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  • Vai trò hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ
 • Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
  • Yêu cầu quản lý hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ. 5
 • Phân loại và đánh giá giá trị của hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  • Phân loại hàng hóa
  • Đánh giá giá trị của hàng hóa

Yêu cầu và nhiệm vụ quản lý kế toán hàng hóa trong công ty. Nghĩa vụ kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ. Phân loại, đánh giá giá trị hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ.

Nội dung công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại vừa

 • Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Phương pháp ghi thẻ song song
  • Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển
  • Phương pháp ghi sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm hàng hóa trong doanh
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương

Kết chuyển giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Kết chuyển giá trị hàng tồn kho đầu kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Tính toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị
Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị

Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác kế toán hàng hóa trong

 • Đặc điểm kế toán hàng hóa theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán hàng hóa theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Đặc điểm kế toán hàng hóa theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Theo mẫu sổ này, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian đều được phản ánh trên Nhật ký chung, sau đó số liệu từ Nhật ký chung sẽ được dùng để ghi vào sổ cái. Theo dạng sổ này, mọi giao dịch kinh tế phát sinh theo thời gian đều được phản ánh trên cùng một vài trang Nhật ký - Sổ cái. Đây là sổ cái chung duy nhất. Tất cả các tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng sẽ được phản ánh vào Nhật ký chung.

Mỗi tài liệu được hiển thị trên một dòng trong sổ nhật ký. Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái tổng hợp là các tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại. Chứng từ kế toán do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên bản tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Chứng từ nghiệp vụ được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số thứ tự trong Sổ kê chứng từ) và có chứng từ kế toán kèm theo, phải được người quản lý kế toán duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán. Đặc điểm của kế toán hàng hóa theo hình thức kế toán trên máy vi tính Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn phương án kế toán hoặc kết hợp các phương án kế toán nêu trên.

Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được toàn bộ sổ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

Sơ đồ 1.6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hàng hóa theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 1.6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán hàng hóa theo hình thức kế toán Nhật ký chung

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI

 • Khái quát chung về Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm
  • Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
 • Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
  • Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV

Hiện nay bộ phận kế toán của công ty có 3 nhân viên: kế toán trưởng, kế toán, thủ kho và thủ quỹ. Sau đây là sơ đồ hệ thống kế toán của Công ty Cổ phần DV Bảo Lâm. Tổ chức hạch toán chi tiết hàng hóa tại Công ty cổ phần DV Bảo Lâm 2.2.1.

Việc hạch toán căn cứ vào phiếu xuất kho để lập hóa đơn VAT (có chữ ký của giám đốc) và số liệu xuất hàng. Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Bảo Lâm DV) GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÓA ĐƠN. Tổng số tiền (bằng chữ): Tám mươi mốt triệu đồng. Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP DV Bảo Lâm).

Sau khi nhận đơn hàng từ Công ty cung ứng vật tư Hải Hà, ông Đinh Đức Linh chuyển đơn hàng cho bộ phận kế toán. Kế toán theo dõi hàng hóa kiểm tra số lượng thực tế hàng hóa trong kho và lập phiếu xuất kho (bảng 2.5). Kế toán thực hiện hình thức kế toán tồn kho chi tiết phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần DV Bảo Lâm là hình thức “thẻ song song”.

Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên). Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty CP Bảo Lâm DV). Để phục vụ công tác kế toán tổng hợp hàng hóa, Công ty cổ phần DV Bảo Lâm đã áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho kê khai thông thường. Hàng ngày, trong quá trình xuất hàng, kế toán lập phiếu giao hàng chỉ ghi lượng xi măng các loại bán cho Công ty cung ứng vật tư Hải Hà.

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Bảo Lâm DV

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

Ưu điểm

Bộ máy kế toán: Kế toán với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, năng động và ham học hỏi. Dữ liệu về các giao dịch được ghi chép đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện cho việc đối chiếu, xác minh số liệu thực tế và số liệu sổ sách kinh doanh. Nhờ đó, hình thức nhật ký chung đã đáp ứng được yêu cầu kế toán và quản lý của công ty.

Tổ chức kế toán chứng khoán nói chung và kế toán hàng hóa nói riêng tại Công ty Cổ phần DV Bảo Lâm. Trong công tác kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế toán và thủ kho. Kế toán theo dõi hàng hóa qua sổ sách và cụ thể là sổ tồn kho chi tiết.

