• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Long Dương do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nexia STT - Chi nhánh An Phát thực hiện

Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Long Dương do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nexia STT - Chi nhánh An Phát thực hiện"

Copied!
108
0
0

Văn bản

Tên dự án: Hoàn thành kiểm toán vốn tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Sản xuất Long Dương bởi Công ty TNHH Nexia Stt - Chi nhánh An Phát. Rà soát các lý luận cơ bản về kiểm toán vốn tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính. Mô tả thực trạng kiểm toán các khoản mục vốn bằng tiền tại đơn vị hành nghề.

Đưa ra một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán vốn tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị. Cơ quan tuyển dụng: Đại học Quản lý Công nghệ Hải Phòng Nội dung giảng dạy: Kiểm toán vốn tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính. Vì vậy, việc kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính không thể tách rời khỏi các khoản mục liên quan đến cuộc kiểm toán.

Hoàn thành kiểm toán vốn tiền mặt trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Nexia Status, chi nhánh An Phát thực hiện.

Khái quát về vốn bằng tiền

 • Khái niệm vốn bằng tiền
 • Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
 • Đặc điểm của vốn bằng tiền ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán vốn bằng tiền

Căn cứ (nguồn số liệu) để kiểm toán vốn bằng tiền

Nội dung kiểm toán vốn bằng tiền

 • Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính
 • Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền

Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền

 • Nguyên tắc chung
 • Kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền

Kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính

 • Kiểm toán tiền mặt
 • Kiểm toán tiền gửi ngân hàng
 • Thực hiện khảo sát nội bộ đối với tiền đang chuyển

Tổng quan về Công ty TNHH Nexia Stt – chi nhánh An Phát

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nexia Stt – chi nhánh
 • Hoạt động kinh doanh
 • Mô hình bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nexia – Chi nhánh An Phát . 55
 • Bộ máy kiểm toán của Công ty TNHH Nexia Stt - Chi nhánh An Phát

Ông Thịnh, quốc tịch Việt Nam, là người sáng lập và CEO của công ty tư vấn quản lý nổi tiếng: MCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các công ty kế toán, tư vấn lớn. Từ khi thành lập đến năm 2014, công ty thực hiện giao dịch với tên chính thức là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán An Phát, tên giao dịch.

Từ năm 2016 đến nay công ty đổi tên thành Nexia STT Co., Ltd. – Một nhánh của Phát. Công ty TNHH Nexia STT - Chi nhánh Á Phát là văn phòng đại diện của Công ty TNHH Nexia STT. ở Hải Phòng. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo kế toán.

Khách hàng của công ty bao gồm: các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các hợp đồng hợp tác. Các khách hàng của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau sử dụng dịch vụ kiểm toán với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, danh mục dịch vụ công ty cung cấp không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tư vấn kế toán, kiểm toán, tài chính mà còn mở rộng sang tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp.

Công ty TNHH Nexia STT tự hào là 1 trong 10 công ty kiểm toán có doanh thu dịch vụ kiểm toán cao nhất (theo báo cáo của Bộ Tài chính). Năm 2018 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển giá. Giá vốn bán hàng tăng 182 triệu đồng (tương đương 31%) do công ty mở rộng và giới thiệu các dịch vụ mới tới khách hàng.

Phó Giám đốc Marketing là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, việc tổ chức bộ máy hiệu quả, phù hợp theo phong cách và phương châm làm việc của công ty chính là yếu tố quyết định đến chất lượng dịch vụ của Nexia STT - Chi nhánh An Phát.

Sơ đồ 2.1: Các loại hình dịch vụ của Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát
Sơ đồ 2.1: Các loại hình dịch vụ của Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát

Khái quát về quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài

 • Chuẩn bị kiểm toán
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Thực hiện kiểm toán
 • Kết thúc kiểm toán

Thực hiện kiểm toán: kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các thủ tục kiểm soát; Thực hiện các thử nghiệm cơ bản (thực hiện công việc về vốn chủ sở hữu, đầu tư tài chính, thuế doanh nghiệp và các khoản phải thu/nợ nội bộ). Kiểm toán viên phải xác định: mục đích sử dụng báo cáo tài chính và đối tượng sử dụng là ai. Ở bước này, kiểm toán viên thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động để xem liệu việc cung cấp dịch vụ kiểm toán có được chấp nhận hay không.

Khi kết thúc cuộc điều tra dân số, kiểm toán viên sẽ chuẩn bị báo cáo điều tra dân số và lưu giữ hồ sơ kiểm toán. Đối với khách hàng mới, kiểm toán viên sẽ thu thập mọi thông tin về hoạt động của khách hàng. Chính xác hơn: đầu tiên, kiểm toán viên thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kế toán.

Thông qua bảng câu hỏi, kiểm toán viên có được kiến ​​thức về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và từ đó thực hiện đánh giá rủi ro kiểm soát. Công việc này là vô cùng cần thiết vì việc đánh giá rủi ro kiểm soát có tác động trực tiếp đến quá trình điều tra chi tiết của kiểm toán viên. Thông qua đó, kiểm toán viên đánh giá được hệ thống kế toán của khách hàng có hoạt động hiệu quả hay không.

Tùy theo đặc điểm của từng khách hàng, kiểm toán viên sẽ thực hiện chương trình kiểm toán phù hợp. Việc này thường được kiểm toán viên thực hiện khi tiến hành kiểm tra chi tiết các tài liệu được chọn. Kiểm toán viên sẽ kiểm tra tính đầy đủ của các tài liệu tương ứng với từng loại giao dịch tài chính diễn ra.

