• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng"

Copied!
94
0
0

Văn bản

KẾT LUẬN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ BÁN TRONG CÔNG TY TNHH. Tên dự án: Hoàn thiện tổ chức kế toán và thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng. Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán, thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng.

Thực trạng công tác hạch toán và thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng hiện nay. Thực trạng hạch toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng. Một số kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng

29 Sơ đồ 2.4: Quy trình kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Trung Dũng. 36 Sơ đồ 2.5: Quy trình kế toán thanh toán cho người bán tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Trung Dũng.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán

Thanh toán không dùng tiền mặt: là hình thức thanh toán thông qua chuyển khoản hoặc thanh toán bù trừ thông qua các đơn vị trung gian như ngân hàng. Các hình thức bao gồm: thanh toán bằng lệnh chuyển tiền, nhờ thu kèm chứng từ, nhờ thu bằng phiếu thông thường, thanh toán bằng thư tín dụng - L/C. Người bán giao hàng cho người mua và gửi chứng từ trực tiếp cho người mua để người mua nhận hàng.

Nội dung kế toán thanh toán với người mua

 • Nguyên tắc thanh toán với người mua
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua

Các khoản phải thu Kế toán giảm các khoản phải thu. Kế toán xác định các khoản phải thu khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng. Kế toán công nợ phải thu của khách hàng trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng hàng hóa.

Kế toán công nợ phải thu của khách hàng khi phát sinh nợ khó đòi. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng đối với số tiền thừa trả lại cho khách hàng. Kế toán các khoản phải thu khách hàng đối với các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng (chi tiết đối tượng) (thu tiền tại thời điểm phát sinh). Nợ TK 131: Phải thu khách hàng (thu tiền tại thời điểm ghi nhận doanh thu).

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC

Nội dung kế toán thanh toán với người bán

 • Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
 • Kế toán các nghiêp vụ thanh toán với người bán

Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản nợ phải trả với nhà cung cấp, nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ. Số tiền trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu xây dựng. Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu.

Đánh giá lại khoản phải trả người bán là khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá tăng so với tỷ giá kế toán). Giá trị của nguyên liệu, hàng hóa bị thiếu hoặc kém chất lượng khi kiểm tra và trả lại cho người bán; Đánh giá lại khoản phải trả người bán dưới dạng khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ (trong trường hợp tỷ giá giảm so với tỷ giá kế toán).

Số tiền còn lại phải thanh toán cho người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu thi công. Được chiết khấu thanh toán khi bạn mua nguyên vật liệu, hàng hóa do thanh toán trước hạn và được trừ vào khoản nợ người bán.

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán

Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ

 • Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan

Kế toán các giao dịch thanh toán với người mua và người bán liên quan đến ngoại tệ. Khi mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ, bên bán hàng chưa thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá tại ngày giao dịch.

Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán

Điều kiện thanh toán thúc đẩy mối quan hệ mua bán giữa các công ty ngày càng tốt đẹp. Việc công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ sẽ tạo niềm tin cho các bên trong quan hệ kinh doanh. Vì những lý do trên, tôi thấy sự cần thiết của việc hạch toán thanh toán với người mua và người bán trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản lý tốt mối quan hệ này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tình hình tài chính luôn ổn định và đạt hiệu quả kinh doanh cao.

Nhiệm vụ của công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán

Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung

 • Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung
 • Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung

Hàng ngày, căn cứ chứng từ đã kiểm tra làm căn cứ ghi chép, phát sinh giao dịch trước tiên phải được ghi vào Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu ghi vào Nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo chế độ kế toán phù hợp. hóa đơn. Trường hợp đơn vị mở sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết cùng thời điểm ghi nhật ký chung thì các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ kế toán chi tiết, biểu đồ kế toán chi tiết có liên quan. Cộng tất cả số liệu trên sổ cái và bảng cân đối kế toán vào cuối tháng, quý, năm.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu, số liệu chính xác ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ kế toán, biểu đồ kế toán chi tiết) được sử dụng để lập báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số Nợ phát sinh và tổng số Khoản phát sinh trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số Nợ phát sinh và tổng số Khoản phát sinh trên nhật ký chung.

Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán vói người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán vói người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI

Khái quát về Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng

 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
 • Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động

Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng. Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức trả tiền vận chuyển. Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức trả tiền vận chuyển cọc.

Diesel mua từ Công ty Cổ phần Thương mại KBH không thanh toán. Dầu thủy lực 68 mua từ Công ty TNHH Thương mại Trần Hưng mà không cần thanh toán. GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH LOGISTICS VẬN TẢI TRUNG DŨNG.

Kiểm tra trạng thái thanh toán với người mua và người bán tại Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng. Công tác kế toán, thanh toán và thu nợ: Công tác thanh toán nợ của công ty nhìn chung được đánh giá tốt. Trong công tác hạch toán các khoản thanh toán tại Công ty, chính sách chiết khấu cho người mua và người bán chưa được Công ty quan tâm.

Vì vậy, công ty phải không ngừng cải tiến cả hệ thống kế toán và công tác kế toán thanh toán. Quyết định: Đến hết ngày …………bên B phải cung cấp cho Công ty TNHH Vận Tải Logistics Trung Dũng. nộp số tiền:………. Bảng số 22: Sao kê dự phòng nợ khó đòi Đơn vị: Công ty TNHH MTV Logistics Vận Tải Trung Dũng.

Trong thời gian tôi thực tập tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Trung Dũng. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hạch toán và thanh toán với người mua và người bán.

Sơ đồ 2.1: sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng
Sơ đồ 2.1: sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng

Hình ảnh

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua theo TT133/2016/TT-BTC
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ thanh toán vói người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung
Sơ đồ 2.1: sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Trung Dũng
+7

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán thanh toán cùng với kiến thức đã được học ở trường, nên em chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán cũng như khả năng huy động vốn,

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã

Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiên lưu thông hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh

Kiểm tra căn cứ tính thuế thực hiện thông qua việc xem xét, đối chiếu các sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn và các tài liệu có liên quan: các tờ khai, các bảng kê mua vào

Cuối kỳ, điều chỉnh số dư theo tỷ giá thực tế 1.1.4.2 Các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán với người mua a Chứng từ sử dụng _ Hợp đồng kinh

-Biên bản thanh lý hợp đồng -Các chứng từ liên quan khác b Sổ sách sử dụng -Sổ nhật ký chung -Sổ chi tiết TK 331 của từng khách hàng -Sổ tổng hợp TK 331 -Sổ cái TK 331 -Biên bản đối

Bên Nợ: Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng