• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh"

Copied!
89
0
0

Văn bản

HOÀN THÀNH KẾ TOÁN THANH TOÁN LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TRONG CÔNG TY. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh. Mô tả và nắm rõ thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh.

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công việc kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

Các hình thức thanh toán trong doanh nghiệp

Thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của đồng tiền sách. Phương thức thanh toán ủy quyền: là phương tiện thanh toán mà người thanh toán lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi đến ngân hàng nơi người đó mở tài khoản, yêu cầu trừ một số tiền nhất định vào tài khoản. khách hàng . tài khoản để thanh toán cho người thụ hưởng. Phương thức nhờ thu chứng từ: là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi giao hàng sẽ lập giấy nợ và đính kèm chứng từ bán hàng để yêu cầu ngân hàng thu tiền của người mua với điều kiện: Ngân hàng chỉ giao cho người mua. các chứng từ sau khi người đó trả hối phiếu nhận nợ hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu nhận nợ.

Phương thức tín dụng chứng từ: là phương thức thanh toán trong đó, theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng phát hành thư (gọi là thư tín dụng) cam kết thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu đòi nợ cho bên thứ ba khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ. chứng từ thanh toán phù hợp với các điều khoản và điều kiện quy định trong thư tín dụng.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua trong doanh nghiệp

 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách trong kế toán thanh toán với người mua

Chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán thanh toán với người mua. Để theo dõi các khoản thanh toán cho khách hàng về việc bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tài khoản kế toán sử dụng tài khoản 131- Các khoản phải thu. Phản ánh số tiền nhận trước hoặc số tiền thu nhiều hơn số tiền khách hàng phải thu, chi tiết theo từng đối tượng.

Kế toán các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan đến thanh toán với khách hàng trong công ty.

Nội dung kế toán thanh toán với người bán trong doanh nghiệp

 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Theo dõi công nợ phải trả người cung cấp, người bán nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ. Số tiền trả cho người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ;. Các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại được bên bán chấp thuận để doanh nghiệp được trừ vào khoản nợ phải trả cho bên bán;

Có TK 331 - Phải trả người bán (tổng số tiền phải trả nhà thầu phụ bao gồm thuế GTGT đầu vào).

Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ trong doanh

Tỷ giá hối đoái đặt phòng bao gồm: Tỷ giá hối đoái đặt phòng trung bình có trọng số trên thiết bị di động (tỷ giá hối đoái trung bình có trọng số sau mỗi lần nhập) hoặc tỷ giá hối đoái đặt phòng thực tế cụ thể. Tỷ giá giao dịch cụ thể thực tế đối với sổ sách: Là tỷ giá khi thu các khoản phải thu, tiền gửi, tiền gửi hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định dựa trên tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch. Dịch bệnh xảy ra hoặc vào thời điểm ôn thi cuối học kỳ của mỗi môn học. Việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phải căn cứ vào: Tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá xuất khẩu và tỷ giá ghi sổ kế toán.

Cuối kỳ kế toán, kế toán đối chiếu số dư nợ gốc và số dư ngoại tệ với tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán thanh toán trong doanh

 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Ứng dụng hệ thống số sổ cái trong công tác kế toán thanh toán tại doanh nghiệp. Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ sách là tài liệu kế toán hoặc tổng hợp các tài liệu kế toán cùng loại. Theo mẫu này, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán sẽ lập hồ sơ đăng ký, sổ đăng ký sau khi lập.

Sổ tổng hợp ghi chứng từ sau khi đăng ký lấy số và các chứng từ gốc kèm theo được kế toán trưởng phê duyệt sẽ là căn cứ để ghi sổ tổng hợp. Chứng từ kế toán do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên bản tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ không dùng tiền mặt được đánh số liên tục từng tháng, năm (theo số thứ tự trong Sổ đăng ký chứng từ không dùng tiền mặt) và kèm theo chứng từ kế toán phải được Kế toán trưởng duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn phương án kế toán hoặc kết hợp các phương án kế toán nêu trên. Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định. Các loại sổ kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo bất kỳ hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ ở hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống với các mẫu sổ kế toán ghi chép bằng tay.

Cuối kỳ, kế toán thực hiện khóa sổ (bổ sung sổ sách) và lập báo cáo tài chính. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy.