Cùng với đó, công ty luôn chú trọng đến việc đối chiếu giữa các sổ sách kế toán chi phí. Công ty CP Bảo Lâm DV thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thông thường nên bất cứ lúc nào cũng có thể tính toán được số lượng hàng hóa xuất nhập, tăng giảm của hàng hóa. Nhờ đó, công ty có điều kiện quản lý tốt hàng hóa và hạch toán chặt chẽ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán trong công ty.

Phương pháp này giúp giảm bớt công việc tính toán, ghi sổ kế toán.

Nhược điểm

Công ty Cổ phần DV Bảo Lâm tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân toàn bộ kỳ dự trữ. Hiện nay, hàng hóa của công ty chưa có hệ thống mã hóa khoa học cho từng chủng loại, từng mặt hàng nên việc quản lý hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc quản lý hàng hóa chưa đạt được kết quả tối ưu và khối lượng công việc nhiều.

Đây là vấn đề mà ban lãnh đạo công ty phải quan tâm, tính đến để có hệ thống mã hóa hàng hóa hợp lý, khoa học hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo quản, sử dụng và thuận tiện trong những lần sử dụng phần mềm kế toán sau này. . Việc kiểm kê hàng tồn kho tại công ty không được thực hiện thường xuyên, công ty chỉ thực hiện kiểm kê vào cuối năm nên không thể phát hiện kịp thời những mất mát, hư hỏng về hàng tồn kho để có biện pháp xử lý kịp thời.

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công

Sổ đăng ký hàng hóa sẽ thống nhất tên, mã số, đơn vị tính của từng loại hàng hóa. Sổ đến có thể được biên soạn theo mẫu sau: Bảng số. 3.1: Sổ nhập hàng. Việc lập sổ đăng ký hàng hóa giúp công ty quản lý từng loại hàng hóa sẽ tránh nhầm lẫn, thiếu sót và giúp thống nhất giữa các thủ kho.

Việc quản lý hàng hóa trong công ty sẽ chặt chẽ hơn, thống nhất và khoa học hơn. Việc áp dụng phương pháp bình quân lăn sẽ giúp công ty tính được giá trị hàng hóa lưu kho tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng. Trường hợp phát hiện thừa, thiếu hàng trong kho, kế toán phải xác định nguyên nhân và ghi vào sổ kế toán.

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc tổ chức đặc tính nguyên vật liệu sẽ hoạt động chính xác, đánh giá chính xác và nhanh chóng hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Qua quá trình thực tập tại Công ty CP DV Bảo Lâm, tôi nhận thấy công tác kế toán hàng hóa được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán hàng hóa, công ty phải tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được và cố gắng khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Về thực tế: Đã phản ánh thực trạng tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty CP DV Bảo Lâm và chứng minh bằng số liệu tháng 1/2018 các luận điểm đưa ra.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song + Ưu điểm: Phương pháp thẻ song song đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và có khả năng cung cấp thông tin nhanh cho quản trị
Bảng kê nhập Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng kê xuất
Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi sổ số dư Thẻ kho
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng quát theo phương pháp kê khai thường xuyên
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VND) - Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp

Công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện Hải Phòng được tiến hành theo phương pháp ghi thẻ song song.. Hạch toán chi tiết

(Theo phương pháp bán đúng giá hưởng hoa hồng).. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giá vốn hàng bán được xác định bao gồm giá trị thực tế

Tóm lại, tổ chức công tác kế toán được hiểu là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sự kế toán theo từng phần hành kế toán tại một đơn vị cụ

Từ kết quả kiểm toán ổn định mái dốc bằng phương pháp kiểm toán ổn định của các khối trượt có mặt trượt nằm nghiêng trong phụ đới đất tàn sườn tích + phong hóa hoàn

Cuối kỳ căn cứ vào bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm, công trình và bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình, sổ cái các tài khoản kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh

+ Công ty áp dụng 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kiểm kê thường xuyên đối với vật tư dễ kiểm đếm theo dõi và phương pháp kiểm kê định kỳ đối với những vật tư ngoài

Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán và căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối

Quy trình hạch toán: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Kiểm tra, đối chiếu Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long