• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy"

Copied!
86
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy Hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán

Người bán giao hàng cho người mua và gửi chứng từ trực tiếp cho người mua để người mua nhận hàng.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và số sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua

Các chứng từ, tài khoản, số sổ kế toán thanh toán với người mua, người mua. Nếu khách hàng đủ điều kiện được chiết khấu, giảm giá sau thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán ghi: Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu khối lượng công việc đã hoàn thành do nhà thầu xác định:.

Nội dung kế toán thanh toán với người bán

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • Chứng từ, tài khoản sử dụng trong kế toán thanh toán với người bán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Khi phát sinh khoản nợ bên bán bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên giao dịch). dịch bệnh). Người giao nhận vận tải được ủy thác ghi vào tài khoản này số tiền phải trả cho người bán đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua nhà nhập khẩu được ủy thác như trong một tài khoản thông thường phải trả cho người bán. Đối với vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận nhưng cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì phải sử dụng giá tạm tính để đăng ký và điều chỉnh theo giá thực tế khi nhận được hóa đơn của người bán.

Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ

Chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam. Tình hình mua, bán, trao đổi và thanh toán thực tế của các giao dịch kinh tế bằng ngoại tệ trong kỳ. Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo.

Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán

 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký chung
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Đặc điểm thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đối chiếu làm căn cứ đăng ký, trước tiên ghi các nghiệp vụ phát sinh vào nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số liệu ghi vào nhật ký chung, ghi vào sổ cái theo các bước sau: hạch toán phù hợp. tài khoản. Nếu đơn vị mở sổ cái và bản đồ chi tiết cùng lúc với việc đăng nhật ký thì các giao dịch phát sinh sẽ được ghi vào sổ cái liên quan. Các nghiệp vụ tài chính phát sinh được tổng hợp và ghi chép theo trình tự thời gian và nội dung tài chính vào một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký - sổ cái.

Căn cứ đăng ký vào sổ nhật ký - sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đăng ký vào Kladde - Ledger được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào sổ kế toán, bản đồ kế toán. Căn cứ vào số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán, số dư cuối tháng được tính cho từng tài khoản trong Kladden - Finance.

Chứng từ kế toán được kế toán viên lập dựa trên từng tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại, có cùng nội dung tài chính. Hàng ngày, kế toán viên lập chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và làm căn cứ ghi sổ, chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ kế toán được dùng để ghi các chi tiết liên quan vào sổ kế toán, bản đồ kế toán.

Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung

Khái quát chung về công ty TNHH Dương Đức Huy

 • Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Dương Đức Huy . 30
  • Các mốc trong quan trọng trong quá trình phát triển
 • Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
  • Đặc điểm hoạt động kinh doanh
  • Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • Những thuận lợi, khó khăn và thành tích cơ bản của công ty trong quá
 • Đặc điểm, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Dương Đức
  • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Hình thức kế toán, chế độ chính sách và phương pháp dụng kế toán tại
 • Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán tại công ty

HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐỨC HUY. Những thuận lợi, khó khăn và những thành tựu cơ bản của công ty trong quá trình hoạt động. Thực tế hoạt động vận tải hành khách nói chung và vận tải hành khách của Công ty TNHH Dương Đức Huy. nói riêng đã phát triển rất mạnh mẽ.

Chúng tôi có báo cáo kết quả kinh doanh 2 năm gần nhất của công ty để thấy rõ tình hình phát triển của công ty. Qua báo cáo kết quả kinh doanh có thể thấy tình hình của công ty có nhiều thay đổi qua các năm. Đặc điểm và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dương Đức Huy Đức Huy

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Kiểm tra, đối chiếu sổ sách với các đơn vị, lập số liệu hàng tháng để báo cáo cuối kỳ và theo dõi công nợ của công ty. Đơn vị tiền tệ: Công ty sử dụng đồng nội tệ Việt Nam (đồng) trong báo cáo quyết toán.

Đặc điểm phương thức thanh toán và phương thức thanh toán của Công ty TNHH Dương Đức Huy

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty

 • Kế toán thanh toán với người mua tại công ty
 • Kế toán thanh toán với người bán tại công ty

Lý do thanh toán: Thu tiền vận chuyển hàng hóa từ Công ty Cổ phần Thương mại và Tiếp vận Á Châu theo hóa đơn 0000312. Nội dung: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Á Châu thanh toán cước vận chuyển. Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Á Châu thanh toán cước vận chuyển.

Thanh toán thanh toán với các nhà cung cấp trong công ty Tài liệu, hóa đơn, sổ sách đã sử dụng Tài liệu, hóa đơn, sổ sách đã qua sử dụng. Họ và tên người nhận hàng: Công ty TNHH Xăng dầu Miền III Địa chỉ: Số 1. 1 Sở Dầu, phường Hải Phòng Lý do thanh toán: Mua dầu của Công ty Dầu khí Vùng III.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - DẦU KHÍ - DẦU KHÍ HÀ GIANG Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 5, P. Tên đầy đủ của người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí - Du lịch - Dầu khí Hà Giang. Lý do tiêu thụ: Mua dầu DO của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí-Du lịch-Dầu khí Hà Giang.

Thanh toán tiền mua dầu DO cho Công ty TNHH Dầu khí Vùng III. Mua dầu DO Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí-Du lịch-Dầu khí Hà Giang. Chủ đề: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí-Du lịch-Dầu khí Hà Giang.

Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại công ty TNHH Dương Đức Huy
Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại công ty TNHH Dương Đức Huy

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH

 • Đánh giá thực trạng tổ chức thanh toán với người mua, người bán tại công
  • Ưu điểm
  • Hạn chế
 • Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua,
 • Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người
 • Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua,
  • Tăng cường quản lý công nợ
  • Giải pháp 2: Dự phòng phải thu khó đòi
  • Giải pháp 3: Sử dụng phần mềm kế toán

Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy. vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiện nay, công việc kế toán trong công ty được thực hiện bằng Excel dẫn đến mất nhiều thời gian và khó tránh khỏi sai sót. Cần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán, thanh toán với người mua và người bán.

Yêu cầu và hướng hoàn thiện tổ chức thanh toán với người mua, người bán, người mua và người bán. Nội dung và giải pháp tổ chức hoàn chỉnh các giao dịch kế toán và thanh toán với người mua, người bán và nhà cung cấp. Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập vào cuối kỳ kế toán nhỏ hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi ghi trên sổ kinh doanh thì phần chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm. dự phòng và giảm chi phí hoa hồng quản lý kinh doanh.

Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi được lập tại thời điểm cuối kỳ báo cáo này lớn hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên tài khoản thì phần chênh lệch lớn hơn sẽ được hoàn nhập ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí. , chi phí quản lý doanh nghiệp. Đối với các khoản nợ khó đòi được xác định không có khả năng thu hồi, kế toán sẽ xử lý nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Phần mềm kế toán MISA phù hợp cho các công ty thuộc mọi lĩnh vực: xây dựng, sản xuất, dịch vụ và thương mại.

Hai phần mềm này vừa phù hợp với các công ty vừa và nhỏ, đồng thời là công cụ đắc lực trong công tác kế toán nói chung và quản lý nợ của công ty nói riêng. Vì vậy, việc các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán để quản lý tốt các khoản nợ. Với đề tài “Nâng cao công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy”, tôi đã nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động thanh toán cũng như thực trạng hoạt động kế toán. Thanh toán tại Công ty TNHH Dương Đức Huy .

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – sổ cái
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức kế toán máy
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

1.6.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Biểu số 01) (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ,

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng

Quy trình hạch toán: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Kiểm tra, đối chiếu Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long