Hình thức Sổ Nhật ký chung phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.Theo hình thức sổ này tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian được phản ánh vào sổ Nhật kí chung, sau đó số liệu từ Nhật kí chung sẽ được dùng để vào số cái
Hình thức Sổ Nhật ký chung phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.Theo hình thức sổ này tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian được phản ánh vào sổ Nhật kí chung, sau đó số liệu từ Nhật kí chung sẽ được dùng để vào số cái

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

Khái quát chung về Công ty cổ phần Thuận Sinh

 • Quá trình hình thành phát triển
 • Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thuận Sinh
 • Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thuận Sinh

Kế toán có trách nhiệm tính lương và theo dõi các khoản thanh toán cho nhân viên, giám sát các hoạt động liên quan đến thu nhập và chi phí. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Bộ phận kế toán tính toán mọi công việc kế toán liên quan đến công ty, thực hiện mọi công việc kế toán, tiếp nhận và xử lý chứng từ lưu thông, lập sổ sách tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

Là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong công ty. Kế toán trưởng có chức năng chỉ đạo chung mọi hoạt động của bộ máy kế toán trong công ty, bao gồm quan hệ tài chính với cơ quan thuế, kiểm toán và lập bảng biểu về tình hình hoạt động của công ty. Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán được sử dụng trong công ty.

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã được kiểm tra tính pháp lý và làm căn cứ ghi sổ, kế toán ghi nhận phát sinh các giao dịch kinh tế vào Nhật ký chung. Đồng thời, từ chứng từ kế toán gốc ghi vào sổ kế toán, biểu đồ kế toán chi tiết. Ghi chép các sổ cái liên quan vào sổ nhật ký kế toán tổng hợp.

Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu của nhà nước như báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực trạng công tác kế toán và thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty cổ phần Thuận Sinh Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Công ty cổ phần Thuận Sinh Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban:

Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ

Thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hồng Thiên Đức thanh toán tiền hàng. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà Mã số thuế:.

Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết Tài khoản 131 mở để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà lập bảng tổng hợp các khoản phải thu. Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hồng Thiên Đức trả nợ. Bán hàng cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Thiên Đức.

Thực trạng công tác kế toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh. Nội dung: Thanh toán cho Công ty Cổ phần Thái Hoàng Anh. Nội dung: Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Dương.

EENHEID/BEGUNSTIGDE: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Dương. Betaling của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Dương. Betaling của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Dương.

Predujmi Denar Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Dương.

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ trong kế toán thanh toán với người mua tại Công ty cổ phần Thuận Sinh
Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ trong kế toán thanh toán với người mua tại Công ty cổ phần Thuận Sinh

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng

Công ty luôn cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán theo quy định của nhà nước. Cần hoàn thiện việc tổ chức hạch toán thanh toán với người mua và người bán. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh, ngoài những mặt tích cực về mặt kế toán, thanh toán với người mua, người bán cũng còn những hạn chế nêu trên. Khuyến nghị 3: Sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép sổ sách kinh doanh. Tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh, công việc kế toán được thực hiện bằng tay.

Vì vậy, Công ty cần quan tâm hơn đến việc đầu tư phần mềm kế toán phản ánh đúng điều kiện thực tế tại Công ty. Công ty nên mua các phần mềm kế toán hiệu quả hiện có trên thị trường: Misa, Fast, Smart. Việc hạch toán các khoản thanh toán với người mua và người bán chiếm một vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán của công ty.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thuận Sinh cùng với những kiến ​​thức được học ở trường, tôi đã nhận thức được vai trò của kế toán nói chung và kế toán thanh toán nói riêng. Khuyến nghị về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán.

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Tại ngày 31/12/2017
BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI Tại ngày 31/12/2017

Hình ảnh

Hình thức Sổ Nhật ký chung phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.Theo hình thức sổ này tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian được phản ánh vào sổ Nhật kí chung, sau đó số liệu từ Nhật kí chung sẽ được dùng để vào số cái
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ sách chủ yếu sau:
Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ sách chủ yếu sau: Chứng từ ghi sổ; Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; Sổ Cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức kế toán máy
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng

Quy trình hạch toán: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Kiểm tra, đối chiếu Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long