• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP vận tải Taxi Cát Bi

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP vận tải Taxi Cát Bi"

Copied!
91
0
0

Văn bản

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VỐN TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Taxi Cát Bi. Tìm hiểu thực tế kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi. Nội dung bài học: Chuẩn bị công tác kế toán tại Công ty cổ phần vận tải taxi Cát Bi.

Đặc điểm công tác kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. Thực trạng kế toán vốn tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán vốn tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi.

Sự cần thiết phải nâng cao tính thanh khoản của tài khoản tại Công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi. 72 3.2.2 Nguyên tắc thực hiện kế toán thanh khoản tại Cat Bi Taxi Transport Aktieselskab.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG

Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

 • Phân loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Vai trò của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
 • Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Là loại tiền giấy, tiền xu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền gửi ngân hàng: Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý mà doanh nghiệp gửi vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là một phần quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nó sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. .

Quản lý vốn tiền mặt sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau như: Thống kê, phân tích hoạt động tài chính. Với chức năng ghi nhận, tính toán, phản ánh và theo dõi thường xuyên sự biến động của vật tư, vốn bằng thước đo giá trị bằng hiện vật. Kế toán cung cấp các chứng từ cần thiết về tình hình thu, chi vốn bằng tiền nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phản ánh kịp thời các khoản thu chi tiền mặt, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu với thủ quỹ để đảm bảo tính chặt chẽ của vốn tiền mặt. Tổ chức và thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục kế toán vốn bằng tiền, chức năng kế toán kiểm soát, phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, không thường xuyên, phát hiện chênh lệch vốn bằng tiền.

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo thông tư

 • Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp

Chứng từ dùng trong kế toán tiền gửi ngân hàng: - Thông báo ghi nợ: là thông báo của ngân hàng ghi giảm tài khoản tiền gửi. Thông báo có: Thông báo từ ngân hàng ghi nhận số tiền gửi tăng trong tài khoản tiền gửi. Số dư đầu kỳ của bên nợ: số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý còn gửi ngân hàng.

Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý gửi ngân hàng. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý rút từ ngân hàng. Số dư nợ cuối kỳ: số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện đang gửi tại ngân hàng.

Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam được thể hiện ở sơ đồ sau (Biểu đồ 1.6). Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ: Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ.

Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu - Phiếu chi (Mẫu số: 02 - TT):
Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu - Phiếu chi (Mẫu số: 02 - TT):

Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp

 • Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
 • Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp
 • Tài khoản sử dụng
 • Phương pháp hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp

Chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá lại số dư ngoại hối kết chuyển cuối kỳ. Chênh lệch giảm tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại hối chuyển cuối kỳ. Kế toán tổng hợp phản ánh số tiền luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thông qua sơ đồ sau:.

Sơ đồ 1.9: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển.
Sơ đồ 1.9: Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển.

Các hình thức ghi sổ trong doanh nghiệp

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
 • Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng
 • Hình thức kế toán trên máy tính

Theo mẫu này, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ đăng ký sổ sách, chứng từ đăng ký sẽ được xếp vào sổ đăng ký chứng từ đăng ký để lấy số ngày. Hồ sơ đăng ký sổ sách sau khi đăng ký lấy số và các chứng từ gốc kèm theo đã được kế toán trưởng phê duyệt sẽ là căn cứ để đăng ký sổ sách. Chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc trên một tập hợp các chứng từ kế toán cùng loại, có nội dung kinh tế giống nhau.

Chứng từ đăng ký sổ được đánh số liên tục theo từng tháng, năm (theo số sau trong Sổ chứng từ sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán. Thủ tục ghi sổ kế toán vốn bằng tiền dưới hình thức Chứng từ đăng ký sổ sách. Mỗi tài liệu sẽ được phản ánh thành một dòng trong Nhật ký - Sách.

Căn cứ ghi vào Nhật ký - Sổ cái là chứng từ kế toán hoặc tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Kết hợp sâu rộng kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quy trình ghi chép. Công việc kế toán được thực hiện bằng chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn phương án kế toán hoặc kết hợp các phương án kế toán nêu trên. Phần mềm kế toán không thể hiện đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán mà phải in được đầy đủ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định. Thủ tục đăng ký tài khoản vốn tiền mặt theo hình thức kế toán trên máy vi tính: Dưới đây là mẫu đăng ký tài khoản vốn tiền mặt theo hình thức kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ 1.14.

Theo quy trình của phần mềm kế toán, thông tin được tự động nhập vào sổ cái chung (Sổ tổng hợp hoặc Nhật ký - Ledger...) và các sổ cái, thẻ kế toán chi tiết tương ứng. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và báo cáo tài chính sau khi in ra giấy. Cuối tháng và cuối năm, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành sổ và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định đối với sổ kế toán thủ công.

Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kí chung.
Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kí chung.

TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI

Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi

 • Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi

Đặc điểm hệ thống kế toán tại Cat Bi Taxi Transport Aktieselskab. Người quản lý kế toán: Là người tổ chức và quản lý chung công việc kế toán của công ty. Thông lệ và nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi.

Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi Hương. Lý do nộp: Rút tiền từ ngân hàng để vào quỹ tiền mặt. Hạch toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty cổ phần vận tải Taxi Cát Bi. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN TOÀN VỐN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI PROMET.

Đánh giá chung về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn tiền nói riêng tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. Công ty sử dụng chứng từ chính xác theo Chế độ kế toán doanh nghiệp đã ban hành.

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức của công ty  Hội đồng quản trị
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức của công ty Hội đồng quản trị

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu - Phiếu chi (Mẫu số: 02 - TT):
Sơ đồ 1.3.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng Tiền Việt Nam.
Sơ đồ 1.4.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng Ngoại tệ .
Sơ đồ 1.5. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý.
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

toán tại doanh nghiệp cùng với các phƣơng tiện trang thiết bị dùng để ghi chép,.. từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế

- Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ: các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

- Các doanh nghiệp có ít nghiệp vụ bằng ngoại tệ thì các tài khoản tiền, các tài khoản phải thu, phải trả đƣợc ghi sổ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền

Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt thì được gửi vào

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang

Sử dụng chung đồng ơ rô sẽ xóa bỏ đựợc những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, lưu chuyển tiền vốn và đơn giản hóa công tác kế tóan của các doanh nghiệp đa quốc gia..

Để công tác kế toán phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt nên mở tài khoản 113 - Tiền đang chuyển để theo dõi cho những khoản tiền đang

KẾT LUẬN Bài khóa luận với đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Moocos Việt Nam” đã đạt được các kết quả sau: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận chung