Gửi bản dự thảo cho khách hàng và sắp xếp cuộc họp để công bố kết quả kiểm toán. Căn cứ vào biên bản kiểm toán và tài liệu soát xét, kiểm toán viên đưa ra dự thảo báo cáo kiểm toán.

Thực trạng quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài

 • Chuẩn bị kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền
 • Thực hiện kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền
 • Kết thúc kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền

Dự thảo báo cáo được gửi đến Ban Giám đốc công ty khách hàng để xem xét lần cuối trước khi ban hành báo cáo kiểm toán chính thức. Hợp đồng kiểm toán được ký kết là điểm khởi đầu của cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán của Bên B được thực hiện với mục đích đưa ra ý kiến ​​kiểm toán về báo cáo tài chính của Bên A.

Sắp xếp nhân sự phù hợp làm việc với Khách hàng B trong quá trình kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, Bên B sẽ thực hiện các thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán về số liệu, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Bên S sẽ thông báo cho Bên A bằng văn bản về mọi thiếu sót trong kiểm soát nội bộ mà Bên B phát hiện trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

Từ đó, kiểm toán viên xác định lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Kiểm toán viên dựa vào chương trình kiểm toán mẫu để thực hiện kiểm toán chi tiết các khoản mục tiền mặt. Kế toán lập báo cáo về các tài khoản tiền mặt, tiền gửi và đối chiếu số dư với sổ sách và báo cáo tài chính.

Từ đó, kiểm toán viên xem xét, đánh giá tài khoản tiền mặt của đơn vị trên báo cáo tài chính có khớp với sổ kế toán hay không. Thứ ba, kiểm toán viên tổng hợp chi tiết số dư tiền và tương đương tiền tại các quỹ, ngân hàng cuối kỳ kế toán tại thời điểm 31/12/2019. Kiểm toán viên tập hợp kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày để đối chiếu với sổ quỹ tiền mặt.

Nếu có sự khác biệt lớn, kiểm toán viên sẽ yêu cầu đơn vị giải thích sự thay đổi đó. Do cuối kỳ đơn vị chưa đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ nên kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Bảng 2.5: Bảng tính các hệ số thanh toán
Bảng 2.5: Bảng tính các hệ số thanh toán
 • Nhận xét về thực trạng hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm
  • Những nhược điểm
 • Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm

Các chuẩn mực kiểm toán mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán sử dụng làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán. Tại Nexia Stt, luôn có thể cung cấp cho khách hàng những ý kiến ​​tư vấn sau mỗi cuộc kiểm toán để giúp công ty nâng cao chất lượng hoạt động. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thường không được ghi lại trong hồ sơ kiểm toán.

Khách hàng của Nexia Stt cũng khá đa dạng nên áp dụng chương trình đánh giá chung. Đây là phương pháp lấy mẫu phi xác suất dựa trên kinh nghiệm của kiểm toán viên. Vì vậy, phương pháp này có thể tạo ra rủi ro kiểm toán khá cao.

Công ty nên liên hệ với khách hàng để có được thời gian kiểm tra hợp lý, không vội vàng. Đã gửi thư cho kiểm toán viên trước đó để biết lý do không tiếp tục kiểm toán. Thành viên dự kiến ​​của đoàn kiểm toán (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị).

Thành viên Hội đồng quản trị công ty kiểm toán - Trưởng bộ phận tham gia cung cấp dịch vụ phi kiểm toán. Công ty kiểm toán hoặc thành viên nhóm kiểm toán là thành viên của quỹ nắm giữ cổ phần của khách hàng. Tổng phí từ khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty kiểm toán.

Nhân viên của khách hàng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các chủ đề trọng yếu của cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên có thể chú ý hơn đến việc thực hiện các thủ tục phân tích dữ liệu giữa các năm.

Hình ảnh

Sơ đồ 2.1: Các loại hình dịch vụ của Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát
Bảng 2.2: Tình hình biến động doanh thu trong 3 năm gần đây
Bảng 2.3: Tình hình biến động chi phí trong 3 năm gần đây
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Nexia Stt – Chi nhánh An Phát Nguồn: Phòng hành chính Công ty TNHH Nexia STT –
+3

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

+ Kế toán thu ngân kiểm tra lại các phiếu hư, hủy trong ca, các phiếu bệnh nhận vắng chưa thực hiện chỉ định (chuyển chuyên môn xác nhận) đúng với số tiền hủy trên báo

Theo Thông tư 13/2018, căn cứ kết quả kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng cần đánh giá lại các tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền

Với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý như trên Ban giám đốc của công ty kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát đã thực hiện quản lý có hiệu quả tất cả các hoạt

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

(Nguồn số liệu: Phòng kế toán công ty).. + Đối với giấy báo nợ: khi công ty thanh toán tiền hàng cho đơn vị khác qua tài khoản ngân hàng hoặc do công ty rút

Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt thì được gửi vào

Tôn trọng nguyên tắc bất kiêm nhiệm giữa hai nhiệm vụ giữ tiền lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền mặt. Ghi thu, chi tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang

Để công tác kế toán phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt nên mở tài khoản 113 - Tiền đang chuyển để theo dõi cho những khoản tiền đang