• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco"

Copied!
80
0
0

Văn bản

HOÀN TOÀN THANH TOÁN VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN. Đối tượng nghiên cứu: Tính toán các khoản thanh toán với người mua và người bán trong Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua

 • Nguyên tắc thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán với người mua
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người bán
 • Kế toán các nghiêp vụ thanh toán với người bán a)Trường hợp mua chịu

Số tiền trả cho người bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ. Đánh giá lại khoản nợ người bán là khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi trên sổ kế toán).

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC

Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ

Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán

Việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phải căn cứ vào: Tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá xuất khẩu và tỷ giá ghi sổ kế toán. Khi mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ, bên bán hàng chưa thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá tại ngày giao dịch.

Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán

Nhìn chung, mối quan hệ thanh toán với người mua và người bán có tác động không nhỏ đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện chế độ trả nợ và chấp hành kỷ luật.

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung

Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung

Tổ chức hệ thống kế toán, hệ thống sổ cái chi tiết, sổ cái tổng hợp phản ánh các khoản phải thu, phải trả. Đồng thời, cũng cần xây dựng nguyên tắc quy trình kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp trong thanh toán với người mua, người bán sao cho khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. .

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung

Về nguyên tắc, tổng số Nợ phát sinh và tổng số Khoản phát sinh trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số Nợ phát sinh và tổng số Khoản phát sinh trên nhật ký chung. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ

DU LỊCH HATRACO

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Công ty kinh doanh các lĩnh vực sau

Cơ sở vật chất tốt như: xe tải vận chuyển hàng hóa lớn nhỏ, nhà xưởng, kho bãi sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi giúp bảo quản tốt. Nhu cầu của khách hàng đa dạng và mang tính thời vụ + nhiều đối thủ cạnh tranh.

Mô hình tổ chức bộ máy của công ty

Chịu trách nhiệm thành lập bộ máy tổ chức sa thải các nhân sự chủ chốt của công ty. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện mọi nghiệp vụ kế toán, kinh tế theo đúng quy định. Tổ chức xem xét, phê duyệt việc tăng lương cho nhân viên và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ thôi việc, trợ cấp tàn tật cho nhân viên.

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Trưởng phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thông tin kế toán đã cung cấp, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác kế toán trong công ty và đôn đốc, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo. và kiểm tra công việc đã thực hiện. của nhân viên kế toán. Nó có chức năng tổng hợp các số liệu do kế toán điều hành và thu ngân đưa ra.

Tìm hiểu, rà soát những thiếu sót của cấp dưới trước khi báo cáo kế toán trưởng.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hình thức kế toán, chế độ chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ đối chiếu làm căn cứ đăng ký, trước hết phải ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào Sổ tổng hợp, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Sổ tổng hợp ghi vào Sổ tổng hợp. tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi Sổ cái, các giao dịch phát sinh được ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết tương ứng. Cuối tháng, quý, năm tổng hợp các số liệu ghi trên sổ cái và lập bảng cân đối kế toán.

Sau khi kiểm tra, so sánh đối chiếu số liệu ghi trên sổ tổng hợp, bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ kế toán chi tiết, bản đồ) được sử dụng để lập báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc: Tổng số khoản nợ phát sinh và tổng số khoản tín dụng phát sinh trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số khoản nợ phát sinh và tổng số khoản tín dụng phát sinh trên Nhật ký chung. Thực trạng tổ chức kế toán và thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco.

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco

 • Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco

Nếu giá trị đơn hàng dưới 20 triệu đồng, công ty thanh toán bằng tiền đặt cọc ngân hàng nếu có sự thỏa thuận giữa người mua và người bán. Số dư thanh toán thực tế với khách hàng tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco. Sổ chi tiết các khoản thanh toán cho khách hàng - Bảng tổng hợp các khoản thanh toán cho khách hàng - Tài khoản số 131 và các tài khoản liên quan.

Hàng ngày căn cứ vào hồ sơ đã kiểm tra sẽ dùng để đăng ký sổ sách. Cuối kỳ, kiểm toán viên lập bảng tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng dựa trên tài khoản chi tiết 131 đã mở cho từng khách hàng. Kế toán thực hiện thao tác cộng số liệu trên bảng tài chính và lập bảng cân đối kế toán.

