• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền"

Copied!
80
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thiện Tổ chức hạch toán tiền lương và khấu trừ tiền lương tại Công ty TNHH VLXD Mai Hiền. Tìm hiểu thực trạng tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích lương tại Công ty TNHH VLXD Mai Hiền.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN

LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.4

 • Khái niệm, bản chất, chức năng, vai trò và ý nghĩa của tiền lương
 • Nguyên tắc tính lương
 • Các hình thức trả lương và tính lương trong doanh nghiệp
 • Qũy tiền lương trong doanh nghiệp
 • Các khoản trích theo lương
  • Quỹ Bảo hiểm xã hội
  • Quỹ Bảo hiểm y tế
  • Kinh phí công đoàn
  • Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày làm việc thực tế của người lao động - Đơn giá tiền lương tính theo ngày làm việc. Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất vì lý do khách quan.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Tổ chức kế toán tiền lương
  • Kế toán chi tiết tiền lương
  • Kế toán tổng hợp tiền lương
 • Tổ chức các khoản trích theo lương
  • Chứng từ kế toán sử dụng
  • Tài khoản kế toán sử dụng
  • Trình tự hạch toán
 • Tổ chức kế toán tổng hợp chi phí phải trả
 • Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích
  • Hình thức ghi sổ Nhật ký chung
  • Hình thức ghi sổ Nhật ký – Sổ cái
  • Hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ
  • Hình thức ghi sổ trên máy tính

Vì chứng từ là văn bản xác nhận số lượng sản phẩm, công việc do một đơn vị, một nhân viên thực hiện nên là căn cứ để kế toán viên lập bảng thanh toán tiền lương, tiền công cho nhân viên. Căn cứ các chứng từ liên quan, bộ phận kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương gửi kế toán trưởng phê duyệt làm cơ sở lập phiếu lương và phân chia tiền lương. Từ bảng trả lương và các tài liệu liên quan, kế toán tiền lương lập bảng phân bổ lương và các khoản trích lương.

Căn cứ vào bảng trả lương, kế toán viết phiếu lương và chứng từ về các khoản trích, trả. Tài khoản 334- Chủ nợ đối với người lao động Nguyên tắc kế toán đối với chủ nợ đối với người lao động. Sau khi tính và trả lương cho người lao động, cuối tháng kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương trong tháng cho các đối tượng chi phí.

Hàng tháng, kế toán tổng hợp số tiền lương phải trả cho người lao động trong kỳ theo từng đối tượng và tính các khoản trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo tiền lương thực hiện. . trong "Bảng phân tích tiền lương và các khoản khấu trừ tiền lương".

Sơ đồ 1.1: Kế toán tập hợp tiền công, tiền lương, tiền thưởng 1.2.2 Tổ chức các khoản trích theo lương
Sơ đồ 1.1: Kế toán tập hợp tiền công, tiền lương, tiền thưởng 1.2.2 Tổ chức các khoản trích theo lương

Giới thiệu về Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH vật liệu xây dựng
 • Đặc điểm kinh doanh của công ty
 • Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai
 • Tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền
  • Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
  • Chức năng các phòng ban
 • Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai
  • Tổ chức bộ máy kế toán
  • Đặc điểm chính sách và phương pháp kế toán tại Công ty TNHH vật
  • Tổ chức hệ thống sổ kế toán

Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH VLXD Mai Hiền Hiền. Trong quá trình hoạt động và phát triển lâu dài, cùng với những thay đổi của cơ chế thị trường, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty cũng có sự thay đổi. Giám đốc công ty: chịu trách nhiệm chung về hoạt động của công ty theo quy định về tổ chức và kinh doanh.

Bộ máy kế toán được tổ chức để tập trung thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc về công tác kế toán, tài chính công ty. Tổ chức công tác kế toán thống kê trong công ty theo chế độ tài chính nhà nước. Kế toán vốn kinh doanh chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của các cán bộ thống kê, kế toán các đơn vị trong công ty.

Kế toán kho, thu ngân: Chịu trách nhiệm quản lý thống kê, theo dõi hàng nhập, xuất, tồn trong kho.

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ khái quát tổ chức bộ máy quản lý của  Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ khái quát tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mai Hiền

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại

 • Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công
  • Kế toán chi tiến tiền lương

Việc tính thời giờ làm việc nhằm mục đích quản lý công việc và kiểm tra việc tuân thủ kỷ luật lao động làm cơ sở tính lương và trả lương chính xác cho từng người. Nó phản ánh số ngày làm việc thực tế và số ngày làm việc trong tháng của người lao động. Khi nhận được mốc thời gian, kế toán lao động tiền lương sẽ tổng hợp các chỉ tiêu về lao động, thời gian làm việc để kiểm tra lại việc phân chia tiền lương trong các tổ, bảng lương và động thái trả lương cho người lao động.

Trường hợp nghỉ đột xuất không do lỗi của nhân viên, Ban Giám đốc công ty sẽ trợ cấp cho nhân viên = 100% LCB. Nghỉ phép: Nếu người lao động xin nghỉ phép nhưng không nghỉ phép trong năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày trong năm thì sẽ được trả lương cho những ngày chưa nghỉ đó. Nếu công ty có lãi hàng năm sẽ trích lợi nhuận để thưởng cho nhân viên tùy theo lợi nhuận hàng năm.

