• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam"

Copied!
77
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN VỐN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MOOCOS VIỆT NAM. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam. để cải thiện.

Nội dung giảng dạy: Hoàn thiện Kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam Hoàn thành công việc kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam Sự cần thiết triển khai kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Yêu cầu hoàn thiện kế toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam Một số gợi ý nhằm hoàn thiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty TNHH Moocos Việt Nam

 • Sự cần thiết của công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Nội dung công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
  • Quy định hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
  • Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp (TK 111)
  • Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp (TK112)
 • Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán vốn bằng tiền trong

Khi thu chi phải có phiếu thu, phiếu nộp và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Đặc biệt trường hợp rút ngoại tệ từ ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt thì sử dụng tỷ giá ghi sổ của TK 1122. TK 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu nhập, chi phí, chênh lệch tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái. số dư quy đổi tại quỹ tiền mặt sau khi quy đổi giá trị ra đồng tiền sổ kế toán.

Khi nhận được hồ sơ từ ngân hàng gửi đến, kiểm toán viên phải kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc kèm theo. Đặc biệt, trường hợp rút tiền mặt bằng ngoại tệ gửi ngân hàng thì phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán trên tài khoản 1122. Áp dụng hệ thống số sổ kế toán đối với vốn kế toán tiền tệ trong doanh nghiệp theo thông tư 133/TT-BTC.

Chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán tương tự là căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo mẫu chứng chỉ kế toán. Đặc điểm của kế toán vốn tiền tệ dưới hình thức kế toán trên máy vi tính.

Cuối kỳ, kế toán thực hiện nghiệp vụ ghi sổ (ghi sổ) và lập báo cáo kế toán.

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).
Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Moocos Việt Nam

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Moocos Việt Nam
 • Những thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển của công ty
 • Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất
 • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý
 • Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Hiện nay, công ty đã mở rộng hệ thống chi nhánh tại TP.HCM. Công ty TNHH Moocos Việt Nam là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của mình và được pháp luật bảo hộ. Tiến hành nghiên cứu và phát triển nhằm tăng doanh thu và thu nhập của nhân viên, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do công ty áp dụng cũng như các quy định liên quan đến hoạt động của công ty. Giám đốc công ty là người đại diện cho công ty về các quyền và nghĩa vụ sản xuất, kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Phòng kế toán: Đóng vai trò quan trọng trong việc báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty.

Phòng nhân sự: Tổ chức quản lý nhân sự trong công ty, thực hiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp với yêu cầu chiến lược của công ty. Thương mại: Lập kế hoạch kinh doanh, đảm nhiệm việc thực hiện và ký kết các hợp đồng thương mại và các chương trình marketing thương mại của công ty. Phòng kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc công ty trong công tác quản lý, đảm bảo chất lượng máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm và hoạch định hệ thống quản lý chất lượng.

Là một thực thể kinh doanh tổng hợp hoạt động ở quy mô vừa và nhỏ, việc thực hiện kế toán độc lập, phản ánh đầy đủ và nhanh chóng các hoạt động kinh doanh của công ty là điều quan trọng nhất. , bởi vì nó giúp ích. Do đặc điểm kinh doanh cũng như điều lệ và trình độ quản lý nên bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Công ty có bộ phận kế toán chịu trách nhiệm tổ chức mọi công việc kế toán, thống kê trong công ty.

Ngoài ra, bộ phận kế toán còn phân tích hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận trong công ty thực hiện đầy đủ các số liệu ban đầu, số liệu tài chính và chế độ quản lý tài chính. Quản lý quỹ, thu chi tiền mặt, kiểm kê, kiểm tra sổ cân đối tiền mặt và phản ánh chính xác, kịp thời mọi số liệu sẵn có cũng như tình hình biến động vốn tiền mặt trong công ty. Thực trạng hạch toán vốn tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam.

              Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý    Trong đó chức năng nhiệm vụ :
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Trong đó chức năng nhiệm vụ :

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Moocos Việt

 • Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Kế toán căn cứ vào các phụ lục kế toán có liên quan ghi vào sổ kế toán theo quy định dưới đây. Việc hạch toán được thực hiện theo chứng từ gốc đăng ký tại Nhật ký chung. Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty TNHH Moocos Việt Nam Lý do nộp: Rút tiền từ ngân hàng để gửi tiền mặt.

Việc ghi sổ kế toán được thực hiện trên cơ sở các chứng từ được ghi vào Nhật ký chung. Người phê duyệt Kế toán trưởng Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên). Khi giao dịch thanh toán được thực hiện qua ngân hàng, kế toán công ty gửi lệnh thanh toán đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Việc hạch toán tiền gửi ngân hàng sẽ được ghi vào sổ tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đánh giá chung về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn tiền mặt nói riêng tại Công ty TNHH Moocos Việt Nam Sổ sách kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác theo hướng dẫn của nhà nước.

Công việc kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển phiếu thu.
Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển phiếu thu.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt (Tiền Việt Nam).
Sơ đồ 1.2: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt ( Ngoại tệ ).
Sơ đồ 1.3: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng ( tiền Việt Nam ).
Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền gửi ngân hàng ( Ngoại tệ ).
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

toán tại doanh nghiệp cùng với các phƣơng tiện trang thiết bị dùng để ghi chép,.. từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế

- Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ: các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt thì được gửi vào

Công ty Cổ phần Minh Cường là doanh nghiệp tư nhân, được tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được

Phòng Kế toán: Làm công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế, có trách nhiệm quản lý theo dõi toàn bộ nguồn vốn của Công ty,

Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Phƣơng Mạnh, căn cứ vào những tồn tại khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền của

Thời gian thực tập tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị văn phòng Nam Việt đã mang đến

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải Trường Thái” đã đạt được các kết quả sau: -