Kế toán sử dụng số liệu từ bảng cân đối kế toán và bảng tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng để lập báo cáo kế toán.

Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco

Nội bộ

Đơn vị kinh doanh: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco FAKTURA.

 • Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco Địa chỉ: Số 31-33 Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Bảng số 7: Trích lục chi tiết khoản phải thu khách hàng của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco. Bảng số Số 8: Bảng kê chi tiết các khoản phải thu khách hàng của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco.

Đơn vị: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco Địa chỉ: Số 1. 31-33 Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Tên tài khoản ghi nợ: Công ty cổ phần NGƯỜI NHẬN: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hatraco Nguyên Thành. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco Địa chỉ: số 1. 31-33 Minh Khai, Hồng Bàng, HP.

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco Địa chỉ: Số 1. 31-33 Minh Khai, Hồng Bàng, Hp. Bảng số 17: Trích Bảng tổng hợp công nợ phải trả người bán Đơn vị: Công ty CP Thương mại và Du lịch Hatraco. GIẢI PHÁP HOÀN HẢO TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH.

BẢNG TỔNG HỢP PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tài khoản: Phải thu khách hàng
BẢNG TỔNG HỢP PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tài khoản: Phải thu khách hàng

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

HATRACO

Ưu điểm

Đồng thời, kết quả nghiệp vụ kế toán được phản ánh rõ ràng vào Nhật ký chung, các sổ cái, sổ chi tiết theo trình tự thời gian, giúp thông tin kế toán được cập nhật thường xuyên và đầy đủ. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ: Chứng từ sử dụng trong kế toán phải phù hợp với yêu cầu kinh tế, pháp luật của hoạt động kinh tế phát sinh, theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán được công ty sử dụng nhìn chung phù hợp với đặc điểm của công ty và đáp ứng một phần nhu cầu quản lý.

Công ty mở sổ sách chi tiết để theo dõi từng người mua và người bán. Nó giúp nhà quản lý có được thông tin chính xác về tình trạng nợ vay của công ty để giải quyết kịp thời, kịp thời các khoản thanh toán và thu hồi các khoản phải thu tương đối nhanh chóng. Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn theo hợp đồng thương mại, các phương thức thanh toán được sử dụng tại công ty rất đa dạng như: tiền mặt,…

Hạn chế

 • Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ
 • Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán
 • Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi
 • Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán

Vì vậy, khách hàng vẫn chưa được khuyến khích thanh toán sớm, điều này ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn lưu động của công ty. Hoàn thiện tổ chức kế toán và thanh toán với người mua và người bán tại Công ty cổ phần thương mại - du lịch Hatraco. Hoàn thành công việc thanh toán, kế toán với người mua và người bán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về hoạt động tài chính của công ty.

Loại hình đăng ký kinh doanh (công ty cổ phần, LLC...) LLC. Với các khoản nợ với công ty, nhà cung cấp có thể được yêu cầu gửi biên bản đối chiếu công nợ. Kết luận: Cuối ngày …………, Bên B phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco số tiền:……….

Ví dụ: Biên bản đối chiếu nợ với Công ty TNHH VLXD Hoàng Long. Các công ty FAST, CYBER, MISA, ACOUTING, ASOFT,... nên cân nhắc và mua phần mềm phù hợp. Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh là công ty có quy mô vừa và nhỏ nên có thể sử dụng các phần mềm kế toán sau: Misa, Fast Accounting,.

Biểu số 19: Bảng trích lập dự phòng năm 2017.
Biểu số 19: Bảng trích lập dự phòng năm 2017.

KẾT LUẬN

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán vói người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung
Sơ đồ 2.1: sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatra
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người mua và được người mua thanh toán, hoặc chấp nhận thanh toán. + Về mặt

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp

- Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ

Hình thức thanh toán không bằng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Tóm lại, tổ chức công tác kế toán được hiểu là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán và tổ chức nhân sự kế toán theo từng phần hành kế toán tại một đơn vị cụ

-Biên bản thanh lý hợp đồng -Các chứng từ liên quan khác b Sổ sách sử dụng -Sổ nhật ký chung -Sổ chi tiết TK 331 của từng khách hàng -Sổ tổng hợp TK 331 -Sổ cái TK 331 -Biên bản đối