• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1"

Copied!
97
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN. Tên dự án: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 1. 1. Mô tả và nêu thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần vận tải ô tô số 1.

Thực trạng kế toán thanh toán với người mua và người bán ở Avtotransportna delniški družba no. 1. Thực trạng kế toán thanh toán với khách hàng tại Avtotransportna delniški družba no. 1. Một số ý kiến ​​Sáng kiến ​​nhằm cải thiện công tác kế toán ở Avtotransportna delniški družba no. Công ty số 1.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI

Các hình thức thanh toán trong doanh nghiệp

Thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của đồng tiền sách. Phương thức thanh toán ủy quyền: là phương tiện thanh toán mà người thanh toán lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi đến ngân hàng nơi người đó mở tài khoản, yêu cầu trừ một số tiền nhất định vào tài khoản. khách hàng . tài khoản để thanh toán cho người thụ hưởng. Phương thức nhờ thu hối phiếu đòi nợ đơn giản: là phương thức thanh toán trong đó người bán phát hành hối phiếu đòi nợ và yêu cầu ngân hàng thu số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ từ người mua mà không cần kèm theo bất kỳ chứng từ nào.

Người bán giao hàng cho người mua và gửi chứng từ trực tiếp cho người mua để người mua nhận hàng. Phương thức thanh toán nhờ thu chứng từ: là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi giao hàng sẽ lập hối phiếu nhận nợ đính kèm chứng từ bán hàng để yêu cầu ngân hàng thu tiền của người mua theo điều khoản. Điều kiện là ngân hàng chỉ đưa cho người mua bộ chứng từ sau khi người đó đã thanh toán hối phiếu nhận nợ, hoặc có dấu hiệu chấp nhận thanh toán theo thời hạn hóa đơn. Phương thức tín dụng chứng từ: là phương thức thanh toán trong đó, theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng sẽ phát hành thư (gọi là thư tín dụng) hứa thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên. Thứ ba, khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán theo đúng các điều khoản và điều kiện quy định trong thư tín dụng.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua trong doanh nghiệp

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách trong kế toán thanh toán với người mua
 • Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thanh toán với người mua trong

Doanh nghiệp nên theo dõi chi tiết các khoản phải thu của khách hàng theo từng loại tiền tệ. Công ty phải luôn đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ khi lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Để theo dõi các khoản thanh toán cho khách hàng về việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sử dụng tài khoản kế toán 131- Phải thu của khách hàng.

Phải thu khách hàng phát sinh trong kỳ từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, tài sản cố định, dịch vụ và các khoản đầu tư tài chính. Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá tăng so với đồng Việt Nam). Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá giảm so với đồng Việt Nam).

Nội dung kế toán thanh toán với người bán trong doanh nghiệp

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người bán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Theo dõi công nợ đối với nhà cung cấp, nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ. Số tiền trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng. Đánh giá lại các hóa đơn phải trả người bán bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng Việt Nam).

Các khoản phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng; Đánh giá lại khoản phải trả người bán bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng Việt Nam). Có TK 331 - Phải trả người bán (tổng số tiền phải trả nhà thầu phụ bao gồm thuế GTGT đầu vào).

Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán thanh toán trong doanh

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức Nhật ký – Chứng từ
 • Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Sử dụng hệ thống sổ kế toán trong công tác kế toán thanh toán tại doanh nghiệp. Căn cứ đăng ký Kladde - Ledger là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. Đính kèm đăng ký kế toán sau khi đăng ký lấy số và các chứng từ gốc kèm theo được người quản lý kế toán phê duyệt sẽ là căn cứ để hạch toán kế toán.

Chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên một tập hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có nội dung kinh tế giống nhau. Phiếu đăng ký; Sổ đăng ký chứng từ kế toán; Cuốn sách của cuốn sách; Sổ sách, biểu đồ kế toán chi tiết. Đặc điểm của kế toán thanh toán dưới hình thức kế toán trên máy vi tính.

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI

 • Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1
 • Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số
  • Nhiệm vụ, chức năng của công ty
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1

Ngoài ra còn chịu sự quản lý của UBND các cấp nơi đặt trụ sở chính của công ty. Bán xăng cho khách hàng tại 2 cây xăng của công ty. Bởi khách hàng chính của công ty là các đơn vị xuất nhập khẩu với các mặt hàng như quần áo, máy móc và linh kiện điện tử.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 1. Quyết định các nhiệm vụ liên quan đến sự phát triển và lợi ích của công ty; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc điều hành Công ty.

Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trình HĐQT phê duyệt. Ký hợp đồng lao động với nhân viên Công ty.

Chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo và quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của các dịch vụ cơ khí, sửa chữa ô tô, đại tu và thương mại của công ty. Phân tích tình hình tài chính công ty, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức quản lý tài chính, các biểu mẫu kế toán, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và nội quy công ty, đồng thời hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý tài chính của công ty.

Thực hiện công việc sửa chữa, cứu hộ xe ô tô của công ty cũng như sửa chữa cho khách hàng bên ngoài.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • Đặc điểm bộ máy kế toán
 • Chính sách và phương pháp kế toán tại Công ty cổ phần Vận tải Ô Tô số 1

Tình trạng thanh toán hiện tại với khách hàng tại Avtotransportna elniški družba no. 1. Hồ sơ dùng để giải quyết khiếu nại của khách hàng, bao gồm: Chi phí vận chuyển cho Công ty TNHH MAXPEED (Hà Nội). Ký, họ tên) Kế toán trưởng. Thực trạng kế toán thanh toán cho người bán tại Avtotransportna delniški družba no. 1. Chứng từ dùng để hạch toán khoản phải thu khách hàng, bao gồm:.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHI HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN. Đánh giá công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng tại Auto Transport Aktieselskab No. 1. Công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán của Auto Transport Aktieselskab Number 1 qua các năm đã đạt được nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn một số hạn chế. .

Công ty luôn cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán theo quy định hiện hành. Cần hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán. Vì vậy, công ty phải không ngừng hoàn thiện hệ thống kế toán cũng như công tác kế toán, thanh toán với người mua và người bán trong điều kiện hiện nay.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 1. 1, bên cạnh những mặt tích cực còn có những hạn chế trong công tác hạch toán, thanh toán với người mua, người bán như đã trình bày ở trên. Tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 1. 1 công việc kế toán được thực hiện thủ công. Kế toán thanh toán với người mua và người bán có vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán của Doanh nghiệp.

Về thực tiễn, bài viết đã trình bày khá chi tiết và cụ thể thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán trong công ty.

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Quy trình hạch toán: Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Kiểm tra, đối chiếu Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán với người bán tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Việt Long