Mức thưởng cụ thể cho từng nhân viên phụ thuộc vào sự đóng góp, chất lượng công việc và việc tuân thủ nội quy, quy định của công ty.

Bảng 2.2 : Bảng chấm công tháng 3
Bảng 2.2 : Bảng chấm công tháng 3

Kế toán các khoản trích theo lương

 • Kế toán chi tiết các khoản trích tiền lương

Bị tai nạn lao động trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, thậm chí ngoài giờ làm việc do có yêu cầu của người sử dụng lao động. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Người lao động đang làm việc, người lao động đang nghỉ việc chờ giải quyết trợ cấp hưu trí, người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng và bệnh nghề nghiệp khi mức chi phí mai táng bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Sau khi được bác sĩ, trưởng phòng BHXH ký toàn bộ, cuối tháng kế toán cộng số ngày nghỉ và chế độ phúc lợi xã hội của toàn công ty vào danh sách người lao động được nghỉ hưởng chế độ. . bảo hiểm xã hội sau đó chuyển cho Phó giám đốc, được Tổng giám đốc và Kế toán trưởng phê duyệt. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không thời hạn, hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và người lao động là nhân viên quản lý hưởng tiền lương, tiền công thì mức trích lập bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương tháng của người lao động do người sử dụng lao động đóng. 3% và nhân viên 1,5%. Đó là chính sách có tác động trực tiếp tới người lao động, người sử dụng lao động và an sinh xã hội nhằm thay thế một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm.

Tỷ lệ chiết khấu bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty là 2%, trong đó người sử dụng lao động đóng 1% và người lao động đóng 1%, trừ khoản này hàng tháng. Nhà nước hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước 1% tiền lương và tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Cuối tháng, tổng hợp số liệu cho Bảng lương của các phòng ban trong doanh nghiệp. Đây là căn cứ để trả, trả lương cho người lao động và là căn cứ kế toán tổng hợp để phân bổ, khấu trừ các khoản chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảng 2.3: Bảng tỷ lệ trích các khoản theo lương tại Công ty:
Bảng 2.3: Bảng tỷ lệ trích các khoản theo lương tại Công ty:

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

Những nhận xét, đánh giá về tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, tổ chức công

 • Những ưu điểm
 • Những mặt hạn chế

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ TÀI KHOẢN. Sổ sách kế toán phản ánh chính xác, trung thực việc tính toán và thanh toán các khoản công nợ cho người lao động. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương đã sử dụng hệ thống phụ lục, sổ sách, bảng biểu tương đối đầy đủ trong công tác kế toán theo các mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Trong việc tính lương và các khoản khấu trừ: công ty giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống, đảm bảo độ chính xác cao, đúng nguyên tắc, chế độ kế toán. Nhìn chung, công tác tính lương và các khoản khấu trừ trong công ty được thực hiện tốt, đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành. Điểm yếu 3: Công ty không sử dụng các chương trình kế toán trên máy tính trong khuôn khổ công nghệ thông tin phát triển cao nên không tạo được tốc độ trong việc tính lương, các khoản khấu trừ và trong công việc hành chính của các kế toán viên khác.

Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và khấu trừ tiền lương tại Công ty TNHH VLXD MAI HIỀN.

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản

Hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tiền lương, trích lương để hoàn thành các nhiệm vụ, chi phí theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra và từng bước tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo. Để tồn tại và phát triển, công ty phải làm tốt công tác kế toán nhân lực, tiền lương, các khoản trích theo lương và phải tuân thủ chế độ kế toán mới do nhà nước ban hành (Quyết định 15/2006) - Kinh tế). Về phía doanh nghiệp: Công tác tổ chức tiền lương, các khoản trích theo lương không ngừng được cải tiến, đổi mới, hoàn thiện cùng với sự thay đổi của hệ thống kế toán cả nước.

Chữ ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Lưu ý 3: Việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại công ty. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên phục vụ bộ phận kế toán trong công ty, cung cấp thông tin cho người quản lý nhanh chóng hơn. Kế toán chỉ kiểm tra và nhập số liệu ban đầu.

Kế toán tiền lương tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, trích lập các khoản trích vào lương theo đúng chính sách, quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Kế toán tập hợp tiền công, tiền lương, tiền thưởng 1.2.2 Tổ chức các khoản trích theo lương
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các khoản trích theo lương:
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí phải trả.
Hình thức ghi sổ kế toán - Nhật ký chung bao gồm các loại sổ như sau:
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh,

1.3.1.1: Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG Tháng...năm.... Stt Họ

✓ Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng, qua đó làm cơ sở để đề

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động

Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ bao gồm: lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây lắp,

Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ bao gồm: lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây

Bên Có: - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý Chưa xác định rõ nguyên nhân;Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể Trong và ngoài đơn vị theo quyết định ghi trong biên bản xử lý